Циганик Мирослава Іванівна

Посада: в.о. декана факультету культури і мистецтв, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-49

Електронна пошта: myroslava.tsyhanyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Мистецька культура Галичини початку ХХ століття і європейський контекст: джерелознавчі та порівняльні дослідження.

Курси

Публікації

Упорядкування та коректура наукових видань:
1. Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали; коректура тексту Мирослава Циганик, Софія Роса. Львів: Літопис, 2013. 584 с. + 106 с. ілюст.
2. Богдан Антків – лицар галицької сцени; коректура тексту Мирослава Циганик, Ірина Патрон. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 184 с. + іл. 48 с.
3. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук; Олександр Клековкін (передмова); упоряд. та підготовка текстів до друку: Мирослава Циганик, Роман Лаврентій. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 356 с.
4. Франкіана Антона Крушельницького / упоряд., автор вступн. статті Циганик М. І. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 456 с.

Наукові статті у фахових виданнях:
1. Циганик М. Яків Головацький в оцінці І. Франка / Мирослава Циганик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. Вип. 55. С. 209–215.
2. Циганик М. Яків Головацький та його участь у «Русалці Дністровій» (крізь призму наукового бачення Івана Франка) / Мирослава Циганик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. Вип. 58. С. 205–211.
3. Циганик М. Яків Головацький в інтерпретації Філарета Колесси / Мирослава Циганик // Мова і культура. (Науковий журнал). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. Т. 161 «VII». Вип. 15. С. 127–132.
4. Циганик М. Фольклорні записи корифеїв «Руської трійці» у збірнику Якова Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» / Мирослава Циганик // Народознавчі зошити. 2013. № 1. С. 12–22.
5. Циганик М. Збірка Якова Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси»: історія укладання / Мирослава Циганик // Мандрівець. 2013. № 1 (103). С. 44–48.
6. Циганик М. Творчість Тараса Шевченка в науковій діяльності Якова Головацького / Мирослава Циганик // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Випуск 15. Львів, 2014. С. 48–55.
7. Циганик М. Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка / Мирослава Циганик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 62. Львів, 2015. С. 229–236.
8. Циганик М. Яків Головацький в оцінці Івана Франка / Мирослава Циганик // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2016. С. 167–175.
9. Циганик М. Франкіана Антона Крушельницького / Мирослава Циганик // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Випуск 18. Львів, 2017. С. 331–349.
10. Патрон І, Циганик М. Кітч та українське кіно початку ХХІ ст. // Кітч у мистецтві, етосі та вихованні: колективна монографія / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний. Львів; Ряшів: Растр-7, 2019. С. 21–28.
11. Циганик М. Постать Якова Головацького в науково-культурному житті Галичини першої половини ХІХ століття. / Мирослава Циганик // Філософія та гуманізм. Вип.2(10). Одеса: ОНПУ, 2019. С. 64–71.
12. Циганик М. Наукова діяльність Якова Головацького у колі вчених і літераторів / Циганик Мирослава Іванівна // Молодий вчений. Херсон, 2021. № 2 (90). С. 156–160. (Index Copernicus, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, ResearchBible).
13. Циганик М. Театральне життя Львівської греко-католицької духовної семінарії кінця XVIII першої половини ХІХ ст. / Мирослава Циганик // Молодь і ринок. Дрогобич, 2021. № 2 (188). С. 48–54.
14. Циганик М. Театральна публіцистика молодомузівців крізь призму модерністичних бачень першого десятиліття ХХ століття / Циганик М. І. // Scientific and pedagogic internship «Innovative methods of the organization of the education process in the area of cultural studies and arts in Ukraine and EU countries» : Internship proceedings, February 22 – April 2, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : “Baltija Publishing”, 2021. P. 79–83.
15. Tsyhanyk, M. I. Features of communication between the stage director and members of the group during the preparation of choreographic performances / Andriitso, V. M., Tsyhanyk, M. I., Shevtsova, I. M., Shiutiv, M. A., & Kutsyk, O. P. // Linguistics and Culture Review. New York, 2021. Vol. 5 NO. S2. S. 697–707. Access mode: https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1412. Scopus
16. Циганик, М. Творчі контакти Якова Головацького з діячами слов’янських країн у контексті міжкультурних взаємозв’язків першої половини ХІХ століття / Циганик Мирослава // Народна творчість та етнологія. Київ, 2021. 2 (390). С. 47–57. (https://nte.etnolog.org.ua/2021-rik/2/2230-z-istorii-ta-teorii-nauky/4378-tvorchi-kontakty-yakova-holovatskoho-z-diiachamy-slovianskykh-krain-u-konteksti-mizhkulturnykh-vzaiemozviazkiv-pershoi-polovyny-khikh-stolittia).

18. Tsyhanyk М. Перекладознавча спадщина на сторінках часопису “Житє і Слово” за редакцією Івана Франка / Мyroslava Tsyhanyk // Ukrainistyka wrocławska: lingua, litterae, sermo : колективна монографія / Instytut filologii słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski. – Wrocław, 2022. – S. 265–276. (заг. к-сть – 500 s.)
19. Anastazie Toros. Ukrainian theatre during the current war (Interview with Myroslava Hlushko (Tsyhanyk), Polina Pologenceva, Anastasiia Kosodii, Dmytro Zakhozhenko, Andriy Bondarenko and John Farndon) / Anastazie Toros // Stanislavski Studies. Practice, Legacy, and Contemporary Theater, VOL. 10, NO. 2, 2022. S. 177–185. DOI: 10.1080/20567790.2022.2115601. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20567790.2022.2115601 Scopus
20. Олена Баша, Мирослава Циганик Дисципліна «Сценічна мова» у процесі виховання актора (на матеріалах освітньої програми зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)» Львівського національного університету імені Івана Франка) / Циганик Мирослава // Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. Випуск 68. Том 1. Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 35–40. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-1-6; http://www.aphn-journal.in.ua/archive/68_2023/part_1/6.pdf; http://www.aphn-journal.in.ua/68-1-2023
21. Мирослава Циганик. Формування вокальної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва в добу постмодернізму / Мирослава Циганик, Дана Лисенко, Іванна Штурмак-Яремишин, Марта Конюх, Ольга Гриб // Вісник науки та освіти 2023, № 12(18). С. 851–862. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-12(18)-851-863; http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/8408/8453
22. Tsyhanyk М. Establishment and Development of University Theatre Studies in Ukraine: History and Present Time Harbuziuk, M., Lavrentii, R., Roy, U., Rosa-Lavrentii, S., Tsyhanyk, M. Heranca – History, Heritage and Culture Journal, 2024, 7(1), pp. 154–164. DOI: https://doi.org/10.52152/heranca.v7i1.786. https://revistaheranca.com/index.php/heranca/article/view/786/740 Scopus
23. Мирослава Циганик. Тенденції та передовий досвід у сучасній хореографії: університетська освіта / Галина Бучківська, Микола Балух, Олена Єфімчук, Галина Матущак, Мирослава Циганик // Перспективи та інновації науки, 2024, № 1(35). С. 57–67. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-1(35)-57-67. http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/8589/8635.

24. Tsyhanyk, M. Sacral Art of the Roman CatholicChurch in Ukraine under Scientific Research (1993-2021) / International Journal of Religion / Andrii Demianchuk, Vladyslav Hrymskyy, Myroslava Tsyhanyk, Bohdan Tymkiv and Ihor Pidkova. Transnational Press London Ltd. 2024. Volume: 5. Number 2. pp. 316 – 327. ISSN: 2633-352X (Print). ISSN: 2633-3538 (Online) ijor.co.uk / Indexed by Scopus. DOI: https://doi.org/10.61707/csjx2749

Статті в інших виданнях:
1. Циганик М. Байки Езопа в перекладах Я. Головацького / Мирослава Циганик // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 2 (9). – С. 19–30.
2. Глушко М. Батьки – діти по-сербськи / Мирослава Глушко // L’антракт. Бюлетень ХІ Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев. 2014». 2014. №1. С. 2.
3. Циганик М. Антон Крушельницький та його франкознавчі концепції / Мирослава Циганик // Франкіана Антона Крушельницького. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С. 5–29.

4. Циганик М. Брехт у глобальному світі (З досвіду освітньої програми) / Мирослава Циганик // Просценіум. №1–3 (59–61). Львів, 2021. С. 150–151.

5. Романюк М. (Франкіана Антона Крушельницького / упоряд., автор вступн. статті Циганик М. І. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021) / Марія Романюк // Просценіум. №1–3 (59–61). Львів, 2021. С. 127–128.

Навчально-методичні посібники:
1. Циганик М. Марія Слободівна – акторка театру Товариства «Руська Бесіда» / М. Циганик // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. V частина : навч.-метод. посіб. [упоряд. О. Плахотнюк. Автори О. Плахотнюк, В. Сосіна, А. Яцелеко, М. Циганик та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. – С. 125–134.

Тези:
1. Циганик М. Марія Слободівна – акторка театру Товариства «Руська Бесіда» 1893–1902 років / Циганик Мирослава Іванівна // Гуманітарний корпус: зб. наук. статей з актуальних проблем філософії, культурології, історії, психології та педагогіки. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. Вип. 37, т. 1. С. 46–48.
2. Циганик М. Сценічне мистецтво в Галичині першого двадцятиліття ХХ століття крізь призму тогочасних культурологічних тенденцій / Циганик Мирослава // Збірник тез доповідей VIІ Всеукраїнська мультидисциплінарна конференція «Чорноморські наукові студії». Одеса, 2021. С. 261–264.

Біографія

Народилася в с. Поріччя-Задвірне Городоцького району Львівської області. Освіта – вища: закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка у 2009 р., кваліфікація: Філолог. Викладач української мови, літератури та фолькору.  У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фольклористична діяльність Якова Головацького» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Фольклористика». 2013–2016 рр. – провідний науковий співробітник Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка; з вересня 2013 р. доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка; 2017 р. – заступник декана факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка; 2023 р. – в. о. декана факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Проекти

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!