Педагогічна практика (024 Хореографія. Бакалавр)

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6180КМХ-31Луньо П. Є.

Опис курсу

Мета педагогічної практики є: підготовка майбутнього викладача хореографічних дисциплін. Професійне користування набутих теоретично-практичних знань. Використовування творчого потенціалу. Набуття педагогічного досвіду. Формування професійно-педагогічних якостей. Підготовка майбутнього фахівця до роботи з аматорськими та професійними хореографічними колективами.

 

Завдання педагогічної практики є:

 1. Забезпечення взаємозв’язку теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних навчальних, розвивальних і виховних завдань, а відтак формування у студентів психологічної готовності до того чи іншого виду хореографічної діяльності.
 2. Виховання у студентів стійкого інтересу і любові до майбутньої професії, формування необхідних умінь та навичок, що сприяють розвиткові професійних якостей, виробленню творчого підходу до майбутньої діяльності.
 3. Усвідомлення значущості соціально-психологічних, психолого-педагогічних і методичних основ взаємодії педагога і вихованця.
 4. Ознайомлення студентів з сучасним станом організаційної, навчально-виховної та постановочної роботи в колективі, передовим досвідом педагогів – хореографів, балетмейстерів – постановників, їх включення до розв’язання посильних проблем.
 5. Вивчення особливостей окремого вихованця і колективу в цілому з метою діагностики, прогнозування і “проектування” їх розвитку.
 6. Здійснення поточного і перспективного планування роботи колективу.
 7. Використання різноманітних форм і методів керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
 8. Організація колективу на виконання поставлених мети і завдань.
 9. Співпраця спільно з керівником колективу, педагогами, батьками та іншими особами, що сприяють його розвитку.

 

В результаті проходження практики студент повинен

Знати: педагогічні аспекти ведення занять з хореографії, танцювальну лексику, передавати стиль та манеру виконання хореографічних номерів всіх жанрів.

Вміти: на практиці використовувати знання набуті під час навчання, навчити учасників хореографічного колективу методично правильно виконувати хореографічну лексику чи танцювальну композицію, правильно спланувати проведення занять в різних хореографічних жанрах.

Перелік звітних документів практиканта

Після завершення педагогічної практики кожен студент в обов’язковому порядку здає на кафедру наступні документи (кожен документ повинен мати власну титульну сторінку (Додаток 4):

 1. Заліковий листок (Додаток 1)
 2. Календарний план роботи на час педагогічної практики (Додаток 3).
 3. Графік проведення залікових уроків та лекцій (виховних заходів) (Додаток 15).
 4. Щоденник проходження педагогічної практики з відгуками керівника практики чи методиста, або художнього керівника навчального закладу.
 5. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження.
 6. Плани записів проведених відкритих уроків підписані вчителем хореографії (Додатки 5 – 7)
 7. Рецензія аналіз навчального заняття (Додаток 8).
 8. Психолого-педагогічної характеристики на учня хореографічного колективу (Додаток 9).
 9. План-конспект залікового уроку на хореографічну.
 10. Розгорнутий сценарій виховного заходу (Додаток 10 – 11).
 11. Записи поставлених танцювальних комбінацій (Додаток 12).
 12. Індивідуальне завдання: Письмовий звіт спостереження про проходження педагогічної практики з висновками про її позитивні і негативні сторони (проводиться в довільній описовій формі, об’ємом 2-3 стр.).

Рекомендована література

Базова

Методика викладання хореографії.

 1. Акімова С. Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих навч. закл. (напрям підготовки «хореографія». – Львів : ЛДУФК, 2015. – 22 с.
 2. Антонова В. Музичні ігри, танці та вправи у дитячому садку. – Київ : Музична Україна, 1969. – 172 с.
 3. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
 4. Березова Г. Хореографічна робота з дошкільнятами. – Київ : Музична Україна, 1982. – 88 с.
 5. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – Киев : Музична Україна, 1985. – 221 с.
 6. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних закладах. Видання друге. – Київ:  Музична Україна, 1968. – 196 с.
 7. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ : Музична Україна, 1974. – 240 с.
 8. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1 – 3 класах загальноосвітньої школи. – Київ : Музична Україна, 1972. – 160 с.
 9. Глушко М. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.
 10. Годовський В. , Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
 11. Голдрич О. Методика викладання хореографії. – Львів : Сполом, 2006. – 84 с.
 12. Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
 13. Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
 14. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
 15. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 16. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
 17. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии. – 2016. 160 с.
 18. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 188 с.
 19. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 135 с.
 20. Зубатов С. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с.
 21. Колногузенко Б. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 22. Кукликовська Н., Хаймович П. Музично-ритмічні рухи в дитячому садку. – Київ: Радянська України, 1963. – 368 с.
 23. Кулка И. Психология искусства / пер. с чешск. // Иржи Кулка. – Харьков, Гуманитарный Центр, 2014. – 560 с.
 24. Макшанцева Є. Ігри та розваги в дитячому садку / Є. Макшанцева. – Київ : Музична Україна, 1974. – 192 с.
 25. Мартиненко О. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.
 26. Мартиненко О. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки Хореографів. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с.
 27. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.
 28. Материалы по подготовке и проведению республиканского смотра-конкурса хореографических коллективов профтехобразования. – Львов: 1987. – 12 с.
 29. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
 30. Мысов Б. И. Музыкально-ритмические движения (для утреней гимнастики в детском саду) / Б. И. Мысов. – Минск : Народная асвета, 1971. – 80 с.
 31. Навчальні програм з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів. зб. програм / уклад. Вартовник В.О. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 140 с.
 32. Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О. А. Артеменко, О. О. Колонькова, А. П. Тараканова. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу).
 33. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 168 с.
 34. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
 35. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. – Львів: Край, 2008. – 192 с.
 36. Пикард А. Балет. Нарративы балетного тела. Боль, удовольствие, совершенство в воплощении идеала / А. Пикард. – Харков : Гуманитарный Центр, 2018. – 212 с.
 37. Позашкілля. Комплекс програмам мистецького спрямування / упоряд. О. А. Комаровська, О. О. Колонькова, О. В. Калюжна. – Київ : Шк. світ, 2013. – 64 с.
 38. Попова Е. Я. Основы обучения дыханию в хореографи. – Москава : Искусство, 1968. – 38 с.
 39. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», – 192 с.
 40. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
 41. Русул І.В. Русул М. І. За кулісами театру танцю «В гостях у казки». – Кіровоград : Центрально-Укр. видавництво, 2007. – 232 с.
 42. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія». – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
 43. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії – формування досвіду / Т. І. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
 44. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл.
 45. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень0 загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
 46. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – Київ : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с.
 47. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с.
 48. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : Ранок, 2014. – 80 с.
 49. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 220 с.
 50. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 252 с.
 51. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А.С. Шевчук. – 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.

Допоміжна

Класичний танець

 1. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.
 2. Березова Г. О. Классический танец в детских хореографических коллективах. – Киев: Музична Україна, 1979. – 260 с.
 3. Ваганова А. Я. Основы классического танца. – Ленинград: Искусство, 1963. – 180 с.
 4. Словар терминов классического танца. / Состав. В. Дерпасян. – Єреван: Луйс, 1978. – 59 с.
 5. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.

Народно-сценічний танець, український танець.

 1. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – Київ – Львів, 1947. – 80 с.
 2. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник – Бібліотека художньої самодіяльності № 25. – Київ: Мистецтво, 1964. – 134 с.
 3. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – Київ: Мистецтво, 1971. – 564 с.
 4. Верховинець (Костів) В. Теорія народного українського танка. – Полтава: Полтавська Губерніяльної Спілки Споживчих товариств. З 3-ої радянської друкарні, 1920. – 119 с.
 5. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с.
 6. Веселий таночок. Репертуарний збірник / Упорядник А. І. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1968. – 132 с.
 7. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
 8. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
 9. Голдрич О. С. Барви Карпат: Танці з репертуару народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” та народного ансамблю танцю “Полонина”. Творчий збірник для керівників танцювальних колективів. – Львів, 1999. – 130 с.
 10. Голдрич О. С. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: “Черемош”, “Полонина”, “Підгір’я”. – Львів: Сполом, 2006. – 288 с
 11. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
 12. Гребєнщиков С. М. Белорусские танцы. – Минск: Наука и техника, 1978. – 240 с.
 13. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – Київ: Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
 14. Гуменюк А. Українські народні танці. – Київ: Наукова думка, 1969. – 616 с.
 15. Гурєєв Ю. Танцює “Подолянчик”. – Київ: Музична Україна, 1981. – 196 с.
 16. Елементи українського народного танцю: Бібліотека художньої самодіяльності / Упорядники П. О. Григор’єва, І. М. Атипова – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 76 с.
 17. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 18. Збірник “Буковинський танець” у записах Поморянського М. А., Мураховського Я. П. / Упор. Сулятинський Т. В. Пупчекно М. Г. – Чернівці, Видавничий дім “Букрек”, 2007. – 232 с.
 19. Кричивець М. Д. На шкільному святі. Збірник танців. – Київ. Мистецтво, 1973. – 168 с.
 20. Легка І.П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
 21. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 468 с.
 22. Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народне танцы: 2-е, дополненое издание / Ред. З. Славюнас. – Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литератури Литовской ССР, 1955. – 312 с.
 23. Марущак В.С., Марко Ю. М. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. Буковинські чоловічі народні танці “Гопак”, “Козак”: Методичні рекомендації. – Чернівці, 2005. – 36 с.
 24. Народна хореографія Тернопільщини: Посібник для керівників хореографічних гуртків / Упор. Козловський І. В. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 40 с.
 25. Народні танці Волині і Волинського Полісся у записах Миколи Полятика. Мистецьке видання / Ред. В. Гребенюк, М. Богуш, С. Цариць. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 108 с.
 26. Полятикін М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 102 с.
 27. Приступа Є. Н., Пилат В. С. Традиції української національної фізичної культури (частина І). – Львів: Троян, 1991. – 104 с.
 28. Ріні мелодії та ритми. Українське вокально-хореографічне мистецтво: Практичний посібник / Упорядник М. Купченко. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2007. – 160 с.
 29. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 312 с.
 30. Танці Волині: З репертуару самодіяльного народного ансамблю танцю “Волинянка” / Упорядник І. М. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1973. – 172 с.
 31. Ткаченко Т. Народне танцы. Болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. – Київ Мистецтво, 1975. – 351 с.
 32. У дружньому колі: танці народів СРСР для дітей / Упорядник Л. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1977. – 224 с.
 33. Хворост И. М. Белорусские танцы. – Минск: Бєларусь, 1977. – 152 с.
 34. Чуперчук Я. М., Сидоренко П. В. Голубка: Бібліотека художньої самодіяльності № 24. – Київ: Мистецтво, 1972. – 216 с.
 35. Чурко Ю.М. Белоруский хореогрфический фольклор. – Минск: Вышэйая школа, 1990. – 415 с.
 36. Ялинка у лісі / Ред. В.І. Павленко. – Київ: Республіканський методичний кабінет художнього виховання дітей, 1957. – 32 с.

Сучасний танець

 1. Агнес де Милль.Танец в Америке / Ред. Уэсли Педерсен. Художн. ред. Клиффорд Прайн. – 118 с.
 2. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с.
 3. Ідом Г., Катрак Н. Вчимося танцювати. – Київ : Махаон – Україна, 1992. – 32 с.
 4. Малахов Г. П. Профилактика и лечение болезней позвоночника. – Донецк: Сталкер; Генеша, 2005. – 239 с.
 5. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. – 216 с.
 6. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 7. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с.
 8. Те Р. 5 минут растяжки ежедневно. / Пер. с англ. А. В. Фурман. – Минск: ООО “Попурри”, 1999. – 112 с.
 9. Техника релаксации. / Авт.- состав. Д. И. Дудинский. – Минск : Харвест, 2004. – 96 с.
 10. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – Київ : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.
 11. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – Київ: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с.

Сучасний бальний танець

 1. Алекс Мур. Популярны вариации. Медленый вальс. – Кінгстон-на-темзе: Школа танцев. – 38 с.
 2. Бальные танцы / Состав. М. Ласман. – Рига: Latvijas valsts izdevnieciba, 1954. – 324 с.
 3. Василенко К. Майстри – золоті руки. – Київ: Мистецтво, 1974. – 32 с.
 4. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: Музична Україна, 1983. – 340 с.
 5. Запрошення до танцю. Збірник бальних танців / Упоряд. А.П. Тараканова, В. В. Островський. – Київ: Мистецтво, 1971. – 310 с.
 6. Згурський А. Методика викладання бальних танців у школі. – Київ: Музична Україна, 1978. – 112 с.
 7. Згурський А. Наддніпряночка. Сучасний бальний танець. – Київ: Мистецтво, 1976. – 22 с.
 8. Летіть, голуби! Сюжетні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності № 20. Випуск 1 / Упорядник. І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1969. – 116 с.
 9. Ліпсі. Сучасний бальний танець / Запис К. Зейферт і Г. Зейферт. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 14 с.
 10. Мищенко В. А., Тимошенко О. А Спортивные бальные танцы для начинающих. – Харьков: Синтес, 2003 – 192 с.
 11. На дозвіллі. Збірник бальних танців / Упоряд. П. Григор’єв. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 164 с.
 12. Перші кроки. Бальні танці для дітей шкільного віку / Состав. Л.А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво, 1967. – 150 с.
 13. Ритми. Збірнк бальних танців. Випуск 1 / Упорядник В.М. Михайлов. – Київ: Мистецтво, 1968. – 130 с.
 14. Спортивные танцы Украины 2007 (СГОСТУ) справочник // ред. Машин И., Артеменко Л. – Черкассы: издатель Чабаненко Ю., 2007. – 186 с.
 15. Сучасні бальні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності № 20. Випуск 1. / Упорядники П. Сидоренко., І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1964. – 140 с.
 16. Танцы на балах и выпускных вечерах / Авт.- сост. Д. А. Ермаков. –Донецк: Стакер, 2004. – 93 с.
 17. Танцюйте с нами. Бальне и массовые танцы для детей школьного возраста / состав. Л. А. Бондаренко. – Киев: Музична Україна, 1988. – 238 с.
 18. Устинова Т. До зірок. Хореографічна композиція. – Київ: Мистецтво, 1965. – 40 с.
 19. Учимся танцевать самбу / Худ. Обл. А. А. Рыбчинский. – Минск: OOO “Попудри”, 2002. – 28 с.
 20. Челомбітько О.В. Теорія і методика викладання європейського та латиноамериканського танцю: Методичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності 7.02020201 «Хореографія». – Луганська: ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – 48 с.

Інтернет ресурси

 1. Кафедра педагогічної освіти – ULR : https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/practice
 2. Кафедра психології – ULR : https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji
 3. Культурно мистецькі заклади Львова – ULR : https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
 4. Львівська національна опера – ULR : https://opera.lviv.ua/
 5. Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки – ULR : https://teatrlesi.lviv.ua/
 6. Львівський державний цирк – ULR : http://www.lvivcirk.com/
 7. Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької – ULR : https://www.zankovetska.com.ua/
 8. Палац залізничників – ULR : https://roks-lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
 9. Палац ім. Г. Хоткевича – ULR : https://khpc.com.ua/
 10. Танцювальні студії, ансамблі Львів – ULR : https://infomisto.com/uk/lviv/catalog/tancyuvalni-studii-ansambli/
 11. Театри Львова. – ULR : https://lviv.kontramarka.ua/uk/theatre
 12. Центр творчості дітей та юнацтва Галичини: ЦТДЮГ … – ULR : https://ctdug.lviv.ua/
 13. Folk dance UBT Premiera ЛНУ ім. І. Франка – ULR : https://www.facebook.com/watch/?v=1363055984077200м

 

Матеріали

Завдання практиканта:

 • дотримується робочого розпорядку даного закладу де проходить практику
 • знайомство з педагогічним колективом та учнями навчального закладу;
 • ознайомлення з навчальними планами з хореографічних дисциплін та веденням шкільної документації;
 • відвідування занять з усіх хореографічних дисциплін;
 • проводити запис ходу уроків відвіданих студентами;
 • розробити план-конспект лекційного заняття з хореографічної тематики;
 • провести аналіз відвіданого уроку який проводять студенти практиканти, або самоаналіз свого уроку (якщо студент на даній базі практиці сам);
 • вивчення психолого-педагогічної характеристики учня;
 • вивчення передового досвіду педагогів-хореографів;
 • знайомство з керівниками та учасниками танцювального колективу:
 • відвідування занять танцювального колективу;
 • підготовка та постановка 2-3 танцювальних комбінацій;
 • підготовка та проведення відкритого уроку з хореографії;
 • провести лекційне заняття;
 • провести виховний захід;
 • складання календарно-тематичного плану;
 • ведення щоденника практики.

Методичні рекомендації

 1. Практично підготувати та провести два три уроки з класичного (українського, народного, сучасного, бального) танцю використовуючи набуті знання в університеті з даних предметів. Користуватись методичними посібниками.
 2. Придумати та поставити мінімум дві три танцювальних комбінацій з класичного, (народного, українського, сучасного) танцю використовуючи набуті знання в університеті з даних предметів, користуватись методичними посібниками.
 3. Відвідувати заняття з хореографії які проводять студенти-практиканти і на один з них скласти аналіз (додаток 8).
 4. Підготувати лекцію на хореографічну тематику використовуючи набуті знання в університеті з фахових предметів. Користуватись методичними посібниками, і підручниками.
 5. Скласти психолого-педагогічної характеристики на учнів хореографічного колективу за якими закріплений практикант.

 

Кафедра педагогічної освіти – ULR : https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/practice

Кафедра психології – ULR : https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji

Щоденник педагогічної практики 3 курс

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Вимоги до завдань з психології до педагогічної практики 3 та 5 курси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму