Біловус Галина Григорівна

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії, заступник декана факультету культури і мистецтв з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-78

Наукові інтереси

Лінгвошевченкознавство, сучасне бібліографознавство, галузева бібліографія, бібліографування української періодики, методика укладання бібліографічних покажчиків, вивчення бібліографічних ресурсів України, бібліотечне краєзнавство, історія бібліотечної справи Львівщини.

Курси

Публікації

Фразеологічна інтертекстуальність повістей Т. Г. Шевченка (на матеріалі українських перекладів кінця ХІХ–ХХ століть) : [монографія] / Галина Біловус. – Львів ; Щецін : [б. в.], 2012. – 293 с.

Театрознавчий журнал „Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2001–2006) / укл. Г. Г. Біловус ; вступ. сл. М. В. Гарбузюк ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 80 с.

Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 252 с.

Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2006–2011) / укл. Г. Г. Біловус ; вступ. сл. М. В. Гарбузюк ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2013. – 80 с.

Майя Гарбузюк : біобібліографічний покажчик / ЛНУ імені Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв ; [укл. Г. Біловус ; вступ. ст. Н. Бічуя]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 174 с.

Бібліографознавство: Бібліографічний опис документів : методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” денної форми навчання / Галина Біловус, Євангеліна Чирук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 60 с.

Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / Р. Крохмальний, Н. Демчук, Г. Біловус [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ЛНУ імені Івана Франка, Факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 280 с. (с. 25-41, 116-128, 171-185).

[Bibliografiа] / Halynа Biłowus // Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki / pod red. M. Aleksiejenki, H. Biłowus, M. Hordy ; оpracowanie bibliograficzne Halynу Biłowus. – Szczecin ; Greifswald : [s. n.], 2014. – T. 1. – 445 s. ; t. 2. – 445 s.

Тарас Салига : матеріали до бібліографії / Рибчинська Н., Біловус Г., Яремчук І. // Тарас Салига. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – (Серія „Слово про вченого” ; вип. 1). – С. 239–301 ; 311–316.

Шевченкознавство в науково-публіцистичній спадщині В. Дорошенка / Галина Біловус // Слово в словаре и дискурсе : сб. науч. статей к 50-летию Харри Вальтера. – Москва : ООО „Издательство „ЭЛПИС”, 2006. – С. 698–702.

До видання творів Т. Шевченка у Варшаві (1932–1939) / Г. Біловус // Krakόw – Lwόw: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Międzynarodova Konferencja Naukowa (Lwόw, 20–22 października 2009 r.) : streszczenia referatόw. – Krakόw : [s. n.], 2009. – S. 26.

Персональна бібліографія на сторінках галицьких часописів 1930-х рр. / Г. Г. Біловус // Матеріали другої наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» (Львів, 23 вересня 2010 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 227–233.

До видання творів Т. Шевченка у Варшаві (1932–1939 рр.) / Галина Біловус // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX i XX ст. / Кафедра бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка ; Інститут інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка], 2011. – Т. Х. – С. 129–133.

Колосовська Ольга Михайлівна / Г. Біловус // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1 : А–К. – С. 636–637 : фото.

Труш Володимир Васильович / Г. Біловус // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. 2 : [Л–Я]. – С. 534 : фото.

Мистецький сегмент бібліографічної Шевченкіани першої половини ХХ століття / Галина Біловус // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 15. – С. 211–220.

Мистецька бібліографічна Шевченкіана ХХІ століття / Галина Біловус // Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26–27 березня 2015 р.) / М-во культури України, М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т післядипломної освіти, Каф. української та іноземних мов. – Київ : НАКККіМ, 2015. – С. 85–86.

[Бібліографічний феномен української перекладознавчої думки ХХ століття] / Галина Біловус // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 10. – С. 247–249.

Питання розвитку краєзнавчої бібліографії у висвітленні фахової періодики (2000–2014 рр.) / Галина Біловус, Любов Четверик // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 10. – С. 250–257.

Краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат: традиції та інновації (за матеріалами фахової періодики 2000–2014 рр.) / Г. Г. Біловус // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (Рівне, 10 лютого 2016 р.) / ред.: Г. В. Сілкова, Ж. В. Бабенко, М. С. Костенко, Р. М. Крет ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 11–14.

Шевченкознавчі студії Івана Огієнка : бібліографічний огляд публікацій часопису “Рідна мова” (1933–1939) / Галина Біловус // Ucrainica VII. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury, kultury. – Olomouc : VUP, 2016. – S. 1925.

Деякі питання мови та стилю Т. Шевченка як об’єкт досліджень львівських учених / Галина Біловус // Українська філологія: досягнення і перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті (14 лютого 1994 р.). – Львів : [б. в.], 1994. – C. 91–95.

