Тайнель Ельвіра Золтанівна

Посада: професор кафедри музичного мистецтва

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (мобільний): (097)4910609

Електронна пошта: elvira.taynel@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Загальна музична педагогіка,адаптація в українській школі принципів та методів світових музично- педагогічних концепцій,педагогізація навчального процесу ВНЗ педагогічного спрямування.

Курси

Публікації

 • Тайнель Е. Хоровое сольфеджио – одно из средств повышения музыкальной грамотности младших школьников. – Школа и педагогика. – СССР, АПН СССР, Москва,1989.№170-189. – С. 143-149.
 • Тайнель Е. Жанри українського дитячого фольклору в народніцй педагогіці. – Музика і освіта. – Київ, 2002. №3. С. 31-34.
 • Тайнель Е. Роль музичних товариств та соціальних музичних закладів у національно-культурному розвитку Галичини кінця 19 – початку 20 ст. – Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2002. №3. С. 16-19.
 • Тайнель Е. Виникнення та використання релятивного методу сольмізації у світових музично-педагогічних системах. – Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2002. № 10. С. 44-48.
 • Тайнель Е. Становлення музичної освіти в музичних закладах Львова. – Нуково-педагогічний та економічний журнал ;4 «Молодь і ринок», Дрогобич, 2010. – С. 23-29.
 • Тайнель Е. Особливості диференційованого підходу та інтегрованих процесів фортепіанного навчання майбутніх педагогів-музикантів. – Вісник ЛНУ ім. Івана Франка, серія: Мистецтвознавство. Львів, 2011. – С. 15-19.
 • Тайнель Е. Підготовка майбутніх педагогів-музикантів (історичний аспект). – Журнал «Молодь і ринок». Дрогобич: Коло, 2012, випуск 9(94). – С. 53-57.
 • Тайнель Е. Традиції та сучасні новації мистецької педагогічної освіти. – Вісник ЛНУ ім. Івана Франка, серія: Мистецтвознавство. Львів, 2011. – С. 75-78.
 • Теорія та практика загального музичного виховання за методом відносної сольмізації : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка: 2007. – 392 с., 8 арк.: іл.
 • Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 328 с.
 • Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник. Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка – Харків, 2018. – 433с.

виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

науковий керівник науково-дослідної роботи «Теоретично-практичні підходи до вдосконалення і осучаснення музичної освіти». Номер державної реєстрації НДР: № 0117U001313;

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

 • Методика викладання музики на релятивній основі. – Навчальний посібник для вчителів музики з/о шкіл. Київ, УДПУ ім. М. Драгоманова, 1993. – 40с.
 • Формування навичок багато голосового співу у дітей шкільного віку за угорською концепцією Золтана Кодая. – Навчальний посібник з методики музичного виховання  для вчителів музики з/о шкіл. Дрогобич, 1995. – 24 с.
 • Методика викладання музики на релятивній основі. – Навчальний посібник для вчителів музики з/о шкіл, видання друге доповнене. Дрогобич, 1995. – 57 с.
 • Вибрані статті З. Кодая  з проблем загального музичного виховання. – Посібник для вищих учбових закладів. Рекомендовано Вченою радою ДДПУ (20.02.03. №7). Дрогобич: Каменяр, 2003. – 30 с.
 • Методика викладання музики в старших класах з/о шкіл. – Посібник для вчителів музики та студентів музично-педагогічних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. Дрогобич: Коло, 2001. Рекомендовано МОН України як посібник для студентів вищих навч. закладів (19.01.01 № 14/18.2-24). – 40 с.
 • Музичне виховання за методом відносної сольмізації ч.І. – Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ч.І. Дрогобич: Коло,2001 -210 с. Рекомендовано МОН України як посібник для студентів вищих навч. закладів (19.01.01 № 14/18.2 -24). – 210 с.
 • Публіцистична та дидактична спадщина Золтана Кодая ч. 2. – Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ч.І. Дрогобич: НВЦ „ Каменяр”. Рекомендовано МОН України як посібник для студентів вищих навч. закладів України (19.01.01 № 14/18.2 -24). – 192 с.
 • Методика викладання музики в молодших класах загальноосвітньої школи. – Львівський національний університет. Рекомендовано Вченою радою факультету культури і мистецтв (31.01.07. № 6). – 56 с.

 

Біографія

Завідувач кафедри музичного мистецтва, доцент, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, професор, Дійсний член Академії педагогічних наук України, член Вчених рад факультету та університету

Базову середню спеціальну освіту здобула на фортепіанному відділенні Ужгородського державного музичного училища.

У 1977 р. закінчила музично-педагогічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка. Після закінчення навчання її скеровано Міністерством освіти на роботу на кафедру музичного виховання, співів та хорового диригування, де вона працювала, будучи студенткою з 1975 р.

З 1978 р. її переведено на кафедру теорії, історії музики та гри на музичних інструментах викладачем фортепіано.

З 1990 по 1993 роки навчалась в аспірантурі при Київському державному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (науковий керівник професор, кандидат педагогічних наук, заслужений діяч мистецтв України А. Г. Болгарський), яку успішно закінчила, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Музично-педагогічна концепція З.Кодая та її адаптація в загальноосвітніх школах України на основі народнопісенного фольклору» за спеціальністю 13. 00. 01. Теорія і історія педагогіки.

В 1995 р. отримала наукове звання доцента. У науковому доробку 4 манографії–грифом МОН:

 1. Музичне виховання за методом відносної сольмізації, Дрогобич: Коло, 2001. – 210 с.
 2. Методика викладання музики в старших класах загальноосвітніх шкіл. Дрогобич: Коло. – 2001. – 60 с.
 3. Публіцистична та дидактична спадщина Золтана Кодая. Дрогобич: НВЦ «Каменяр». – 2003. – 190 с.
 4. Теорія та практика загального музичного виховання за методом відносної сольмізації (Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів). – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка: 2007. – 392с., 8 арк.: іл.

Підготувала та надрукувала 9 навчальних посібників та 7 методичних рекомендацій для студентів та вчителів музики загальноосвітніх шкіл. Створила 12 навчальних програм з методичних дисциплін. Має 9 статей та 10 тез наукових конференцій.

Систематично організовує та бере участь у різноманітних наукових конференціях, пройшла стажування в Угорщині на кафедрі музики Печського університету імені Януса Панноніуса.

Зміст наукового та творчого доробку, який складється з понад 60 наукових праць кандидата педагогічних наук, доцента Е. 3. Тайнель є цінним тим, що допомагає у вирішенні проблеми збагачення сучасної загальної музичної педагогіки здобутками національної та світової культури. Позитивним є також те, що Е. 3. Тайнель довела експериментальним шляхом ефективність застосування найбільш знаної у світі музично-педагогічної угорської концепції 3. Кодая в початкових класах українських загальноосвітніх шкіл. Нею підготовлено за 30 років педагогічної діяльності у Дрогобицькому державному педагогічному університеті цілу плеяду молодих вчителів, магістрів, аспірантів, що успішно втілюють ефективні прийоми і методи впливу на розвиток музичної культури учнів шкіл у самому благодатному для цього молодшому віці, виховуючи майбутніх освічених та висококультурних громадян нашої країни.

Підготувала 2 дипломантів всеукраїнських конкурсів студентів музично-педагогічних факультетів «Кращий за професією» В. Пустовит (Київ 1989 р.), З. Жигаль (Одеса 2002 р.).

На даний час очолювана нею кафедра музичного мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка, яка в регіоні об’єднує зусилля наукового та творчого потенціалу та має на меті підняти якість підготовки педагогів-музикантів на світовий рівень синтезуючи кращі традиції української музичної педагогіки та адаптуючи вагомі здобутки світових музично-педагогічних концепцій.

Слід відзначити, що колектив кафедри має вже вагомі наукові та творчі здобутки, що є безумовним результатом її високої професійності, компетентності та організаційних здібностей. Під її керівництвом створено 13 художніх колективів: хорових, інструментальних, вокальних. Захищено 4 дисертації, ведуться аспірантські дослідження, створюються курсові та дипломні роботи, здійснюється керівництво педагогічною практикою в школах м. Львова.

Професор Тайнель Е.З. читає основні фахові навчальні курси «Теорія та методика музичного виховання», «Світові музично-педагогічні концепції».

Займається чималою суспільно-корисною діяльністю, є членом Вченої Ради Університету. Головою науково-методичної ради факультету культури і мистецтв, заступником голови Вченої ради факультету, координатором наукового семінару кафедри.

На кафедрі пройшли стажування біля 50 викладачів різних ВУЗів. Професійні секції, на які було поділено кафедру: фортепіано, народних інструментів, вокалу, теоретичних дисциплін, диригентська, концертмейстерська та методична об’єднують 56 викладачів, серед яких професори, доценти, магістри, асистенти – фахівці знані в Україні та за її межами.

Тайнель Е.З. організувала та провела ліцензування та акредитацію ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з спеціальності «Музична педагогіка та виховання».

Активно сприяла відродженню славних традицій відомого музично-педагогічного училища імені Ф. Колесси в приміщенні та на базі якого в даний час функціонує факультет культури та мистецтв.

Налагодила серйозну наукову та творчу співпрацю кафедри із: Жешівським Університетом (Польща), Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова (Київ).

В 2011 році отримує диплом Дійсного члена Академії педагогічних наук.

П’ятилітній ювілей кафедри в 2010 р. засвідчив успішне вдосконалення всіх напрямків роботи, значні успіхи у творчій та науковій діяльності, що було підтверджено святковим концертом та проведеною Другою міжнародною науковою конференцією.

Слід відзначити, що кафедра готує спеціалістів дошкільної, шкільної та вузівської музичної педагогіки як одної з найбільш важливих галузей освіти, що вимагає реформування за рахунок глибокого вивчання історії зарубіжної та української музично-педагогічної думки та передбачає створення сучасної національної концепції загального музичного виховання – основи високої культури всієї нації.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!