Магістерський семінар 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032КМА-1мдоцент Циганик М. І.

Опис курсу

«Магістерський семінар» — курс навчального комплексу фундаментальних дисциплін, який посилює науково-дослідницьку підготовку студентів – магістрів у сфері акторської майстерності.

Мета та цілі курсу:

Ознайомлення студентів з основами наукової діяльності; формування цілісного уявлення про науково-дослідницьку діяльність та оволодіння студентами магістратури методичним інструментарієм наукових досліджень в інформаційно-документній сфері; вироблення компетенцій та  професійних навичок самостійної наукової роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни випускник повинен володіти такими   спеціальними (фаховими, предметними) компетенціями в галузі Сценічного мистецтва:

Здатність до розв’язання професійних проблем в галузі сценічної діяльності.

Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.

Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.

Здатність до аналізу (усного і письмового) сценічного твору.

Здатність вільно орієнтуватися в напрямках, стилях, жанрах світового й українського сценічного мистецтва.

Здатність орієнтуватися в історії різних видів мистецтва, розуміти можливість їх застосування в синтетичному сценічному творі (проекті).

Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.

Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, акторсько-виконавськими) при створенні та демонстрації сценічного твору.

Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю природою сценічного твору, участі у складі творчої групи в процесі його підготовки.

Здатність здійснювати вибір та аналіз художнього твору для показу (демонстрації) та визначати спосіб його інтерпретації.

Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького (сценічного) висловлювання

Здатність брати участь у громадських дискусіях, пов’язаних з питаннями історії сценічного мистецтва, його актуального стану та тенденцій його розвитку.

Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї та осмислення творчого результату.

Готовність викладати дисципліни, що пов’язані з майстерністю актора у вищих навчальних закладах, організаціях професійної освіти.

Рекомендована література

 1. Боинц М. Научные исследования и научная информация / Пер. с нем. – М.: Наука, 1987. – 155 с.
 2. Держстандарт України (ДСТУ 3003-95). Документація, звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К., 1996.
 3. Захарова І.В., Філіпова Л.Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : Навч. посібник. Рекомендовано МОН України (Гриф МОН) / І.В. Захарова, Л.Я. Філіпова. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 336 с.
 4. Кушнаренко Н. М. Методологiчнi засади книгознавчих, бiблiотекознавчих i бiблiографознавчих дослiджень / Н. М. Кушнаренко // Вiсн. Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2004. — Вип. 15. — С. 84–94.
 5. Кушнаренко Н. М. Новий стан інституціалізації науки про документ / Н. М. Кушнаренко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2004. — Т. 14. — С. 126–130.
 6. Орлов П.І. Інформація та інформатизація: нормативно-правове забезпечення : наук.- практ. посібник / П. І. Орлов. – 2-ге вид., допов. й перероб. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 722 c.
 7. Саврушева М. Философия науки и техники. Учебное пособие для магистрантов //
 8. Сенченко М. Соціальна інформація в глобальному інформаційному просторі. / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 7. – С. 3-8.
 9. Філіпова Л.Я. Методичні рекомендації щодо дипломних та магістерських робіт зі спеціалізації: Інформаційна та документаційна діяльність спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» .– Х.: ХДАК, 2018.– 16 с. [електр.ресурс].
 10. Філіпова Л.Я. Магістерська кваліфікаційна робота за спеціальністю 8.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”: Методичні рекомендації / Уклад.: Л. Я. Філіпова.– Х.: ХДАК, 2005.– 14 с.
 11. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник.— 5-те вид., стер.— К.: Знання, 2006. — С.127-151
 12. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – К.: вид-во «Толока», 2011. – 79 с.
  Інформаційні ресурси
  1. Бібліотека Харківської державної академії культури
  2. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка
  3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус