Академічна доброчесність та основи наукових досліджень хореографічного мистецтва ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Луньо П. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМХ-21Маркевич С. Л.

Опис курсу

Мета дисципліни – проаналізувати й осмислити основні наукові дослідження і їх специфіку в гуманітарних науках, зокрема в хореографічному мистецтві. Залучити студентів до науково-дослідної роботи, ознайомити їх з принципами академічної доброчесності та зі стратегією і тактикою проведення досліджень, дати їм певні знання з теорії, методології, методики та інструментарію дослідження хореографічного мистецтва.
Завдання дисципліни – формування у студентської молоді цілісного уявлення про основні наукові дослідження хореографічного мистецтва. А також:
 ознайомити з основними принципами дотримання академічної доброчесності, інтелектуальної власності та набуття авторського права;
 отримати знання, потрібні для розуміння, планування, організації та проведення наукового дослідження хореографічного мистецтва;
 оволодіти методами наукового дослідження;
 розглянути актуальні проблеми розвитку хореографічного мистецтва та критерії вибору напряму наукового дослідження;
 вивчити форми та принципи організації науково-дослідної роботи студентів;
 виховати навички використання наукових методів у науковій діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні принципи дотримання академічної доброчесності, інтелектуальної власності та набуття авторського права у хореографічному мистецтві, сутність і характеристики науки, структуру наукового дослідження, об’єкт і суб’єкт наукового дослідження, класифікацію наукових досліджень, основні методи, вимого до оформлення результатів наукових досліджень хореографічного мистецтва;
вміти: робити аналіз структури наукових досліджень, визначати об’єкт, суб’єкт, предмет досліджень, формувати мету і завдання дослідження, використовувати наукові методи дослідження, обґрунтовувати обрану тему хореографічного мистецтва, шукати інформацію, правильно науково оформляти наукову продукцію, організовувати процес дослідження.

