Мистецтво балетмейстера ОП 024 бакалаври

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Немає
42Іспит
51.5Іспит
61.5Немає
71.5Іспит
81Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМХ-21Лань О. Б.
448КМХ-21Лань О. Б.
532КМХ-31Кшен К. С.
КМХ-31зХолов Т. І.
642КМХ-31Кшен К. С.
КМХ-31зХолов Т. І., Русанова О. В.
732КМХ-41Лань О. Б., Скалозубов Г. С.
КМХ-41зРихальська  О. В., Бандура Х. П.
836КМХ-41Лань О. Б., Скалозубов Г. С.
КМХ-41зРихальська  О. В., Русанова О. В.

Опис курсу

Навчальний курс «Мистецтво балетмейстера» займає особливе місце в хореографічній педагогіці, є одним із основних і принципово важливих дисциплін з підготовки керівника танцювального колективу, хореографа постановника, викладача фахових дисциплін. В його основі лежить вивчення сценічної хореографії як явища художньо-образного, синтетичного, багатокомпонентного мистецтва.

Викладання курс «Мистецтво балетмейстера» проводиться в тісному взаємозв’язку з такими спеціальними дисциплінами як, класичний, народно-сценічний, український, сучасний танець, спортивно-бальний танець.

Мета даного предмету: всі знання і навики привести в певну систему творчих поглядів і професійних вмінь. Він формує специфічне хореографічне бачення, мислення, творчість, надає балетмейстеру надійний робочий метод здійснення своїх задумів.

До циклу вивчення входить теоретично-лекційний, практично-лабораторний курс, індивідуальна, самостійна робота студентів, що надає можливість в повному обсязі вивчити питання з композиції танцю, мистецтва балетмейстера, історії виникнення, розвитку хореографії нашої сучасності, оволодіти практичними навичками та вмінням виконання найширшого арсеналу елементів хореографії,  скласти якісний і професійний хореографічний текст, створити задум майбутньої хореографічної композиції, виходячи з особливостей музичного твору , працювати з солістами,  кордебалетом,  вибирати і комбінувати тип управління в творчому колективі.

Новітні технічні засоби рекомендовано застосовувати для  роботи з відео – або музичним матеріалом.

Головним завданням курсу «Мистецтво балетмейстера» є виховання  високопрофесійних хореографів – керівників хореографічних колективів, викладачів дитячих мистецьких шкіл. А також хореографів – творців, що створюють хореографічної композиції та хореографів – постановників, які відтворюють танцювальні композиції за записом.

Результати навчання:

 • знати:

Основні терміни хореографічного мистецтва, освіти, балетмейстерської діяльності. Основні види балетмейстерської творчості в Україні та за кордоном. Особливості професійної діяльності, підготовки, освіти. Психології балетмейстера, основи планування професійної діяльності, історію хореографічної творчості та виконавства в Україні та за кордоном, технологію створення хореографічного твору, закони побудови і структуру хореографічних творів, елементи просторової побудови танцю і прийоми її розвитку, засоби образного розкриття змісту хореографічного твору, принципи побудови хореографічного тексту, основні закони хореографічної драматургії.

Володіти:

 • методами створення хореографічного тексту і побудови композиції танцю; навиками драматургічної побудови хореографічного дії;
 • навиками роботи з концертмейстером, художником, диригентом, композитором, методикою постановочної, репетиторської роботи;
 • навиками аналізу творчих ситуацій та рішення організаційних і художніх задач;
 • досвідом реалізації художнього замислу в професійному або самодіяльному творчому колективі.
 • вміти:
 • складати якісний і професійний хореографічний текст;
 • створювати задум майбутньої хореографічної композиції, виходячи з особливостей музичного твору;
 • розкрити тему, ідею свого твору, добирати музичний матеріал;
 • складати лібрето і композиційний план;
 • створювати композицію танцю різних хореографічних форм;
 • орієнтуватися в спеціальній літературі; створювати сценарну,  хореографічну драматургію балетної вистави;
 • працювати з солістами, кордебалетом;
 • вибирати і комбінувати тип управління в творчому колективі.

Рекомендована література

 

Рекомендована література

 

 1. Стандарт вищої освіти / Міністерства освіти і науки України. Київ.
 2. Про вищу освіту: Закон України; Міністерство освіти і науки України / під ред. Хоменко М. П. Київ, 2004.
 3. Лань О. Методи режисури видовищно-театралізованих заходів у хореографії : методична розробка. З досвіду роботи народного художнього колективу «Модерн-балет та школа-студія сучасного танцю «АКВЕРІАС». – Львів: «Камула», 2019. – 52 с.
 4. Лань О. Мистецтво балетмейстера: хореографія великої форми: навчально-методичний посібник / Оксана Лань. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 180 с.
 5. Лань О. Актуальність втілення прийомів сучасного перформансу в практиці          режисури одноактного балету / Сучасне хореографічне мистецтво : підґрунтя,          тенденції,  перспективи, тенденції розвитку : навчально-методичний посібник : / упоряд. О. Плахотнюк // О. Плахотнюк, Л. Андрущук, Т. Благова та інші.– Львів: СПОЛОМ, 2016, – 240 с.
 6. Лань О. Б. Особливості досягнення консенсусу у виборі теми хореографічної вистави групою студентів-авторів / О. Б. Лань // Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні питання гуманітарних наук». – Дрогобич. –  Видавничий дім «Гельветика». –  Випуск № 35. – Т. 3. –  С. 4 – 10. http://www.aphn-journal.in.ua/35-3-2021
 7. Лань О. Б. Художнє кредо балетмейстера як наслідок його світогляду в контексті створення хореографічного образу / О. Б. Лань //Вісник ЛНУ ім. Івана Франка: зб. наук. праць; вип. № 14. – Львів : ЛНУ ім. Івана Фрака, 2014. – C. 137–144. – (Серія : «Мистецтвознавство»).
 8. Бігус О. О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2015. 182 с.
 9. Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. Львів, 2000. С. 155–169.
 10. Бойко О. С. Художній образ в українському народно-сценічному танці: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2015.
 11. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Випуск перший / ред. Н. В. Якименко. Київ: Музична Україна, 1969. 230 с.
 12. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина перша / ред. К. О. Савастру. Київ: Музична Україна, 1975. 218 с.
 13. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Частина друга / ред. К. О. Савастру. Київ: Музична Україна, 1971. 160 с.
 14. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина друга / ред. К. О. Савастру. Київ: Музична Україна, 1975. 136 с.
 15. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних закладах. Видання друге. Київ: Музична Україна, 1968. 196 с.
 16. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. Київ: Музична Україна, 1974. 240 с.
 17. Василенко К. Ю. Композиция украинского народно-сценического танца. Киев: Мистецтво, 1983.
 18. Василенко К. Ю. Лексика украинского народно-сценического танца.    Киев: Мистецтво, 1966.
 19. Василенко К. Ю. Украинский танец. Киев: ШИК ПК, 1997.
 20. Верховинец В. Теория украинского народного танца. Киев: Муз. Украина, 1990.
 21. Годовський В. М., Гордеев В. А. Танці для дітей: репертуарний збірник та методичні поради для студентів вищих навчальних закладів та керівників хореографічних колективів. Рівне: РДГУ, 2002. Вип. 2. 71 с.
 22. Годовський В. М., Гордеев В. А. Танці для дітей: репертуарний збірник та методичні поради для студентів вищих навчальних закладів та керівників хореографічних колективів. Рівне: РДГУ, 2006. Вип. 3. 72 с.
 23. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. Львів: Сполом, 2006. 84 с.
 24. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. Львів:  Каменяр, 2002. 64 с.
 25. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І–ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). Львів: Сполом, 2007. 72 с.
 26. Голдрич О. Хореографія: посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. Львів: Край, 2003. 160 с.
 27. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. Вид. друге, доповнене. Львів: СПОЛОМ, 2006. 172 с.
 28. Давидюк В.Ф. Вибрані лекції з українського фольклору (в авторському дискурсі): навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. Вид. третє, виправл.. доп. і перероб. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2014. 448 с.
 29. Дем’янко Н. Ю. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця Текст: монографія. Вид. 2-е. випр. та доповн. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. 268 с. іл.
 30. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. Київ: Довіра, 2006. 703 с.
 31. Загайкевич М. П. Драматургія балету. Київ: Наукова думка, 1978. 257 с.
 32. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 220 с. :
 33. Кропивницький М. Музика до вистав: у 3 т. Київ, 1967–1968.
 34. Колесниченко Ю. В. Инструменты хореографа. Терминология хореографии. Киев: Освіта України, 2012. 660 с.
 35. Колногузенко Б.М. Хорографічна композиція: методичний посібник з курсу «Мистецтво балетмейстера» / Харк. держ. акад. культури.  – Х.: ХДАК, 2018. – 218 с.
 36. Королева Э. Спектакль. Балетмейстер. Танцовщик. Кишинев «Литература артистикэ», 1977. 164 с.
 37. Кривенок О. Українські народні узори з Київщини, Полтавщини й Катеринославщини: вирізування й настилування. Київ, 1928. Вип. І.
 38. Кривохижа А. М. Гармонія танцю: Навчально-методичний посібник з викладання курсу. Кіровоград, 2006. 88 с.
 39. Лабінська Д. «Музичне» в театрі Леся Курбаса // Лесь Курбас. Філософія театру / упорядник М. Лабінський ; ред. М. Москаленко. Київ, 2001.
 40. Матейко К. І. Український народний одяг. Київ, 1977. С. 146–153.
 41. Миронов В., Перепелиця А. Український костюм. Київ, 1983.
 42. Мосєсова К. «Галицька сюїта: львівські квітникарки» Оксани лань як початок розвитку хореографії в стилі джаз-фольк в Україні / К. Мосєсова // Хореографічна культура – мистецькі виміри: збірник статей / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2019. – Вип. 7. – 198 с. – С.164–170.
 43. Немеровський А. Пластическая выразительность актера. Москва: Искусство, 1981. 192 с.
 44. Плахотнюк О.А., Лань О.Б. та інші. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс). Колективна монографія./ за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ. 2020. – 316 с.
 45. Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія: монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», Видавництво «Срібне слово», 2004. 584 с.
 46. Сердюк Т. І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії : формування досвіду : монографія / Т.І.Сендюк.  – Вид. 2-е доп. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
 47. Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике: учебное пособие для студентов вузов. Київ: Олимп. лит-ра, 2009. 135 с.: ил. Библиогр.: с. 134–135
 48. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех: учеб.-метод. пособие. Київ: НУФВСУ, изд-во «Олимп. лит.», 2014. 200 с.: ил.
 49. Сучасний танець. Основи теорії і практики: навч. посібник / О. О. Бігус, О. О. Маншилін, Д. О. Кондратюк, Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. П. Батєєва. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 264 с.
 50. Українське народне мистецтво: Вбрання. Київ, Табл. 52–69.
 51. Українське народне мистецтво: Тканини та вишивки. Київ, Табл. 34, 35, ХХІІІ.
 52. Фількевич Г. Музика в драматичному театрі. Київ, 1998.
 53. Френкель М. Сучасна сценографія. Київ: Мистецтво, 1980.
 54. Хобзей Н. Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник. Львів, 2002. 216 с.
 55. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю: підручник. 4-е вид. Київ: Альтерпрес, 2011. 324 с.: іл.
 56. Чепалов О.І. Хореологія : ст. та лекції  / О. І. Чепалов – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 228 с.
 57. Шабаліна О. М. Пластичність. Мова. Тіло: монографія / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. Київ: ФО-П Поліщук О. В. 2017. 194 с.
 58. Шалапа С. В. Методика роботи з хореографічним колективом: підручник. Київ: НАКККіМ, 2015. Ч. 1. 252 с.
 59. Шалапа С. В. Методика роботи з хореографічним колективом: підручник. Київ: НАКККіМ, 2015. Ч. 2. 220 с.
 60. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю: підручник. Київ: НАКККіМ, 2015. 396 с.
 61. Шалапа С. В., Демещенко В. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю: метод. посіб. [укр., англ. м.]. Київ: СІК Груп, 2017. 332 с.
 62. Heimut G. Jazz dance. Geschichte. Theorie. Praxis. Henschelverlag. Berlin, 254 c.

