Методика викладання хореографії ОП 024 – 2021

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Яцеленко А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616КМХ-31здоцент Плахотнюк О. А.
КМХ-31доцент Плахотнюк О. А.

Опис курсу

Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних основ з методики викладання хореографічних дисциплін (Теорія та методика викладання класичного танцю, Теорія та медика викладання народно-сценічного танцю, Теорія та методика українського танцю, Теорія та методика викладання сучасного танцю), правил, характері виконання рухів, послідовність їх вивчення, загальні зауваження.

Завдання: оволодіння практичними навичками планування, підготовки та проведення уроку в обсязі, необхідному для становлення спеціаліста викладача хореографічних дисциплін.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
– теоретично-практичний матеріал з теорії та методики класичного танцю сучасного танцю;
– теоретично-практичний матеріал з теорії та медика викладання народно-сценічного танцю;
– теоретично-практичний матеріал з теорії та методика українського танцю;
– теоретично-практичний матеріал з теорія та методика викладання сучасного танцю
– понятійно-категоріальний апарат хореографічного мистецтва;
– техніку та методику виконання певної танцювальної системи (школи);
– володіти понятійно-категоріальним словником хореографічного мистецтва.

уміти:
– самостійно аналізувати методику викладання хореографії;
– на практиці застосовувати отримані теоретичні знання;
– володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
– уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
– уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
– застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку.

Рекомендована література

Базова

Методика викладання хореографії.

 1. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія] / Л.  Андрощук, В. Балагур, Т. Благова, О. Мартиненко, О. Плахотнюк // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с. https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU.
 2. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – – 2013.–S. 261–268. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України PDF
 3. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. Vzdelávanie a spoločnost Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. pdf.
 4. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego). / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 181–188. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego).
 5. Plakhotniuk O. Influence of the current processes of education formation on the choreographic art thesaurus formation / Plakhotniuk // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 11–12 грудня 2017 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 66–67 с.матеріали конференції Суми тези21.12.2017 (1)
 6. Plakhotnyuk O. Cosmopolitan processes in the theater of classical ballet / O. Plakhotnyuk // Knowledge. Education. Law. Management Nauka. Oświata. Pravo. Zarządzanie. – Lublin : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, 2021 – № 5 (33) –vol. 3 – Р. 38–43. uazhurnalikelm_5_3_2020. pdf. http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/24
 7. Plakhotnyuk O.  Кінезіологія танцю та арт-терапія як педагогічна складова підготовки фахівця хореографічного митсетцва / O. Plakhotnyuk // Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia],  redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 –рр. 138–146. ISBN 978-83-89481-37-5  https://zenodo.org/record/4086115#.YX1R86Swm71
 8. Plakhotnyuk О. Congress of the UNESCO international dance council in Lviv: significance and concept [Конгрес Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО у Львові: значення та концепція] // O. Plakhotnyuk // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – Київ : Міленіум, 2018. – № 2. – С. 258–263. https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk_2_2018.pdf
 9. Plakhotnyuk О. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 4 (44), ч. І – С. 71–75.
 10. Plakhotnyuk О. The maintaining questions of research of choreographic art in Ukraine started of the 20-th century / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 5 (45), ч. І – С. 72–75.
 11. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. Кінезіологія танцю.pdf.
 12. Менеджмент соціокультурної діяльності / Колективна монографія // О. Козаренко, В. Пасічник, Ю. Чекан, О. Плахотнюк, Г. Карсь та ін. – Львів : Растер-7, 2018. – 208 с. Олександр Плахотнюк хореографічні конкурси – та їх значення для розвитку танцювальної культури україни. pdf.
 13. Плахотнюк А. Формирование контемпорари джаз-танца (contemporary jazz-dance) / А. Плахотнюк // Сб. науч. статей. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 5 (43), часть ІІ. – С. 144–147.
 14. Плахотнюк О. Белетмейстери державного українського театру музичної комедії у Львова (1946–1953 років) / О. Плахотнюк – Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство  – Випуск 20 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 203–211 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10625
 15. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ). Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії
 16. Плахотнюк О. Героїко-патріотична спрямованість сучасної хореографії в рамках фестивалю “Сурми звитяги” / О. Плахотнюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2020. – № 1. – С. 97–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2020_1_21
 17. Плахотнюк О. Джаз-танець в бальній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. серія мистецтвознавство; – вип. № 1, Т. 15 – Харків : 2012. – С. 26–33.
 18. Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України // Вісник КНУ ім. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. – Київ : КНУ ім. Карпенка-Карого, 2013. Вип. № 12. – С. 179–186. http://visnyk.knutkt.com.ua/vipusk12.html
 19. Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
 20. Плахотнюк О. Квінтесенція соціальних танців / О. Плахотнюк // Танцювальні студії. – 2018. – Вип. 1. – С. 28–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ds_2018_1_5
 21. Плахотнюк О. Проблематика розуміння природи афро-джаз-танцю / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. № 7 (59). – С. 40–44.
 22. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.). Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва.pdf.
 23. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__23
 24. Плахотнюк О. Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / Плахотнюк О. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Серія мистецтвознавство; вип. № 12 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 242–247.
 25. Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України / О. Плахотнюк // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 122–128..Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України
 26. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuks w formacji osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzesźow, 2014. – С. 85–97. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва PDF
 27. Плахотнюк О.А. Поліхудожні та міжмистецькі зв’язки танцювальної культури у прояві її інтермадіальності / О.А. Плахотнюк, Д.А. Топорков // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Гельваника, 2021. – Вип. 43. – Т. 2. – С. 81–87. http://www.aphn-journal.in.ua/43-2-2021 DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-2-13
 28. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с. О. Плахотнюк 2.3 Джаз-танець у мистецтвознавчому дискурсі сьогодення.pdf.
 29. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdf
 30. Яцеленко А. А. «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочний діяльності шкіл-інтернатів» (науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів) / А.А. Яцеленко – Одеса, 2014.
 31. Яцеленко А. А. «Специфика воспитания ответственности у младших подростков в общеобразовательных школах-интернатах» / Яцеленко А.А. // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов – 2014 – №6. URL: http://www.jurnal.org/articles/2014/ped37.html
 32. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів / А. А. Яцеленко – Київ : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2014. – 68 с.
 33. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / Яцеленко А. А. Теоретичні аспекти феномену відповідальність – № 45. – С. 26–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2012_45_10
 34. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2014. – № 49. – С. 29–32. URL::http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2014_49_10
 35. Яцеленко А. А. Внесок Одеського міського центру зайнятості в профорієнтаційну роботу з молоддю[Електронний ресурс] / А. А. Яцеленко, С. Ю. Веселовська // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 4. – С. 59–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_4_14
 36. Яцеленко А. А. До проблеми виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2011 рік) – 2012 – Вип. 2 – С. 125– URL: http://lib.iitta.gov.ua/4950/1/zbirnuk_2012.pdf
 37. Яцеленко А. А. Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17 (2). – С. 504– URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2013_17(2)__57
 38. Яцеленко А. А. Психолого-педагогічні аспекти виховання в молодших підлітків в школах-інтернатах / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання .– – Вип. 16(3). – С. 360–370. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32305327.pdf
 39. Яцеленко А. А. Залучення молодших підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до суспільно корисної діяльності як умова виховання відповідальності / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18(2). – С. 457–465. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__54
 40. Яцеленко А. А., Баканча Л. А. Поєднання джаз-танцю з іншими стилями в хореографії  / А. А. Яцеленко, Л. А. Баканча // Молодий вчений. –2020. – №12. – С. 386–370. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/12/72.pdf
 41. Яцеленко А. А., Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл інтернатів: монографія / Л. В. Канішевська, А. А. Яцеленко. – Київ : ПП «Компринт», 2016. – 400 с. УДК 376.015.312:159.947.23-053.66 URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/kanishevska_yacelenko.pdf
 42. Яцеленко Андрій Анатолійович «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів», 13.00.07 – теорія і методика виховання, 2016 р. Дисертація : https://nauka.udpu.edu.ua/yatselenko-andrij-anatolijovych/
 43. Акімова С. Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих навч. закл. (напрям підготовки «хореографія». – Львів : ЛДУФК, 2015. – 22 с.
 44. Глушко М. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.
 45. Годовський В. , Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
 46. Голдрич О. Методика викладання хореографії. – Львів : Сполом, 2006. – 84 с.
 47. Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
 48. Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
 49. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
 50. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 51. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
 52. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии. – 2016. 160 с.
 53. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб.. – К. : НАКККіМ, 2011. – 188 с.
 54. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – К. : НАКККіМ, 2010. – 135 с.
 55. Колногузенко Б. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 56. Кулка И. Психология искусства / пер. с чешск. // Иржи Кулка. – Харьков, Гуманитарный Центр, 2014. – 560 с.
 57. Мартиненко О. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.
 58. Мартиненко О. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки Хореографія*. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с.
 59. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.
 60. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
 61. Навчальні програм з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів. зб. програм / уклад. Вартовник В.О. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 140 с.
 62. Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О. А. Артеменко, О. О. Колонькова, А. П. Тараканова. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу).
 63. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 168 с.
 64. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
 65. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. – Львів: Край, 2008. – 192 с.
 66. Пикард А. Балет. Нарративы балетного тела. Боль, удовольствие, совершенство в воплощении идеала / А. Пикард. – Харков : Гуманитарный Центр, 2018. – 212 с.
 67. Позашкілля. Комплекс програмам мистецького спрямування / упоряд. О. А. Комаровська, О. О. Колонькова, О. В. Калюжна. – Київ : Шк. світ, 2013. – 64 с.
 68. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», – 192 с.
 69. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
 70. Русул І.В. Русул М. І. За кулісами театру танцю «В гостях у казки». – Кіровоград : Центрально-Укр. видавництво, 2007. – 232 с.
 71. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія». – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
 72. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії – формування досвіду / Т. І. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
 73. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл.
 74. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень0 загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
 75. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – Київ : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с.
 76. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с.
 77. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : Ранок, 2014. – 80 с.
 78. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 220 с.
 79. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 252 с.
 80. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А.С. Шевчук. – 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.

Допоміжна

Класичний танець

 1. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.

Народно-сценічний танець, український танець.

 1. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – Київ – Львів, 1947. – 80 с.
 2. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник – Бібліотека художньої самодіяльності № 25. – Київ: Мистецтво, 1964. – 134 с.
 3. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – Київ: Мистецтво, 1971. – 564 с.
 4. Верховинець (Костів) В. Теорія народного українського танка. – Полтава: Полтавська Губерніяльної Спілки Споживчих товариств. З 3-ої радянської друкарні, 1920. – 119 с.
 5. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с.
 6. Веселий таночок. Репертуарний збірник / Упорядник А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1968. – 132 с.
 7. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
 8. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
 9. Голдрич О. С. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: “Черемош”, “Полонина”, “Підгір’я”. – Львів: Сполом, 2006. – 288 с
 10. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
 11. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 12. Збірник “Буковинський танець” у записах Поморянського М. А., Мураховського Я. П. / Упор. Сулятинський Т. В. Пупчекно М. Г. – Чернівці, Видавничий дім “Букрек”, 2007. – 232 с.
 13. Легка І.П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
 14. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 468 с.
 15. Лопухов А.В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца. 3-е изд., стер. 2007. – 344 с.
 16. Марущак В.С., Марко Ю. М. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. Буковинські чоловічі народні танці “Гопак”, “Козак”: Методичні рекомендації. – Чернівці, 2005. – 36 с.
 17. Народна хореографія Тернопільщини: Посібник для керівників хореографічних гуртків / Упор. Козловський І. В. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 40 с.
 18. Народні танці Волині і Волинського Полісся у записах Миколи Полятика. Мистецьке видання / Ред. В. Гребенюк, М. Богуш, С. Цариць. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 108 с.
 19. Полятикін М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 102 с.
 20. Ріні мелодії та ритми. Українське вокально-хореографічне мистецтво: Практичний посібник / Упорядник М. Купченко. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2007. – 160 с.
 21. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 312 с.

Сучасний танець

 1. Агнес де Милль.Танец в Америке / Ред. Уэсли Педерсен. Художн. ред. Клиффорд Прайн. – 118 с.
 2. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с.
 3. Малахов Г. П. Профилактика и лечение болезней позвоночника. – Донецк: Сталкер; Генеша, 2005. – 239 с.
 4. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 5. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с.
 6. Техника релаксации. / Авт.- состав. Д. И. Дудинский. – Минск : Харвест, 2004. – 96 с.
 7. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – Київ : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.
 8. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с.

Сучасний бальний танець

 1. Мищенко В. А., Тимошенко О. А Спортивные бальные танцы для начинающих. – Харьков: Синтес, 2003 – 192 с.
 2. Спортивные танцы Украины 2007 (СГОСТУ) справочник // ред. Машин И., Артеменко Л. – Черкассы: издатель Чабаненко Ю., 2007. – 186 с.
 3. Сучасні бальні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності № 20. Випуск 1. / Упорядники П. Сидоренко., І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1964. – 140 с.
 4. Танцы на балах и выпускных вечерах / Авт.- сост. Д. А. Ермаков. –Донецк: Стакер, 2004. – 93 с.
 5. Учимся танцевать самбу / Худ. Обл. А. А. Рыбчинский. – Минск: OOO “Попудри”, 2002. – 28 с.
 6. Челомбітько О.В. Теорія і методика викладання європейського та латиноамериканського танцю: Методичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності 7.02020201 «Хореографія». – Луганська: ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – 48 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Clement Greebrg / URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Clement_Greenberg Заголовок з екрану
 2. David Smith (scuiptor ) / URL: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Smith Заголовок з екрану
 3. My Fair Lady URL: http://en.wikipedia.org/wiki/ Заголовок з екрану
 4. Rosalind E. Rrauss / URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Rosalind_E._Krauss Заголовок з екрану
 5. Ситляги (фильм 2008) URL: http://www.youtube.com/ Заголовок з екрану
 6. Що означає термін «сучасне мистецтво» URL: http://kolomyya.org/se/sites/pb/27649/ Заголовок з екрану
 7. Джаз. Техника. URL: http://www.vestadance.ru/blog/post_1191416603.html Заголовок з екрану
 8. So You Think You Can Dance performances,contemporary jazz/ пер. з англ. О.А. Плахотнюка. URL: http://www.fox.com/dance/photos/ag:performances,contemporary_jazz:6221599 Заголовок з екрану
 9. Плато Тассилин-Аджер (Tassili n\’Ajjer). – URL: www.geographicbank.com. Заголовок з екрану.

Матеріали

Робоча навчальна програма Методика викладання хореографії 2021 Плахотнюк О.А.

Засоби діагностики Питання що виносяться на екзамен з курсу Методика викладання хореографії

Силабус: Методика викладання хореографії 2021

Завантажити силабус