Основи теорії музики

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
41.5Залік
51.5Залік
61.5Немає
71.5Немає
81.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМХ-21Кундис Р. Ю.
КМХ-21зНикорович І. Ю.
416КМХ-21Кундис Р. Ю.
КМХ-21зНикорович І. Ю.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є базовий рівень знань та вмінь з основ теорії музики, який включає теоретичні положення, закономірності розвитку музичного мистецтва.
Міждисциплінарні зв’язки: «Мистецтво балетмейстера» (формування навичок роботи з музичним матеріалом, його детальній аналіз, взаємозв’язок засобів музичної та хореографічної виразності), «Теорія та методика викладання класичного танцю», «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», «Теорія та методика викладання українського академічного танцю» (робота з концертмейстером, принципи та закономірності підбору репертуару до оформлення уроків, поняття стилю).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Музична фонетика.
2. Нотна графіка.
3. Часові співвідношення в музиці.
4. Музична морфологія. Ладова організація музики.
5. Інтервал.
6. Акорд.
7. Засоби музичної виразності. Музична форма.
8. Аналіз музичного твору.
9. Особливості аналізу музичного твору хореографом.
10. Методика роботи хореографа над музичним твором.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи теорії музики» є: надання ґрунтовних знань з основ теорії музики, висвітлення методики викладання теорії музики студентам ОКР Бакалавр спеціальністю 024 Хореографія.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи теорії музики» є:
• ознайомлення зі специфікою музичного мистецтва;
• вивчення основ музичної грамоти, теорії музики, елементів функційної гармонії; розуміння основних засобів музичної виразності;
• розвиток музичного слуху, пам’яті, почуття ритму, вміння визначати на слух мелодійний напрямок музичних фрагментів;
• виховання музичного смаку та інтересу до виконавського мистецтва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
• основні поняття та терміни основ теорії музики;
• музичну грамоту;
• музичний стрій;
• нотну графіку.
• принципи побудови музичної форми.

вміти :
• володіти термінологією хореографічного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом;
• відшуковувати необхідну інформацію, критично аналізувати і творчо переосмислювати її та застосовувати в процесі виробничої діяльності;
• володіти принципами створення хореографічного твору, реалізуючи практичне втілення творчого задуму відповідно до особистісних якостей автора.

Рекомендована література

Базова

 1. Андрєєва О. Основи музичної грамоти. – К., 1972. – 136 с.
 2. Виноградов Г. Элементарная теория музыки. – К., 1973. – 199 с.
 3. Калашник М. Уроки елементарної теорії музики: Навчальний посібник. – Харків, 2004.
 4. Кривохижа А. Гармонія танцю. Методичний посібник з виклад. курсу «Мистецтво балетмейстера» для хореогр. відділень пед. університетів. – Кіровоград, 2003. – 99 с.
 5. Локарєва Ю.В. Навчально-методичний посібник з курсу гармонія (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів музично-педагогічних та мистецьких факультетів педагогічних університетів. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009.
 6. Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика: монографія / Л. М. Масол. – К.: Промінь, 2006.
 7. Морозовська Т. Діалог як механізм танцювальної творчості // Мистецтво і освіта. – 2000. – №3. – С. 19-21.
 8. Олексюк О. М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. – К.: КНУКіМ, 2006.
 9. Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і практика: Монографія / За заг. ред. І.А. Зязюна. – К.: Наукова думка, 2003.
 10. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К., 1980.
 11. Побережна Г. І., Щириця Т. В. Загальна теорія музики: Підручник. – К.:Вища шк., 2004. – 303 с.
 12. Рудницька О. П. Сприйняття музики і педагогічна культура вчителя. Навчальний посібник. – К., 1992.
 13. Смаглiй Г., Маловик Л. Основи теорiї музики – Х., “Факт”, 2005. – 383 с.
 14. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006.
 15. Шип С. Музична форма від звуку до стилю. К., 1998. – 367 с.
 16. Шрамко О.І. Основний музичний інструмент: алгоритми методики: Навчально-методичний посібник для студентів музичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008.
 17. Юцевич Ю. Словник – довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 352 с., 77 нотних прикладів та малюнків.

 

 

Допоміжна

 1. Арзаманов Ф. Теорія музики і виконавство // Ф. Арзаманов Методика викладання музично-теоретичних і музично-історичних предметів: зб. статей / Упор. В. Самохвалов. – К.: “Музична Украина”, 1983. – С. 3-16.
 2. Бородай М., Синик О. Теорія музики в системі професійної музичної освіти // М. Бородай. О. Сивик / Навчально-методичний посібник. Тернопіль:Навчальна книга. – Богдан, 2012. – 56 с.
 3. Горемичкін А. Основи музичної мови // Мелітополь, 2005. – 161 с.
 4. Калашник М. Уроки елементарної теорії музики // М. Калашник. Уроки елементарної музики. – Х., “Фактор” 2004. – 351 с
 5. Качмар О. Шляхи вдосконалення викладання курсу “Основи теорії музики сольфеджio”// О. Качмар / Методичні рекомендації для студентів спеціалізації “музика” | “хореографія”. – Івано-Франківськ. – 2012. –70 с.
 6. Музична грамота // Укладачі: Амосова Н. В. Казак І. Навчально-методичний посібник iз сольфеджіо та теорії музики для учнів 1-7 класів дитячих музичних шкіл. – Рівне. – 2005. – 96 с.
 7. Побережна Г. Загальна теорія музики: Підручник для студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: “Вища школа”, 2004. – 298 с.
 8. Станіславська К. Шлях оптимізації викладання елементарної теорії музики студентам режисерських спеціалізацій / Автореферат дис. канд. пед. наук. – К., 2002. – 20 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму