Курсова робота 014 Середня освіта

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4КМО-21професор КИЯНОВСЬКА Л. О., Король О. М.

Опис курсу

Це один із видів наукової роботи, самостійне навчально-
наукове дослідження студента, виконується на кожному курсі з
певної дисципліни або з двох-трьох дисциплін одного
спрямування.

Виконання курсової роботи має за мету дати студентам
навички проведення наукового дослідження, розвинути у них
навички творчої самостійної роботи, оволодіння
загальнонауковими і спеціальними методами сучасних
наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого
питання, теми навчальної дисципліни. Курсова робота
виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення
знань, одержаних студентами за час навчання, та їх
застосування до комплексного вирішення конкретного
завдання.

Мета курсової роботи:

а) закріпити, поглибити і розширити теоретичні знання, б) оволодіти навичками самостійної роботи; в) виробити вміння формулювати судження і висновки, логічно послідовно і доказово їх викладати; г) виробити вміння публічного захисту; д) підготуватися до більш складної задачі – виконання магістерської роботи.

Курсова робота допомагає студентові системно показати теоретичні знання з вивчення дисципліни, оволодіти первинними навичками дослідної роботи, на перших курсах – з інформаційними матеріалами, на третьому та четвертому – з практичними даними роботи в навчальних закладах, аналізувати, збирати дані, проводити педагогічні експерименти та вміти їх науково обгрунтувати, творчо осмислювати, формулювати висновки, давати пропозиції та рекомендації з предмету дослідження. Тут є слушна нагода проконтролювати знання і вміння студента, правильно організувати дослідну роботу, оформити її результати і показати готовність до
виконання підсумкової роботи з фаху. Виконання курсової
роботи повинне сприяти поглибленому засвоєнню лекційного
курсу і отриманню навичок у галузі вирішення практичних
завдань.

Представлена до захисту курсова робота повинна показати вміння автора критично користуватися науковою літературою, правильно оцінювати її, глибоко осмислювати певні питання, зіставляти висловлювання різних учених з одного і того самого питання, коментувати їх, мотивувати правильність або помилковість окремих теоретичних положень, робити теоретичні узагальнення. Особливо важливе вміння автора виокремити головні аспекти, чітко, систематизовано викласти весь матеріал.
Студент повинен показати вміння:
– спостерігати педагогічні явища та процеси;
– аналізувати наукову літературу;
– самостійно досліджувати проблему;
– аналізувати і відповідно тлумачити педагогічні явища;
– робити висновки та узагальнення.

Рекомендована література

Основна література:
Амонашвили Ш.А. О педагогике творящей. М.: МПГУ, 1997.
Арчажникова Л.Г. Проблемное обучение как фактор формирования творческого мышления студентов // Методы
активизации музыкального воспитания. Саратов, 1975. Вып. 2.
Бакланова Н. Обучение выразительному исполнению
произведений // Новые исследования в педагогических науках.
1975.
Білоусова Т.П. Теорія і практика підготовки наукової роботи:
навчальний посібник / Т.П.Білоусова. – Кам’янець-
Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008.
Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – 191 с.
Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997. – 410 с. Видання 2-е, виправлене і доповнене.Навчально-методичний
посібник. Редактори: Оловаренко О.І., Дишлюк І.М. За
загальною редакцією Інни Петрівни Репко.

Види навчально- та науково-дослідної роботи студентів Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 9- 10.
Волковинський О.С. Написання і захист дипломних та
магістерських робіт: методичні рекомендації / О.С. Волковинський. – Кам’янець-Подільський: ―Абетка‖, 2000.
Выготский Л.С. Психология искусства. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1998.
Готсдинер А.Л. Дидактические основы музыкального развития
учащихся: К проблеме обучения и развития в музыкальной
педагогике // Вопросы музыкальной педагогики / Ред.-сост.
В.И. Руденко. М., 1980. Вып. 2.
Грабинський Ігор. Бакалаврські та маґістерські роботи:
Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до
оформлення курсових, бакалаврських, дипломних та
маґістерських робіт. – Вид 4-те., доп. – Львів: ЛНУ ім. Івана
Франка, 2008. – 44 с.
Матонис В.П. Музыкально-эстетическое воспитание личности.
Л., 1988.
Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [yпорядники: А.С.Попович, Н.М.Розумяк; за ред. А.С.Попович]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка, 2012.
Методичні рекомендації з написання та оформлення
дипломних робіт студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [yпорядник:
Воєвідко Л.М.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016 (у видавництві).
Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1987.
Полякова Е.С. Психолого-педагогические предпосылки формирования нравственных качеств учащихся в процессе
индивидуальных занятий. М.: МПГИ, 1982.
Правила оформлення посилань на архівні документи у
дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. –
2011. – № 9-10.

Приклади оформлення бібліографічного опису
у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку
опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень
Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5.
Проблемы формирования творческой личности в музыкальном
вузе: Сб. тр. МГК им. П.И. Чайковского. М., 1983.
Сидоренко В. Основи наукових досліджень / В.Сидоренко, П.Дмитренко. – К., 2008. – 259 с.
Теоретичні основи педагогіки / за ред. О. Вишневського. – Дрогобич: Відродження, 2001.
Філінюк А.Г. Наукова робота студента: методичні рекомендації
для студентів і магістрантів усіх спеціальностей і форм
навчання / А.Г.Філінюк, А.М.Трембіцький. – Кам’янець-
Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет,
редакційно-видавничий відділ, 2007.

