Українська мова за професійним спрямуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Циганик М. І.КМА-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМА-11доцент Циганик М. І.

Опис курсу

Курс дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» укладено з урахуванням фахової спрямованості навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона передбачає виклад основних теоретичних положень про суть та функції мови, стан і статус української мови сьогодні, походження та історію розвитку української літературної мови, а також особливості функціонально-стилістичних різновидів української літературної мови (наукового та офіційноділового стилів), які співвіднесені з поняттям українська мова за професійним спрямуванням, висвітлює специфіку усної та писемної форм їх реалізації. Характеристика усного професійного мовлення пов’язана з виділення основних орфоепічних та акцентуаційних правил, видів, форм і жанрів усного професійного мовлення.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» є ознайомити з особливостями реалізації системи і структури сучасної української літературної мови в різних видах і жанрах усного та писемного професійного мовлення; сформувати засобами української мови лінгвістичну основу для виконання професійної діяльності. Завдання навчальної дисципліни є навчити правильно визначати роль і місце державної української мови в майбутній професійній діяльності; удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами сучасної української професійної мови; підвищити загальний рівень культури українського мовлення студентів.

Після завершення цього курсу студент буде :
Знати:
– специфіку усного українського професійного мовленя та елементи риторики;
– особливості лексики, фразеології, граматичних засобів української мови за фаховим спрямуванням;
– типи лексикографічних праць, специфіку фахових словників;
– норми сучасної української літературної мови та особливості їх реалізації в системі усного та писемного фахового мовлення;
– правила мовленнєвого етикету.
Вміти:
– використовувати знання орфоепічних та акцентуаційних правил, риторичних законів для реалізації різних жанрів усного професійного мовлення;
– характеризувати словниковий склад української літературної мови, уживати лексичні засоби, фразеологічні одиниці у фаховому мовленні;
– виявляти специфіку морфологічних форм та синтаксичних конструкцій української мови за фаховим спрямуванням;
– використовувати лексикографічні джерела української мови відповідно до потреб професійного спілкування;
– творити тексти в межах різних видів і жанрів усного та писемного фахового українського мовлення;
– дотримуватися правил мовленнєвого етикету відповідно до ситуацій та тональностей фахового спілкування.

Рекомендована література

1. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової  комунікації: навч. посіб. / Н. В. Ботвина. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с.
2. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.
3. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнар. агенція «BeeZone», 2004. – 336 с.
4. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с.
5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручн. для вищих навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., доповн. та переробл. – Х. : Весна, 2011. – 400 с.
6. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
7. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2011. – 352 с.
8. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2000. – 248 с.
9. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с.

Додаткова література:
1. Антисуржик. Вчимось ввічливо поводитись і правильно говорити / [О. Сербенська, М. Білоус, Х. Дацишин та ін.] ; за заг. ред. О. Сербенської : навч. посібник. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 258 с.
2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / уклад. Я. Б. Тимошенко. – К. : Либідь, 1991. – 256 с.
3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.
4. Білоус М. П. Український мовленнєвий етикет М. П. Білоус // Мова і духовність нації. – К., 1992. – С. 164–199.
5. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 476 с.
6. Бугай Н. І. Український етикет : посібник для дітей та дорослих / Н. І. Бугай. – К. : Б-ка українця, 2000. – 264 с.
7. Винницький В. М. Наголос в сучасній українській мові / В. М. Винницький. – К. : Рад. школа, 1984. – 160 с.
8. Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 1994. – 218 с.
9. Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. – 2-ге вид., розширене. – Львів, 2009. – 343 с.
10. Культура української мови : довідник / за ред. В. М. Русанівського. – К. : Либідь, 1990. – 304 с.
11. Німчук В. В. Сучасні проблеми українського правопису / В. В. Німчук // Літературна Україна. – 2001. – 11 січ. – С. 7.
12. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. – К. : Наша культура і наука, 2004. – 436 с.
13. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посібник / О. Пономарів. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Либідь, 2008. – 240 с.
14. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький – Львів : Сполом, 2001. – 224 с.
15. Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Плющ. – К. : Вища школа, 2006. – 430 с.
16. Сучасна українська мова / за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 2001. – 400 с
17. Томан І. Мистецтво говорити / пер. з чеськ. В. Романця. – 3-тє вид. – К. : Україна, 1996. – 269 с.
18. Франко І. Двоязичність і дволичність // Літературно-науковий вісник. – Т. ХХХ. – Річн. 8. – Кн. 6. – Львів, 1905. – С. 231–244; або: Урок української. – 2003. – № 3. – С. 12–15.
19. Читай і знай! : довід.-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, Л. Ф. Ціпцюра. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 197 с.

Силабус:

Завантажити силабус