Аналіз балетних вистав та хореографічних форм

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
812доцент Плахотнюк О. А.КМХ-41, КМХ-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
75КМХ-41здоцент Плахотнюк О. А.
816КМХ-41доцент Плахотнюк О. А.

Опис курсу

Знайомство з аналізом балетних вистав та хореографічних форм, що вивчає тенденції сприйняття хореографічного мистецтва середини ХХ століття початку ХХІ століття є дуже важливим для фахівця хореографа, викладача хореографічних дисциплін, балетмейстера-постановника. Також володіння широким діапазоном знань з витоків, розвитку, сьогодення хореографічного мистецтва за всіма його різновидами, типами, стилями, напрямами, жанрами, техніками і формами надає перевагу та конкурентоспроможність фахівцям хореографам.
Метою курсу є Освоєння навиків аналізу балетних вистав та новітніх хореографічних форм, що включає в себе засади якісної підготовка здобувачів вищої освіти з врахуванням специфічних задач та умов хореографічного мистецтва сьогодення.
Головним завданням курсує
вивчення критичного оцінювання хореографічного твору та мистецтва балетмейстера.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
– теоретичний матеріал з критичного аналізу танцю, балету;
– види, типи, стилі, напрями, жанри хореографічного мистецтва сьогодення;
– ключові питання проведення аналізу хореографічного твору.
– історичний етап розвитку професійної танцювальних шкіл сучасності;
– теоретичні концепції аналізом балетних вистав та хореографічних форм, академічного і сучасного танцю та сценічно-хореографічних вистав;
– естетику академічного і сучасного балету;
– складові елементи побудови та аналізу хореографічного твору;
– форми, стилі, напрямки, техніки, жанри хореографічного твору;
– авангардні форми хореографічного мистецтва
– українське балетне мистецтво кінця ХХ століття початку ХХІ століття
уміти:
− правильно побудувати порівняльну характеристику та аналіз композиції хореографічного твору;
− чітко розрізняти видову, формально-технічну й жанрово-стильову характеристику хореографічного твору;
− робити детальний аналіз малих та великих форм хореографії;
− вільно орієнтуватись в сучасних хореографічних напрямах, стилях хореографії.

Рекомендована література

1.    Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с. О. Плахотнюк 2.3 Джаз-танець у мистецтвознавчому дискурсі сьогодення.pdf.

2.   Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdf

3.   Plakhotnyuk О. Congress of the UNESCO international dance council in Lviv: significance and concept [Конгрес Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО у Львові: значення та концепція] // O. Plakhotnyuk // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – Київ : Міленіум, 2018. – № 2. – С. 258–263. https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk_2_2018.pdf  

4.   Plakhotnyuk О. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 4 (44), ч. І – С. 71–75.

5.   Plakhotnyuk О. The maintaining questions of research of choreographic art in Ukraine started of the 20-th century / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 5 (45), ч. І – С. 72–75.

6.   Plakhotnyuk O. Cosmopolitan processes in the theater of classical ballet / O. Plakhotnyuk // Knowledge. Education. Law. Management Nauka. Oświata. Pravo. Zarządzanie. – Lublin : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, 2021 – № 5 (33) –vol. 3 – Р. 38–43. cuesc.org.uazhurnalikelm_5_3_2020. pdf. http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/24

7.   Плахотнюк А. Формирование контемпорари джаз-танца (contemporary jazz-dance) / А. Плахотнюк // Сб. науч. статей. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 5 (43), часть ІІ. – С. 144–147.

8.   Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021

9.   Плахотнюк О. Героїко-патріотична спрямованість сучасної хореографії в рамках фестивалю “Сурми звитяги” / О. Плахотнюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2020. – № 1. – С. 97–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2020_1_21

10.      Плахотнюк О. Джаз танець на академічній балетній сцені: генезис та персоналії / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 164–169.

11.      Плахотнюк О. Джаз-танець в бальній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. серія мистецтвознавство; – вип. № 1, Т. 15 – Харків : 2012. – С. 26–33.

12.      Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України // Вісник КНУ ім. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. – Київ : КНУ ім. Карпенка-Карого, 2013. Вип. № 12. – С. 179–186. http://visnyk.knutkt.com.ua/vipusk12.html

13.      Плахотнюк О. Культурно-мистецький вплив джаз-танцю на формування модних тенденцій ХХ століття / О. Плахотнюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Вип. № 27.– Львів : ЛНАМ, 2015. – С. 252–261.

14.      Плахотнюк О. Проблематика розуміння природи афро-джаз-танцю / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. № 7 (59). – С. 40–44.

15.      Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.

16.      Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__23

17.      Плахотнюк О. Творчість Тараса Григоровича Шевченка на балетній сцені / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць: серія мистецтвознавство – вип. № 15 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 171–176. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/3171

18.      Плахотнюк О. Театральний заклад на вулиці Оссолінських (м. Львів) / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – № 1 (41), ч. І – С.143–147.

19.      Плахотнюк О. Хореографічне мистецтво України у роздумах Олега Семеновича Голдрича / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць: Серія мистецтвознавство – вип. № 14. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 52–57.

20.      Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – – 2013.–S. 261–268. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України PDF

21.      Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego). / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 181–188. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego).

22.      Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.). Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва.pdf.

23.      Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuks w formacji osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzesźow, 2014. – С. 85–97. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва PDF

24.      Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021

25.      Плахотнюк О.А. Поліхудожні та міжмистецькі зв’язки танцювальної культури у прояві її інтермадіальності / О.А. Плахотнюк, Д.А. Топорков // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Гельваника, 2021. – Вип. 43. – Т. 2. – С. 81–87. http://www.aphn-journal.in.ua/43-2-2021 DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-2-13

26.      Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка. Довідкове видання. Т.ІІ /ред. Мартиняк-Жовтанецька М. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 764 с.

