Стилізований танець

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Залік

Опис курсу

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Стилізований танець» є засвоєння студентами сучасного хореографічного мистецтва ,оволодіння навиками стилізації і поєднання сучасного і народного танцю ,координацією рухів, виховання органічності, пластичної культури тіла підготовка студентів до самостійного проведення уроків сучасного танцю в дитячих та дорослих хореографічних колективах з врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів різних типів і видів танцювального мистецтва (студія або ансамбль сучасного танцю, народного танцю ; сучасного театру танцю, тощо ), підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі
Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Стилізований танець » є вивчення основ сучасного хореографічного мистецтва та вміння поєднувати опанування практичних навичок з сучасного і народного танцю. Навчити правильно виконувати танцювальні комбінації у різних стилях, розрізняючи їх, вміти імпровізувати та на вміти застосовувати отримані знання практиці.

У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
– теоретично-практичний матеріал з народного та сучасного танцю танцю;
– понятійно-категоріальний знання з народного та сучасного танцю;
– термінологію основних рухів народного та сучасного танцю;
– знати витоки різних напрямків народного та сучасного танцю;
– знати яскраві зразки професійного виконання стилізованого танцю.
уміти:
– самостійно аналізувати методику викладання основних рухів та технік виконання народного та сучасного танцю які у своєму поєднанні утворюють стилізований танець;
– на практиці застосовувати отримані теоретичні знання;
– володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
– уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
– організовувати вибудовувати заняття з стилізованого танцю;
– складати комплекс вправ та танцювальних комбінацій для стилізованого танцю танцю;

Рекомендована література

Базова
1. Плахотнюк О. Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / Плахотнюк О. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Серія мистецтвознавство; вип. № 12 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 242–247.
2. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdf
3. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4).Vzdelávanie a spoločnost Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. pdf.
4. Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України // Вісник КНУ ім. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. – Київ : КНУ ім. Карпенка-Карого, 2013. Вип. № 12. – С. 179–186. http://visnyk.knutkt.com.ua/vipusk12.html
5. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__23
6. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.). Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва.pdf.
7. Горбачук Р. Л., Лобан Т. Й., Скоцький А. В. Історія розвитку, основні принципи та методика викладання модерн-джаз танцю. – Рівне: РДГУ, 2004. – 28 с.
8. Колногузенко Б. М. Сучасний танець та методика його викладання : конспект лекцій для студентів хореограф. від-нь мистец. / Б. М. Колногузенко, І. І. Макарова. – Харків : Слово, 2015. – 137 с.
9. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва / З. Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с.
10. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
11. Сучасний танець. Основні теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншиліна, Д. О. Кондратюк. Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. В. Батєєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 264 с.
12. Чепалов О. І. Жанрово-стильова модифікація вистав Західноєвропейського хореографічного театру ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Чапалов Олександр Іванович. – Харків, 2008. – 32 с.
13. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю: навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Є. Зайцев. – Видання друге, доопрацьоване і доповнене. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.

16.Додаткова література
14. Борсук Н. Танці в сучасних ритмах: нариси. / Навчально-методичний посібник // Н. Бурсук, А. Тараканова. – Вінниця : Нова книга, 2014 – 52 с.
Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець:шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКіМ,
15. 2021. – 24116
16. . Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів Край, 2009. – 168 с.
17. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. – 216 с.
18. Плахотнюк О. А. Джаз-танець як феномен художньої культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Олександр Анатолійович Плахотнюк – Івано-Франківськ, 2016. – 22 с
19. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. – 194 с.
20. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с

Інформаційні ресурси
Практичний словник класичного танцю Г. Грант – Режим доступу до ресурсу https://docs.google.com/document/d/1Ri-i3vJu_U3wJxtD-M4M1sZq7m3LW08b/edit?rtpof=true

Матеріали

Робоча програма Стилізований танець

Силабус: Стилізований танець

Завантажити силабус