Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
22Немає
31.5Іспит
41.5Немає
51.5Іспит
61.5Немає
73Іспит
82Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164КМХ-11Кіптілова Н. В., Никорович І. Ю.
Сидорук С. М., Очич  О. В.
Колесник С. І., Гресько  І. М.
Сеньковська У. В.
264КМХ-11Кіптілова Н. В., Никорович І. Ю.
Сидорук С. М., Очич  О. В.
Колесник С. І., Гресько  І. М.
364КМХ-21Костур І. А.
КМХ-21зЯцеленко А. А.
464КМХ-21Колесник С. І., Бандура Х. П.
554КМХ-31Костур І. А., Бандура Х. П.
КМХ-31зКолесник С. І., Муха В. О.
664КМХ-31Костур І. А., Бандура  Х. П.
КМХ-31зКолесник С. І., Муха В. О.
764КМХ-41Кіптілова Н. В., доцент Кундис Р. Ю.
864КМХ-41Кіптілова Н. В., доцент Кундис Р. Ю.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами народно-сценічного танцю, оволодіння навиками виконання танцю, координацією рухів, фізична підготовка танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху.

Підготовка професійно-грамотного викладача фахових дисциплін шляхом надання студентам ґрунтовних знань з теорії та методики викладання народно-сценічного танцю, композиційної побудови народно-сценічного танцю; формування у них практичних навичок та умінь сценічного виконання та постановки вправ біля опори, хореографічних етюдів  народно-сценічного танцю, розвиток навику формування репертуару хореографічного колективу.

Завдання:

 • опанування практичних навичок з народно-сценічного танцю;
 • формування знань та набуття умінь з теорії та методики викладання танцювальної системи тренажу народно-сценічного танцю;
 • визначення витоків народно-сценічного танцю;
 • формування знань характеристик народних танців різних країн світу;
 • набуття умінь виконання танцювальних комбінацій, етюдів, композицій народних танців різних країн світу;
 • оволодіння понятійно-категоріальним словником хореографічного мистецтва.

У процесі вивчення студентами навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», опанування ними теоретичними, методологічними, методичними і практичними засадами курсу формуються такі програмні компетентності: інтегральна, загальні, спеціальні.

У результаті вивчення курсу студент буде:

знати:

 • теоретичний матеріал з теорії народно-сценічного танцю;
 • теорію та методику викладання народно-сценічного танцю;
 • володіти понятійно-категоріальним словником хореографічного мистецтва;
 • теорію та методику виконання танцювальної системи народно-сценічного танцю;
 • витоки народно-сценічного танцю;
 • витоки та характеристику білоруського, польського, словацького, чеського, молдавського, болгарського, румунського, грецького, єврейського, італійського, угорського, іспанського, циганського, татарського танців, танців країн Кавказу, Прибалтики;
 • та відмінність народно-сценічного та класичного танцю;
 • методику складання танцювальних комбінацій екзерсису;
 • підготовки та проведення уроку з народно-сценічного танцю;

вміти:

 • виконувати та вільно володіти технікою народно-сценічного танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою тренажу народно-сценічного танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою пантоміми;
 • виконувати та вільно володіти технікою танцю Прибалтійських країн (Естонії, Литви, Латвії);
 • виконувати та вільно володіти технікою білоруського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою польського танцю;
 • та вільно володіти технікою чеського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою словацького танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою молдавського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою болгарського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою румунського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою єврейського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою грецького танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою угорського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою італійського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою кавказьких танців;
 • виконувати та вільно володіти технікою іспанського танцю;
 • виконувати та вільно володіти технікою циганського танцю;

виконувати та вільно володіти технікою татарського танцю.

Рекомендована література

Базова

 1. Андрушко В.М. Грузинський народний танець як засіб втілення хореографічного образу в сюїті «Душа Кавказу» / В. М. Андрушко. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. – 78 с.
 2. Бугаєць Н. А. Народно-сценічний танець: вправи біля станка: посіб. для студ. спец. «Хореографія» / Н. А. Бугаєць, О. В. Ліманська. – Харків: [XНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2009. – 137 с.: мал.
 3. Володько В. Методика сценічного танцю / В. Володько. – Київ : ДАКККІМ, 2002. – 80 с.
 4. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю: навч.–метод. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / В. Ф. Володько. ДАКККіМ, 2007. – 306 с.: ноти.
 5. Голдрич О. ХОРЕОГРАФІЯ: посіб. з основ хореограф. мистецтва та композиції танцю / О. Голдрич. – Львів: Край, 2003. – 160 с.: 26 іл.
 6. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія / О. Голдрич. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
 7. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю: навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Є. Зайцев. – Видання друге, доопрацьоване і доповнене. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 8. Кирильчук Н. Формування фахових умінь майбутніх педагогів-хореографів засобами народного танцю / Н. Кирильчук // Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ 2007. – Вип. 13–14, ч. 2. – С. 13–16.
 9. Легка І. П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія / І. П. Легка. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
 10. Шевченко В. Мистецтво балетмейстера народно-сценічній хореографії: навч.–метод. посіб. для вищ, навч. закл. культури мистец. України / В. Шевченко; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Міжнар. Слов’ян. Ун-т (м. Харків). – Київ, 2006. – 183 с.:іл., ноти.

 

Базоваіншомовна література

 1. Гребенщиков С. М. Белорусские танцы / С. М.Гребенщиков. – Минск: Наука и техника, 1978. – 240 с.
 2. Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народные танцы: 2–е, дополненное издание / Ред. З. Славюнас. – Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литературы Литовской ССР, 1955. – 312 с.
 3. ХворостИ.М.Белорусские танцы /И. М. Хворост. – Минск: Беларусь, 1977. – 152 с.
 4. Чурко Ю. М. Белорусский хореографический фольклор / Ю. М. Чурко. – Минск: Вышэйая школа, – 415 с.
 5. Nadiya Kiptilova, AisheVelilyaeva. Reflection of national traditions of crimeantatars on the example of dance analysis «Ag’ir ava vehaitarma». International Scientific Conference Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12–13, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». pp. 237–240.URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/117/3178/6708–1

 Інформаційні ресурси

 1. 12.2020 КМХ–11 (камера 1). Режим доступу: https://youtu.be/0Hv0VIP4PKc
 2. 12.2020 КМХ–11 (камера 2). Режим доступу: https://youtu.be/wMGpMHxxR8c
 3. Полька через ножку | кмх11 | 23.12.20. Режим доступу: https://youtu.be/8CAFxbQfdGQ
 4. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=vovofImarg8&ab_channel=MrMihkelv6
 5. Dancis – Meitumāte. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qKmCNkMegqM&ab_channel=chalislv
 6. ViNeVa 2017 – Šventinėpolka – Vingis. Режим доступу:https://youtu.be/_YXhG2lM4Kc
 7. Tantsupidu – Tuljak. Режим доступу: https://youtu.be/JK3KXSYC_I0
 8. 19 Антре Эстонский танец. Режим доступу: https://youtu.be/pxNhf2e0qHU
 9. Šventinėpolka / Ansamblio «Lietuva» jubiliejiniskoncertas. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=5rITfHiog_Q&ab_channel=MarieMirabella
 10. Концерт «Свята з вамi» (2014 год, Дворецреспублики). Режим доступу:https://youtu.be/w58OsXdVKNs
 11. Белорусский ансамбль «Харошки». Полька «Дедушка». Режим доступу: https://youtu.be/JcRYHDlBmwQ
 12. Хорошки – Главная. Режим доступу: http://khoroshki.by/ru/
 13. Белорусскийтанец «Юрочка». Балет ИгоряМоисеева. Режим доступу: https://youtu.be/bM24SQR45RY
 14. Белорусскийтанец «Крыжачок». Школа–Студия при ГААНТ имениИгоряМоисеева. Режим доступу: https://youtu.be/WVrwTuRbkOE
 15. Государственный ансамбль танцаБеларуси Режим доступу: https://youtu.be/BHGkICUDIgA
 16. Лявониха. Режим доступу: https://youtu.be/dIKBu2QWY5Q
 17. Белорусскийтанец Веселуха. Режим доступу: https://youtu.be/lu9otLTB5rE
 18. BolshoiBallet – Coppelia: Mazurka. Режим доступу:https://youtu.be/8Sb7gp98wAc
 19. Słowianki – Krakowiak. Режим доступу:https://youtu.be/2qmT2hkujJY
 20. ZTL UMCS Kujawiak z oberkiem – Польскийнародныйтанец. Режим доступу:https://youtu.be/gYra3iKWaiM
 21. ZespółPieśni i Tańca «Śląsk» – Trojak. Режим доступу:https://youtu.be/db74EkToeZ0
 22. Режим доступу:https://youtu.be/dVbtSCYQ–YM
 23. Lúčnica – KARIČKA. Режим доступу: https://youtu.be/8jG7P3NU2aQ
 24. Lúčnica – ŠARIŠSKÁ POLKA. Режим доступу:https://youtu.be/KOM84mO1b2w
 25. СИТНО ШОПСКО ХОРО – WEST BULGARIA. Режим доступу: https://youtu.be/S7z8PKJVKvw
 26. ГРАОВСКО ХОРО – WEST BULGARIA. Режим доступу: https://youtu.be/8cV2jOqPr20
 27. ПАЙДУШКО ХОРО – NORTH BULGARIA. Режим доступу:https://youtu.be/fESztL_G54A
 28. Ансамбль Жок. Молдавский танец. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=u_WJSAzmI30
 29. AnsamblulJocBrîul. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PPaogt–W3eo
 30. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=fFXq03tCSb0 Молдавський танець Тропеїта / MoldavianDanceTropeyita. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=6eTc4bz3wrs
 31. 12.2020. КМХ–31 (камера 1). Режим доступу: https://youtu.be/loG8iZ29xgk

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю

Завантажити силабус