Теорія та методика викладання історико-побутового танцю

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Немає
66Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМХ-31Літовченко О. А.
632КМХ-31Літовченко О. А.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання історико-побутового танцю» є засвоєння студентами основ історико-побутового танцю, оволодіння навиками виконання історико-побутового танцю, координацією рухів, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху у поєднанні з вивчення манер поведінки і знанням правил танцювального етикету різних історичних епох , підготовка студентів до самостійного проведення уроків історико-побутового танцю в дитячих та дорослих хореографічних колективах з врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів різних типів і видів танцювального мистецтва (студія або ансамбль сучасного танцю, народного танцю ; театру танцю, тощо ), підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та методика викладання історико-побутового танцю» є опанування практичними навичками з історико-побутового танцю. Вивчити правильні положення корпуса, голови позиції рук та ніг , навчити виконувати характерні танці різних історичних епох і країн, ознайомитись із манерами і правилами танцювального етикету різних історичних епох розрізняючи їх, вміти імпровізувати і на практиці застосовувати отримані знання.
Навчити відчувати і розуміти характер виконання танців, навчити необхідних для побутових танців навичок володіння аксесуарами ( шлейф, зброя, головні убори, плащ, віяло).Сприяти набуттю педагогічних навичок і вмінь керівника танцювального колективу. Виконувати танці різних епох ,розрізняючи їх, вміти імпровізувати та на вміти застосовувати отримані знання практиці.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
– теоретично-практичний матеріал з теорії та методики викладання історико-побутового танцю
– техніку та методику вивчення та виконання історико-побутових танців різних країн та історичних епох;
– манери та правила поведінки та етикету для виконання історико-побутових танців різних країн та історичних епох;
– хореографічну лексику історико-побутових танців різних країн та історичних епох;

уміти:
– самостійно аналізувати методику викладання історико-побутового танцю;
– самостійно аналізувати методику виконання історико-побутового танцю
– вільно володіти теоретичним матеріалом застосовуючи його на практиці виконання історико-побутового танцю:
– мати уяву про особливості стилю та манери виконання історико-побутових танців різних країн та історичних епох;
– розуміти і відчувати характер виконання історико-побутових танців різних країн та історичних епох;
– володіти необхідними для виконання історико-побутових танців різних країн та історичних епох навичками володіння аксесуарами ( віяло, плащ, капелюх, зброя, шлейф, та інш.)
– володіти та виконувати характерні танці XII і XIII століття;
– володіти та виконувати характерні танці ХІV ст.;
– володіти та виконувати характерні танці XV ст.;
– володіти та виконувати характерні танці XVІ ст.;
– володіти та виконувати характерні танці XVІІ ст.;
– володіти та виконувати характерні танці XVІІІ ст.;
– володіти та виконувати характерні танці XІХ ст.

Рекомендована література

 1. Вільховченко Т.І. Теорія і методика історико-побутового танцю: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Хореографія» Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ : «Альма –мастер». 2008. – 52 с.
 2. Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубуйович // Видання «Молоде Життя» – 1962. – Репринтне видання – Київ : Глобус, 1993.
 3. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. Кінезіологія танцю.pdf.
 4. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с.
 5. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В. І. Науко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доц. та перероб. – К. : Либіть, 1993. – 288 с.
 6. Культурологічний: енциклопедичний словник / [М.П. Альчук, Ф.С. Бацевич, І.М. Бойко]; за ред.. д-ра філос. Наук, проф. В.П, Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 508 с.
 7. Онищенко Л. Історія розвитку бального танцю (від ХV до кінця ХІХ століття) : методичні рекомендації / Л. Онищенко. – Винниця : Нова книша, 2017. – 32 с.
 8. Патрік Паві: Словник театру. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.
 9. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.). Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва.pdf.
 10. Плахотнюк О. Сторінки творчої біографії Едуарда Бутинця [Електронний ресурс] / О. Плахотнюк // Танцювальні студії. – 2018. – Вип. 2. – С. 27 – 34.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ds_2018_2_5
 11. Туркевич В. Д. Хореографічне мистецтво у персонах. Наукове видання. Довідник. – Київ : Біографічний інститут НАН України, 199. – 224 с.
 12. Фриз П.І. Теорія і методика хореографічної роботи з дітьми: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності „Хореографія”. – Дрогобич: ДДПУ, 2006. – 198 с.
 13. Фриз П.І., Скрипник Л.В. Теорія та методика історико-побутового танцю / Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності „Хореографія”. – Дрогобич: ДДПУ, 2006. – 43 с.
 14. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник / Ю. Юцевич. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 352 с.
 15. 100 найвідоміших українців – Вид. третє, виправлене доповнене / Ред. Ю. Павленко. – Київ: ТОВ “Автограф”, ТОВ “КД “Орфей”, 2005. – 640 с.
 16. Ałpatow M.W. historia Sztuki. Staroźytność. T–1. – Warszawa : Arkady, 1968. – 208 c.
 17. Ałpatow M.W. historia Sztuki. Staroźytność. T–1. – Warszawa : Arkady, 1968. – 176 c.
 18. Ałpatow M.W. historia Sztuki. Staroźytność. T–2. – Warszawa : Arkady, 1968. – 168 c.
 19. Ałpatow M.W. historia Sztuki. Staroźytność. T–3. – Warszawa : Arkady, 1968. – 258 c.
 20. Drabecka M. Choreografia baletow warszawskich za Sasow. – Krakow: Muzyczne, 1988. – 169 c.
 21. Dzikowski S. O tańcu. Rozwaźania kulturalno-obyczajowe / Stanisław Dzikowski. – Warszawa, Sienkiewicza 12 : Ksiegarnia Bibljoteki Dziel Wyborowych. – 158 s.
 22. Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка. Довідкове видання. Т.І /ред. Мартиняк-Жовтанецька М. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 764 с.
 23. Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка. Довідкове видання. Т.ІІ /ред. Мартиняк-Жовтанецька М. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 764 с.
 24. Grau Andree. Taniec / H. Kalinowska. – Warszawa: Arkady, 2001. – 59 c.
 25. Zgahiacz-Mazur L. Tańce / L. Zgahiacz-Mazur. – Niepoęt : Wydawnictwo myzyczne Contra, 2004. – 258 s.

Інтернет ресурси:

 1. Хореографічна композиція “Кохання крізь віки” https://www.youtube.com/watch?v=xztNMWMrrOk

Матеріали

Робоча програма Теорія та методика викладання історико-побутового танцю

Силабус: Теорія та методика викладання історико-побутового танцю

Завантажити силабус