3 історії вивчення фразеології художньої прози Т. Г. Шевченка / Галина Біловус // Slavika Stetinensia. – Nr. 9 : Zeszyty Naukowe. – Szczecin : [s. n.], 1999. – Nr. 258. – S. 221–230.

Про способи відтворення фразеологізмів в українських перекладах російськомовних повістей Т. Г. Шевченка / Галина Біловус // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2000. – Вип. 29. – С. 147–151.

3 історії перекладу повістей Т. Шевченка / Галина Біловус // Słowo. Tekst. Czas : materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej (8–9 czerwca 2000 r.). – Szczecin : [s. n.], 2001. – S. 31–35.

Лінгвошевченкознавчі студії: до вивчення фразеології в повістевій спадщині Кобзаря / Галина Біловус // Ритми сучасної філології: До 50-річчя професора Т. А. Космеди : зб. наук. статей / упоряд. Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАЇС, 2007. – С. 244–252.

Паремія як засіб інтертекстуальності повістей Т. Г. Шевченка / Галина Біловус // Język. Człowiek. Dyskurs : księga dedykowana prof. zw. dr. hab. M. Aleksiejence. – Szczecin : [s. n.], 2007. – S. 395–399.

До типології інтертекстем як культурного коду повістей Т. Г. Шевченка / Галина Біловус // Słowo. Tekst. Czas IX: Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu : materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej (8–10 listopada 2007 r.). – Szczecin : [s. n.], 2008. – S. 427–434.

Українські фразеологізми в текстах повістей Т. Г. Шевченка / Г. Г. Біловус // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – № 2 (17). – С. 113–120.

Синтаксичні та морфологічні трансформи фразеологізмів у текстах повістей Т. Шевченка / Г. Г. Біловус // Наукові записки. Серія «Філологічна» / Національний університет «Острозька академія». – Острог : [б. в.], 2009. – Вип. 12. – С. 21–27.

Авторське використання фразеологізмів в повістях Тараса Шевченка / Галина Біловус // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне : [б. в.], 2009. – Вип. XVII. – С. 46–51.

Індивідуально-авторські семантичні перетворення фразеологізмів у текстах повістей Тараса Шевченка / Галина Біловус // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2009. – Вип. 46, ч. І. – С. 245–251.

Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці / Галина Біловус // Збірник наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Проблеми української термінології”. – Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 109–113.

Авторські фразеологічні трансформи повістей Т. Шевченка / Galina Bilovus // “Wort – Text – Zeit”: Phraseologische Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen : materialien der gemeinsamen wissenschaftlichen Konferenz des Instituts für slawische Philologie der Universität Szczecin und des Lehrstuhls für slawische Sprachwissenschaft des Instituts für fremdsprachliche Philologien der Universität Greifswald (Szczecin, Greifswald, 6–10 November 2009). – Greifswald : [s. n.], 2009. – С. 21–22.

Оказіональні фразеологічні новотвори прозової спадщини Т. Шевченка / Галина Біловус // Słowo. Tekst. Czas : Materialy X Międzynarodowej Konferencji Naukowej. – Szczecin ; Greifswald : [s. n.], 2010. – S. 142–150.

Біблійні інтертекстеми в повістях Т. Г. Шевченка / Halyna Bilovus // “Wort – Text – Zeit”: Die slawische Phraseologie in onomasiologischer, linguokultureller und phraseographischer Sicht : materialien der gemeinsamen wissenschaftlichen Konferenz des Instituts für slawische Philologie der Universität Szczecin und des Lehrstuhls für Slawische Sprachwissenschaft des Instituts für Fremdsprachliche Philologien der Universität Greifswald (30.11 – 4.12 2011 in Szczecin (Polen) und Greifswald(Deutschland). – Greifswald : [s. n.], 2011. – S. 21–22.

Фразеологічна інтертекстуальність повістей Т. Г. Шевченка (на матеріалі українських перекладів кінця ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук ; спец. 10.02.01 “Українська мова” / Біловус Галина Григорівна ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2012. – 20 с.

Фразеологічні інтертекстеми Т. Шевченка у процесі вивчення української мови як іноземної (на матеріалі перекладів повістей Т. Шевченка) / Галина Біловус // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : [зб. наук. праць]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2012. – Вип. 7. – С. 206–212.

Трансформація прагматичного значення фразеологічних інтертекстем (на підставі текстів повістей Т. Г. Шевченка) / Галина Біловус // Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym. Słowo. Tekst. Czas : materialy XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej / pod red. M. Hordy, W. Mokijenki, T. Szutkowskiego i H. Waltera. – Szczecin ; Greifswald : [s. n.], 2012. – S. 336–341.

