Постановка голосу

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
22Іспит
31.5Немає
41Залік
51Немає
61Немає
71Немає
81Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМО-11Штурмак-Яремишин І. В., Базів Є. Є.
КМО-11Заячківська З. Р., Козлан О. С.
КМО-11Хохлогорська  М. Б., Скалозубов Г. С.
232КМО-11Штурмак-Яремишин І. В., Приймак С. І.
КМО-11Бень Г. Л., Гончарик М. М.
КМО-11Заячківська З. Р., Козлан О. С.
КМО-11Хохлогорська  М. Б., Скалозубов Г. С.
316КМО-21Лихач О. М., Приймак С. І.
КМО-21Дика Г. В., доцент ДУДАР В. В.
КМО-21Голубейко Н. М., Козлан О. С.
КМО-21Хохлогорська  М. Б., Скалозубов Г. С.
416КМО-21Приймак С. І.
КМО-21Ковбасюк А. М., Лихач О. М.
КМО-21Голубейко Н. М., Козлан О. С.
КМО-21Хохлогорська  М. Б., Скалозубов Г. С.
516КМО-31Маковецька І. Г., Лихач О. М.
КМО-32Штурмак-Яремишин І. В., Приймак С. І.
КМО-31Голубейко Н. М., Заячківська З. Р.
КМО-31Козлан О. С., Скалозубов Г. С.
616КМО-31Лихач О. М., Базів Є. Є.
КМО-32Штурмак-Яремишин І. В., Приймак С. І.
КМО-31Голубейко Н. М., Заячківська З. Р.
КМО-31Козлан О. С., Скалозубов Г. С.
716КМО-41Бень Г. Л., Гончарик М. М.
КМО-42Лихач О. М., Заячківська З. Р.
КМО-41Козлан О. С.
812КМО-41Дика Г. В.
КМО-42Лихач О. М., Заячківська З. Р.
КМО-41Козлан О. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент оволодів елементами звукоутворення на доступному співацькому діапазоні, оволодів навичками співу легато, навчився користуватися нижньореберно-діафрагматичним диханням, м’язовими відчуттями опори дихання, правильною організацією вдиху і видиху. Щоб оволодів роботою
мовно-артикуляційного апарату і на цій основі правильно формував
голосні і приголосні у співі. Студент повинен вільно, невимушено
поводитися на сцені під час співу, його поведінка мусить узгоджуватися з вимогами « вокальної психотехніки», техніки переживань і перевтілення, що координують і пов’язують його пластику з вокально-творчим завданням, тобто перебувають у гармонії зі створюваним образом. Навчальний репертуар добирається згідно з навчальною програмою відповідно до вокально-технічних та виконавських можливостей студента, індивідуальних особливостей його голосу, темпераменту й рівня інтелекту, з метою закріплення і вдосконалення навчально-виконавських навичок, оволодіння нормами сценічної культури. Поетапний контроль знань студентів здійснюється семестрово, залік чи іспит у вигляді публічного виступу.

Мета курсу – повноцінний розвиток і вдосконалення голосових і
художньо-виконавських даних студентів, майбутніх високопрофесійних вчителів музики. Вокально-технічне навчання
органічно поєднується з художнім розвитком і ґрунтується на
принципах поступовості, послідовності, науковості в оволодінні
співацькою культурою. В результаті навчання студенти набувають
теоретичні знання з даного предмета, вокально-технічні навички,
уміння аналізувати й корегувати звучання власного голосу, уміння різноманітними методами і прийомами розкривати зміст художнього
образу. Засобами вокального мистецтва здійснити естетичне виховання майбутніх вчителів музики, формувати відчуття прекрасного, розвивати творчі та вокальні здібності студента, озброювати майбутніх вчителів знаннями теоретичних положень основ вокальної педагогіки.

Після завершення цього курсу студент зможе:
– розуміти предмет «Постановка голосу» та його значення для вчителя музики;
– володіти елементами звукоутворення на доступному співацькому
діапазоні;
– володіти навичками співу легато;
– володіти навичками нижньореберно-діафрагматичного дихання,
правильною організацією вдиху і видиху;

– володіти трьома видами атаки звуку;
– знати особливості процесу звукоутворення, акустичні якості звуку;
– правила орфоепії у співі;
– усвідомлювати національні та стильові ознаки вокальних творів;
– володіти навичками співу під власний супровід;
– засвоїти зміст основних теоретичних положень вокальної методики;
– виробити навички співу без супроводу;
– оволодівати навичками виконавської майстерності;
– володіти навичками самостійного опрацювання пісень шкільного
репертуару, яскраво ілюструвати їх;
– вміти розкривати авторську концепцію вокальних творів;
– володіти основами методики співу;
– володіти правилами гігієни та охорони власного і дитячого голосу.

Рекомендована література

Основна література:
1. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (Сольний спів). Підручник для студентів і викладачів сольного співу / В. Г. Антонюк. – К. : ЗАТ
«Віпол». – 2007.
2. Аспелунд Д. Развитие и сохранение певческого голоса / Дмитрий
Аспелунд. – М.: Музгиз, 1952.
3. Бабич М.Д. Основи культури мовлення / М.Д.Бабич. – Л.: Просвіта, 1990.
4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 1968.
5. Маслій К.С. Виховання голосу співака / К.С.Маслій / Навчальний посібник.- Рівне: „ ЛІСТА”, 1996.
6. Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 1977.
7.Морозов М.В.Вокальний слух і голос/М.В.Морозов-М.: Музика,1965.
8. Микиша М.В.Практичні основи вокального мистецтва/М.В. Микиша -К.:” Музична Україна”, 1985
9. Юссон Р. Певческий голос / Р.Юссон -М.:Музыка,1974.
10. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы/ В.И.Юшманов – Санкт- Петербург, 2001 .
Додаткова література:
1.Бень Г. Формування елементів педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики на заняттях з постановки голосу / Галина Бень // Молодь і ринок. – 2010. – № 1–2 (60–61). – С. 117–121.
2. Бень Г. Вокально – педагогічні принципи та виконавські поради
Остапа Дарчука і Марії Сіверіної : методичні рекомендації для
студентів та викладачів вищих навчальних закладів культури і
мистецтв III-IV рівнів акредитації напрям підготовки « Музичне
мистецтво». – Львів, 2008.-30с.
3.Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора
драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету Імені Івана Франка, 2016.
4.Прохорова Л.Українська естрадна вокальна школа : Навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Л. В. Прохорова. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова книга, 2006. –
5. Шуневич Е.В. Методичні рекомендації. Формування самостійності майбутнього вчителя музики загальноосвітньої школи у класі вокалу/ Е.В.Шуневич // Дрогобич, « Каменяр», 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус