Історія українського театру (театрознавство)

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит
34Іспит
45Іспит
55Залік
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
224Лаврентій Р. Я.КМТ-11
324Лаврентій Р. Я.КМТ-21
440Лаврентій Р. Я.КМТ-21
540Лаврентій Р. Я.КМТ-31
632Лаврентій Р. Я.КМТ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
224КМТ-11Лаврентій Р. Я.
324КМТ-21Лаврентій Р. Я.
440КМТ-21Лаврентій Р. Я.
540КМТ-31Лаврентій Р. Я.
632КМТ-31Лаврентій Р. Я.

Опис курсу

Навчальна програма “Історія українського театру” охоплює часовий період – від початків українського театру (язичницько-християнський театр) до театральних подій початку ХХІ ст. Ґрунтовне засвоєння історичних театральних процесів в Україні має важливе значення для формування у студентів об’єктивного погляду на сучасні культурні явища, сприяє цілісному розвитку спеціалістів-театрознавців, розширенню теоретичної та фахової підготовки. Курс спирається на загальні знання студентів з історії України, української літератури, української культури.

Зміст курсу полягає у засвоєнні слухачами знань соціально-політичних та культурних умов виникнення, розвитку українського театру, головних етапів становлення професійного театру, паралельних процесів у театрах за кордоном, ознайомленні зі сценічною творчістю видатних акторів, антрепренерів, режисерів, діяльністю українських театральних труп.

Мета курсу полягає у тому, щоб – паралельно з ознайомленням студентів зі складними процесами становлення та історичного розвитку українського прототеатру (в межах ритуалу), а згодом – професійного театру, витворення певних естетичних театральних принципів – сформувати у слухачів усвiдомлення вагомого iсторичного значення театральної культури для становлення України у сучасному її вигляді, збереження культурнонаціональної ідентичності; та сформувати у студентів-театрознавців необхідну наукову базу для розуміння процесів і явищ у сучасному українському театрі.

Звідси випливають такі основні завдання курсу:

  • сприяти засвоєнню студентами історичного фактологічного матеріалу;
  • дати студентам цілісне уявлення про характер, природу і динаміку театральних процесів у контексті національно-культурного життя України;
  • навчити студентів помічати та системно аналізувати театральні процеси певної епохи;
  • виробити у студентів навики віднаходити у практиці сучасних українських театрів „сліди” естетичних принципів, закладених ще у радніших періодах;
  • дати можливість студентам, апробуючи свої   спостереження, реалізувати їх у формі театрознавчої статті, усного виступу на трупі тощо.

Рекомендована література

Основна:

1.Антонович Д.Триста років українсь кого театру 1619–1 9 1 9 . –Львів, 2001.

2.Пилипчук Р.Історія українського театру ( від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук; Олексан др Клековкін (передмова) ; [упорядкув., підгот. текстів додруку: Миросл ава Ци ганик, Роман Лаврентій]. –Львів, 2019.

3.Український драматичний теат р: у 2 т. Т.1. –К.: Наукова думка, 1967.

4.Український театр ХХ століття: антол огія вистав / за заг. ред. д-ра мистецтвозн. М.Гринишиної; [Ін-т проблем суч. мистец. НАН України]. –К.: Фенікс, 2012

Додат кова:

5.Білецька Л.Шевчен ко і театр. –К.: Мистецтво, 1968.

6.Веселка С.Львівські прем’єри: п’ять вистав про Шевчен ка // Просценіум: Театрознавчий журнал. –Львів, 2003. –No2 ( 6 ) . –С.32–38.

7.Веселовська Г.Кріпаць кийтеатр в Україні //Українсь кий театр. –1 9 9 8 . –No1.

8.Волинський П. К.Іван Котляревсь кий: Життя і творчість. –К.: Вид. худ. літ., 1969.

9.Волошин І.Шевченко і Щепкін. –К.: Мистецтво, 1963.

10.Грабович Г.Поет як міфотворець. –К.: Критика, 1998.

11.Григор Лужницький: Українсь кий театр. Наукові праці, статті, реценції: Збірник праць. –Львів, 2004. –Т. 1, 2.

12.Грицай М. С. Традиція вертепної драми в п’єсах І. Котляревського та В. Гоголя //Рад. Літературознавство. –1 9 6 3 . –No1.

13.Довбищенко Г., Лабінський М.На сцені „Гайдамаки ”. –К.: Мистецтво, 1989.

14.Івашків В. М. Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ ст. –К.: Науков а думка, 1990.

15.Квітка-Основ’яненко Г.Історія театру в Харкові //Григорій Квітка-Основ’яненко: Твори в шести томах. –К.: Держлітвидав України, 1956. –Т.V I .

16.Лужницький Г.Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць. –Львів, 2004. –Т.1. (Наукові праці), Т.2.(Статті, рецензії).

17.Луцький Ю.Драматургія Г. Ф. Квітки-Основ’яненка і театр. –К., 1978.

18.Луцький Ю.Між Гоголем і Шевчен ком. –К.,1998.

19.Михайло Щепкiн: Життя та творчi сть: У 2т. –К.: Мистецтво, 1984.

20.Новиков А.Гоголівські традиції у творчості драматургів театру корифеїв // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. –2009. –No 4. –С. 51–55.

21.Пилипчук Р.До історії українсь кого шкіл ьного театру кінця ХVI –початку XVII століть // Зап.НТШ. –Т. CCXXXVII. –Львів, 1999.

22.Пилипчук Р.Театр у контексті першого українсь кого національного відродження (кін. XV –поч. XVII ст.) // Філософія. Історія культ ури. Освіта: Матеріали ІІІ конгрес МАУ. –Харків, 1996.

23.Софронова Л.А. Старовинний українсь кий театр. –Львів, 2004.

24.Українські інтермедії XVII–XVIII ст. –К., 1960.

25.Франко І.Руський театр в Галичині // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. –К., 1980.–Т.26.

26.Шевченко Т. Бенефис г-жи Пиуновой: [Рецензія із „Нижегородских губернских ведомостей”] // Шев ченко Т . Повне зібрання творів у шести томах. –К.: вид. Акад. наук УР СР, 1964. –Т.6 . –С.316–318.

Інформація про твори українських письменників першої половини ХІХ ст. у репертуарі сучасних театрів України з інтернет-джерел:

w w w . m i n c u l t . g o v . u a / u k r r u s. h t m ,

w w w . v i r t e p . o r g ,w w w . g e o c i t i e s. c o m ,

w w w . c u l t u r e . a l l k i e v . c o m . u a ,

w w w . b r a v o t h e a t e r . k i e v . u a

w w w . r u sd r a m . k i e v . u a ,

w w w . a r t p o r t a l . o r g . u a ,

w w w . l v i v . n e z a b a ro m . c o m . u a ,

Матеріали

Силабус Іст.у.т. КМТ-31, 2020-21

Силабус Іст.у.т. КМТ-21, 2020-21

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус