Українське поетичне кіно

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Патрон І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Патрон І. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент ознайомився із  специфікою фільмів напряму українського поетичного кіно. Тому у курсі представлено огляд та характеристику ключових фільмів, які відносять до напряму поетичного кіно та спробу оцінити їх значення для розвитку національної школи кіно. Аналіз та характеристика фільмів сприятиме фаховому оволодінню оціночними критеріями і дасть поштовх для самостійних досліджень і відкриттів. Програма охоплює період 50-70 років ХХ ст.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Українське поетичне кіно» є ознайомити студентів зі характерними особливостями фільмів напряму українського поетичного кіно, визначити його значення для історії національного та світового кіномистецтва й прищепити навички аналітичного і теоретичного мислення, ввести в коло художніх проблем сучасного екрану. Ознайомитись із творчістю головних режисерів напряму. Курс сприятиме фаховому оволодінню оціночними критеріями та оволодінню навиками написання аналізу основних складових фільму (режисерська, операторська та акторська робота, музичний супровід, костюми, контекст та ін.)

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати специфіку та характерні особливості фільмів напряму українського поетичного кіно, та значення цього напряму для розвитку історії українського кіно ХХ та ХХІ ст. Знати ключові факти із життя і творчості режисерів напряму.

Вміти аналізувати та теоретично осмислювати напрям в контексті особливостей його розвитку, аналізувати мистецькі кінозасоби: монтаж, ракурс, ритм та ін., писати рецензії-огляди на переглянуті фільми, визначати особливості кінообразу напряму.

Рекомендована література

Основна література:

 • Збірник наукових статей «Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання» Київ. – Видавництво”Задруга”, 2010
 • Йоанна Левицька. «Повернення до коріння. Українське поетичне кіно». Перекл. з польс. – К.: Редакція журналу «Кіно-Театр», В-во «Задруга». – 2011. – 124 с.
 • Поетичне кіно: заборонена школа [Електронна копія] : [зб. ст. та матеріалів / Нац. ун-т ”Києво-Могилян. акад.”, Каф. культурології та археології НаУКМА ; авт. ідеї та упоряд. Л. Брюховецька]. — Електрон. текст. дані (1 файл : 272 Мб). — К. : АртЕк : Ред. журн. «Кіно-Театр», 2001 .
 • Сергій Параджанов. Злет. Трагедія. Вічність.— Твори, листи, документи архівів, спогади, статті, фотографії.— Упор. Р.М. Корогодський, С.І. Щербатюк.— К.: «Спалах» ЛТД.— 1994.— 280 с.
 • Брюховецька Лариса. Іван Миколайчук.— К.: Редакція журналу «Кіно-Театр», Видавничий дім «КМ Академія».— 2004.— 272 с.
 • Брюховецька Лариса. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х.— К.: В-во АртЕк.— 2003.— 384 с.
 • Зубавіна Ірина. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті.— К.: Інститут проблем сучасного мистецтва.— 2007.— 296 с.
 • Госейко Любомир. Історія українського кінематографа. 1896–1995.— Перекл. з фр.— К.: Кіnо-Коло.— 2005.— 464 с.
 • Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— С. 341-377.

Додаткова література:

 • Тримбач С. Кіно народжене Україною. Альбом антології українського кіно / Сергій Тримбач. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 384 с.
 • Нариси з історії кіномистецтва України/ Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва ; [Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін. ; ред.-упоряд. І.Зубавіна]. — К. : Інтертехнологія, 2006. — 862 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці ст. Культура України
 • Брюховецька Лариса. Леонід Осика.— К.: Вид. Дім «Академія».— 1999.—220 с.
 • Брюховецька Лариса. Кіносвіт Юрія Іллєнка.— К.: Редакція журналу «Кіно-Театр», В-во «Задруга».— 2006.— 288 с.
 • Брюховецька Лариса. Своє/рідне кіно Леоніда Бикова.— К.: Редакція журналу «Кіно-Театр», В-во «Задруга».— 2010.— 340 с.

Інтернет-джерела.

http://elib.nplu.org/object.html?id=1822 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691

http://www.ktm.ukma.edu.ua