Виконавська майстерність хореографа

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Немає
103Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМХ-51мдоцент Петрик О. О., доцент Кундис Р. Ю.
КМХ-51мздоцент Петрик О. О., доцент Кундис Р. Ю.
1032КМХ-51мдоцент Петрик О. О., доцент Кундис Р. Ю.
КМХ-51мздоцент Петрик О. О., доцент Кундис Р. Ю.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання з виконавської майстерності у класичному, народно-сценічному, українському та сучасному танцях, систематизувати та вдосконалити знання, набуті на під час навчання та оволодіти технологічними прийомами виконавської майстерності. Предметом вивчення навчальної дисципліни є виконавська майстерність основних видів хореографії, що викладаються у закладах вищої освіти для спеціальності Хореографія.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Виконавська майстерність хореографа» є засвоєння теоретичних і практичних основ методики виконання і викладання рухів класичного, народно-сценічного, українського та сучасного танців, а також оволодіння технологічними прийомами хореографічних дисциплін. Запозичення майстерності та технічних елементів та інтеграція знань з різних видів хореографії.
Цілі курсу: підвищити професійний рівень фізичної та виконавської підготовки танцівника за допомогою запозичення, синтезу та інтеграції технічних рухів, які використовується професійними танцівниками.

Рекомендована література

Основна література

 1. Безпаленко Ю. Фундаментальні поняття про тіло танцівника в хореографії при викладанні класичного танцю у ВНЗ / Ю. Безпаленко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. –  Дрогобич : Посвіт, 2021. – Вип. 43.
 2. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів В. А Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю. Не природна виворотність / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 107–112. http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/012-13.pdf
 3. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід Володимира Андрійовича Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 62–65. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 14). file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/3115-6690-1-PB.pdf
 4. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів Вичегжаніна В. А. у системі формування основ класичного танцю: голова (частина перша) / Ю. Безпаленко, А. Іващишин // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 104–110.
 5. Безпаленко Ю. Особливості положення голови танцівника в просторі / Ю. Безпаленко // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 88–94.
 6. Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах / Г. Березова. – Київ : Музична Україна, 1990. – 256 с. – (2-е).
 7. Цвєткова Л. Методика викладання класичного танцю / Л. Цвєткова. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 324 с. – (2-е)
 8. Бугаєць Н. А. Народно-сценічний танець: вправи біля станка: посіб. для студ. спец. «Хореографія» / Н. А. Бугаєць, О. В. Ліманська. – Харків: [XНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2009. – 137 с.: мал.
 9. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю: навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Є. Зайцев. – Видання друге, доопрацьоване і доповнене. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 10. Кіптілова Н. В., Костур І. А., Колесник С. І. Навчально-методичні вказівки для виконання обов’язкового самостійного завдання на тему: «Методика роботи над створенням етюдів у характерах народно-сценічних танців освоєних за попередні семестри навчання» з дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю» / Н. В. Кіптілова, І. А. Костур, С. І. Колесник. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2022
 11. Кіптілова Н. В., Костур І. А. Навчально-методичні вказівки для виконання обов’язкового самостійного завдання на тему: «Методика роботи над створенням комбінацій екзерсису біля опори в характерах народно- 4 сценічних танців освоєних за попередні семестри навчання» з курсу «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю» / Н. В. Кіптілова, І. А. Костур – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2022 – 18 с.
 12. Nadiya Kiptilova, AisheVelilyaeva. Reflection of national traditions of crimeantatars on the example of dance analysis «Ag’ir ava vehaitarma». International Scientific Conference Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12–13, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». pp. 237–240. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/117/3178/6708 –1
 13. Аксьонова І. Ю. Основи українського народно-сценічного танцю: історичні аспекти: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія». – Рівне РДГУ, 2009. – 26 с.
 14. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – 3-те вид. – Київ : Мистецтво, 1996. – 496 с. 11.
 15. Василенко. К. Ю. Український танець [підручник] / К. Ю. Василенко – Київ :ІПК ПК, 1997. – 282 с.
 16. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с.
 17. Голдрич О. С. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: “Черемош”, “Полонина”, “Підгір’я”. – Львів: Сполом, 2006. – 288 с
 18. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdf
 19. Шкутяк Т. Проблематика зниження інтересу до народного танцював в умовах популяризації сучасного хореографічного мистецтва / Т. Шкутяк // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка: зб. наук. праць; Вип. № 14. – Львів : ЛНУ ім. Івана Фрака, 2014. – C. 120–124.
 20. Костур І. Методика викладання гуцульських народних танців / І. Костур // Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи “Актуальні проблеми української освіти” / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 65 – 67/
 21. Костур. Методика викладання гуцульських народних танців. 3. Костур І. Збереження хореографічних стилістичних особливостей гуцульської хореографії / І. Костур // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії Факультет культури і мистецтв, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.3. Костур Збереження хореографічних стилістичних особливостей гуцульської хореографії
 22. Кіптілова Н. В. Гопак – один з феноменів українського танцю / Н. В. Кіптілова // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2014. – Вип.14. – С. 75–81. URL: “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство” Випуск 14.
 23. Mannings S. A. Ecstasy and the demon: feminism and nationalism in the dances of Mary Wigman. London: University of California Press, 1993. 16.
 24. McDonagh D. Preface. Intarnational Dictionary of Modern Dance. Ed.: Taryn Benbow Pfalzgraf with a pref. by Don Mcdonagh. – Detroit ect.: St. James press, cop. 1998. P. VІІ–IX.
 25. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdfПлахотнюк А. Формирование контемпорари джаз-танца (contemporary jazz-dance) / А. Плахотнюк // Сб. науч. статей. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 4 2014. – № 5 (43), часть ІІ. – С. 144–147.
 26. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // LwowskoRzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – – 2013.–S. 261–268. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України PDF8. BenbMaletic V. Body – Space – Expression. The development of Rudolf Laban’s Movement and Dance Concepts. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton De Gruyter, 1987.
 27. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4)
 28. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. 3. Cтив Пекстон. Заметки о внутренней техники. URL: http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/paxton2.htm (дата звернення: 19.11.2019).– 244 с.
 29. Плахотнюк О. А. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. А. Плахотнюк // зб. наук. праць. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка:– Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка. Серія педагогічні науки. – 2013. – Вип. № 10 (269). – Ч. ІІ – С. 130–139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__23
 30. Коновалова Г.О. Контактна імпровізація як елемент вдосконалення професійної майстерності танцівника. URL: file:///Users/taras_tuchapskyi/Downloads/Vknukim_myst_2011_25_10.pdf (дата звернення: 20.11.2019). 6. . Steve Paxton. Small dance. 1977. URL: https://myriadicity.net/contactimprovisation/contact-improv-as-a-way-ofmoving/steve-paxton-s-1977-smalldance-guidance/@@aws-content-pdfbook (дата звернення: 18.11.2019).
 31. Скиба Ю. Руслан Баранов – майстер контактної імпровізації / Ю. Скиба // зб. наук. студ. наук. праць «Культурно-мистецькі ескізи». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. 95–99.Скиба Ю.Ю. Руслан Баранов -майстер контактної імпровізації PDF
 32. Кравчук О.Г Імпровізаційні витоки та форми сучасного танцю [Електронний ресурс] / О.Г. Кравчук // Вісник МСУ, мистецтвознавство. – 2011. – т.XIV. – № 2
 33. Gaga people. Dancers. Creator and choreographer Ohad Naharin. 2018. URL: https://www.gagapeople.com/en/ (дата звернення: 17.11.2019). 3. Plakhotnyuk О. Formation of dance movement kinesiology as a scientific
 34. Дункан А. Танець майбутнього. // Моє життя. – Київ, 1994.
 35. Tommi Himberg, Julien Laroche, Romain Bigé, Megan Buchkowski, Asaf Bachrach. Coordinated Interpersonal Behaviour in Collective Dance Improvisation: The Aesthetics of Kinaesthetic Togetherness. Behavioral Sciences, MDPI, 2018, 8 (2), pp.23. ff10.3390/bs8020023ff. ffhalshs01967633f

Інтернет ресурси

 1. Юлія Безпаленко – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/@user-xs3xj3vn9y/videos
 2. Королівський балет Великобританії. Класичний урок. частина 1. 2017 рік. – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=eLn8qacjTqk
 3. The Royal Ballet company class in full #WorldBalletDay 2019 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=M8zytT-8uuI&t=40s
 4. WORLD BALLET DAY 2019 | Staatsballett Berlin – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=FoF3xeWObD4
 5. World Ballet Day 2022 │ Hong Kong Ballet Company Class – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=bo5dZQFIuO0
 6. World ballet day – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com
 7. Проект «Танці нашої спадщини» – Режим доступу : https://youtu.be/3Sq40BGhioU
 8. . 3 курс 2 семестр 2018 рік 1ч. – Режим доступу : https://youtu.be/8CCU3SnRf2E
 9. Державний екзамен студентів-хореографів ЛНУ ім. І. Франка 2017. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=4Ot4w2UmeLY&t=2668s
 10. Хореографи ЛНУ. Держекзамен. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=siBFjts9j6c&t=5002s
 11. Лезгинка Сухишвили. Грузинский танец Цдо. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=beGFvcHq_yg
 12. Он-лайн лекція Міранди Багдадішвілі (м. Батумі, Грузія) Тема: Грузинський танцювальний фольклор. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=UvfLZJOqsIo
 13. Цыганская Сюита. ансамбль им. П. П. Вирского. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=MYaeDg3S360
 14. Melina Najjar–Flamenco dance Farrucawith Yazan Ibrahim. – Режим доступу : https://youtu.be/eIBCd4zmPDA
 15. Placido Domingo sings Jota from Ladoloresby Breton. – Режим доступу : https://youtu.be/vgrB_tL–zrk
 16. Verkhovyna Ukraine – Режим доступу : https://www.youtube.com/@verkhovynaukraine251/videos
 17. Virsky official – Режим доступу : https://www.youtube.com/@VIRSKYOFFICIAL/videos
 18. Italia Conti Virtual – Режим доступу : https://www.youtube.com/@ItaliaContiVirtual/videos
 19. The Place – Режим доступу : https://www.youtube.com/@theplace/videos
 20. GNI Dance Company[지니댄스학원 컴퍼니] – Режим доступу : https://www.youtube.com/@gnidance1studio/videos
 21. Steps On Broadway – Режим доступу : https://www.youtube.com/@StepsNYC/videos
 22. Nederlands Dans Theater (NDT) – Режим доступу : https://www.youtube.com/@neddanstheater/videos
 23. Ruslan Baranov – Режим доступу : https://www.youtube.com/@ruslanbaranov8539/videos
 24. Gaga Movement Language – Режим доступу : https://www.youtube.com/@gagamovementlanguage/videos

Матеріали

Засоби діагностики Виконавська майстерність хореографа

Силабус: Виконавська майстерність хореографа

Завантажити силабус