 

Додаткова література

 1. Абдоков Ю. В. Музыкальная поэтика хореографии: Пластическая интерпретация музыки в хореографическом искусстве. Взгляд композитора. МГАХ, РАТИ–ГИТИС, 2009. 272 с.
 2. Березкин В. И. Сценография первой половины 70-х гг. Вопросы театра, 1977.
 3. Бессон Ж.-Л. Костюмы народов мира / пер с франц. Т. М. Леоновой. ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство Астрель», 2002. 77 с.
 4. Брун М. Тильке История костюма от древности до Нового времени. ЭКСМО, 2001.
 5. Джексон Ш. Костюм для сцены. Пособие по изготовлению театрального костюма. Искусство, 1984. 143 с.
 6. Домарк В. Ю. Классический танец. Размышления балетного педагога. Мастер-класс мужского театрального урока: учебное пособие. Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2010. 128 с. (DVD). (Мир культуры истории и философии).
 7. Кидд Мэри Т. Сценический костюм. Арт-Родник, 2004. 144 с.
 8. Коммиссаржевский Ф. Ф. История костюма. Минск: Современная литература, 2004. 496 с.
 9. Михайлова-Смольнякова Е.С. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010. 176 с.:
 10. Моисеев И. А. Я вспоминаю… Гастроль длиною в жизнь. Согласие, 1996. 224 с., ил.
 11. Мосєсова К. Творча реалізація мистецьких задумів режисера -балетмейстера Оксани Лань часів розбудови української незалежності / К. Мосєсова, О. Лань // Молодий вчений. – 2019. – №11. – C. 271–275.
 12. Мосєсова К. «Галицька сюїта: львівські квітникарки» Оксани лань як початок розвитку хореографії в стилі джаз-фольк в Україні / К. Мосєсова // Хореографічна культура – мистецькі виміри: збірник статей / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2019. – Вип. 7. – 198 с. – С.164–170.
 13. Наборщикова С. В. Видеть музыку, слышать танец: Стравинский и Баланчин. К проблеме музыкально-хореографического синтеза. 2019. 344 с., ил.
 14. Тютюнникова Т. Э. Видеть музыку и танцевать стихи… Творческое музыцирование, импровизация и законы бытия. Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 264 с.
 15. Федорова Л. Н. Африканский танец. Обычаи. ритуалы. Традиции. «Наука», 128 с.
 16. Хэрольд Роберт. Костюмы народов мира: иллюстрированная энциклопедия / пер. с англ. А. Гостева. ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. 239 с.
 17. Эткинд М. Г. Николай Акимов. Сценография. Графика. Москва, 1980.
 18. Lan Oksana. Social Dances XXI century in Modem Psychological Aspect Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects.
  Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; pp.288, illus., tabs., bibls.

 

Інформаційні ресурси

 1. Драматургія балетного спектаклю. URL: https://www. horeograf.at.ua> … dramaturgii_i … khoreograficheskom …
 2. Драматургія побудови хореографічної вистави. URL: https://www. dance-composition.ru> forum / 9-5-1
 3. Зырянов А. В. Режисура танцев или балетная режисура. URL: http://dancecomposition.ru/publ/rezhissura_tanca_baletnaja_rezhissura/rezhissura_tanca_ili_baletnaja_rezhissura/32-1-0-40– заголовок з екрану.
 4. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца. URL: https://www.elar.uspu.ru/bitstream/ uspu/2885/1/ uch pdf – заголовок з екрану.
 5. Композиція танцю. Реферати українською мовою. URL: https://www.br.com.ua/referats/Culture/16823.htm. – заголовок з екрану.
 6. Постановка танцю за записом (частина 1). URL: https://www. svit-tanok.com.ua/…/214-postanovka-tancyu-za-zapisom-ch… – заголовок з екрану.

 

Силабус: Силабус Мистецтво балетмейстра (024 бакалавр) 21-22 ІІ курс 3,4 семестри

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Мистецтво балетмейстра (024 бакалавр) 21-22 ІV курс 7, 8 семестр Лань О.Б.

Завантажити силабус