Менеджмент шоу-бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Кузик О. Є.КМХ-51м, КМХ-51мз,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМХ-51мКузик О. Є.
КМХ-51мзКузик О. Є.

Опис курсу

Предмет «Менеджмент шоу-бізнесу» є дисципліною вільного вибору студента відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра з галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 024 «Хореографія», кваліфікація: Магістр хореографії. Викладач хореографічних дисциплін. Балетмейстер.

Вивчається на першому курсі магістратури в другому семестрі

Мета: вивчення теоретичних і практичних основ формування комунікацій в системі шоу-бізнесу, а також формування практичних навичок планування, програмування та підготовки комерційних і некомерційних проектів у сфері шоу-бізнесу.

Завдання

 • розглянути ключові поняття шоу-бізнесу;
 • вивчити суть і завдання шоу-бізнесу в системі культури і мистецтва;
 • вивчити форми і види комунікації в шоу-бізнесі;
 • розгледіти особливості оцінки ефективності роботи хореографа в шоу-бізнесі;
 • досліджувати мистецький шоу-бізнес на сучасному етапі і особливості діяльності хореографа в шоу-бізнесі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • предмет, мета і завдання курсу «Менеджмент шоу-бізнесу»;
 • історію формування і розвитку менеджменту шоу-бізнесу;
 • змістові функції менеджменту шоу-бізнесу;
 • принципи організації менеджменту шоу-бізнесу;
 • особливості роботи хореографа шоу-бізнесі;
 • теоретичні і організаційні основи маркетинг-менеджменту в системі шоу-бізнесу;
 • проблематику менеджменту шоу-бізнесу в сучасному вимірі;
 • діяльність та етичні норми роботи продюсера в шоу-бізнесі;
 • особливості шоу-бізнесу в хореографічному мистецтві;
 • структуру й характерні відмінності, форми, функції та стадії виробництва шоу-бізнесу;
 • маркетингові дослідження послуг у сфері шоу-бізнесу;
 • основні форми сучасного шоу-бізнесу;
 • основні функції сучасного шоу-бізнесу;
 • вплив інформації на розвиток шоу-бізнесу;
 • стадії виробництва продукції шоу-бізнесу;
 • нормативно-правові, адміністративні та творчо-виробничі засади менеджменту шоу-бізнесу;
 • особливості шоу-бізнесу в хореографічному мистецтві.

Уміти:

 • розробити рекламу в шоу-бізнесі;
 • організувати концертно-гастрольна діяльність в шоу-бізнесі;
 • проводити адміністративну діяльність театрально-видовищних підприємств;
 • розробити концепцію професійної діяльності продюсера;
 • скласти бізнес-планування творчого проекту;
 • скласти бізнес-план діяльності хореографічного колективу;
 • проектувати стратегічний менеджмент шоу-бізнесу;
 • формувати стратегії менеджменту особистості-виконавця;
 • проводити маркетингові дослідження послуг у сфері шоу-бізнесу;
 • володіти навиками комунікацій у сфері шоу-бізнесу;
 • запроваджувати методи впливу інформації на розвиток шоу-бізнесу;
 • проводити рекламні заходи у сфері шоу-бізнесу;
 • налагоджувати контакт з засоби масової інформації (мас-медіа) і шоу-бізнес;
 • організувати концертно-гастрольну діяльність;

виконати функцію помічника продюсера в шоу-бізнесі.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Азбука кино / Состав. И. И. Чанышев. – М. : Киноцентр, 1990. – 65 с.
 2. Баронин В.К. Как не стать звездой. Total metal tales. // Легионер. 2002. № 12. С. 15–25.
 3. Блажнов Е.А. Интервью в целях Паблик рилейшнз // Журналист. 2000. N 8. С. 52–53.
 4. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М.: Новости, 2000. – 240 с.
 5. Варакута С.А., Егоров Ю.Н. Связи с общественностью. М.: ИНФРА-М, 2001. – 137с.
 6. Все об искусстве / Текст М. Барберри; Пер. с англ. Г. П. Смирнова. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2003. – 143 с.
 7. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations. Часть 1. СПб.: ТРИЗ-ШАНС, 2001. – 228 с.
 8. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль / переклад з англ. Богдан Шумилович // Гіп Гагоорт. – Львів : Літопис, 2008. – 360 с.
 9. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. / М.С. Глушко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.
 10. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. – СПб. : Изд-во Буковского, 1995. – 146 c
 11. Кірсанов В. Невідомий Поплавський. – К. : Преса України, 2003. – 268 с.
 12. Кузин Ф.А. Культура делового общения. Практическое пособие. – М.: Ось-89, 1998. – 345 с.
 13. Культура. Энциклопедия. Развлецения. Одежда. Спорт / Ред. А. Ю. Бирюкова. Пер с англ. – М.: РОСМЭН, 1999. – 158 с.
 14. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид. : Навч. посіб. / В.П. Кушніренко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с.
 15. Рульєв В.А. Менеджмент. / навч. посіб. // В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
 16. Колногузенко Б. Н. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 17. Мельничук Г., 1000 незабутніх імен України. – Київ : Школа, 2005. – 288 с.
 18. Мир профессий: Человек – художественный образ / Состав. А. Смирнов. – М.: Молодая Гвардия, 1987. – 383 с.
 19. Патрік Паві: Словник театру. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.
 20. Поплавський М. М. Менеджер культури: Підручник. – К. : Вища Школа, 1993. 155 с. : іл.
 21. Поплавський М.М. Азбука Паблік Рілейшнз. – К., 1997
 22. Поплавський М.М. Управління персоналом. – К., 2000
 23. Поплавський М.М. Формула успіху. – К., 2000
 24. Поплавський М.М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика. Підручник. – К.. 2001. – 560 с.
 25. Поплавський М. М. Антологія сучасної української естради. – К.: Преса України. 2004. – 416 с.
 26. Поплавський М.М., Ліпєц Ю.В. Менеджмент, маркетинг: комплексний термінологічний словник-довідник. – К. : Макрос, 2008. – 568 с
 27. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М. : Центр, 1998. – 124 с.
 28. Пригожин И.В. Политика – вершина шоу-бизнеса. – М.: Алкигамма, 2001. – 215с.
 29. Руднев В.П. Энциклопидический словарь культуры ХХ века. – М., 2001. – 337 с.
 30. Симонов В.А. Как стать звездой? // Music Box. 2002. № 9. С. 27–30.
 31. Синяева И.Н. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. М.: Юнити, 2003. 347с.
 32. Словник-довідник з культурології / Укл. Р. Д. Шестопад / Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І – ІІ рівнів акредитації – Вінниця, ПП «Нова книга», 2007. – 184 с.

Допоміжна

 

 1. Антонова В. В. Музичні ігри, танці та вправи у дитячому садку. – Київ: Музична Україна, 1969. – 172 с.
 2. Бекина С. И., Ломова Т. П., Соковнина Е. Н. Музика и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет). – М.: Просвещение, 1984. – 288 с.
 3. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – Київ: Музична Україна, 1982. – 88 с.
 4. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
 5. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1 – 3 класах загальноосвітньої школи. – Київ: Музична Україна, 1972. – 160 с.
 6. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних закладах. Видання друге. – Київ: Музична Україна, 1968. – 196 с.
 7. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ: Музична Україна, 1974. – 240 с.
 8. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
 9. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5 – 7 лет творчества в танце. Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – М.: Гном иД, 2004. – 120 с.
 10. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
 11. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
 12. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
 13. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
 14. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 15. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
 16. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчальний посібник. – Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с.
 17. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 168 с.
 18. Колногузенко Б. Н. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 19. Кукликовська Н.Г., Хаймович П. І. Музично-ритмічні рухи в дитячому садку. – Київ6 Радянська України, 1963. – 368 с.
 20. Кутасова Т. Самодеятельный танцевальный коллектив. – М.: Издательство ВЦСПС Профиздат, 1953. – 88 с.
 21. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
 22. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3 – 5 лет. М.: Гуманитарное издательство центр Владос, 2000. – 112 с.
 23. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 192 с.
 24. Рогозин И. В. Танец в коллективе художественной самодеятельности. Советы руководителю танцювального коллектива. – М.: Советская Розсип, 1960. – 160 с.
 25. Роот З. Я. Танцы в начальной школе. (Методика): практическое пособие / З. Я. Роот. – М.: Айрис-пресс,2006. – 128 с.
 26. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія» / [Савчин Л.М., Годовськиий В.М.]. – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
 27. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
 28. Ткаченко Т. Работа с танцевальным колективом. М.: Искусство, 1958. – 148 с.
 29. Томилин Д. Особенности пластической подготовки артиста мюзикла (На правах рукописи) – М.: Век информации, 2009. – 52 с.
 30. Хореографическая работа со школьниками / Автор. В. П. Ивинг, В. В. Окунева, В. Н. Светниская. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1956. – 344 с.

Інтернет–ресурси

 1. Кириллова Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы. – Екатеринбург : УрФУ, 2012. – С. 6, 7, 84–186 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://famous-scientists.ru/6411 – заголовок з екрану.
 2. Менеджмент. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.management.com.ua/ – заголовок з екрану.
 3. Менеджмент. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Менеджмент – заголовок з екрану.
 4. Методологія. Управління персоналом. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.management.com.ua/hrm/ – заголовок з екрану.
 5. Новий час. Шоу-Бізнес – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nv.ua/ukr/style/showbiz.html – заголовок з екрану.
 6. Пєтков С. В. Проблема раціонального використання часу в управлінській діяльності як основа ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України / С. В. Пєтков // Право і Безпека. – 2005. – Т. 4, № 3. – С. 79–82. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2005_4_3_23. – заголовок з екрану.
 7. Сьогодня. Новості шоу бізнеса – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.segodnya.ua/culture/showbiz.html – заголовок з екрану.
 8. Шоу-бізнес – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://tochka.net/ua/showbiz/ – заголовок з екрану.
 9. Шоу-бізнес – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Шоу-бі́знес – заголовок з екрану.

Силабус:

Завантажити силабус