Педагогічна (асистентська) практика 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11КМА-1мдоцент Циганик М. І.

Опис курсу

«Педагогічна (асистентська) практика» – курс навчального комплексу фундаментальних дисциплін, який посилює науково-дослідницьку підготовку студентів.

Мета практики – поглиблене ознайомлення студентів із досвідом та методами викладання у вишах, закріплення знань, отриманих у процесі навчання з дисциплін «Майстерність актора», «Методика викладання сценічного мистецтва», «Педагогіка вищої школи», формування навичок роботи у театральному або іншому колективі/закладі мистецтва або культури на викладацькій та педагогічній посадах.

Завдання практики:

ознайомитися з програмами навчальних курсів факультету культури і мистецтва;

формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних і методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;

вироблення вмінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;

формування вмінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;

виховання в магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

Студент має навчитись:

планувати лекційні та практичні заняття на період педагогічної практики, розробляти конспекти занять і проводити пробні та залікові заняття;

аналізувати власні заняття та заняття викладачів кафедри театрознавства та акторської майстерності і студентів-практикантів;

відвідувати залікові заняття студентів-колег по практиці та брати участь у їх обговоренні;

систематично аналізувати свою практичну діяльність, вести щоденникові записи.

Рекомендована література

Ващенко Г.Г. Загальні методи навчання: Підр. для педагогів. – К.: Українська видавнича спілка, 1997. – 410 с.

Галузинський І.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа, 1995. – 244 с.

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: методичний посібник. Автори-укладачі О. Пометун, Л. Пироженко.–К.: А.П.Н, 2002.– 135с.

Пєхота О. М. Освітні технології : [навч. – метод. посібн.] /Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін ]; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

Матеріали

Силабус курсу “Педагогічна (асистентська) практика” (акторське мистецтво)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму