Данилиха Наталія Романівна

Посада: доцент кафедри філософії мистецтв

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Електронна пошта: nataliya.danylykha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Етнокультурні контакти, етнічний мультикультуралізм, міграційні процеси ХХ ст., соціокультурна адаптація, дозвіллєва діяльність.

Курси

Публікації

1. Лобас-Данилиха Н. Умови переселення українців з Польщі в західні області України у 1944-1946 рр. // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004/2005. – Вип. 6/7. – С. 153-162.
2. Лобас-Данилиха Н. Майнові розрахунки органів радянської влади із переселенцями з Польщі у 1944-1950-х роках (На матеріалах західних областей України) // Етнічна культура українців / За заг. Ред.. М. Глушка. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – С. 101-111.
3. Данилиха Н. Радянська політика соціальної інтеграції українських переселенців із Польщі в суспільстві УРСР (1944-1950-их рр. ХХ ст.) на матеріалах західних областей України // Народознавчі зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. Зош.5-6. – С. 608-617.
4. Данилиха Н. Забезпечення переселенців із Польщі житлом і господарськими будівлями в Україні у 1944-47 рр. (на матеріалах Львівської і Дрогобицької областей) // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А.О. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005/2006.– Вип. 11. – С.173–178.
5. Данилиха Н. Політичні аспекти переселення українців із Польщі в Україну/ На матеріалах наукової конференції «Депортаційно-переселенські акції на українських землях у ХХ ст.: погляд молоді (до 60-0річчя операції «Вісла»)». – Львів: б/в, 2007 – С. 31-42

6. Міжнародні відносини (від початку XVII ст. до завершення Другої світової війни) : навч. посіб. / Гриньох Н. В., Гулай В. В., Данилиха Н. Р.; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Львів : Ельґраф, 2011. — 231 с.
7. Данилиха Н. Соціально-економічні наслідки депортації українців. //Альманах. Лемківський календар за 2012 / За ред. О. Кропивницької. – Львів: Дизайн-студія «Папуга», 2012. – С. 76-89.
8. Конфліктологія та теорія переговорів: методичні рекомендації до курсу для студентів напряму 6.030204 «Міжнародна інформація» / Укладачі: Гулай В. В., Данилиха Н. Р., Лунь Ю. О., Родик Г. Ю. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 44 с.
9. Міжнародні відносини та світова політика. Ч. 2: методичні рекомендації до курсу для студентів напряму 6.030204 «Міжнародна інформація» / Укладачі: Гулай В. В., Данилиха Н. Р., Лунь Ю. О., Родик Г. Ю. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 64 с.
10. Основи геополітики: методичні рекомендації до курсу для студентів спеціальності 7.0302040 «Міжнародна інформація» / Укладачі: Гулай В. В., Данилиха Н. Р., Лунь Ю. О., Родик Г. Ю. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 65 с.
11. Данилиха Н. Р. Соціальна адаптація українців із Польщі в УРСР 1940-50 років (на матеріалах Західних областей України)». // Депортації лемків з рідних земель: минуле та майбутнє (До 70-річчя трагедії та 20-річчя музею): за матеріалами Загальноукраїнської наукової конференції. – Монастириська: ВМТ, 2015. – С. 29-35.
12. Данилиха Н. Спогади про дидаскала. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 51: памяті професора Степана Макарчука. – С. 48-52.
13. Данилиха Н, Гриньох Н. Політичні аспекти та соціально-побутові і демографічні наслідки переселення українців із Польщі в Україну. // Депортації, примусові переселення в житті народів, у долі людей людей: матеріали Міжнародного круглого столу. – Київ: б/в, 2016. – С. 45-50.
14. Данилиха Н. Музейні комунікації: історичні моделі. // Стратегічні перспективи розвитку соціально-комунікативної діяльності: теорія, практика, інновації: Збірник матеріалів міжвузівської науково–практичної конференції. –Київ: Вид-во КУКіМ, 2017. – С. 59-68.
15. Данилиха Н., Пуківський Ю. Традиційна весняна календарна обрядовість українців Волині в контексті соціалізації молоді / Менеджмент соціокультурної діяльності. Колективна монографія. – Львів: Сполом, 2018. – С.25-34.
16. Данилиха Н. Спогади про дидаскала.. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 51: пам’яті Степана Макарчука. – С. 48-52.

Біографія

У 1990-1996 рр. навчалася на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, одержала диплом з відзнакою. У 2002 р. закінчила аспірантуру у ЛНУ ім.. І. Франка (кафедра  етнології) В 1996-1997 рр. працювала викладачем Львівського технічного коледжу. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-побутова адаптація українців з Польщі в УРСР у 1944–1950-х рр. (на матеріалах західних областей України)», науковий керівник – проф. С. А. Макарчук). З 2007 старший викладач (сумісник) Київського університету культури і мистецтв. З 2013 рр. сумісник (ст. викл.) кафедри міжнародної інформації ун-ту «Львівська політехніка». З 2016 р.  – доцент кафедри філософії мистецтв.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!