27.      Борсук Н. Танці в сучасних ритмах: нариси. / Навчально-методичний посібник // Н. Бурсук, А. Тараканова. – Вінниця : Нова книга, 2014 – 52 с.

28.      Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець:шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – 241.

29.      Дем’яненко Н. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця / Н. Дем’яненко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012. – 268 с.

30.      Колесниченко Ю.В. Инструменты хореографа. Терминология хореографии / Ю. В. Колесниченко. – Київ : Кафедра, 2012. – 660 с.

31.      Колногузенко Б. М. Види мистецтв та хореографії / Б. М. Колногузенко. – Харків : ХНАК, 2014. – 319 с.

32.      Королева Э. А. Петр Леонарди. Жизнь и судьба / Э. А. Королева. – Кишинев : Инесса., 2002. – 128 с.

33.      Королева Э. А. Театр. Классика. Стиль / Э. А. Королева. – Кишинев : б. и., 2011. – 228 с.

34.      Культурне життя в Україні: західні землі. Т. ІІІ (1966–1971) / упоряд. Т. Галайчук, О. Луцький. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006. – 856 с.

35.      Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали по бібліографії / уклад. Г. Білоус, Н. Рибчинська, Є. Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 254 с.

36.      Культурологічний: енциклопедичний словник / [М.П. Альчук, Ф.С. Бацевич, І.М. Бойко]; за ред.. д-ра філос. Наук, проф. В.П, Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 508 с.

37.      Остапенко С. Введение в степологию. Воспоминание об одесских степистах / С. Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 144 с.

38.      Патрік Паві: Словник театру. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.

39.      Підлиська А.М. Концепуально-смилове поле балетної критики в радянській Україні 1920-1930-х років. – Київ : Ліра-К, 2021. – 382 с.

40.           Погребняк М. М. Нові напрями театрального танцю ХХ – поч.. ХХІ століття : історико-культурні передумови, крос-культурні звязки, стильова типологія : монографія / М. М. Погребняк. – Київ : ПП «Астрая». 2020. – 327 с.

41.            Погребняк М. М. Танець «модерн» ХХ ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2015. – 312 с.

42.      Похиленко В. Танець між Небом і Землею / В. Похиленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 352 с.

43.      Похиленко В. Школа гуманізму, любові та краси / В. Похиленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 240 с.

44.      Словник-довідник з культурології / Укл. Р. Д. Шестопад / Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І – ІІ рівнів акредитації – Вінниця : ПП «Нова книга», 2007. – 184 с.

45.      Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії. – Київ: Музична Україна, 2003. – 440 с.

46.      Станішевський Ю.О. Національна опера України 2001‑2011. / Юрій Олександрович Станішевський. – Київ : Муз. Україна. 2012. – 304 с.

47.      Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.

48.      Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. ІІ частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 222 с.

49.      Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку.: навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – 134 с.

50.      Сучасний танець. Основні теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншиліна, Д. О. Кондратюк. Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. В. Батєєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 264 с.

51.      Українські часописи Львова 1848–1939 рр. Історико-бібліографічне дослідження. Т. З. Кн. 2. 1929–1939 рр. – Львів : Світ, 2003 – 928 с.

52.      Чапалов О. Хореологія. Статті та лекції / О. Чапалов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 228 с.

53.      Чепалов О. І. Хореографічний театр. Західної Європи ХХ ст.: монографія / О.І. Чепелов; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2011 – 344 с.

54.      Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. – 194 с.

55.      Шариков Д. І. “Contemporary dance” у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник. – Київ: КиМУ, 2010. – 173 с.

56.      Шариков Д. І. Неокласицизм у хореографічній культурі: ґенеза і концепція балетного театру / Д. І. Шариков. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 304 с.

57.      Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Філософія балету та онтологія танцю : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. – Частина І. – 204 с. : іл.

58.      Шевченко В. Термины классической, современной, историко-бытовой хореографи / В. Шевченко. – Киев : НАКККіМ, 2011. – 48 с.

59.      Яців Р. Оленка Гердан-Заклинська. Життя і творчість : біографічний нарис / Р. Яців – Львів : Інститут народознавства НАН України ; Львівська національна академія мистецтв, 2013. – 60 с. : іл..

60.       Au S. Ballet and Modern Dance. Third edition. Revised and extended. – London : Thames & Hudson world of art, 2012. – 232 p.

61.       Bak J. Taniec nowoczesny / Jolanta Bak. – Bielsko-Biała : Dragon, 2016. – 32 st.

62.       Ballet the Definitive Illustrate Story / Consultant Viviana Durante. – London : DK, 2018. – 359 p.

63.       Banes S. Terpsychora w tenisówkah. Taniec post-modern / S. Banes. – Krakow : Instytut muzyki i tańca, 2017. – 280 s.

64.       Bausch Pina. Tanztheater. – K. Kieser Verlag. Dr. Klaus, Munchen, 2008. – 300 c.

65.       Bernad A., Wessel-Therhron B. Taneiec jazzjwy. – Warszawa: ISKRY, 2000. – 184 с.

66.       Czechlewska Z. Historia tańca / Z. Czechlewska. – Warszawa : SBM, 2018. – 128 s.

Матеріали

Робоча навчальна програма Аналіз балетних вистав та хореографічних форм 2021 Плахотнюк О.А.

Засоби діагностики Питання що виносяться для заліку Аналіз балетних вистав та хореографічних форм

Силабус: Аналіз балетних вистав та хореографічних форм

Завантажити силабус