Додаткова література:
Альтшуллер Г. С. Как научиться изобретать. Тамбов, 1961.
Альтшуллер Г. С. Алгоритм решения изобретательских задач.
— «Проблемы научного и технического творчества.
Материалы к симпозиуму (июнь 1967 г.)». М., 1967.
Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания. М., 1960.
Анохин П. К. Узловые вопросы в изучении высшей нервной
деятельности. — «Проблемы высшей нервной деятельности».
Под. ред. П. К. Анохина. М., 1949.
Анохин П. К- Методологический анализ узловых проблем условного рефлекса. М., 1962.
Анциферова Л. И. Исследование психологии мышления в
капиталистических странах. — «Основные направления
исследований психологии мышления в капиталистических
странах» М., 1966.
Анциферова Л. И. Интроспективный эксперимент и исследование мышления в Вюрцбургской школе. — «Основные направления исследований мышления в капиталистических странах». М., 1966
Архипов В. М. О материальности психики и предмете психологии — «Советская педагогика», 1954, № 7.
Батюшков Ф. Д . Творчество. — «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», 1901.
Бернштейн С. М. Психология научного творчества. — «Вопросы психологии», 1965, № 3.
Бернштейн С. М. О природе научного творчества (по зарубежным материалам). «Вопросы философии», 1966, № 6.
Веккер Л. – М., Ломов Б. Ф. О чувственном образе как изображении. — «Вопросы философии», 1961, № 4.
Вудвортс Р. Экспериментальная психология. М, 1950.
Грузенберг С. О. Психология творчества. Минск, 1923.
Грузенберг С. О. Гений и творчество. Л., 1924.
Дьяков И. Н., Петровский Н. В., Рудик П. А. Психология шахматной игры. М., 1926.
Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1959.
Матюшкин А. М. Некоторые проблемы психологии мышления. — «Психология мышления». Сборник переводов с английского и немецкого под ред. А. М. Матюшкина. М., 1965.
Мах Э. Введение к учению о звуковых ощущениях Гельмгольца. 1879.
Медведев Н. В. Теория отражения и ее естественнонаучное обоснование. М., 1963.
Ньюэлл А., Шоу Дж. С, Саймон Г. А. Процессы творческого мышления. — «Психология мышления». Сборник переводов с
немецкого и английского под ред. А. М. Матюшкина. М., 1965.
Пономарев Я- А. Исследование психологического механизма
творческого (продуктивного) мышления. Автореф. канд. дисс. М., 1958а.

Пономарев Я. А. О взаимодействии и развитии. — Докл. АПН РСФСР, 1959, № 1.
Пономарев Я. А. Взаимоотношение прямого (осознаваемого) и побочного (неосознаваемого) продуктов действия. — «Вопросы психологии», 1959а,
Пономарев Я. А. Задержки развития внутреннего плана
действий и их ликвидация. — «Новые исследования в педагогических науках», вып. IV. М., 1965а.
Пономарев Я. А. Развитие внутреннего плана действий в процессе обучения. — «Возрастные возможности усвоения знания». М., 1966.
Рейтман У. Р. Познание и мышление. Пер. с английского. Под ред. А. В. Напалкова. М., 1968.
Ретанова Е. А., Зинченко В. П., Вергилес Н. Ю. Исследование перцептивных действий в связи с проблемой инсайта. — «Вопросы психологии», 1968, № 4.
Рибо Т. Творческое воображение. СПб., 1901.
Розен Г. Я- Обзор литературы по проблемам научного и технического творчества в США. — «Исследования по психологии научного творчества в США». М., 1966.
Савич В. В. Творчество с точки зрения физиолога. — «Творчество», 1923.
Теплов Б. М. К вопросу о практическом мышлении (Опыт психологического исследования мышления полководца по военно-историческим материалам).— «Ученые записки МГУ», вып. 90. 1945.
Теплов Б. М. Об объективном методе в психологии. М., 1952.
Тихомиров О. К. Принцип избирательности в мышлении. — «Вопросы психологии», 1965.
Anderson H. H. (ed.) Creativity and its Cultivation. N.Y., 1959.
Brogden H. E., Sprecher Т. В. Criteria of Creativity. — In: "Progress and Potential", ed. by .C. W. Taylor. N.Y., 1964.
Getzels J. W., Jackson P. W. Creativity and intelligence.
Explorations with giftedstudents. N.Y., 1962.
Ghiselin B. Ultimate Criteria for Two Levels of Creativity. — In "Scientific Creativity", ed. by С W. Taylor and F. Barron. N.Y., 1963.
Інтернет-джерела
http://www.vsehorosho.org/russian/lifemagic.html
http://www.educate.com.ua/book/0/54070.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/vved/161722.html
http://shop.bambook.com/scripts/pos.showitem?v=1&ite=78673
http://cjcity.ru/news/content/statya_142.php
http://in1.com.ua/article/24533/
http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICAT/PSY/LOGINOVA/index

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму