Сценографія хореографічних номерів

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Дем'янчук А. Л.КМХ-51м, КМХ-51мз

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМХ-51мДем'янчук А. Л.

Опис курсу

Опис курсу

Дисципліна «Сценографія хореографічних номерів» є нормативною дисципліною зі спеціальності: 024 Хореографія (магістр) денної та заочної форми навчання для освітньої програми кафедри, яка викладається у 9 семестрі в обсязі 90 годин, 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальний спецкурс «Сценографія хореографічних номерів» присвячений вивченню мистецтва сценографії на різних історичних етапах. У спецкурсі подані теоретичні основи та закономірності функціонування сучасної сценографії яка поєднує у собі широкий комплекс візуального оформлення театральної вистави за допомогою виразних засобів образотворчого і театрально-декораційного мистецтва, створення сценічних реквізитів і костюмів, застосування сучасних цифрових технологій, музичного супроводу та світлових ефектів тощо.

Вивчення предмету важливе з огляду на підготовку та формування балетмейстерів, викладачів хореографічних дисциплін, так як хореографічний образ твору поєднує просторові (образотворчі) і часові (словесні, музичні) мистецтва.

Програма навчальної дисципліни охоплює чотири змістові модулі (8 лекційних тем) у яких проаналізовано теоретичні основи мистецького оформлення сценічного простору для створення високопрофесійних хореографічних творів.

Метод викладання: нормативний (лекції та семінари) з урахуванням методично-навчальних вимог Болонського процесу.

Додаткові методи: інтерактивні мультимедійні презентації, дискусія.

Здобуті знання збагатять інтелектуальне підґрунтя студентів, розширять їхній світогляд і творчий потенціал. У взаємодії зі знаннями з суміжних дисциплін вивчення історії і теорії мистецтва сприятиме формуванню цілісного уявлення про культурну спадщину європейського мистецтва, зокрема, України, глибшому розумінню характеру та закономірностей розвитку різних видів та жанрів мистецтва.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Сценографія хореографічних номерів» є академічне ознайомлення з основними аспектами історичного розвитку театрально-декораційного мистецтва (в Україні та світі) від найдавніших часів до кінця XX ст. у контексті художньо-стильових особливостей кожної історичної доби; засвоєння теоретичних основ формування знань і навиків оформлення сценічного простору при створенні хореографічних творів; подання основ творчої організації художньої цілісності театрально-декораційного і хореографічного мистецтва; формування у студентів навичок застосування отриманих на лекціях знань у майбутній творчій (практичній і теоретичній) діяльності.

До основних завдань курсу належить:

 • оволодіння теоретичними знаннями сценографічного мистецтва оформлення хореографічних творів;
 • набути практичні навики та уміння оформлення хореографічних творів;
 • визначити стильові та стилістичні особливості театрально-декораційного мистецтва на історичних етапах;
 • дослідити взаємозв’язок образотворчого, театрально-декораційного і хореографічного мистецтва;
 • допомогти студентам усвідомити необхідність професійного підходу до створення хореографічного твору візуального мистецтва у якому нерозривно поєднані пластичні та часові види мистецтв;
 • оволодіння теоретичними і практичними навичками методів художнього і мистецтвознавчого аналізу;

сформувати вміння і навички вибирати і творчо поєднувати при створенні хореографічної постановки різні види та жанри мистецтв.

Рекомендована література

Українські джерела

 1. 100 найвідоміших українців – Вид. третє, виправлене доповнене / Ред. Ю. Павленко. — Київ: ТОВ “Автограф”, ТОВ “КД “Орфей”, 2005. — 640 с.
 2. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. — 269 с.
 3. Барба Е. Паперове каное / пер. з англ. Миколи Шкарабан / Е. Барба. — Львів : театрального искусства, 1995. — 93 с. ил.
 4. Гайдабура В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. доля митців.—– Київ: Факт, 2004. – 320 с.
 5. Гайдабура В.М. ГУЛАГ і світло театру : Листи зі зошита Сергія та Анни Радлових (1946 – 1953) / В.М. Гайдабура В.М. — К. : Факт, 2009. — 240 с.
 6. Голота В. В. Театральна Одесса. — Киев: Мистецтво, 1990. — 245 с.
 7. Дем’янчук А. Л. Роль образотворчого мистецтва в оформленні балетних постановок / А. Л. Дем’янчук // Молодий вчений. — Херсон, 2018. – №3 (55). – С. 19–23. – (Серія мистецтвознавство) http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/5.pdf. (входить до міжнародних наукометричних баз даних)
 8. Дем’янчук А. Л. Створення хореографічного образу засобами просторових і часових мистецтв / А. Л. Дем’янчук, Р. Ю. Кундис // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – Київ: Міленіум, 2019. – № 4. – С. 126 – 132.
 9. Дем’янчук А. Л. Творчість Євгена Лисика та балетний театр / А. Л. Дем’янчук // Танцювальні студії : зб. наук. праць. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, – С. 90–101.
 10. Диченко І.С. Євген Лисик. Нарис про життя і творчість / І.С. Диченко. – К.: Мистецтво, 1978. – 112
 11. Клековкін О. Ю. Блазні господні: Нарис історії Біблійного театру. — Київ: Артeк, 2006. — 352 с.
 12. Коломієць Р. Г. Театр Саксаганського і Карпенко-Карого. — Київ : Мистецтво, 1984. — 100 с.
 13. Кулик О.О. Львівський театр імені М. К. Заньковецької. — Київ : Мистецтво, 1989. — 166 с.
 14. Лібретто. М. А. Скорульський. Лісова пісня. Балет в трьох діях, семи картинах. В. Д. Кирейко Лісова пісня. Опера-феєрія в трьох діях п’яти картинах. — Київ. Музична Україна, 1982. — 120 с.
 15. Лібретто. П. І. Чайковський. Лебедине озеро. Спляча красуня. Лускунчик / Упорядник Д. Маковій. – Київ. Музична Україна, 1982. — 119 с.
 16. Львівська опера / Путівник. Текст: Ю. Бірльов, Ю. Смірнов. – Львів: Центр Європи, 2004. — 36 с.
 17. Львівська опера / Фотоальбом. Оксана Паламарчук, Василь Пилип’юк. — Львів: Світло і Тінь, 2000. — 156 с.
 18. Львівський державний академічний театр опери та балету ім. Ів. Франка / Редак. О. Паламарчук, фото М. Курдуса, В. Піскарьова, Р. Савчука. — Львів: Вільна Україна, 1983. — 31 с
 19. Мельничук Г., 1000 незабутніх імен України. — Київ: Школа, 2005. — 288 с.
 20. Нога О. Хроніка міста театрів. Театральне життя Львова впродовж 1920 – 1944 років. — Львів: Українські технології, 2006. — 263 с.
 21. Нога О. Хроніка міста театрів. Театральне життя Львова впродовж 1900–1920 років. — Дрогобич: ПП «Коло», 2007. — 711 с.
 22. Паламарчук О. Р., Едер Т.О. Львівський театр опери та балету імені Івана Франка: Фотонарис / Худож. Л. В. Прийма. — 2-ге вид., допов. – Львів: Каменяр. 1989. — 80 с.
 23. Патрік Паві: Словник театру. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 640 с.
 24. Плахотнюк О. Синтез мистецтва джаз-танцю і живопису: спорідненість, взаємовплив / О. Плахотнюк // Вісник львівської національної академії мистецтв. – Вип. 32. – Львів: ЛНАМ, 2017. – 372 с. – С. 115–120.
 25. Проскуряков В. І, Гой Б. В. Культурологія єврейського театру України в контексті часу, дії та архітектури. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 108 с.
 26. Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія: Монографія. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», Видавництво «Срібне слово», 2004. — 584 с.
 27. Проскуряков В. І., Ярмаш Ю. В. Львівські театри. Час і архітектура. — Львів: Центр Європи, 1997. — 132 с.
 28. Рівненський обласний український музично-драматичний театр / Упор. М. І. Савчук. — Рівне: Облдрук, 1992. — 32 с.
 29. Словник-довідник з культурології / Укл. Р. Д. Шестопад / Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І – ІІ рівнів акредитації – Вінниця, ПП «Нова книга», 2007. –—184 с.
 30. Терещенко А. К. Львівський театр опери та балету імені Івана Франка. – Київ: Музична Україна, 1989. — 208 с.
 31. Триколенко С.Т. Використання мультимедійних технологій для оформлення сучасних хореографічних постановок на прикладі шоу-балету «Барон Мюнхгаузен» // Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 5–6 груд.2013 р.). — Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. — 135 с. — С. 106.
 32. Туркевич В. Д. Хореографічне мистецтво у персонах. Наукове видання. Довідник. — Київ: Біографічний інститут НАН України, 199. — 224 с.
 33. Українська етнологія: Навч. Посібник / за ред. В. Борисенко. — К. : Либідь, 2007. — 400 с.
 34. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. — Тернопіль : Підручники і посібники. 2008. — 448 с.
 1. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука «хореологія» як феномен художньої культури. Філософія. Історія. Художня практика: монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2012. – 496 с. : іл.
 2. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука «Хореологія» як феномен художньої культури. Філософія. Історія. Практика і типологія хореографії. Словник. : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2012. – 378 с. : іл.
 3. Шариков Д.І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво» / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2011. – 184 с.
 1. Ярмаш Ю. В. Архітектура театрів Львова (кінець XVIII ст. – перша половина XIX ст.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. — 192 с. Літопис, 2001. – 288 с.
 2. Ярмаш Ю. В. Архітектура театрів Львова (кінець XVIII ст. – перша половина XIX ст.). — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. — 192 с. Літопис, 2001. — 288 с.

 

Іноземні джерела

 

 1. 100 балетных либретто / Состав. Л. А. Энтелис. — Ленинград : Музика, 1971. — 304 с.
 2. 100 балетных либретто / Состав. Л. А. Энтелис. — М. : Музика, 1966. — 304 с.
 3. 100 опер / ред.-сост. М. Друскин. – 7-е изд., доп. — Ленинград: Музыка, 1981. — 488 с.
 1. Авдеев А. Д. Происхождение. Элементы театра в первобытнообщинном строе. – Ленинград-Москва: Искусство, 1959. — 266 с.
 1. Азбука кино / Состав. И. И. Чанышев. – М.: Киноцентр, 1990. – 65 с.
 2. Анхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Рудольф Анхейм // перев. с англ. В. Н. Самохина, ред. В. П. Шестакова. – М. : Прогресс, 1974. — 386 с.
 3. Астафьєва Т.В. «Новые технологии в современном постановочном процессе». — Санкт-Петербург, 2011. — 187 с.
 4. Балет. Танец. Хореография; Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / Сост. Н. А. Александрова. – Санк-Петербург6 Лань; Планета музики, 2008. — 416 с.
 5. Балет: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Григорович. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 623 с.
 6. Большой театр СССР. Опера. Балет / Сост. И. П. Абрамский. – М.: МУЗГИЗ, 1958. — 566 с.
 7. Боровский Д.Л. Убегающее пространство / Давид Боровский. — М. : Зксмо, 2006. — 432 с: ил.
 8. Васильева Е. Танец. — М. : Искусство, 1968. — 246 с.
 9. Все об балете: Словар – справочник / Сост. Е. Я Суриц, ред. Ю. И. Слонимський. — М.: Музика, 1966. — 454 с.
 10. Все об искусстве / Текст М. Барберри; Пер. с англ. Г. П. Смирнова. — М. : ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2003. — 143 с.
 11. Грент Г. Практический словарь классического балета. — М. : МГАХ, РАТИ – ГИТИС, 2009. — 136 с.
 12. Гришелева Л.Д. Театр современной Японии. – М. : Искусство, 1977. — 237 с.
 13. Давидова М.В. Художник в театре начала XX века. / М.В. Давидова — М. : Наука, 1999. — 150 с.
 14. Деген А., Ступников И. Ленинградский балет. 1917–1987: Словарь-справочник. — Ленинград: Советский композитор, 1988. — 264 с.
 15. Деген А., Ступников И. Мастера танца. Материалы к истории Лениградского балета 1917–1973. солистки. Солисти. Балетмейстеры. Педагоги. Дерижеры. — Ленинград: Музыка, 1974. — 248 с.
 16. Деревянко Б. Ф. Одеський театр оперы и балета: Фотоочерк. — 2-е изд., с зим. — Одесса: Маяк, 1990. — 64 с.
 17. Каал Кейт. Балет / Пер. с англ. Е. Мамонтовой. — М. : ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2001. — 64 с.
 18. Каллистов Д. И. Античный теат. – Ленинград: Искусство, 1970 — 176 с.
 19. Колесниченко Ю.В. Инструменты хореографа. Терминология хореографии / Ю. В. Колесниченко. — К. : Кафедра, 2012. — 660 с.
 20. Культура. Энциклопедия. Развлецения. Одежда. Спорт / Ред. А. Ю. Бирюкова. Пер с англ. — М.: РОСМЭН, 1999. — 158 с.
 21. Либсон В. Я., Кузнецова А. И. Большой театр СССР. История сооружения и реконструкция здания. — М. : Стройиздат, 1982. — 147 с.
 22. Либсон В. Я., Кузнецова А. И. Большой театр СССР. История сооружения и реконструкция здания. — М. : Стройиздат, 1982. —147 с.
 23. Лукасевич В. Паспорт спектакля: световая партитура /В. Лукасевич // Дом культуры. — № 2. — 2008. — С.30–33.
 24. Мир профессий: Человек – художественный образ / Состав. А. Смирнов. — М.: Молодая Гвардия, 1987. — 383 с.
 25. Михайлов А. А. Сценография: теорія и опит. — М. : Советский художник, 1989. — 336  с.
 26. Моррис Н. Музика и танец / Пер. с англ. Д. Н. Кротовой. — М.: ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2002. — 32 с.
 27. Музика наших дней Современная энциклопедыя “Аванте +”. / Вед. ред. Д. М. Володихин. — М.: Аванте+. 2002. — 432 с.
 28. Одесский государственный академический театр оперы и балета / Сост. Клик В. С. — Одесса: Одесское отделение Украинского театрального общества, 1966. – 64 с.
 29. Одесский оперный театр / Автор текста А. Артемов, И. Игнаткин. Фото Г. Угриновича. – Киев: Мистецтво, 1970. — 24 с.
 30. Одесский театр оперы и балета: Фотоочерк / Авт.-сост. А. Г. Довгонос. 2-е изд. — Одесса: Маяк, 1980. — 48 с.
 31. Ром-Лебедев И. От цыганского хора – к театру «Ромен»: Записи московського цигана. — М. : Искусство, 1990. — 271 с.
 32. Смолина К. А. 100 великих театров. — М. : Вече, 2001. — 480 с.
 33. Советские балеты. Краткое содержание / Сост. А. М. Гольцман; Общая ред. С. В. Аксюта. М.: Советский композитор, 1984. — 320 с.
 34. Соллозуб А. В. Проектирование и выполнение чертежей на театральные декорации. /А.В. Соллозуб. — СПб : Санкт-Петербургская академия, 1995. — 58 с., ил.
 35. Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москви: Епоха. Быт. Нравы. — М.: Искусство, 1988. — 334 с.
 36. Театры Ленинграда. Репертуар, расценки мест, адреса, телефоны, транспорт. Планы театров, концертных залов, дворцов культуры, летних театров, стадионов, сведения о музеях. – Ленинград: Издательство Дирекции театральных касс Управления культуры Исполкома Ленгорсовета, 1968. — 160 с.
 37. Труайя А. Балерина из Санкт-Петербурга. — М.: Искусство, 2005. — 192 с.
 38. Цирк. Маленькая энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. / Состав. А. Я. Шнелер, Р. Е. Славський. Глав. ред.. Ю. А. Дмитриев. — М.: Советская энциклопедия, 1979. — 448 с.
 39. Шевердян А. Большой театр Союза ССР . — М.: Государственное музыкавльное издательство, 1952. — 230 с.
 40. Энциклопедический словарь юного зрителя / Гл. ред. Ю. Н. Минина, Г. В. Таттар. — М.: Педагогика, 1990. — 416 с.
 41. Энциклопедия фитнеса / Эллен Карпе [Пер. с англ. М. Котельниковой]. — М. : ФАИР ПРЕСС, 2003. — 368 с.
 42. Юони В. А. Большой балет [Фотоальбом] Сост. Г. Запевалова. — М: Планета, 1981. — 270 с.
 43. Aronson, A. (2005) Looking into the Abyss: Essays on Scenography, Ann Arbor: University of Michigan Press
 44. Aronson, A. (2018) The History and Theory of Environmental Scenography, (Revised 2nd edition) London: Bloomsbury Methuen
 45. Aronson, A.(2018) The Routledge Companion to Scenography, London: Routledge
 46. Baugh, C. (2013) Theatre, Performance, and Technology: The Development and Transformation of Scenography, (Revised 2nd edition) Basingstoke: Palgrave Macmillan
 47. Beacham, R. C. (1994) Adolphe Appia: Artist and Visionary of the Modern Theatre, Reading: Harwood Academic Publishers
 48. Brockett, O. G., Mitchell, M. and Hardberger, L. (2010) Making the Scene: A History of Stage Design and Technology in Europe and the United States, Austin (TX): University of Texas Press
 49. Craig, E. G. (1911) Towards a New Theatre, London: Heinemann. [Reprinted in 1962, London: Mercury Books]
 50. Hann, R. (2019) Beyond Scenography, Oxon. and New York: Routledge
 51. Hannah, D. and Harsløf, O. eds. (2008) Performance Design, Nijalsgade, Denmark: Museum Tusculanum Press
 52. Howard, P. (2002) What is Scenography?, London: Routledge [Second Edition 2009]
 53. McAuley, G. (1999) Space in Performance: Making Meaning in the Theatre, Ann Arbor: University of Michigan Press
 54. McKinney, J. and Butterworth, P. (2009) The Cambridge Introduction to Scenography, Cambridge: Cambridge University Press
 55. McKinney, J. and Palmer, S. (2017) Scenography Expanded: An Introduction to Contemporary Performance Design, London: Bloomsbury Methuen
 56. Svoboda, J. and Burian, J. ed. (1993) The Secret of Theatrical Space, New York: Applause Theatre Books

 

Електронні ресурси

 1. Біблія / https://yogo-slovo.org/переклад-івана-хоменка/
 2. Виставка «Сценографія +» — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=zZf8ljtj8cU
 3. Вікіпедія (енциклопедія) – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
 4. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/
 5. Искусство. – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/
 6. Львівський національний університет імені Івана Франка- [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/
 7. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
 8. Первое украинское 3D шоу «Барон Мюнхгаузен». — [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://lightconverse.kiev.ua/wp/388
 9. Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 5–6 грудня 2013 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. — 135 с. — [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://lgaki.info/sites/default/files/horeografiya.pdf
 10. Современная сценография произведений Шекспира. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shakespeare.ksu.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=80
 11. Сценография – вид изобразительного искусства в контексте живого театра, оперирующий пространством и временем. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://artcenter.jimdo.com –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/4642
 12. Сценография и техника сцены. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/saranakan/home/rezissura/scenografia-i-tehnika-sceny
 13. Сценография. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/STSENOGRAFIYA.html
 14. Сценография: теория, история, практика. — [Електронний ресурс].— Режим доступу http://biblioteka.teatr-obraz.ru/taxonomy/term/254/9
 15. Сценографія.— [Електронний ресурс] Режим доступу: http://news.meta.ua/metka
 16. Encyclopedia of World Biography, 1st Ed.(Laura B. Tyle Ed.) in 10 vol., Detroit: UXL, 2003.https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/european-art-1599-biographies/
 17. Oxford Illustrated Encyclopedia of the Arts (Art Ebook).pdf https://ru.scribd.com/doc/303475751/Oxford-Illustrated-Encyclopedia-of-the-Arts-Art-Ebook-pdf#download
 18. Scenography – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Scenography
 19. Scenography / Academy of Theatre and Dance https://www.atd.ahk.nl/en/theatre-programmes/scenography/study-programme/online-education-scenography/
 20. School of Scenography https://www.schoolofscenography.com/
 21. Theatre and Performance Design – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.tandfonline.com/loi/rdes20/

 

Матеріали

Сторінка курсу

https://kultart.lnu.edu.ua/department/rezhysury-ta-khoreohrafii

 

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5?threadId=19:40c90c45b0a84f209524058ef12976b9@thread.tacv2&ctx=channel

 

 

 

Шановні студенти!

У період карантину наші лекційні заняття будуть мати дистанційну форму!

Заняття по курсу проводяться згідно розкладу за посередництвом програми  Teams у яку можна ввійти через https://outlook.office365.com/  використовуючи логін і пароль своєї корпоративної пошти. Методичні матеріали та короткий лекційний курс розміщені у розділі загальне / файли / навчальні матеріали (файли pdf)

 

 

Andriy.Demyanchuk@lnu.edu.ua

+380 67 753 19 77

Силабус:

Завантажити силабус