Світові музично-педагогічні концепції

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824професор Тайнель  Е. З.КМО-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812КМО-41професор Тайнель  Е. З.

Опис курсу

Мета – навчити студентів теоретичних основ світових музичнопедагогічних концепцій, сформувати вміння практично застосовувати сучасні педагогічні технології у процесі викладання у середніх навчальних закладах.

Основні теоретичні положення курсу мають практичну спрямованість і розглядаються через призму принципів та методів, що використовуються для музичного розвитку особистості, вияву музичних здібностей, їх ефективному розвитку. Вони є умовою творчого пошуку викладачем засобів, методів, прийомів опосередкованого впливу на природні музичні здібності молодої людини. Ідеї, поняття курсу спираються на знання студентами філософії як методологічної бази, психології і педагогіки як теоретичної основи, методики викладання фахової дисципліни і сприяють розвитку їхньої компетентності в організації майбутньої педагогічної діяльності.

Викладання курсу „Світові музично-педагогічні концепції” відбувається шляхом осмислення студентами власного життєвого досвіду, вироблення власних професійних уявлень, поглядів про педагогічну діяльність. Навчальна програма передбачає огляд, аналіз, оцінку теоретичних положень, педагогічних ситуацій викладачем у взаємодії зі студентами під час лекцій.

Практичні-семінарські заняття орієнтовані на формування у студентів основних педагогічних умінь засобами інтерактивної методики та тренінгу, передбачають обговорення та аналіз студентами різноманітних педагогічних ситуацій, виконання практичних вправ, проведення уроків музики.

У процесі вивчення курсу „Світові музично-педагогічні концепції” студенти оволодівають знаннями про:

 • сучасні музично-педагогічні концепції, системи, програми, їх структуру та принципи;
 • складові педагогічних систем;
 • базові методи розвитку музичних здібностей школярів;
 • особливості різних національних методик викладання „Музики”
 • типи, структуру, програм з предмету та способи їх адаптації в сучасній українській школі;
 • культуру, техніку, та інші аспекти педагогічного впливу;
 • педагогічний такт та етику діяльності викладача;
 • особливості педагогічного впливу на особистість учня, створення ситуацій успіху;
 • сучасні методи, прийоми ефективного музичного навчання учнів;
 • методи розвитку вміння навчати музичній грамоті;
 • форми організації навчання учнів, щодо розвитку чуття ритму.

Вивчення курсу передбачає набуття студентами умінь:

сприймання та розуміння поведінки учнів під час різних видів музичної діяльності;

застосування методів розвитку різних видів музичної діяльності;

словесного впливу під час вступної бесіди;

застосування різноманітних методів, прийомів музично-педагогічного впливу на поведінку учня на уроці „Музики”;

застосування ефективних методів, форм навчально-пізнавальної діяльності учнів (методу відносної сольмізації).

Рекомендована література

Базова

 1. Баренбойм Л. Музьїкальное воспитание в Венгрии. М.: Музьїка, 1923.
 2. Баренбойм Л. Система детского музикального воспитания Карла Орфа. – М.: Музика, 1970.
 3. Вейс П. Опьіт применения наглядньїх пособий на уроках сольфеджіо. Относительная сольмизация и советская педагогика. – М.: Музика, 1967.
 1. Вейс П. Ступеньки в музьїку. Пособие по сольфеджио. – М. Советский композитор. -1980.
 2. Верещагіна А.Р., Жофчак 3.3. Методика викладання музики в 1 класі. – К.: Музична Україна, 1987.
 3. Жигаль З. М., Король О. М., Тайнель Е. З., та ін..; Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття: підручник / за заг. Ред.. канд.. пед.. наук, проф. Е. З. Тайнель. Вид. 2-ге. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка – Харків, 2017. – 434 с.

Допоміжна:

 1. Вейс П.Ф. З.Кодай. Избранньїе статьи. – М.: Советский композитор, 1982
 2. Вейс П.Ф. О методике ритмического воспитания в первом классе общеобразовательной школи // Вопросьі методики музикального воспитания детей. – Л.: Музьїка, 1975.
 3. Мартьінов И., Золтан Кодай. – М.: Советский композитор, 1988. С. 232.
 4. Музьїкальное воспитание в современном мире (І8МЕ) / Под ред. Д.Кабалевского. – М.: Советсикй композитор, 1973.
 5. Островський А. Музьїкальное воспитание в странахс оциализма. – Л.: Музика, 1975.
 6. Печерська Е.уроки музики в початкових класах. К.: логос, 2001.
 7. Ригина Г.С. Уроки музьїки в начальньїх классах. – М.: Просвещение, 1975.
 8. Струве Г. Школьньїй хор. – М.: Просвещение, 1981.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму