Хоровий клас та практична робота з хором (014 Середня освіта (музичне мистецтво))

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Іспит
24Залік
32.5Немає
41.5Немає
52.5Немає
62.5Немає
72.5Іспит
82Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164КМО-11Білоус О. І.
264КМО-11Білоус О. І.
364КМО-21Чучман В. М.
464КМО-21Чучман В. М.
564КМО-31Чучман В. М.
664КМО-31Чучман В. М.
764КМО-41Білоус О. І.
848КМО-41Білоус О. І.

Опис курсу

Курс передбачає реалізацію однієї з найважливіших і обов’язкових вимог навчального процесу – взаємозв’язок теорії і практики вокально-хорової роботи. Метою дисципліни є виховання диригента-хормейстера, розвиток його інтелекту, комунікативних здібностей, навчання методів і прийомів роботи з хоровим колективом.

Метою викладання дисципліни «Хоровий клас і практикум
роботи з хором» є формування знань, умінь і навичок, необхідних
для керування хором.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких
завдань:
– розвиток образного мислення, творчого чуття, набуття естетичного досвіду, художнього смаку в процесі мистецько- виконавської практики, яка дасть можливість оволодіти навиками виконання/відтворення хорових творів відповідної складності, застосовувати засоби виразності хорового мистецтва в інших сферах людської діяльності;
– формування і розвиток навиків вокально-хорової техніки (оволодіння співацьким голосом, розкриття художніх можливостей співацького голосу, вироблення навиків ансамблевого/хорового співу, усвідомлене застосування виразових засобів вокально-хорової техніки в процесі виконання музичних творів задля адекватного розкриття творчого задуму композитора);
– вироблення мотивації до самостійного навчання та творчого вдосконалення;

– формування навичок образно-емоційного сприймання та виконання музичних творів;
– виховання здатності до гармонійної творчої взаємодії в хоровому колективі;
– формування необхідних компетентностей (знань, умінь, навичок) і особистих якостей, необхідних для керівника хорового колективу;
– оволодіння комплексом методів роботи з хором, технологічними особливостями репетиційного процесу, специфікою концертного виступу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– теоретичні основи дисциплін музично-теоретичного та диригентсько-хорового циклів, необхідні для вирішення практичних диригентсько-виконавських завдань;
– характеристику співацьких голосів, вікові особливості дитячих голосів, психолого-педагогічні аспекти музичного сприйняття та відображення;
– методику роботи з навчальним, самодіяльним, професійним хоровим колективом.
вміти:
– володіти власним співацьким голосом, керувати хоровим колективом;
– здійснити всебічний аналіз хорового твору;
– формувати концертний репертуар для хорів різних видів і типів, планувати репетиційний процес, добирати ефективні форми, прийоми та методи роботи;
– діагностувати звучання хору, коригувати недоліки;
– створити творчу атмосферу в хоровому колективі, підтримувати сприятливий психологічний клімат.

 

Рекомендована література

Базова
1. Антків М., Антків Ю. Хорове сольфеджіо. Львів: СП “БаК”, 1997. 124 с.
2. Антків Ю. Їде святий Миколай. Пісні про святого Миколая для триголосного шкільного хору з фортепіанним супроводом в аранжуванні Юрія Антківа: методичний посібник. Львів: Простір М, 2009. 36 с.
3. Антків Ю. Колядки та щедрівки для однорідного та мішаного хорів. Львів, 2013. 140 с.
4. Болгарський А. Г., Сагайдак Г. М. Хоровий клас і практика роботи з хором. Київ, 1987.
5. Бенч-Шокало О. Г. Український хоровий спів: актуалізація звичаєвої традиції: навч. посіб. Київ: Ред. журн. «Український Світ», 2002. 440 с.
6. Білявський Е. Засвоєння сучасної музичної мови в хорі. Київ,1998.
7. Вахняк Є. Про інтерпретацію хорових творів
С. Людкевича. Творчість Станіслава Людкевича: збірник статей / ред. кол.: Ю. Булка, Л. Кияновська, Я. Якубяк. Львів, 1995. С. 85–100.
8. Вахняк Є. Хорові твори, солоспіви, твори для фортепіано / упоряд., вст. стаття О. Підківка. Львів: НВМ поліграфічного технікуму УАД, 2003. 96 с.
9. Великий співанник «Червоної калини»: Збірник пісень стрілецьких, історичних (козацьких), побутових, обрядових, жартівливих в опрацьованні для хорів – мішаного, мужеського й жіночого a cappella / заг. ред. З. Лиська. Львів: Видавнича кооператива «Червона калина», 1937. 319 с. (ноти); ХХІІ с. (тексти).
10. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением: методический очерк. Москва: Музыка, 1968. 112 с.
11. Головащенко М. Феномен Олександра Кошиця. Київ: Музична Україна, 2007. 588 с.
12. Денис Січинський. Вокально-хорові твори: навчально-методичний посібник / автор-упоряд. Ганна Карась. Івано-
Франківськ: Фоліант, 2015. 156 с.
13. Дириґентський порадник / [В. Витвицький, М. Колесса, З. Лисько] під заг. ред. В. Витвицького. Львів: Український видавничий інститут, 1938. 240 с.
14. Дмитревський Г. О. Хорознавство і керування хором. К., 1961.
15. Духовна музика українських композиторів 20-х років ХХ ст. / упоряд. та спецред. М. Юрченка. Київ: Видавництво імені Олени Теліги: Український фонд духовної музики, 2004. 224 с.

16. Єгоров О. Теорія і практика роботи з хором. Київ, 1961. 240 с.
17. Зелений мій краю: хоровий репертуар Гуцульського
ансамблю пісні і танцю / [упоряд. Б. Дерев’янко]. Київ: Музична Україна, 1983. 76 с.
18. Козак Є. Хорові твори. Київ: Музична Україна, 1997. 40 с.
19. Колесса М. Вибрані хорові твори. Київ: Музична Україна, 1983. 134 с.
20. Колесса М. Основи техніки диригування. Вид. 2. Київ: Музична Україна, 1973. 200 с.
21. Колесса М. Хорові твори / ред. Г. Я. Гембера. Київ: Музична Україна,1998. 48 с.
22. Коломоєць О.М. Хорознавство: навч. посібник. Київ: Либідь, 2001. 168 с.
23. Коляди і щедрівки: партитури для однорідного та мішаного хорів. Репертуарні збірники Різдвяного фестивалю «Велика коляда». Львів, 2009–2019.
24. Корній Л., Сюта Б. Українська музична культура. Погляд крізь віки. Київ: Музична Україна, 2014. 592 с.
25. Кушніренко А. Українські візерунки. Обробки українських народних пісень для хору. Київ: Музична Україна, 1988. 72 с.
26. Лащенко А. З історії київської хорової школи. Київ: Музична Україна, 2007. 200 с.
27. Леонтович М. Духовні хорові твори / упоряд. В. Іванова. Київ: Музична Україна, 1993. 128 с.
28. Лисенко М. В. Зібрання творів. Київ: Музична Україна, 1954-1957.
29. Лисько З. Музичний словник [Репринтне відтворення видання 1933 р.]. Київ: Музична Україна, 1994. 168 с.
30. Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. Київ: Музична Україна, 1988. 144 с.
31. Лятошинський Б. М. Українські народні пісні в обробці Б. Лятошинського. Київ: Музична Україна, 1974. 90 с.
32. Мархлевський А. Ц. Практичні основи роботи в хоровому
класі. К., 1986. 96 с.
33. Микола Дилецький. Хорові твори / ред.-упоряд. Н. Герасимова-Персидська. Київ: Музична Україна, 1981. 253 с.
34. Микола Леонтович. Хорові твори / ред.-упоряд. В. Кузик. Київ: Музична Україна, 2019. 464 с.
35. Мистецтво України: біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; ред. А. В. Кудрицький. Київ:
Укр. енцикл., 1997. 700 с.
36. Мусин И. О воспитании дирижера: очерки. Л.: Музыка, 1987. 247 с.
37. На крилах «Мрії»: збірка хорових творів / упоряд. Б. Дерев’янко. Львів, 2005. 225 с.
38. Павлишин С. Денис Січинський. Київ: Музична Україна, 1980. 48 с.
39. Падалко Л. І. Виховання ансамблю в хорі: посібник. Київ: Мистецтво,1996. 172 с.
40. Партесні концерти ХVII–XVIII ст. Київ: Музична Україна, 2006. 320 с.
41. Перунов О. Хрестоматія з читання хорових партитур. Київ: Мистецтво, 1963. 304 с.
42. Пігров К. Керування хором. Вид. 2. Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. 202 с.
43. Серганюк Л. І. Методика аналізу хорових творів. Івано-Франківськ, 2015.
44. Соколов В. Г. Работа с хором. М., 1983. 190с.
45. Соколов В. Г. Хороведение. М., 1971.
46. Степовий Я. Вибрані хорові твори. Київ: Музична Україна, 1950.
47. Стеценко К. Обробки українських народних пісень. Київ: Музична Україна, 1980.
48. Стрілецькі пісні: для чоловічого та мішаного хорів / Львівська національна філармонія; Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника; передмова і музична редакція Володимира Сивохопа, Володимира Пасічника; упорядкування біографічного матеріалу Володимира Пасічника. Львів: Простір- М, 2018. 120 с.
49. Струве Г. А. Школьный хор. М., Просвещение, 1981. 190 с.
50. Стулова Т. Хоровой класс (Теория и практика вокальной работы в детском хоре): учебное пособие. М.: Просвещение. 1988. 126 с.
51. Український кант ХVII–XVIII століть / упоряд. Л. В. Івченко. Київ: Музична Україна, 1990. 200 с.
52. Хорові твори українських композиторів кінця ХІХ початку ХХ сторіччя. Вип. 1. Мішані хори без супроводу / упоряд. В. Василевич, заг. ред. Ю. Таранченко. Київ: Мистецтво, 1965. 84 с.
53. Хрестоматія української дожовтневої музики. Частина 2. Учбовий посібник для консерваторій та музичних училищ / упоряд. та комент. О. Я. Шреєр-Ткаченко. Київ: Музична Україна, 1976. 300 с.
54. Чесноков П. Г. Хор и управление им. М., 1961. 240 с.
55. Шамина Л. В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М.: Музика, 1988. 175 с.
56. Юцевич Ю. Є. Теорія і методика розвитку співацького голосу: навчально-методичний посібник для викладачів і студентів мистецьких навч. закладів, учителів шкіл різного типу. К.: ІЗН,1998. 160 с.
57. Nicolaus Dylecki (ca. 1630–1690). Vesperae. Liturgia. Concerti quatuor vocum / ed. Irina Gerasimova. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Sub Lupa, 2018. 258 c.

Допоміжна
1. Антонович М. Musica sacra: збірник статей з історії української церковної музики. / ред.-упоряд. Ю. Ясиновський. Львів: Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. 261 с.
2. Балух Ю. Львівська диригентська школа: творчі портрети учнів академіка М. Ф. Колесси. Львів: Сполом, 2011. 72 с.
3. Бенч О. Павло Муравський. Феномен одного життя. Київ: Дніпро, 2002. 664 с.
4. Бермес І. Український хоровий спів як соціокультурне явище: монографія. Дрогобич: Посвіт, 2013. 432 с.
5. Бурбан М. Українські хори та диригенти. Дрогобич: Пóсвіт, 2007. 672 с.
6. Вахняк Е. Хор – школа певна. Художественная самодеятельность. 1959. № 8. С. 26–29; № 9. С. 42–44.
7. Вахняк Є. Олександр Сорока. Київ: Музична Україна, 1975. 64 с.
8. Вахняк Є. Хорове аранжування. Київ: Музична Україна, 1977. 72 с.
9. Горохов П., Загрецький Д. Хорове аранжування. Вид. 2. Київ: Музична Україна, 1982. 128 с.
10. Демцюх З. Пісенні обрії «Антея». Спогади та роздуми диригента. Львів: Край, 2010. 176 с.
11. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации / пер. с нем. Н. Д. Зусман. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2000. 448 с.
12. Дмитро Котко та його хори: статті, рецензії, спогади, документи / ред.-упоряд. С. Стельмащук. Дрогобич: Відродження, 2010. 336 с.
13. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования: некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. Москва: Музыка, 1988. 80 с.
14. Збірник музичних творів на слова Маркіяна Шашкевича: у 180-річчя від дня народження поета / муз. ред. Ю. Гнатюк, мовн. ред. Я. Розумний. Київ; Вінніпеґ; Львів, 1992. 362 с.
15. Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття: монографія. Івано- Франківськ: Тіповіт, 2012. 1164 с.
16. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури XIX–XX ст.: монографія. Тернопіль: Астон, 2000. 339 с.
17. Кметюк Т. Дмитро Котко: феномен диригента: монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. 204 с.
18. Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. Львів: НТШ, 2000. 286 с.
19. Корній Л. Історія української музики. Київ; Харків; Нью- Йорк: Видавництво М. П. Коць, 1996. Ч. 1: Від найдавніших часів до середини ХVІІІ ст. 1996. 314 с.
20. Кошиць О. З піснею через світ / передм., упоряд., літ. обр., заг. ред. М. І. Головащенко. Київ: Рада, 1998. 326 с.
21. Кошиць О. Спогади / упоряд. і передм. М. І. Головащенко; післям. М. Ф. Слабошпицький. Київ: Рада, 1995. 387 с.
22. Кудрик Б. Огляд історії української церковної музики / упоряд. і передм.: Ю. Ясиновський. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995. 128 с.
23. Лащенко А. Хоровая культура: аспекты изучения и развития. Київ: Музична Україна, 1989. 136 с.
24. Лига В. І проросте посіяне зерно. Євген Вахняк: людина, митець, педагог. Львів: Дивосвіт, 2001. 112 с.
25. Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Галичині / [упоряд., опрац. рукопису, вступ. ст.: В. Сивохіп]. Львів; Нью- Йорк: Видавництво М. П. Коць, 1994. 144 с.
26. Людкевич C. Дослідження, статті, рецензії, виступи: у 2 т. / упоряд., ред., вст. стаття і прим. З. Штундер. Львів: Дивосвіт, 1999. Т. 1. 496 с.
27. Людкевич C. Дослідження, статті, рецензії, виступи: у 2 т. / упоряд., ред., вст. стаття і прим. З. Штундер. Львів: Дивосвіт, 2000. Т. 2. 816 с.
28. Мазепа Т. Соціокультурний феномен європейських музичних товариств ХІХ – початку ХХ століть на прикладі галицького музичного товариства: монографія. Львів: Растр-7, 2017. 474 с.
29. Маценко П. Нариси з історії української церковної музики / репринт. вид. 1968 р. Київ: Музична Україна, 1994. 152 с.
30. Медведик Ю. Ad Fontes: з історії української музики XVII – початку XX ст.: вибрані статті, матеріали, рецензії. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 618 с.
31. Побратими [про життя і творчість В. В. Василевича та Є. Д. Вахняка] / автор ідеї та упоряд. І. Чупашко. Львів: Растр-7, 2016. 355 с.
32. Рожок В. Стефан Турчак / переднє слово: Б. Олійник. Київ: Либідь, 2013. 228 с.
33. Самотос-Баєрлє Н. Микола Колесса. Сто років молодості. Львів: Аверс, 2014. 288 с.
34. Сов’як Р. Остап Нижанківський: нарис про життя і творчість. Дрогобич: Відродження, 1994. 88 с.
35. Станіслав Людкевич у спогадах сучасників / упоряд. З. Штундер. Жовква: Місіонер, 2010. 236 с.
36. Стельмащук С. У світі звуків і слова. Львів: ПП Сорока Т. Б., 2009. 320 с.
37. Стешко Ф. З історії української музики XVIII ст.: Церковна музика в Галичині. Українська музика. 1937. № 8. С. 101–105; 1938. № 1. С. 2–5.; 1938. № 2. С. 21–27.
38. Сторінки історії Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Львів: Сполом, 2009. 352 с.
39. Телюк М. Серце віддане пісні. Нариси з історії навчальної, творчої та просвітницької діяльності чоловічої хорової капели «Буревісник»: навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. 104 с.
40. Ханик Л. Р. Історія хорового товариства «Боян». Львів: Вищий державний музичний інститут ім. М. В. Лисенка, 1999. 123 с.
41. Черепанин М. Музична культура Галичини (друга половина XIX – перша половина XX століття): монографія. Київ: Вежа, 1997. 328 с.
42. Чупашко І. Володимир Василевич. Воля і доля. Львів: Афіша, 2008. 216 с.
43. Чупашко І. Михайло Антків. Присутність. Львів: Колір ПРО, 2013. 206 с.
44. Штундер З. Станіслав Людкевич. Життя і творчість: монографія у 2 т. Львів: ПП «Бінар-2000», 2005. Т. 1: (1879–1939). 636 с.
45. Штундер З. Станіслав Людкевич. Життя і творчість: монографія у 2 т. Жовква: Місіонер, 2009. Т. 2: (1939–1979). 360 с.
Інформаційні ресурси
1. bestchoir.kiev.ua
2. diasporiana.org.ua
3. fontesmusicae.pl
4. imslp.org
5. leontovych.narod.ru

6. library.dudaryk.ua
7. mubis.com.ua
8. muzunion.com
9. nbuv.gov.ua
10. nlib.narod.ru
11. notes.tarakanov.net
12. parafia.org.ua
13. ukrnotes.in.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму