Історія української бібліографії

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит
61.5Немає
71.5Немає
83.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Седляр О. В.КМБ - 31
614Седляр О. В.КМБ - 31
716Седляр О. В.КМБ - 41
832Седляр О. В.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМБ - 31Пугач Л. Ю.
614КМБ - 31Пугач Л. Ю.
716КМБ - 41Пугач Л. Ю.
832КМБ - 41Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Протягом курсу «Історія української бібліографії» буде розглянуто розвиток української бібліографії від доби середньовіччя до початку ХХІ ст., простежено зміни, які відбулися в методиці бібліографування, появу та становлення окремих видів бібліографії, розкрито діяльність установ, інституцій та товариств, які займалися бібліографічною діяльністю, а також визначних українських бібліографів, висвітлено історію створення найважливіших бібліографічних праць.

Мета курсу – ознайомити студентів із розвитком української бібліографії, вказати на основні етапи її розвитку, характерні риси цих етапів, на становлення окремих видів бібліографії, розкрити діяльність установ, інституцій та товариств, які займалися бібліографічною діяльністю, наголосити на основних здобутках українських бібліографів.

Завдання дисципліни: досягти належного рівня знань у студентів щодо процесу розвитку української бібліографії та його характерних особливостей, а також внеску в нього окремих інституцій та визначних бібліографів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні етапи розвитку української бібліографічної науки за весь час (від початків до наших днів);

характерні риси цих етапів розвитку української бібліографії;

найважливіші зміни, які відбувалися в українській бібліографічній науці в різний час;

основні здобутки окремих інституцій та найвідоміших українських бібліографів у різний час;

взаємозв’язок між розвитком державної політики у різні часи, громадсько-політичного, економічного та національно-культурного життя українців із розвитком української бібліографії.

вміти: характеризувати розвиток української бібліографії;

відслідковувати причинно-наслідкові зв’язки між різними етапами розвитку української бібліографії, а також між подіями суспільно-політичного та національно-культурного життя, розвитком гуманітарних наук і книговидання на українських землях;

визначати сприятливі та несприятливі обставини, які впливали на стан розвитку української бібліографії;

характеризувати внесок у розвиток української бібліографії та інших наук окремих інституцій та діячів-бібліографів;

обґрунтовувати значення найбільших досягнень українських бібліографів для розвитку української науки і загалом культурного та інтелектуального життя.

Рекомендована література

 1. Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка (1909–1939): напрями діяльності та постаті : зб. наук. праць / упорядкув. і заг. ред. текстів Л. Ільницької. – Львів, 2010. – 499 с.
 2. Білокінь С. І. Видатний український бібліограф Ярослав Стешенко (1904–1939) / І.С. Білокінь  // Наукові праці НБУВ. – 1999. – Вип. 2. – С. 107–130.
 3. Бутрин М. Розвиток української бібліографії в Галичині у 1920–1930-ті роки / М. Бутрин // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1997. – Т. 233: Праці Історично-філософської секції. Комісія бібліографії і книгознавства. Комісія спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 257–270.
 1. Геращенко М. Проблеми періодизації історії української бібліографії / М. Геращенко // Наукові праці НБУВ. – 2005. – Вип. 14. – С. 547–552.
 2. Гуменюк М. П. Українські бібліографи ХІХ – початку ХХ століття : нариси про життя та діяльність / М. П. Гуменюк. – Харків, 1969. – 182 с.
 3. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення і розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) / Т. Добко – Київ, 2013. – 376 с.
 4. Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів. – Львів, 2008. – 364 с.
 1. Іван Омелянович Левицький : збірник наукових праць / упоряд. та заг. ред. текстів Л. І. Ільницької. – Львів, 2002. – 204 с.Іван Франко. Бібліографічна спадщина : збірник вибраних праць і матеріалів / упорядкув., передм., коментарі та прим. М. А. Вальо. – Львів, 2008. – 730 с.
 2. Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період / І.І. Корнєйчик. – Харків, 1971. – 374 с.
 3. Королевич Н. Ф. Бібліограф Федір Пилипович Максименко (1897–1983) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич. – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 1996. – 47 с.
 4. Королевич Н. Ф. Бібліографічна діяльність В. В. Дорошенка (1879–1963) : бібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич. – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 1995. – 35 с.
 1. Королевич Н. Ф. Український бібліограф Ю. О. Меженко (1892-1969) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич. – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 1993. – 60 с.
 2. Королевич Н. Ф., Геращенко М. В. Бібліограф М. І. Ясинський (1889–1967) : бібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич. – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 1995.
 1. Лиханова І. Бібліографічна діяльність в Україні: 50–70-ті рр. ХХ ст. / І. Лиханова // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 4. – C. 12–19.
 2. Лиханова І. Національна бібліографія України на сучасному етапі / І. Лиханова // Київська старовина. – 2003. – № 3. – C. 84–99.
 1. Лутовинова В. Історичні витоки рекомендаційної бібліографії в Україні (XІ –початок ХХ ст.) / І. Лиханова // Вісник Книжкової палати. – 1997. – № 7. – C. 24–26.
 2. Омельчук В., Устиновський Д. Національна бібліографія України – пріоритетний напрям наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / В. Омельчук, Д. Устиновський // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 2. – С. 3–10.
 1. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці ХІХ – у 10-х роках ХХ ст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 2. – C. 3–13.
 2. Патрикей С. Розвиток бібліографічної інформації про окремі регіони України у ХІХ – на початку ХХ століття /  С. Патрикей // Вісник Книжкової палати. – 2014. – №  – С. 17–22.
 3. Рибчинська Н. Українська бібліографія в Галичині у другій половині ХІХ ст. / Н. Рибчинська // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – 2007. – Вип. 15. – С. 48–62.
 4. Сенченко Н. М. Історія становлення та розвитку державної бібліографії України (1919–1969 рр.): автореф. дис. […] канд. іст. наук : 07.00.08 / Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 1999 [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uk.xlibx.com/4istoriya/2322-1-rozvitku-derzhavnoi-bibliografii-ukraini-1919-1969-rr.php. – Заголовок з екрану.
 5. Стрішенець Н. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка / Н. Стрішенець. – Київ, 1997. – 144 с.
 1. Тодорова Є. М. Історія української бібліографії як наукова та навчальна дисципліна [електронний ресурс] / Є. М. Тодорова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhdak/2010_30/V30-2-5.pdf. – Заголовок з екрану.
 2. Українська радянська бібліографія / за ред. Ф. К. Сарани і Д. Д. Тараманова. – Київ, 1980. – 264 с.
 3. Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939) : [навч. посіб.] / Н. Черниш. – Київ, 2006. – 216 с.
 4. Четверті бібліографічні студії, присвячені 120-річчю Михайла Ясинського : збірник / уклад. Т. О. СосновськаВ. О. Ярошик. – Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2009. – 125 с.

Силабус: "Історія української бібліографії", 3 курс

Завантажити силабус

Силабус: "Історія української бібліографії", 4 курс

Завантажити силабус