Рекомендована література

До теми №1:
Базова
1. Авторське право для бібліотекарів : підручник / [Пер. з англ.
О. Васильєва]. − К. : ТОВ ІММ «ФРАКСІМ», 2015. − 196 с.
2. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд досліджень освітньої політики» ; за заг. ред. Т. Фінікова, А. Артюхова. − К. : Таксон, 2016. − 234 с.
3. Бондаренко С. Авторське право та суміжні права / С. Бондаренко. − К. : Ін-т інтел. власн. і права, 2008. − 288 с.
4. Бралатан В. Професійна етика: навч. посіб. / В. Бралатан, Л. Гуцаленко, Н. Здирко. − К. : Центр учбової літератури, 2011. – 252 с.
5. Етичний кодекс ученого України [проект]. − К. : Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2009. − 16 с.
6. Ідея Університету : Антологія / Упоряд. М. Зубрицька, Н. Бабалик,
З. Рибчинська. – Львів : Літопис, 2002. − 304 с.
7. Плагіат у студентських роботах : методи виявлення та запобігання : метод. посіб. / за ред. Н. В. Стукало. – Дніпропетровськ : ДНУ імені Олеся Гончара, 2013. − 44 с.
8. Право інтелектуальної власності : акад. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. Орлюк, Г. Андрощук, О. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред.
О. Орлюк, О. Святоцького. − К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.
9. Ходаківський Є. Інтелектуальна власність : економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. Ходаківський, В. Якобчук, І. Литвинчук. − К. : «Центр учбової літератури», 2014. − 276 с.
10. Ястремська О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / О. Ястремська. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. − 124 с.
Допоміжна
11. Бойко Р. Без компіляцій і плагіату! / Р. Бойко, М. Фролов // Бюлетень ВАК України. − К., 2008. − № 12. − С. 11-13.
12. Бойченко М. Гідність, цілісність і успішність : академічні та громадянські чесноти / М. Бойченко // Філософська думка. – К., 2014. – № 5. – С. 110-122.
13. Бойченко Н. Етичні аспекти університетських цінностей / Н. Бойченко // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. − К. : Вид.-полігр. центр «Київський університет», 2014. − № 1 (1). − С. 37-43.
14. Впровадження етичних норм діяльності студентського самоврядування / [М. Городок, В. Павлюк, В. Стах, О. Пустовойтов] ; упор. А. Карташов та ін. – Житомир : Житомирський обласний центр молодіжних ініціатив, 2009. – 102 с.
15. Гапон Н. Ставлення студентів до виявів академічної нечесності: крос-культурний аналіз / Н. Гапон, А. Худзіцка-Чупала, А. Лупіна-Вегенер // Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки». − Львів, 2013. − Вип. 16. − С. 241-248.
16. Гончаренко С. Етичний кодекс ученого / С. Гончаренко ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний ун-т імені В. Г. Короленка // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. − Київ-Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. − Вип. 1. − С. 25-34.
17. Гунчак В. Кодекс честі викладача як перешкода академічній нечесності і поблажливості / В. Гунчак, М. Чепига // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені
С. З. Ґжицького. − Львів, 2011. − Т. 13, № 3 (49). − С. 14-23.
18. Джонс Р. Академічна корупція в Україні // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України : зб. матер. конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К. : Таксон, 2003. – (Серія «Вища освіта в сучасному світі»). – С. 261-268.
19. Дикань С. Плагіат в освіті : походження, причини та шляхи подолання / С. Дикань // Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. − К., 2007. −
№ 5. − С. 16-20.
20. Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління сучасним університетом в умовах автономії / Т. Добко // Дух і літера. Спец. вип. «Університетська автономія». − К., 2008. − № 19. − С. 93-102.
21. Ковальова А. Проблеми академічного плагіату та авторського права у цифровому просторі України / А. Ковальова // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2013. – Ч. 21 : Електронні інформаційні ресурси. – С. 61-71.
22. Кодекс етики університету Конкордія // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України : зб. матер. конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). − К. : Таксон, 2003. − (Серія «Вища освіта в сучасному світі»). − С. 231-256.
23. Козолуп М. Міждисциплінарний підхід до формування академічної комунікативної компетенції у студентів природничих спеціальностей в університетах США / М. Козолуп // Науковий вісник Ужгородського національного університету. − Серія «Педагогіка, соціальна робота». – Ужгород, 2014. – Вип. 30. – С. 60-63.
24. Кульчицька О. Академія як простір свободи / О. Кульчицька, М. Дойчик // Проблеми розвитку науки та освіти : теорія і практика : матер. міжнар. наук. -практ. конф. «Проблеми розвитку науки та освіти : теорія і практика» (м. Київ, 29-30 квітня 2016 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики» ; Наук.-навч. центр прикладної інформатики НАН України. – К. : ГО «ІОМП», 2016. – С. 12-17.
25. Лайберг М. Списування : український і американський досвід // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України : зб. матер. конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К. : Таксон, 2003. – (Серія «Вища освіта в сучасному світі»). – С. 269-271.
26. Медведєв І. Державне управління розвитком університету : теоретично-прикладний аспект : [моногр.] / І. Медведєв. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 220 с.
27. Медведєв І. Ідея класичного університету : динаміка ціннісних орієнтацій в контексті державного управління / І. Медведєв // Економіка та держава. – К., 2010. – № 9. – С. 77-82.
28. Нортвудський університет (американський приватний університет, заснований у 1959 р.). Кодекс етики // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України: зб. матер. конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). − К. : Таксон, 2003. − (Серія «Вища освіта в сучасному світі»). − С. 259-260.
29. Ромакін В. Академічна чесність у вищій освіті / В. Ромакін // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія «Педагогічні науки». – Миколаїв, 2002. – Вип. 7, Т. 20. – С. 24-28.
30. Ромакін В.Академічна чесність як політична проблема / В. Ромакін // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія «Політичні науки». – Миколаїв, 2002. – Вип. 12, Т. 25. – С. 165-170.
31. Ромакін В. Мотивації, переконання та поведінка українських і американських студентів бакалаврату щодо норм академічної культури /
B. Ромакін // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія «Педагогіка». – Миколаїв, 2010. – Вип. 123, Т. 136. – С. 34-41.
32. Сміт Р. Про недобросовісну практику наукових досліджень / Р. Сміт // Морфологія. – Дніпропетровськ, 2007. – Т. 1, № 3. – С. 106-111.
33. Струнсе В. Місія досяжна: підвищення академічної чесності в українській освіті // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України : зб. матер. конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К. : Таксон, 2003. – (Серія «Вища освіта в сучасному світі»). – С. 272-275.
34. Суховірський О. Використання засобів мережі Інтернет в процесі пошуку інформації для студентських наукових досліджень з педагогіки /
О. Суховірський // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – № 3. – C. 131-135.
35. Хоружий Г. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти / Г. Хоружий. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 320 с.
36. Цокур О. «Кодекс честі» в системі вищої освіти США / О. Цокур // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2009. – Вип. 150. – С. 57-62.
37. Code of ethics of the Ukrainian Fulbright Association. Етичний кодекс членів Фулбрайтівського товариства України / Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2008. − 32 с.
Інформаційні ресурси
38. Аналітична довідка за результатами дослідження практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України. URL: http://surl.li/bewlk
39. Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
40. Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені Івана Франка
41. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка
42. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка URL: http://surl.li/beygt
43. Про Етичний кодекс ученого України. URL: http://surl.li/beygv
44. Проект сприяння академічній доброчесності в Украні (SAIUP) – Американські Ради. URL: http://surl.li/itdx
45. Академічна доброчесність. URL: http://surl.li/beygp
46. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників». URL: http://surl.li/bewlm
До теми № 2
Базова
1. Актуальні питання професійної підготовки майбутніх хореографів: Матеріали VII регіональної наукової практичної конференції «Актуальні питання професійної підготовки майбутніх хореографів» 13 березня 2012 р. – Луганськ: Альма-матер, 2012. – 252 с.
2. Білуха М. Основи наукових досліджень: Підручник. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.
3. Грищенко І. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / І. Грищенко,
О. Григоренко, В. Борисейко / Київ. нац. торг.-екон. унт. – К. : КНТЕУ, 2001. – 185 с.
4. Марцин В. Наукознавство: Підручник. – К. : УБС НБУ, 2007. – 579 с.
5. Марцин В. Основи наукових досліджень. – Львів: Ромус-Поліграф, 2002. – 278 с.
6. Романчиков В. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К. : Ізман, 1997. – 255 с.
7. Спіцин Є. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти / Є. Спіцин. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. – 120 с.
8. Філіпенко А. Основи наукових досліджень. – К. :Академвидав, 2004. – 200 с.
Допоміжна
9. Студентська науково-дослідницька робота (Нормативно-методичні рекомендації). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. − 58 с.
10. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 року, № ХІІ, з доповненнями № 1377-ІУ (1377-15) від 11.12.2003 р.
11. Наука і молодь в Україні ХХІ століття / [Ю. Мосенкіс, М. Болобан,
П. Грабовий та ін.]. – К. ; Умань : ПП Жовтий, 2010. – С. 150-202.
12. Дубров Ю. О. Наука як система, що саморегулюється / Вісник НАНУ. – 2000. – № 2. – С. 16-22.
13. Ракитов А. Наука XXI століття: глобальні трансформації і перспектива // Наук. світ. – 2002. – № 5. – С. 2-6.
До теми № 3
Базова
1. Марцин В. Наукознавство: Підручник. – К. : УБС НБУ, 2007. – 579 с.
2. Вачевський М. Основи наукової інформації. – Дрогобич, 1995. – 134 с.
3. Грищенко І. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / І. Грищенко, О. Григоренко, В. Борисейко / Київ. нац. торг.-екон. унт. – К. : КНТЕУ, 2001. – 185 с.
4. Еко У. Як написати дипломну роботу : Гуманітарні науки / У. Еко ; пер. за ред. О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
Допоміжна
5. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») // Бюлетень ВАК України. − К., 2011. −
№ 9-10. − С. 2-10.
6. Давидова І. Феномен управління інформацією у світі концепції стійкого розвитку суспільства // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 5. – С. 38-41.
7. Євсєєва Г. Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій / Г. Євсєєва, М. Савицький // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8. – С. 54-62.
8. Женченко М. Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках : вимоги стандартів та видавничі реалії (на прикладі наукових видань НАН України) / М. Женченко // Наука України у світовому інформаційному просторі. – К. : Академперіодика, 2011. – Вип. 5. – С. 125-136.
9. Інграффіа Т. Інструкція з написання наукової статті / Т. Інграффіа, К.-Х. Швальбе // Морфологія. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. VII, № 1. – С. 96-100.
10. Наукова та інформаційна діяльність в Україні / Держстандарт України. – К., 1992. – № 6. – С. 132–138.
11. Проценко А. Зміст і основні напрями еволюції сучасної парадигми інформаційного забезпечення. – К., 2000. – С. 26–48
Інформаційні ресурси
12. Рекомендації до пошуку наукової інформації за допомогою Інтернет-ресурсів. URL: http://surl.li/beygk
13. Українські наукові журнали. URL: usj.org.ua/.
До теми № 4:
Базова
1. Берегова Г. Ділова українська мова. Курс лекцій : навч.-метод. посіб. – Херсон : Айлант, 2004. − 240 с.
2. Бутенко Л. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах : навч. посіб. для студ. нефілол. спец. / Л. Бутенко. − 2-е вид., доп. і випр.− Алчевськ : ДГМІ, 2003. − 253 с.
3. Гриценко Т. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. − К. : Центр учбової літератури, 2010. − 624 с.
4. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / за ред. Т. Гриценко,
С. Гриценко, Т. Іщенко та ін. − К. : Центр учбової літератури, 2007. − 344 с.
5. Мацько Л. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. Мацько, Л. В. Кравець. − К. : «ВЦ Академія», 2007. − 360 с. − (Серія «Альма-матер»).
6. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови : навч. посіб. з алґоритмічними приписами / Г. Онуфрієнко. − 2-ге вид. перероб. та доп. − К. : Центр учбової літератури, 2009. − 392 с.
7. Основи наукового мовлення : навч.-метод. посіб. / уклад. : О. Бобер,
С. Бронікова, Т. Єгорова та ін.; за ред. І. Плотницької, Р. Ленди. − К. : НАДУ, 2012. − 48 с.
8. Селігей П. Світло і тіні наукового стилю : Монографія / НАН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні / П. Селігей. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 627 с.
9. Семеног О. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід : навч. посіб. / О. М. Семеног, О. Л. Фаст. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. − 220 с.
10. Семеног О. Культура наукової української мови : навч. посіб. /
О. Семеног. − 2-ге вид., стереотип. − К. : ВЦ «Академія», 2012. – 216 с. − (Серія «Альма-матер»).
11. Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. /
С. Шевчук, І. Клименко. − 2-е вид., випр. і доп. − К. : Алерта, 2011. – 696 с.
12. Шевчук С. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. Шевчук. − 6-е вид., випр. і доп. − К. : Алерта, 2008. − 301 с.
13. Яхонтова Т. Основи англомовного наукового письма : навч. посіб. для студентів, аспірантів і науковців / Т. Яхонтова. − 2-ге вид. – Львів : ПАІС, 2003. − 220 с.
Допоміжна
14. Селігей П. Науковий жаргон очима письменників і філософів /
П. Селігей // Мовознавство. – К., 2012. – № 5. – С. 53-67.
15. Науменко, Н. В. Науковий стиль фахового мовлення / Н. Науменко,
Л. Галузинська, В. Колосюк. – 2009. – С. 39-91.
До теми № 5:
Базова
1. Абрамович С., Чікарькова М. Риторика: Навчальний посібник для гуманітарних факультетів. – Львів, 2001. – 240 с.
2. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990. – 497 с.
3. Бутенко Л. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах : навч. посіб. для студ. нефілол. спец. / Л. Бутенко. − 2-е вид., доп. і випр.− Алчевськ : ДГМІ, 2003. − 253 с.
4. Вандашев В. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібник. – К., 2003. – 264 с.
5. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / за ред. Т. Гриценко,
