Основи наукових досліджень хореографічного мистецтва ОП 024 – 2020

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Луньо П. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМХ-21Маркевич С. Л.

Опис курсу

Мета дисципліни – проаналізувати й осмислити основні наукові дослідження і їх специфіку в гуманітарних науках. Залучити студентів до науково-дослідної роботи, ознайомити їх зі стратегією і тактикою проведення досліджень, дати їм певні знання з методології, методики та інструментарію дослідження.
Цілі дисципліни – формування у студентської молоді цілісного уявлення про основні наукові дослідження з хореографічного мистецтва. А також:
– отримати знання, потрібні для розуміння, планування, організації та проведення наукового дослідження;
– оволодіти методами наукового дослідження;
– розглянути актуальні проблеми розвитку хореографічного мистецтва та критерії вибору напряму наукового дослідження;
– вивчити форми та принципи організації науково-дослідної роботи студентів;
– виховати навички використання наукових методів у науковій діяльності.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: сутність і характеристики науки, структуру наукового дослідження, об’єкт і суб’єкт наукового дослідження, класифікацію наукових досліджень, основні методи, вимого до оформлення результатів наук. досліджень;
вміти: робити аналіз структури наукових досліджень, визначати об’єкт, суб’єкт, предмет досліджень, формувати мету і завдання дослідження, використовувати наукові методи дослідження, обґрунтовувати обрану тему, шукати інформацію, правильно науково оформляти наукову продукцію, організовувати процес дослідження.

Рекомендована література

Базова
1. Актуальні питання професійної підготовки майбутніх хореографів: Матеріали VII регіональної наукової практичної конференції «Актуальні питання професійної підготовки майбутніх хореографів» 13 березня 2012 р. – Луганськ: Альма-матер, 2012. – 252 с.
2. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. – К. : Вища школа, 1997.
3. Британ В. Т. Організація вузівської науки. – К., 1996.
4. Вачевський М. З. Основи наукової інформації. – Дрогобич, 1995.
5. Глобальна спрямованість науки третього тисячоліття / С. Фірстов, Д. Левіна, Л. Чернишов, Р. Коміренко // Вісн. НАН України. – 2001. – №8. – С. 28-34.
6. Грищенко І. М. Основи наукових досліджень. – К., 2001.
7. Давидова І. Л. Феномен управління інформацією у світі концепції стійкого розвитку суспільства // Вісн. Кн. палати. – 2004. – №5. – С. 38-41.
8. Дротянко Л. Г. Феномен фундаментального і прикладного знання. – К., 2000.
9. Дубров Ю. О. Наука як система, що саморегулюється / Вісник НАНУ. – 2000. – № 2.
10. Згуровський М. І. Науково-технологічний розвиток України за умов світової глобалізації // Дзеркало тижня. – 2001. – 24 берез. – С. 12.
11. Кримський С. С. Наука як феномен цивілізації // Вісн. НАН України. – 2003. – №3.
12. Лук’янець В. С. Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури. – К., 2000. –
13. Марцин В. С. Наукознавство: Підручник. – К. : УБС НБУ, 2007.
14. Марцин В. С. Основи наукових досліджень. – Львів, 2000.
15. Марцин В. С. Основи наукових досліджень. – Львів: Ромус-Поліграф, 2002.
16. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції» Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – 220 с.
17. Методологічні проблеми мистецтвознавства. Збірник наукових праць / Ред. М. Гончаренко. – К. : Наукова думка, 1989. – 116 с.
18. Пасмор Н. М. Самостійна робота студентів як об’єкт бібліотечно-інформаційного забезпечення// Новий колегіум. – 2004. № 1–2.
19. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13. 12. 1991 року, № ХІІ, з доповненнями № 1377-ІУ (1377-15) від 11. 12. 2003 р.
20. Проценко А. А. Зміст і основні напрями еволюції сучасної парадигми інформаційного забезпечення. – К., 2000.
21. Ракитов А. І. Наука XXI століття: глобальні трансформації і перспектива // Наук. світ. – 2002. – №5.
22. Спіцин Е. С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти. – К., 2003.
Допоміжна
• Марчук Є. Україна: нова парадигма розвитку. – К. : Аваллон, 2001. – С. 34–46
• Наукова та інформаційна діяльність в Україні / Держстандарт України. – К., 1992. – № 6. – С. 132–138.
• Парашевін М. Глобалізація і її вплив на особистість // Соціол. : теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №2. – С. 65-68.
• Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К. : Ізман, 1997. – С. 96–112.
• Удека Дай саку. Глобалізація здатна викликати непередбачувані наслідки// День. –2002. – № 89. – С. 5–6
• Філіпенко А. С. основи наукових досліджень. – К. :Академвидав, 2004. – С. 104– 144

Матеріали

Перелік питань на залік Основи наукових досліджень хореографічного мистецтва

Перелік завдань для індивідуального опрацювання ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус Основи наукових досліджень хореографічного мистецтва 2020 Луньо. Маркевич

Завантажити силабус