Лаврентій Роман Ярославович

Посада: старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності

Електронна пошта: roman.lavrentii@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Історія українського та зарубіжного театру кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст.; естетичні трансформації в мистецькій мові українського театру Східної Галичини міжвоєнного періоду; українська театральна культура в іменах; міжнаціональний діалог у сфері театрального мистецтва та соціокультурний контекст.

Курси

Публікації

Упорядкування/співупорядкування, наукова редакція видань:

 1. Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / Степан Чарнецький ; [упорядкув.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук]. – Львів, 2014. – 584 с., 106 с. іл.
 2. Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Хрестоматія. За матеріалами австрійської німецькомовної преси / упорядкування та науковий коментар Романа Лаврентія ; переклад з німецької Володимира Кам’янця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 174 с., 40 с. іл.
 3. Єврейська культура в Україні (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.): музейні колекції та театральне мистецтво : доп. та повідомл. Наук. конф. з міжнар. участю (Львів, 19–20 квітня 2018 р.) / [редактор-упорядник: Роман Лаврентій] ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв; Львівський історичний музей; Представництво Австрійської служби академічних обмінів у Львові; Всеукраїнський єврейський благодійний фонд “Хесед-Ар’є”. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 300 с. + іл.
 4. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук ; Олександр Клековкін (передмова) ; [упорядкув., підгот. текстів до друку: Мирослава Циганик, Роман Лаврентій] ; НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України” ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 356 с. + 32 с. іл.

Розділи у монографічних/наукових виданнях:

 1. “Голгота” Григора Лужницького в Українському Молодому театрі “Заграва”, 1936 р. // Український театр ХХ століття : антологія вистав / за заг. ред. д-ра мистецтвозн. М. Гринишиної ; [Ін-т проблем суч. мистец. НАН України]. – К. : Фенікс, 2012. – С. 421–433.
 2. Воєнний період (1941–1944) // Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Кн. 1 : Час і долі : наук. вид. / [авт. кол.: Ростислав Пилипчук, Руслан Леоненко (вступ), Ганна Веселовська (розділи 1–3), Роман Лаврентій (розділ 4)]. – Львів : Каменяр, 2016. – С. 459–514.

Статті:

 1. Львівський український театр ревю “Цвіркун” (30-і роки ХХ ст.) // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2008. – Чис. 40 (осінь-зима). – С. 25–27.
 2. Український театр у контексті націєтворчих процесів у Галичині 1930-х років // Курбасівські читання : наук. вісник / НЦТМ ім. Леся Курбаса; редкол.: Н. Корнієнко (голова) та ін. – Київ, 2009. – № 4 : Діалог Культури і Політики / випусковий ред. Г. Веселовська; ред.-упоряд. В. Собіянський. – С. 103–113. http://www.kurbas.org.ua/projects/almanah4/almanah4_1.pdf
 3. Українські театри Івана Когутяка (1920–1939 рр.) // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2010. – Чис. 44 (осінь-зима). – С. 31–35. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10102/1/11.pdf
 4. Українські театри Панаса Карабіневича (20-30 роки ХХ століття) // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2011. – Чис. 45 (весна-літо). – С. 39–45. https://ntsh.org/content/ukrayinski-teatri-panasa-karabinevicha-20-30-roki-xx-stolittya
 5. Інсценізація “Слова о полку Ігоря” Григора Лужницького у парадигмі “монументального театру” Володимира Блавацького // Записки НТШ. Т. CCLXII. Праці театрознавчої комісії. – Львів, 2011. – С. 254–267. https://www.academia.edu/39297633/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
 6. Мазепинська тематика західноукраїнських театрів 20-30-х років ХХ століття: “Мотря” і “Батурин” за однойменними повістями Богдана Лепкого // Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть : науковий збірник / ред. кол.: Я. Дашкевич, О. Купчинський, І. Скочиляс, А. Фелонюк ; упоряд. І. Скочиляс.  – Львів : ІУАД ; НТШ, 2011. – С. 220–233. https://www.academia.edu/38834330/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_20_30_%D1%85_%D1%80%D1%80_%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F_%D1%96_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%91_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BC?auto=download
 7. Театральна група кооперативу “Український театр” у Львові під дирекцією Йосипа Стадника 1927–1929 років // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2012. – Чис. 47 (весна-літо). – С. 32–36. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16176/1/8_Lavrent%d1%96j_32_36_visnuk_47.pdf
 8. “Просвітянський театр” під мистецьким проводом Петра Сороки (1928–1929) // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2012. – Чис. 48 (осінь-зима). – С. 34–38. http://ntsh.org/content/prosvityanskiy-teatr-pid-kerivnictvom-petra-soroki-1928-1929
 9. Український театр “Веселка” під керівництвом Олександра Тимченка (30-і роки ХХ ст.) // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2013. – Чис. 50 (осінь-зима). – С. 48–52. http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/23008/1/15-48-52.pdf
 10. Новаторська вистава “Мина Мазайло” Миколи Куліша на сцені Українського народного театру ім. Івана Тобілевича у Станіславові (1930 рік, режисер В. Блавацький) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2013. – Вип. 13. – С. 227–243. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/3094
 11. П’єса “Тарас Шевченко” Зенона Тарнавського на сцені Українського молодого театру “Заграва” (1937, реж. В. Блавацький) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 104–113. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvkkarogo_2014_14_12
 12. Три редакції статті С. Чарнецького про історію постави “Украденого щастя” // Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / [упорядкув.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук]. – Львів, 2014. – C. 504–516. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Stepan-CHarnetskyy.pdf
 13. Учений і доба: не реалізовані сповна наукові напрями досліджень професора Р. Я. Пилипчука (до проблем вивчення та написання історії Західноукраїнського театру 20–30-х рр. ХХ ст.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 73–77. https://www.academia.edu/39643659/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A0_%D0%AF_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0_
 14. Етнографічно-побутовий репертуар українських театрів Галичини 20–30-х років ХХ ст. як інструмент національного самозбереження // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2019. – Вип. 20. – С. 158–172. https://www.academia.edu/44445818/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_20_30_%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82_%D1%8F%D0%BA_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

Енциклопедичні гасла:

 1.     Енциклопедія Львова: Карабіневич Панас, Карп’як Володимир, Кемпе Лавро, Коссак Василь, Кривицька Леся; Лопатинський Фавст (співавт. – О. Телипська).
 2.     Енциклопедія Сучасної України: Карабіневич Панас Сильвестрович https://esu.com.ua/search_articles.php?id=9558 ,
 3. Кемпе Лавро Гнатович https://esu.com.ua/search_articles.php?id=11735 ,
 4. Когутяк Іван Іванович https://esu.com.ua/search_articles.php?id=7493 ,
 5. Козак-Вірленська Катерина https://esu.com.ua/search_articles.php?id=9199 ,
 6. Коссак Михайло Андрійович https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3903 ,
 7. Левитський Олексій Петрович https://esu.com.ua/search_articles.php?id=53715 ,
 8. Левицька Віра Іванівна https://esu.com.ua/search_articles.php?id=53720 ,
 9. Лисяк Марія Миколаївна https://esu.com.ua/search_articles.php?id=55029 ,
 10. Маруненко-Недоля Амвросій Павлович https://esu.com.ua/search_articles.php?id=63966  та ін.
 11. Шевченківська енциклопедія: Лопатинський Фавст Львович, Стадник Йосип Дмитрович
 12. Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: Виленская публичная библиотека; Губчак Михайло

Біографія

Народився 18 вересня 1981 р. у с. Грибовиця Іваничівського р-ну Волинської обл. Закінчив Грибовицьку школу (1997), Нововолинський обласний ліцей-інтернат (1999), факультет культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (2006), прослухав маґістерську програму з культурології (2003–2005).

З 2006 асистент, тепер – старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка (2007–2018 – за сумісництвом). У 2007–2011 рр. здобувач кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (тема дисертації: “Західноукраїнський театр 20–30-х рр. ХХ ст.: естетичні трансформації та соціокультурний контекст”).

У 2007–2008 рр. бібліотекар відділу бібліології; 2008–2015 рр. в. о. завідувача, 2015–2017 рр. завідувач відділу культурно-просвітницької роботи, з 2018 р. головний бібліограф (з вересня – за сумісництвом) науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Автор бл. 60 наукових публікацій (з них 27 енциклопедичні). Автор поетичної збірки “Я поспішав, але спинився…” (Львів, 2011).

Прочитав низку відкритих лекцій з історії українського театру ХІХ – першої пол. ХХ ст. (локації: Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка; Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької; Галерея сценографії; Національний музей імені Андрея Шептицького; у рамках фестивалю “Дні європейської спадщини у Львові” та ін.). Провів низку авторських тематичних екскурсій, присвячених історії львівських театрів.

З 2006 р. член Наукового товариства імені Шевченка (секретар Театрознавчої комісії).

З 2008 р. куратор щорічної науково-практичної студентської театрознавчої конференції (від 2011 р. – всеукраїнська, з 2017 р. – міжнародна), яку проводить кафедра театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка.

Проекти

2012­–2017 – учасник польсько-українського науково-дослідницького проекту “Театральне життя Львова кін. ХVІІІ – першої пол. ХХ ст.” (у рамках співпраці ЛНУ ім. І. Франка та Яґеллонського університету (Краків, Польща)

Кін. 2015 – поч. 2016 – стипендіат OeAD (Австрійської служби академічних обмінів), опрацьовував німецькомовну пресу в Австрійській національній бібліотеці (Відень, Австрія) у межах теми “Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)”.

2019 – виступив з відкритою лекцією “The contemporary “heroes” at the Ukrainian theaters  in Halychyna in the 1930s: pros and consу Яґеллонському університеті (Краків, Польща) – у рамках заходів VI Międzynarodowa konferencja Imponderabilia Teatralne “Non-fiction narratives in contemporary theatre” (Краків, 1 – 2 червня 2019 р.).

 

Куратор наукових конференцій:

 • Студентська наукова конференція факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка “Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору” (Львів, 2008–2013);
 • Всеукраїнська студентська театрознавча конференція “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів, 2011–2016; організатор – кафедра театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка);
 • Міжнародна науково-практична студентська театрознавча конференція “Сучасний театр у просторі суспільства: діагностика, прогностика, терапія” (Львів, 2017–2018); “Актуальні питання історії, теорії та практики театру в дослідженнях студентів та молодих учених” (Львів, 2019). Організатор – кафедра театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка);
 • Міжнародна наукова конференція “Єврейська культура в Україні (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.): музейні колекції та театральне мистецтво” (Львів, 19-20 квітня 2018 р.).

Нагороди

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!