Національно-культурна специфіка фразеолекту Тараса Шевченка (на матеріалі повістей письменника) / Galina Bilovus // “Wort – Text – Zeit XII” : materialien der gemeinsamen wissenschaftlichen Konferenz des Instituts für slawische Philologie der Universität Szczecin und des Lehrstuhls für slawische Sprachwissenschaft des Instituts für fremdsprachliche Philologien der Universität Greifswald. – Greifswald : [s. n.], 2013. – S. 20–21.

Національно-культурна специфіка фразеолекту Тараса Шевченка (на матеріалі повістей письменника) / Галина Біловус // Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki / pod red. M. Aleksiejenki, H. Biłowus, M. Hordy [та ін.]. – Szczecin ; Greifswald : [s. n.], 2014. – T. 1. – S. 108–117.

Біографія

Доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Навчалася на філологічному факультеті (1986–1991) та в аспірантурі Львівського університету імені Івана Франка (1992–1996). У 1991–2002 рр. – старший лаборант філологічного факультету, 2002–2009 рр. – асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії, 2009–2013 рр. – старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії, з квітня 2013 р. – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Підвищення кваліфікаційного рівня в Інституті післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на тему “Методика та зміст викладання бібліотечних дисциплін з урахуванням сучасних підходів до європейської освіти” (лютий 2013 р.) під егідою Української Бібліотечної Асоціації.

Кандидат філологічних наук (Фразеологічна інтертекстуальність повістей Т. Г. Шевченка (на матеріалі українських перекладів кінця ХІХ–ХХ ст.), 2012 р.). 2006–2010 рр. – заступник декана факультету культури і мистецтв.

Автор понад 60 наукових публікацій.

Проекти

1) складання навчальних і робочих навчальних планів за напрямом підготовки 6.020102 і спеціальністю 7.02010201, 8.02010201 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” (денна і заочна форми навчання);

2) розробка навчальних програм, робочих навчальних програм, методичних вказівок, тестів до курсів бібліографо- й бібліотекознавчого спрямувань: “Бібліографічний опис документів”, “Бібліографічна евристика”, “Бібліографічні ресурси України”, “Бібліотечне краєзнавство”, “Історія бібліотечної справи Львівщини”;

3) участь у підготовці ОКХ та ОПП за напрямом підготовки 6.020102 і спеціальності 7.02010201, 8.02010201 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”;

4) участь в організації (член оргкомітету) і проведенні Х Міжнародної наукової конференції “Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки XIXXX ст.” (Львів, 20–22 жовтня 2009 р.), підготовці до друку тез доповідей: KrakόwLwόw: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Międzynarodova Konferencja Naukowa (Lwόw, 20–22 października 2009 r.) : streszczenia referatόw. – Krakόw, 2009. – 50 c. і матеріалів конференції: Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст. / Кафедра бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка ; Інститут інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка], 2011. – Т. Х. – 544 с.;

5) координування розробки і виконання наукової теми “Культурно-мистецькі процеси в Галичині першої половини ХХ ст. (джерела, еволюція, інкультурація) (шифр КТ 28Ф, термін виконання – 2005–2007 рр.) через розкриття змісту галицьких часописів, на сторінках яких знайшли відображення проблеми бібліотечної справи, бібліографії, бібліофільства, національного книгознавства, питання видання й поширення української книжкової продукції Галичини. Результат проекту: Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 252 с.;

6) участь у міжнародному колективному інвестиційному ґранті з теми: Книга і бібліотека в культурі польсько-українського пограниччя» (№ держреєстрації 0109U004363, за договором з Міністерством освіти і науки України № М/145-2009 від “31” березня 2009 р., науковий керівник – к. і. н., доц. Колосовська О. М., термін виконання – 31.03.2009–31.12.2010);

7) участь у науково-дослідних темах, що виконувались в межах робочого часу: «Персоналізація бібліотечної справи» (шифр 0108U007775, термін виконання – 01.01.2008 – 31.12.2010 рр.);Книга і бібліотека у культурно-просвітній діяльності українських громадських товариств Галичини (середина ХІХ ст. – 1939 р.) (№ держреєстрації 0111U005521, термін виконання 01.01.2011 – 31.12.2015 рр.);

8) керівництво науковою роботою студентів та підготовка до участі у щорічній Студентській науковій конференції “Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору”;

9) член редакційної колегії видання “Слово. Текст. Час”. Результат проекту: Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki / pod redakcją Michaiła Aleksiejenki, Halyny Biłowus, Mirosławy Hordy, Walerego Mokijenki i Harrego Waltera. – Szczecin ; Greifswald, 2014. – T. 1–2;

10) член Всеукраїнської громадської організації “Українська Бібліотечна Асoціація” (2013 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!