С. Гриценко, Т. Іщенко та ін. − К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
6. Мацько Л., Мацько О.Риторика: Навч. посібник. – К., 2003. – 311 с.
7. Риторика: підручник / З. Куньч, Г. Городиловська, І. Шмілик. − 2-е вид., допов. − Львів: Львівська політехніка, 2018. − 496 с.
8. Українська риторика: історія становлення і розвитку: навч. посіб. / З.Куньч ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». − Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. − 248 с.
9. Шевчук С. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. Шевчук. − 6-е вид., випр. і доп. − К. : Алерта, 2008. − 301 с.
До теми № 6:
Базова
1. Білуха М. Основи наукових досліджень: Підручник. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.
2. Грищенко І. Основи наукових досліджень [Текст] : Навч. посіб. /
І. Грищенко, О. Григоренко, В. Борисейко / Київ. нац. торг.-екон. унт. – К. : КНТЕУ, 2001. – 185 с.
3. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
4. Клименюк О. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посібн. / О. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с.
5. Краус Н. Методологія та організація наукових досліджень : навч.-метод. посібн. / Н. Краус; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, каф. екон. теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна, 2012. – 180 с.
6. Крисоватий А., Панасюк В., Гавришко В. Методологія, методика та організація наукових досліджень: навч. посібн. – Тернопіль: ТОВ «Лілея», 2005. – 150 с.
7. Крушельницька О. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн. / О. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
8. Марцин В. Наукознавство: Підручник. – К. : УБС НБУ, 2007. – 579 с.
9. Методологічні проблеми мистецтвознавства. Збірник наукових праць / Ред. М. Гончаренко. – К. : Наукова думка, 1989. – 116 с.
10. Основи методології та організації наукових досліджень / А. Конверський (ред.). – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
11. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібн. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
12. Дубров Ю. Наука як система, що саморегулюється / Вісник НАНУ. – 2000. – № 2. – С. 9–16; 18– 36.
До теми № 7:
Базова
1. Гальченко С. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. /
С. Гальченко, О. Силка. – Черкаси : АММО, 2015. − 93 с.
Допоміжна
2. Войтел С. Підготовка роботи до публікації / С. Войтел // Морфологія. − Дніпропетровськ, 2013. − Т. VII, № 1. − С. 101-102.
3. Гуманенко О. Місце рецензії в історії наукової періодики / О. Гуманенко // Наукові записки Української академії друкарства. Серія «Соціальні комунікації». − Львів, 2015. − Вип. 1 (50). − С. 15-20.
4. Покликання університету : зб. наук. пр. / відп. ред. О. Гомілко. – К. : РІА «Янко»; «Веселка», 2005. – С. 90-132.
Інформаційні ресурси
5. Правила оформлення покликань, бібліографії. URL: https://studfile.net/preview/5149800/page:9/
6. Правила посилань та оформлення бліографічного опису джерел URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=109
7. Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах. URL: https://ztu.edu.ua/ua/science/files/1_IEEE-style.pdf
8. Цитати у науковій статті: поради як правильно їх оформлювати. URL: http://surl.li/atdno
9. Цитування творів інших авторів у наукових працях URL: http://surl.li/beygi
До теми № 8:
Базова
1. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. − Вид. офіц. − Введ. з 01.07.2016. − К. : УкрНДНЦ, 2016. − 16 с. − (Інформація та документація).
2. Швецова-Водка Г. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.» /
Г. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. − 3-тє вид., випр. та допов. − Рівне, 2011. − 231 с.
3. Основні вимоги до оформлення списку літератури за новими стандартами: методичні рекомендації / уклад.: М. Гребенюк, Г. Шевчук. Луцьк: ВІППО, 2019. – 60 с.
Допоміжна
4. Тихонкова І. Список літератури наукової статті – важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) / І. Тихонкова // Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. наук. пр.] / НАН України. – К., 2015. – Вип. 11. – С. 100-106.
Інформаційні ресурси
5. Академічне письмо та бібліографія. http://surl.li/beygg
6. Сучасні вимоги до складання Списку використаної літератури і джерел інформації. URL: http://surl.li/bewtz
7. Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій. Ч. 1. URL: http://surl.li/beyge
8. Пан бібліотекар. Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології._ URL: www.бібліотекар.укр/.
9. VAK.in.ua – Автоматичне оформлення джерел по ВАК України. URL: _vak.in.ua/

Матеріали

Робоча програма Академічна доброчесність та основи наукових досліджень хореографічного мистецтва

Засоби діагностики Питання на залік Академічна доброчесність та основи наукових досліджень хореографічного мистецтва

Силабус: Академічна доброчесність та основи наукових досліджень хореографічного мистецтва

Завантажити силабус