Педагогічна практика (024 Хореографія. Бакалавр)

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6180КМХ-31Петрик А. І.
КМХ-31зПетрик А. І.

Опис курсу

Мета педагогічної практики є: підготовка майбутнього викладача хореографічних дисциплін. Професійне користування набутих теоретично-практичних знань. Використовування творчого потенціалу. Набуття педагогічного досвіду. Формування професійно-педагогічних якостей. Підготовка майбутнього фахівця до роботи з аматорськими та професійними хореографічними колективами.

 

Завдання педагогічної практики є:

 1. Забезпечення взаємозв’язку теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних навчальних, розвивальних і виховних завдань, а відтак формування у студентів психологічної готовності до того чи іншого виду хореографічної діяльності.
 2. Виховання у студентів стійкого інтересу і любові до майбутньої професії, формування необхідних умінь та навичок, що сприяють розвиткові професійних якостей, виробленню творчого підходу до майбутньої діяльності.
 3. Усвідомлення значущості соціально-психологічних, психолого-педагогічних і методичних основ взаємодії педагога і вихованця.
 4. Ознайомлення студентів з сучасним станом організаційної, навчально-виховної та постановочної роботи в колективі, передовим досвідом педагогів – хореографів, балетмейстерів – постановників, їх включення до розв’язання посильних проблем.
 5. Вивчення особливостей окремого вихованця і колективу в цілому з метою діагностики, прогнозування і “проектування” їх розвитку.
 6. Здійснення поточного і перспективного планування роботи колективу.
 7. Використання різноманітних форм і методів керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
 8. Організація колективу на виконання поставлених мети і завдань.
 9. Співпраця спільно з керівником колективу, педагогами, батьками та іншими особами, що сприяють його розвитку.

 

В результаті проходження практики студент повинен

Знати: педагогічні аспекти ведення занять з хореографії, танцювальну лексику, передавати стиль та манеру виконання хореографічних номерів всіх жанрів.

Вміти: на практиці використовувати знання набуті під час навчання, навчити учасників хореографічного колективу методично правильно виконувати хореографічну лексику чи танцювальну композицію, правильно спланувати проведення занять в різних хореографічних жанрах.

Перелік звітних документів практиканта

Після завершення педагогічної практики кожен студент в обов’язковому порядку здає на кафедру наступні документи (кожен документ повинен мати власну титульну сторінку (Додаток 4):

 1. Заліковий листок (Додаток 1)
 2. Календарний план роботи на час педагогічної практики (Додаток 3).
 3. Графік проведення залікових уроків та лекцій (виховних заходів) (Додаток 15).
 4. Щоденник проходження педагогічної практики з відгуками керівника практики чи методиста, або художнього керівника навчального закладу.
 5. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження.
 6. Плани записів проведених відкритих уроків підписані вчителем хореографії (Додатки 5 – 7)
 7. Рецензія аналіз навчального заняття (Додаток 8).
 8. Психолого-педагогічної характеристики на учня хореографічного колективу (Додаток 9).
 9. План-конспект залікового уроку на хореографічну.
 10. Розгорнутий сценарій виховного заходу (Додаток 10 – 11).
 11. Записи поставлених танцювальних комбінацій (Додаток 12).
 12. Індивідуальне завдання: Письмовий звіт спостереження про проходження педагогічної практики з висновками про її позитивні і негативні сторони (проводиться в довільній описовій формі, об’ємом 2-3 стр.).

Рекомендована література

Український танець:

 1. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – 3-те вид. – Київ: Мистецтво, 1996. – 496 с.
 2. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
 3. Лопухов А.В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца. 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2007. – 344 с.

Методика роботи з хореографічним колективом

 1. Методика роботи з хореографічним колективом:посібник для студентів-хореографів мистецьких навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене). – Львів: Сполом, 2007. – 96 с.
 2. Верховинець В. М. Весняночка: Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів: Частина друга: 3-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1971. – 152 с.
 3. Орієнтовний навчальні програми та методичні рекомендації з хореографії (з досвіду роботи школи народного танцю „Серпанок” Центру творчості дітей та юнацтва Галичини) / Автори В. Вартовник, Л. Архангельськая, Н. Бондарчук, О. Копильчаки, О. Тузяк. – Львів: Край, 2008. – 172 с.

Класичний танець

 1. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – К.: Альтерпрес, 2007. – 324 с.: іл.
 2. Тарасов Н.И. Классический танец. – М.: «Искусство», 1971. – 492с.

Сучасний танець

 1. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с.
 2. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. – М.: ИД “Один из лучших”, 2006 – 253 с.

Матеріали

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 для спеціальності                                  024 Хореографія___________________________

 

факультету, кафедри   Факультет культури і мистецтв. Кафедра режисури та хореографії                                                                                                                           

 

 

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

Львів 2019

Розробник: доцент  кафедри режисури та хореографії Плахотнюк Олександр Анатолійовича

 Вступ.

Положенням про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за № 35, передбачено, що зміст і послідовність практик визначаються у програмах, які розробляються кафедрами або предметними (цикловими) комісіями. Ці програми повинні давати рекомендації про види, форми та методи контролю рівня знань, вмінь та навичок, які повинні отримати студенти під час проходження практики, для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня: молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр.

Період проходження педагогічної практики – 6 семестр, ІІІ курс – 4 тижні (28 днів), 6 кредитів ECTS 180 годин.

У навчальних планах по спеціальності, в тих випадках, коли передбачено проведення практик, повинен бути наведений перелік усіх видів практик, їх форми, тривалість та термін проведення.

Види та тривалість практики визначаються стандартами вищої освіти та відображаються відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу.

Програма практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практики від навчального закладу та бази практики. При цьому, під базою практики слід розуміти усі підприємства, організації та установи різних галузей, на яких, студенти вищих навчальних закладів можуть проходити практику. Ці підприємства, організації та установи (в багатьох випадках) закріплені за вищими навчальними закладами як бази практики спільними наказами (договорами, розпорядженнями, листами або іншими документами).

Педагогічна практика студентів у Палацах естетичного виховання, центрах творчості дітей та юнацтва, позашкільних навчально-виховних закладах, до шкільних закладах, дитячо-мистецьких, хореографічних школах, а також на базі професійних хореографічних колективів займає центральне місце в навчально-виховному процесі на кафедрі режисури та хореографії факультету культури і мистецтв.

Вона є тим узагальнюючим джерелом, з якого студент-практикант повинен черпати свої знання, отримані зі всіх предметів в процесі навчання теорія та методика викладання класичного танцю, теорія та методика викладання українського танцю, теорія та методика викладання народного танцю, теорія та методика викладання сучасного танцю, теорія та методика викладання бального танцю, мистецтво балетмейстера, методика викладання хореографії, методика роботи з хореографічним колективом, психологія, педагогіка, майстерність педагогічної діяльності, педагогічна діяльність – всі ці предмети в кінцевому результаті повинні бути спрямовані на підготовку майбутнього фахівця викладача хореографічних дисциплін, керівника хореографічного колективу для роботи як з аматорськими так і з професійними хореографічними  колективами.

Педагогічна практика студентів є основною ланкою, яка з’єднує факультет і мистецький колектив в якому вдосконалюється навчання практиканта. Визначений для проведення педагогічної практики танцювальний ансамбль, чи хореографічний навчальний заклад набуває статусу пріоритетних і стають тою «аудиторією» де формується професійні якості майбутнього викладача хореографічних дисциплін. І тому педагогічна практика в системі навчального плану мусить бути системною.

Досвід переконав, що такий вид практики повністю виправдав себе:

По – перше студенти мають можливість працювати в колективі без перерви. Це забезпечить послідовність проведених практикантами уроків в тому чи іншому хореографічному колективі, та надає системності в навчальному процесі.

По – друге, студент має більше можливостей і часу ознайомитись із специфікою даного колективу чи закладу, вивчити його традиції, репертуар, зблизитись із учасниками чи працівниками, вивчити їхні технічні можливості, щоб в майбутньому разом з ними втілювати в життя свої творчі і програмні завдання.

По – третє, налагодиться чіткий контроль за ходом педагогічної практики з боку університету. За розкладом педагогічної практики викладачі фахових дисциплін відвідають уроки своїх студентів, з наступним рецензуванням та наданням методичної допомоги.

Така організація роботи значно покращує якість проведених студентами уроків.

Розподіл студентів на практику здійснюється згідно наказу. Кількість студентів розподілених до одного місця проходження практики визначається його особливостями: наявності різних танцювальних колективів, наявності досвідчених мистецько-педагогічних кадрів, відповідної матеріально-технічної бази. Перед виходом студентами на практику кафедра режисури та хореографії організовує настановну конференцію, на якій доводиться до відома студентів наказ про розподіл, оголошується керівники-методисти, та фахові керівники, які будуть надавати методичну допомогу і здійснювати контроль за проходженням практики.

Отже, педагогічна практика дає можливість студентам глибше вникати в життя і творчий процес даного художнього колективу, формує професійно-педагогічні якості, закріплює і конкретизує теоретичні знання, розвиває пізнавальні і творчі можливості студента

На бази педагогічної практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі режисури та хореографії.

Щоби допустити до роботи, практиканти повинні заздалегідь пройти в університеті медичний огляд (лише для студентів стаціонарної форми навчання) та інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки (для студентів стаціонарної та заочної форм навчання).

 Організація проведення практики

На початку педагогічної практики студенти отримують інструктаж з охорони праці, наказ керівника вищого навчального закладу про проведення педагогічної практики, тривалість робочого часу студентів на практиці. Обов’язки студентів, викладачів, методистів та керівників від баз практик під час проходження педагогічної практики.

Чітко і обґрунтовано визначені у програмі мета та завдання практики дозволяють легко контролювати хід виконання практики та оперативно вносити необхідні зміни.

До початку практики вищий навчальний заклад узгоджує з базами практики програму практики.

Права студентів – практикантів

 1. Студент – практикант має право обирати місце проходження педагогічної практики в межах, визначених університетом.
 2. Через поважні обґрунтовані причини студент має право бути відсутнім на робочому місці, з подальшим відпрацюванням пропущених днів.
 3. Студент – практикант має право на консультації будь-кого з викладачів фахових дисциплін, а також викладачів загально університетських кафедр.
 4. У разі потреби студент – практикант має право змінити місце проходження практики, але не пізніше ніж через 3 дні від її початку. Своє рішення студент повинен письмово обґрунтувати.

 Обов’язки студента – практиканта.

 1. Під час проходження педагогічної практики студент зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу, розпоряджень адміністрації, керівника практики й фахового методиста. У випадку невиконання їх вимог студент може бути відсторонений від проходження педагогічної практики.
 2. Студент – практикант зобов’язаний перебувати в навчально-виховному закладі згідно встановленого розкладу закладу де проходить педагогічну практику.

Відсутність студента у робочий час можлива тільки з дозволу адміністрації закладу чи фахового керівника практики.

 1. Студент – практикант повинен виконувати всі види робіт, передбачених програмою педагогічної практики, ретельно готуватися до кожного заняття і загальних заходів, бути зразком організованості, дисциплінованості, вихованості і працьовитості.
 2. Студент повинен оформити звіт проходження практики, і захисти матеріали практики на конференції. Здати диференційований залік з практики.

Основними обов’язками керівника практики від університету є:

 1. Забезпечити практикантів скеруванням на виробничу практику.
 2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.
 3. Ознайомити студентів з метою та завданнями виробничої практики.
 4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.
 5. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.
 6. Проводити індивідуальні та групові консультації.
 7. Спостерігати за проведенням постановочної роботи над створенням хореографічного твору.
 8. Контролювати хід виробничої практики.
 9. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.
 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань виробничої практики.
 11. Подати письмовий звіт про керівництво виробничою практикою.

Основними обов’язками керівника від бази практики є:

 1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.
 2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.
 3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки на робочому місці.
 4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його виконання.
 5. Проводити індивідуальні та групові консультації.
 6. Допомогти в організації проведення постановочної роботи над створенням хореографічного твору.
 7. Контролювати хід практики.
 8. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.
 9. Підготовити характеристику на студента-практиканта.
 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

На бази виробничої практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі режисури та хореографії.

Щоби допустити до роботи, практиканти повинні заздалегідь пройти в університеті медичний огляд (лише для студентів стаціонарної форми навчання) та інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки (для студентів стаціонарної та заочної форм навчання).

Після завершення практики на кафедрі режисури та хореографії проводиться підсумкова конференція (див. «Підведення підсумків виробничої практики»).

Зміст практики

 Під час проходження виробничої практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.

Завдання практиканта:

 • дотримується робочого розпорядку даного закладу де проходить практику
 • знайомство з педагогічним колективом та учнями навчального закладу;
 • ознайомлення з навчальними планами з хореографічних дисциплін та веденням шкільної документації;
 • відвідування занять з усіх хореографічних дисциплін;
 • проводити запис ходу уроків відвіданих студентами;
 • розробити план-конспект лекційного заняття з хореографічної тематики;
 • провести аналіз відвіданого уроку який проводять студенти практиканти, або самоаналіз свого уроку (якщо студент на даній базі практиці сам);
 • вивчення психолого-педагогічної характеристики учня;
 • вивчення передового досвіду педагогів-хореографів;
 • знайомство з керівниками та учасниками танцювального колективу:
 • відвідування занять танцювального колективу;
 • підготовка та постановка 2-3 танцювальних комбінацій;
 • підготовка та проведення відкритого уроку з хореографії;
 • провести лекційне заняття;
 • провести виховний захід;
 • складання календарно-тематичного плану;
 • ведення щоденника практики.

Методичні рекомендації

 Практично підготувати та провести два три уроки з класичного (українського, народного, сучасного, бального) танцю використовуючи набуті знання в університеті з даних предметів. Користуватись методичними посібниками.

 1. Придумати та поставити мінімум дві три танцювальних комбінацій з класичного, (народного, українського, сучасного) танцю використовуючи набуті знання в університеті з даних предметів, користуватись методичними посібниками.
 2. Відвідувати заняття з хореографії які проводять студенти –практиканти і на один з них скласти аналіз (додаток 8).
 3. Підготувати лекцію на хореографічну тематику використовуючи набуті знання в університеті з фахових предметів. Користуватись методичними посібниками, і підручниками.
 4. Скласти психолого-педагогічної характеристики на учнів хореографічного колективу за якими закріплений практикант.

Методика проведення відкритого уроку в хореографічному колективі.

Послідовність проведення відкритого уроку:

 1. Вступне слово керівника про організацію і роботу групи.
 2. Тренування біля станка (класичне та характерне).
 3. Тренаж посеред залу (класичний та характерний).
 4. Показ елементів і комбінацій з танців посеред залу.
 5. Рухи по одному по діагоналі.
 6. Показ готових танців.
 7. Вправи для рук і голови (пор де бра) та уклін.
 8. Обговорення уроку (без учнів).

 

Самоаналіз уроку

 1. Яке місце даного уроку в темі? Як цей урок пов’язаний з попереднім, як цей урок працює на подальші уроки?
 2. Коротка психолого-педагогічна характеристика класу. Які особливості учнів були враховані при плануванні уроку?
 3. Яка триєдина дидактична мета уроку (його повчальний, розвиваючий, виховний об’єкт), дати оцінку успішності в досягненні мети уроку.
 4. Відбір змісту, форм і методів навчання відповідно до мети уроку. Виділити головний етап і дати повний його аналіз, ґрунтуючись на результатах навчання на уроці. Яке поєднання методів навчання було вибране для пояснення нового матеріалу?
 5. Чи раціонально було розподілено час, відведений на всі етапи уроку? Чи логічні “зв’язки” між цими етапами? Показати, як інші етапи працювали на головний етап?
 6. Відбір дидактичних матеріалів, технічних засобів, наочних посібників відповідно до цілей уроку.
 7. Як організований контроль засвоєння знань, умінь і навиків учнів? На яких етапах уроку? У яких формах і якими методами здійснювався? Як організовано регулювання і корекцію знань учнів?
 8. Психологічна атмосфера на уроці і спілкування вчителя і учнів.
 9. Як Ви оцінюєте результати уроку? Чи вдалося реалізувати всі поставлені завдання уроку? Якщо не вдалося, то чому?
 10. Намітити перспективи своєї діяльності.

Психолого-педагогічної характеристики на учня хореографічного колективу

Упродовж педагогічної практики студент повинен зібрати емпіричний матеріал для написання психолого-педагогічної характеристики на учня хореографічного колективу за якими він був закріплений. При її написанні використовують результати експериментів, спостережень, тестування, анкетування, бесіди, соціометрії, референтометрії тощо. У характеристиці насамперед слід зазначити назву установу, колективу, групу, прізвище ім’я та по батькові учня, стать. Далі слід описати учасника хореографічного колективу як індивідуальність, дати його характеристику. Стосунки іншими учасниками колективу з який характеризується згуртованістю, спрямованістю та вихованістю. Слід визначити його місце в групі, психологічний клімат, ціннісні орієнтації та інші особливості сумісної діяльності.

При підготовці цих матеріалів студенти демонструють свої вміння добирати адекватні методики дослідження, користуватися ними, опрацьовувати отримані дані та інтерпретувати їх. Підбір методик дослідження обов’язково узгоджується з керівником практики від кафедри психології. Дослідження оформити в письмову роботу зразок титульної сторінки дивись додаток 10.

Форми і методи контролю

Студенти повинні знати, що на базах практик існує, установлений режим праці, можливий контроль часу початку та закінчення роботи (табулювання), правила ведення поточних записів і складання підсумкового звіту з педагогічної практики

Підготовка та проведення занять контролюється викладачем який веде практику в студента. Відвідування студента безпосередньо на місці бази практики. Перевірка проведених уроків, поставлених комбінацій, етюдів.

 Вимоги до звіту

Загальні вимоги до оформлення звітної документації (додаток 3) наступні документи оформляються акуратно надруковані (матеріали подаються на паперовому носії. Шрифт “Times New Roman”, кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва, зверху, знизу, справа – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.), мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті.

Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім’я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім’я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу. Звітна документація обов’язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики роботу (наприклад, результати знайомства зі структурою та традиціями бази практики, індивідуальні доручення, волонтерську діяльність, екскурсії тощо). В звітних документах не повинна бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії, методичних розробок тощо).

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють керівники практики від бази та університету.

В кінці практики керівник від бази практики кожному студентові видає письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов’язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов’язково повинна бути зазначена рекомендована оцінка за практику. Характеристику підписують керівник практики від бази та керівник організації. Характеристику завіряють печаткою організації.

Нижче подаються розділи звітної документації та їх орієнтовний обсяг для навчально-ознайомчої практики:

Перелік звітних документів практиканта

Після завершення педагогічної практики кожен студент в обов’язковому порядку здає на кафедру наступні документи (кожен документ повинен мати власну титульну сторінку (Додаток 4):

 1. Заліковий листок (Додаток 1)
 2. Календарний план роботи на час педагогічної практики (Додаток 3).
 3. Графік проведення залікових уроків та лекцій (виховних заходів) (Додаток 15).
 4. Щоденник проходження педагогічної практики з відгуками керівника практики чи методиста, або художнього керівника навчального закладу.
 5. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження.
 6. Плани записів проведених відкритих уроків підписані вчителем хореографії (Додатки 5 – 7)
 7. Рецензія аналіз навчального заняття (Додаток 8).
 8. Психолого-педагогічної характеристики на учня хореографічного колективу (Додаток 9).
 9. План-конспект залікового уроку на хореографічну.
 10. Розгорнутий сценарій виховного заходу (Додаток 10 – 11).
 11. Записи поставлених танцювальних комбінацій (Додаток 12).
 12. Індивідуальне завдання: Письмовий звіт спостереження про проходження педагогічної практики з висновками про її позитивні і негативні сторони (проводиться в довільній описовій формі, об’ємом 2-3 стр.).

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, студентам в кінці практики відводиться 2-3 дні.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті. Звіт перевіряється і затверджується керівниками практик навчального закладу.

 Підтвердження підсумків практики

Підсумки підводяться у процесі складання студентом заліку комісією, яка призначена завідуючим кафедрою режисури та хореографії. Диференційна оцінка згідно кредитно-модульної системи з практики враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

Результати складання заліків з практики заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільній відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку направляється на практику вдруге в період канікул або відраховується з навчального закладу.

Керівник практики інформує адміністрацію навчального закладу щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їх дисципліни, стану охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики і з інших питань організації і проведення практики.

Результати педагогічної практики обговорюються на підсумковій науково-практичній конференції.

Оцінку за різні види робіт студента-практиканта ставлять:

 1. За навчальну педагогічну роботу – методист із спеціальності, або кафедри педагогіки
 2. За організаційно-виховну і психологічну роботу – методист із спеціальності, або методист від кафедри психології.

Загальну оцінку за практику – методист із кафедри режисури та хореографії.

В залікову книжку оцінку виставляє факультетський керівник педпрактики. Він же оформляє залікову відомість.

Загальна оцінка за педпрактику виставляється за результатами всіх видів роботи студента в хореографічному колективі, мистецькій школі. Крім проведення уроків, сюди входить виховна робота з колективом, а також робота проведена в поза репетиційний час з учасниками даного колективу.

Оцінка з педагогічної практики прирівнюється до семестрової оцінки з будь-якого предмету (один модуль) і може бути не більшою за 100 балів, які за видами діяльності студента-практиканта розподіляються (див, заліковий лист).

Загальна оцінка з педагогічної практики є сумарною модульною оцінкою за видами діяльності.

Критерії оцінювання уроків студентів – практикантів

Оцінку “відмінно” ставлять за:

 • виконання в повному обсязі індивідуальні завдання;
 • проявлені під час педагогічної практики високого рівня знань і умінь, самостійно вирішувати поставлені завдання;
 • бездоганно провів урок хореографії, коли повністю досягнуто навчальної та виховної мети;
 • бездоганно володіє знаннями теорії та методики викладання хореографічних дисциплін;
 • має високий технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників хореографічних колективів;
 • виявив уміння самостійно і творчо готуватися до уроків та лекції;
 • провів урок на високому фахово-науковому рівні, поряд з освітніми завданнями відмінно розв’язував виховні завдання, успішно керувався дидактичними принципами, враховував вікові і психологічні особливості учнів;
 • вміло підібрав нотний , аудіо, відео матеріал;
 • протягом проведення занять правильно оцінював рівень підготовки учасників, забезпечував активність учнів під час пояснення нового матеріалу, закріплення чи повторення. Розвивав в учнів навички самостійної роботи;
 • уміло керував увагою учнів, зумів досягти зразкової дисципліни учнів;
 • склав психологічну-педагогічну характеристику учня.

Оцінку “дуже добре” ставлять за:

 • виконання в повному обсязі індивідуальні завдання;
 • бездоганно проведений урок хореографії, коли повністю досягнуто навчальної та виховної мети;
 • бездоганно володіє знаннями теорії та методики викладання хореографічних дисциплін;
 • має відповідний технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників хореографічних колективів;
 • виявив уміння самостійно і творчо готуватися до уроків та лекції;
 • провів урок на відповідному фахово-науковому рівні, поряд з освітніми завданнями добре розв’язував виховні завдання, успішно керувався дидактичними принципами, враховував вікові і психологічні особливості учнів;
 • вміло підібрав нотний , аудіо, відео матеріал;
 • протягом проведення занять правильно оцінював рівень підготовки учасників, забезпечував активність учнів під час пояснення нового матеріалу, закріплення чи повторення. Розвивав в учнів навички самостійної роботи;
 • уміло керував увагою учнів, зумів досягти зразкової дисципліни учнів;
 • склав психологічну-педагогічну характеристику учня.

Оцінку “добре” ставлять за:

 • виконання в повному обсязі індивідуальні завдання;
 • студент виявив уміння добре готуватися до уроку, користуючись незначною допомогою вчителя чи методиста;
 • урок проведено на доброму фахово-методичному рівні (володіння технічною підготовкою бажає бути кращою);
 • студент використовував ефективні методи і методичні прийоми, але не досить творчо або на уроці мали місце методичні недоліки, які все ж суттєво не порушили нормальної роботи;
 • на уроці дисципліна була добра, учні активно працювали, але їхня активність була нерівномірною або при окремих видах роботи, незначною;
 • мета уроку досягнута, але результативність з деяких видів діяльності недостатня.
 • склав психологічну-педагогічну характеристику учня.

Оцінку “задовільно” ставлять, коли:

 • виконання в повному обсязі індивідуальні завдання;
 • провів урок за своїм змістом науково та методично витриманий, однак студент допускав у поясненні неточності або не помічав помилок у виконанні певних рухів учнів;
 • студент недостатньо володіє хореографічною лексикою, має слабо розвинуті технічні навики;
 • під час проведення уроку студент допускав методичні помилки і це негативно позначалось на засвоєнні матеріалу учнями;
 • у випадках порушення учнями дисципліни практикант або не реагував на це, або не зміг нічого зробити;
 • результативність уроку невисока, хоча мета в основному досягнута.
 • склав психологічну-педагогічну характеристику учня.

Оцінку “достатньо” ставлять, коли:

 • виконання в повному обсязі індивідуальні завдання з допусканням грубих помилок при оформленні;
 • провів урок за своїм змістом науково та методично витриманий, однак студент допускав у поясненні багато неточностей або не помічав помилок у виконанні певних рухів учнів;
 • студент слабо володіє хореографічною лексикою, нерозвинуті технічні навики;
 • під час проведення уроку студент допускав багато методичних помилок і це негативно позначалось на засвоєнні матеріалу учнями;
 • у випадках порушення учнями дисципліни практикант не реагував на це, і не зміг нічого зробити без допомоги керівника практики;
 • результативність уроку невисока, хоча мета в основному досягнута.
 • склав психологічну-педагогічну характеристику учня.

Оцінку “незадовільно” ставлять, якщо;

 • не виконання індивідуальних завдань, або виконав їх частково;
 • урок проведено на низькому фахово-методичному рівні, студент допускав багато грубих помилок, виявив незнання: фактичного матеріалу;
 • проводячи урок, практикант допустив грубі методичні помилки, внаслідок яких учні не засвоїли навчального матеріалу;
 • студент не володіє хореографічною лексикою, немає технічних навиків;
 • дисципліна на уроці була погана, а студент виявив безпорадність і не зумів налагодити її;
 • урок без результативний, практикант не досягнув поставленої мети;
 • допущені порушення режиму проходження практики;
 • дисципліна під час проходження практики була незадовільна, студент допускав багато пропусків без поважних причин;
 • студент допустив більше ніж 25% тривалості проходження практики по поважним причинам.

В разі відсутності одного або двох видів роботи у практиканта, або їх надзвичайно низької результативності, студент не може отримати позитивної або відмінної оцінки.

Шкала переведення сумарної модульної оцінки в, екзаменаційну оцінку або оцінку з диференційованого заліку

Оцінка  ECTS Оцінка в балах За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку  

Залік

А 90 – 100 5

Відмінно

 

Зараховано

В 81-89 4 Дуже добре
С 71-80 Добре
D 61-70 3 Задовільно
Е 51-60 Достатньо
РХ 26-50 2 Незадовільно

Незараховано

Р 0-25

 КЕРІВНИКАМ ПРАКТИК ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОВЕСТИ ІНСТРУКТАЖ З ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК

 Під час навчальних виробничих, педагогічних та асистентських практик, перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, чітко необхідно виконувати правила дорожнього руху:

– рухатися по тротуарам і пішохідним доріжках, тримаючись правого боку;

– за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям або краєм проїзної частини, йти на зустріч руху транспортних засобів;

– переходити проїзну частину тільки по пішохідних переходах, у тому числі підземних і наземних, а в разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

– категорично забороняється вибігати на проїзну частину, влаштовувати ігри на проїзній частині або поблизу неї, переходити проїзну частину не на пішохідному переході або не в усталених місцях;

– студенти навчального закладу повинні виконувати зазначені правила, а  також інші Правила дорожнього руху України, знання про які були отримані на заняттях ОБЖ;

 

 1. Під час навчальних виробничих, педагогічних та асистентських практик перебуваючи в польових умовах, на вулиці, в спеціалізованих установах, приміщеннях, транспорті, студенти повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки:

– забороняється брати з собою вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу;

– забороняється застосовувати горючі матеріали; зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті горючі рідини;

– застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), які можуть викликати загоряння;

– у  разі пожежної небезпеки: наявності вогню, іскріння, диму, негайно вийти на повітря і  викликати допомогу. Викликати службу пожежної охорони.

 

 1. Під час практик перебуваючи на вулиці, в навчальному закладі, спеціалізованих установ, громадських місцях, приміщеннях , транспорті тощо, студенти повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо:

–  категорично забороняється наближатися й перебувати біля будівельних майданчиків, кар’єрів, залишених напівзруйнованих будівлях для запобігання обрушень будівельних матеріалів й попередження травм  і загибелі;

– категорично забороняється вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори;

 • категорично забороняється брати в руки, нюхати, їсти незнайомі дикі рослини, невідомого походження пігулки, тощо, що може призвести до отруєння.

 

 1. У разі, якщо ситуація вийшла з-під контролю, зателефонуйте в службу екстреної допомоги за телефонами:

 

«101» – пожежна охорона;

«102» – міліція;

«103» – швидка медична допомога;

«104» – газова служба.

Коротко опишіть ситуацію, назвіть адресу де відбулася надзвичайна ситуація, назвіть своє прізвище, ім’я, номер свого телефону.

 

 1. У разі можливості покиньте територію аварійної небезпеки.

 

Додаток 1.

ЗАЛІКОВИЙ  ЛИСТ  РЕЗУЛЬТАТІВ  ПЕДПРАКТИКИ

групи КМХ-31, спеціальність хореографія, ІІІ курс,

кафедри режисури та хореографії, факультету культури та мистецтв

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по  батькові)

Місце проходження практики______________________________________________________

 

1. ЗАЛІКОВИЙ УРОК

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ
№ п/п Дата проведення Клас Тема уроку Шкала

0-30 б

Хто оцінював Підпис
1.            
 

 

2. ЗАЛІКОВИЙ ВИХОВНИЙ ЗАХІД

№ п/п Дата проведення Клас Тема виховного заходу Шкала

0-20 б

Хто оцінював Підпис
1.            

 

3. КОНСПЕКТ ЗАЛІКОВОГО УРОКУ ЗАХИСТ  ПРАКТИКИ

 

№ п/п Дата проведення Клас Тема уроку Шкала

0-5/5 б.

Хто оцінював Підпис
1.            
     
 

4. КОНСПЕКТ ЗАЛІКОВОГО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

№ п/п Дата проведення Клас Тема виховного заходу Шкала

0-10 б.

Хто оцінював Підпис
1.            
 

5. РЕЦЕНЗІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ

№ п/п Дата проведення Клас Рецензія навчального заняття Шкала

0-10 б.

Хто оцінював Підпис
1.            
 

6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧНЯ

№ п/п Психолого-педагогічна характеристика учня Шкала

0-10 б.

Хто оцінював Підпис
1.        
 

 

№ п/п ЗАХИСТ ПРАКТИКИ Шкала

0-10 б.

Хто оцінював Підпис
1.        

Загальна сума балів ____________________

Педагогічна  практика оцінена керівником-методистом від факультету культури і мистецтв на: ____________________________

                                                                                   (оцінка)                                    

«___»________201_ р.______________

                     (дата)                                                                                                            (підпис, посада, прізвище та ініціали)

 

 

 

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

 

 

Звіт

з педагогічної практики

 (з відривом від навчання)

 

 

Студента(ки) ________________________________________________________

Курсу __________ІІІ__________________ групи _______КМХ- 31___________

Спеціальності _______________024  Хореографія________________________

Період практики: з ______________________ до ____________________ 20__ р.

Місце практики: _____________________________________________________

Керівник практики

від установи (бази) __________________________________________________

(посада,прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівники практики

від навчального закладу:

кафедри режисури та хореографії ______________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, посада,прізвище, ім’я, по батькові)

кафедри педагогіки _________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, посада,прізвище, ім’я, по батькові)

 

кафедри психології _____________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, посада,прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

До захисту допущено

______________________

звіт захищено з оцінкою

«___» __________ 20 __ р.

_______________________

_______________________

(підпис)                       (прізвище, ініціали)

Львів 201__

 

 

 

 

Додаток 3.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник практики від кафедри режисури та хореографії

_____________________________

                            (прізвище, ініціали)

_____________________________

                                          (підпис)

«___» _________ 20 __ р.

Керівник практики від бази практики

_____________________________

                            (повна назва установи)

_____________________________

                            (прізвище, ініціали)

_____________________________

                                          (підпис)

«___» _________ 20 __ р.

М. П.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

педагогічної практики (з відривом від навчання)

зі спеціальності 024 Хореографія

студента ІІІ курсу ________________________

                                 (прізвище та ініціали)

 

№ з/п Назва теми Кількість днів (годин) Терміни виконання
За планом Фактично
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  РАЗОМ      

Примітка: календарно-тематичний план складається для кожного студента окремо в залежності від специфіки базового підприємства

 

Додаток 4

(зразок оформлення титульної сторінки)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури і мистецтв

Кафедра режисури та хореографії

 

 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

(або план-конспект уроку; рецензія аналіз відвідування уроку; психолого-педагогічної характеристики; план-конспект лекції; сценарій виховного заходу; записи поставлених танцювальних комбінацій; звіт-спостереження про проходження педагогічної практики).

 

з педагогічної практики

 (з відривом від навчання)

(повна назва завдання)

 

 

 

 

Виконав:

студент ІІІ курсу, група КМХ-31

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Перевірив:

керівник практики від кафедри

_____________________________________

 (повна назва кафедри)

_____________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, посада,прізвище, ім’я, по батькові)

Робота оцінена на______________________

 

 

Львів – 201_

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури і мистецтв

Кафедра режисури та хореографії

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

 

План-конспект (сценарій)

виховного заходу на тему (назва теми)

проведеного у ___________________ класі (групі) СШ №( позашкільному навчальному закладі) _________

(місце знаходження) ____________________

«___» ____________ 20___ року.

Студентом практикантом ІІІ курсу, група КМХ-31 факультету культури і мистецтв

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики від кафедри

загальної та соціальної педагогіки

_____________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, посада,прізвище, ім’я, по батькові)

Робота оцінена на______________________

 

Львів – 201_

________________________________________________________________________

Друга Сторінка

 

Мета виховного заходу:

Форма проведення:

Методи проведення:

Засоби проведення (наочні посібники, ТЗН, тощо):

Використані джерела:

 

Ділі необхідно описати хід проведеного заходу

Конспект виховного заходу підписує керівник, потім провіряє та виставляє оцінку керівник від кафедри загальної та соціальної педагогіки

Детальніше про підготовку до проведення виховного заходи див.   http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/sem-pract.htm (Навчальний процес. Педагогічна практика. Бакалавр) «Педагогічна практика студентів. Інструктивні матеріали», ст. 38.

 

Додаток 5

Зразок плану уроку

З предмету «Український танець»

(дитяча підготовча група 3 року навчання 10 -11 років)

 

Тема: Етнографічний регіон Гуцульщина (побутові танці, їхня лексика, музичний супровід, специфіка і відмінності народного костюму.

Мета: Ознайомити дітей із одним з найбільш мальовничих етнографічних регіонів України – Гуцульщини.

Завдання: Навчити основних рухів Гуцульських танців.

 

Хід уроку

1.Вступна частина (коротка розповідь про регіон Гуцульщина. Його розташування, характерні особливості побуту, культура).

2.Уклін

3.Розігрів дітей (вправи в колі, на підлозі, біля станка, по серед залу).

4.Практична робота з дітьми.

– положення рук в гуцульських танцях

– вивчення руху «Висока»

– вивчення руху «Низька»

– вивчення руху «Тропіток»

– вивчення руху «Чосанка»

– вивчення  присядки «м’ячик»

5.Постановка танцювальної комбінації на основі вивчених рухів.

6.Відпрацювання діючого репертуару.

7.Уклін

 

Висновки: Викладання Українського  танцю базується на цілому ряді принципів: науковість, наступність, доступність, проблемність, наочність, свідома навчально-пізнавальна активність дітей . Вивчення рухів забезпечить всебічний розвиток учнів, пізнання всіх регіонів України. Бесіда з дітьми про характерні особливості Гуцульського регіону. Спільні та від’ємні риси хореографічного мистецтва  з іншими регіонами України.

 

Запитання щодо висновків:

На що саме слід звернути особливу увагу?Як успішно вдалося досягти мети та завдання  уроку? Що вивчалось легше , а що ні? Активність учнів на уроці. Що слід мати на увазі здійснюючи індивідуальний підхід? Як надалі працювати з даною групою?

 

Методичні рекомендації:

 1. Дотримуватись принципу наступності.
 2. Логічно викладати матеріал, при якому кожний наступний рух або прийом базується на попередньому.
 3. Постійне закріплення вивченого матеріалу.
 4. Систематичне відпрацювання рухів.
 5. Вивчення нового матеріалу на базі свідомого використання попередніх знань і вмінь, їх тісного взаємозв’язку.
 6. Методично правильне виконання рухів.
 7. Засвоєння прийомів координації рухів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

Зразок  плану уроку

З предмету «Класичний танець»

(дитяча підготовча група 5 року навчання 13-14 років)

Тема:Методика виконання рухів класичного танцю.

Мета: Ознайомити дітей з вправами класичного танцю. За допомогою рухів фізично розвинути м’язовий апарат.

Завдання: Навчити виконувати вправи класичного танцю. Правильно тримати осанку при виконанні рухів класичного танцю.

Хід уроку

 1. Уклін

Екзерсис біля станка

1.Demi, grand plie

 1. Battement tendu.
 2. Battement tendu jete.
 3. Rond de jambe par tere.
 4. Passe per terre.
 5. Battement fondu.
 6. Battement frappe.
 7. Petit battement.

9.Rond de jambe en lair.

10.Battement devloppe.

11.Grand battement jete.

Укзерсис по серед залу

 1. Temps lie.
 2. Demi, grand plie.
 3. Battement tendu.
 4. Battement tendu jete.
 5. Rond de jambe par tere.
 6. Grand battement jete.

Allegro

1.Temps  leve sauté.

2.Changement de pieds

 1. Pa echappe.
 2. Pas assemble.
 3. Pas jete.
 4. Pas balance.

Уклін

 

Висновок: Викладання класичного танцю базується на цілому ряді принципів: науковість, наступність, доступність, проблемність, наочність, свідома навчально-пізнавальна активність дітей. В зв’язку з цим одне з головних завдань викладача – планування навчального процесу. Практичні заняття забезпечать набуття вмінь і навичок, відбувається засвоєння учнями методики виконання основних елементів, рухів.

Запитання щодо висновків:

На що саме слід звернути особливу увагу?Як успішно вдалося досягти мети та завдання  уроку? Що вивчалось легше , а що ні? Активність учнів на уроці. Що слід мати на увазі здійснюючи індивідуальний підхід? Як надалі працювати з даною групою?

Методичні рекомендації:

 1. Дотримуватись принципу наступності.
 2. Логічно викладати матеріал, при якому кожний наступний рух або прийом базується на попередньому.
 3. Постійне закріплення вивченого матеріалу.
 4. Систематичне відпрацювання рухів.
 5. Вивчення нового матеріалу на базі свідомого використання попередніх знань і вмінь, їх тісного взаємозв’язку.
 6. Методично правильне виконання рухів.
 7. Засвоєння прийомів координації рухів.

Додаток 7

Зразок плану уроку

З предмету «Сучасний танець»

(дитяча підготовча група 4 року навчання 12-13 років)

Тема: Методика виконання пластичних рухів сучасного  танцю.

Мета: Ознайомити дітей з рухами сучасного танцю. За допомогою рухів фізично розвинути м’язовий апарат.

Завдання: Навчити виконувати вправи на пластику, координацію. Вивчити комбінацію в стилі джаз модерн. Правильно тримати осанку при виконанні рухів класичного танцю.

 1. Тренаж на середині залу:
  • Група рухів за принципом “ізоляції” з різним ритмічним малюнком;
 • для рухливості шийних гребців;
 • група рухів для розвитку плечового суглобу:

а) рух плечей верх – вниз, перед – назад, кругові рухи плечами.

–     рухи для розвитку рухливості діафрагми:

а) положення contractions and release /”контраст – реліс”/,

б) положення бокової “контракції”.

 • Комбінації Demi and grand plie;
 • Вправа для розминки стопи;
 • Комбінації battement tendu; battement jete;
 • Комбінації Rond de jamb par terre an dehors, and an dedans.
 • Комбінації Battement fondy
 • Вправи для розвитку гнучкості спини по паралельних позиціях ніг flat back, deep table top, jack hniff /”стіл”, “кут”, ” джек найф”/;
 • Stretch /вправи на розтяжку/;
 • Вправи на координацію рухів;
 • Комбінація grand battement jete;
 1. Крос (танцювальні вправи в русі).
  • Прості кроки, на пів-пальцях
  • Джазові кроки
  • Крок в qrand plie and сhain з підняттям на пів пальці.
  • Кроки з grand battement jete;
  • Крок з grand battement jete /вперед, вбік, назад/.
  • Кроки з переступанням (танцювальний крок) по виворотним і паралельним позиціям ніг;
  • Біг з стрибком на дві ноги.
  • Chaine (шене).
 2. Елементи акробатики і гімнастики
 3. Танцювальні етюди:
 4. Вправи на відновлення дихання.

 

 

Висновок: Викладання сучасного танцю базується на цілому ряді принципів: науковість, наступність, доступність, проблемність, наочність, свідома навчально-пізнавальна активність дітей. В зв’язку з цим одне з головних завдань викладача – планування навчального процесу. Практичні заняття забезпечать набуття вмінь і навичок, відбувається засвоєння учнями методики виконання основних елементів, рухів.

 

Методичні рекомендації:

 

 1. Дотримуватись принципу наступності.
 2. Логічно викладати матеріал, при якому кожний наступний рух або прийом базується на попередньому.
 3. Постійне закріплення вивченого матеріалу.
 4. Систематичне відпрацювання рухів.
 5. Вивчення нового матеріалу на базі свідомого використання попередніх знань і вмінь, їх тісного взаємозв’язку.
 6. Методично правильне виконання рухів.
 7. Засвоєння прийомів координації рухів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

РЕЦЕНЗІЯ АНАЛІЗУ (САМОАНАЛІЗУ)

НАВЧАЛЬНО-РЕПЕТИЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Під час педагогічної практики студент-практикант виконує в письмовій формі аналіз навчально-репетиційного заняття свого колеги. Студенти, які проходять педагогічну практику за індивідуальним планом здійснюють аналіз власного навчального заняття.

 

Аналіз (самоаналіз)

навчально-репетиційного заняття (уроку) з ________________________

                                                                                                                                                  (назва предмету)     

проведеного у ______________________________________________ групі

                                                                                                                      (повна назва групи, класу )    

________________________________________________________________

                             (повна назва установи до якої відноситься дана група )  

міста __________________ дата проведення «___» _________ 20__ року.

студентом (-кою)-практикантом(-кою) _____________________________

                                                                                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові )     

ІІІ курсу, група КМХ- 31, кафедри режисури та хореографії,

факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 

ЗМІСТ АНАЛІЗУ

 1. Загальні відомості про навчально-репетиційне заняття:

– тема навчально-репетиційного заняття, її зв’язок з попередніми і наступними, місце у відповідному розділі;

– форма, тип навчально-репетиційного заняття, його структура, відповідність темі та поставленій меті;

– рівень досягнення мети та отримані результати, умови, чинники, що сприяли цьому;

– сильні та слабкі сторони, досягнення, загальні враження.

 1. Підготовка вчителя до організації навчально-репетиційного заняття:

– визначення структури навчально-репетиційного заняття, його етапів відповідно до теми і мети;

– цілеспрямоване планування змісту, методів, форм організації навчання на різних етапах;

– вивчення та знання психологічних особливостей класу, зокрема кожного учня, мотивації їхньої навчально-пізнавальної діяльності, поведінки, своєрідності міжособистісних взаємин у групі;

– підготовка навчально-репетиційного матеріалу, розробка практичних завдань, вправ, творчих робіт;

– використання фахової та методичної літератури;

– підготовка дидактичних та роздаткових матеріалів, навчальних посібників і засобів.

 1. Визначення і постановка мети, завдань як кінцевого результату, необхідного для досягнення вчителем та учнями:

– відповідність загальної освітньої мети темі, рівню розвитку учнів, їхніх знань, умінь з навчально-репетиційного предмету;

– передбачення кінцевих результатів навчально-репетиційного заняття, створення в учнів установки на досягнення мети;

– визначення та донесення до учнів конкретних завдань навчально-пізнавальної діяльності на кожному етапі;

 1. Відбір змісту навчально-репетиційного матеріалу, розвиток особистісного ставлення учнів до нього:

– відбір змісту навчально-репетиційного матеріалу відповідно до теми, поставленої мети і навчально-репетиційної програми;

– раціональний відбір наукових, засадничих знань, понять, фактів, що складають основу розвитку умінь, навичок учнів, їхнього соціального становлення, подальшого навчання;

– спрямованість змісту навчально-репетиційного матеріалу на розгляд проблем, соціального значущих та актуальних для життя учнів, задоволення їхніх пізнавальних і особистісних потреб та інтересів;

– відповідність змісту навчально-репетиційного матеріалу рівню розвитку учнів, їхнім пізнавальним можливостям, орієнтація на «зону найближчого розвитку»;

– послідовність та логічність структурування змісту за етапами навчально-репетиційного заняття відповідно до його структури;

– розкриття загальнолюдських, національних цінностей у змісті навчально-репетиційного матеріалу, забезпечення його зв’язку з життєвим досвідом учнів;

– аргументованість, логічність, доказовість викладу знань, понять, ідей тощо;

– забезпечення сприймання, розуміння, осмислення учнями сутності наукових, соціальних понять, явищ, умінь, адекватності їхнього об’єктивного змісту та суб’єктивного смислу для учнів;

– позитивна спрямованість змісту навчально-репетиційного матеріалу (орієнтація змісту на майбутню діяльність учнів, їхні позитивні емоції, самопізнання та вдосконалення, пізнання інших тощо);

– стимулювання інтересу учнів до змісту, усвідомлення його значущості для розвитку особистості, сприяння формуванню допитливості школярів (новизна знань, умінь, їхня різностороння значущість, парадоксальність понять, фактів, популярність інформації, емоційність викладу, подання інформації через призму бачення педагога, хореографа, діалог вчителя тощо);

– інтегрування змісту навчально-репетиційного матеріалу з іншими темами, розділами, предметами.

 1. Застосування методів, прийомів, засобів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:

– творче, цілеспрямоване поєднання різноманітних методів, прийомів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів для досягнення поставленої мети, завдань заняття, відповідно до змісту навчального матеріалу, вікових особливостей, рівня навчальних можливостей учнів;

– стимулювання активності учнів, їхньої позиції як суб’єктів, партнерів процесу навчання;

– організація навчання як набуття учнями та розвиток досвіду діяльності, поведінки;

– застосування різноманітних методів, прийомів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності для забезпечення сприймання, розуміння, осмислення, закріплення учнями знань, умінь і навичок;

– активізація думки учнів, стимулювання їх до критичного та творчого мислення, вияву власної позиції, поглядів, самостійного пошуку і дослідження;

– задоволення різноманітних особистісних потреб учнів (у пізнанні, розвитку, самооцінці, самоствердженні тощо), врахування і розвиток своєрідних особливостей кожного учня,стимулювання школярів до успіху.

 1. Діяльність педагога (балетмейстера, хореографа):

– ставлення до учнів, наявність позитивної установки на кожного учасника, розуміння його як особистості, вияв поваги, довіри до нього;

– позиція партнера чи наставника учнів, підтримка кожного у навчанні, надання допомоги у подоланні труднощів;

– залучення кожного школяра до навчальної діяльності, сприяння його розвитку;

– знання вчителем навчального матеріалу, захоплення фаховою наукою;

– стиль діяльності та поведінки вчителя, його комунікативні уміння, відкритість, щирість, розвиток позитивних взаємин з учнями, знаходження контакту з кожним;

– вияв педагогічного такту в організації взаємодії з учнями, ставлення до школярів зі складною поведінкою;

– сприяння ініціативності, самостійності, впевненості учнів у навчально-пізнавальній діяльності;

– забезпечення дисципліни як організації порядку на навчальному занятті.

 1. Діяльність учнів:

– ставлення учнів до процесу навчання, застосованих форм, методів організації навчально-пізнавальної діяльності, їхня мотивація;

– позиція учнів як партнерів у навчанні, синтезаторів, творців ідей;

– зовнішня і внутрішня активність учнів, їхнє співвідношення;

– відчуття та усвідомлення учнями своєї ролі, відповідальності у навчальному процесі;

– ставлення до особистості вчителя, вияв до нього;

– дисципліна учнів, дотримання правил поведінки, діяльності на навчальному занятті.

 1. Організація міжособистісної взаємодії учнів та розвиток їхніх взаємин:

– створення психологічно комфортного середовища на навчальному занятті;

– стимулювання та орієнтування учнів на підтримку один одного, повагу до кожного;

– привчання учнів до уважного слухання один одного, толерантного ставлення до думки інших, вияву радості за успіх однокласників, уникнення критичних зауважень, образ інших;

– об’єктивне ставлення педагога до кожного школяра, створення рівноправних умов для діяльності кожного;

– розвиток в учнів установки на кожного як здібної, своєрідної індивідуальності, яка володіє власним життєвим досвідом;

– застосування різноманітних форм співробітництва, міжособистісної взаємодії учнів (дискусії, діалоги, групові форми, колективна робота тощо).

 1. Отримання зворотного зв’язку:

– методи, прийоми організації зворотного зв’язку на кожному етапі навчального заняття;

– перевірка вчителем рівня розуміння, осмислення учнями навчального матеріалу, рівня сформованості їхніх знань та умінь;

– застосування зворотного зв’язку для усвідомлення особливостей діяльності, мислення школярів, мотивації їхнього навчання з метою удосконалення організації навчальних занять;

– застосування зворотного зв’язку, оцінювання для усвідомлення учнями досягнутих успіхів, перспектив їхнього розвитку;

– об’єктивність оцінювання індивідуальних особливостей навчальної діяльності учнів;

– мотивація оцінок учнів без елементів критики особистості.

 1. Загальні висновки (пропозиції і поради щодо вдосконалення підготовки і проведення наступних навчально-репетиційних занять).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

Зразок

Додаток 1. Титульний лист (виберіть за назвою для вашого курсу)

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

_________________________ факультет (на якому Ви навчаєтесь)

 

 

 

Психологічна характеристика учня _________класу, школи №_____

________________________________________ (ПІБ учня)

 

Психологічна характеристика на _______клас, школи №_____

або студентську групу _______ ЛНУ ім. Івана Франка (іншого ВНЗ)

 

Психологічний аналіз професійної компетентності викладача-практиканта

_________________________________ (ПІБ студента)

 

Виконав студент (-ка)

3-го, го курсу, групи _______

___________ факультету

_____________(ПІБ студента)

 

Перевірив керівник

практики від кафедри психології

______________(ПІБ викладача)

 

 

 

 

 

Львів – 201 _ (рік)

 

Додаток 2. Орієнтовна схема спостереження за учнем

Параметри спостереження Міра вияву якості
5 4 3 2 1
Особистісні характеристики Впевнений у власних силах Ставиться до себе байдуже; не впевнений у правильності власних дій
Знає власні переваги, вміє їх використовувати, не соромиться, коли його хвалять Не знає власних переваг та не вміє їх використовувати, соромиться, коли його хвалять у присутності інших
Особливості емоційно-вольової сфери Схильний до вияву емоцій. Практично не виявляє власних емоцій.
Врівноважений, спокійний. Здатний керувати своїми діями практично в усіх ситуаціях. Неврівноважений. Схильний до імпульсивних дій.
Особливості діяльності та поведінки Активний, одразу включається в роботу Пасивний, не виявляє ініціативи.
Організований, намагається спланувати власну діяльність Хаотичний, дезорганізований, не доводить розпочату справу до кінця. Переключається з однієї справи на іншу
Наполегливий у вирішенні складних навчальних завдань. Не виявляє наполегливості у виконанні завдань, при найменших труднощах припиняє роботу.
Спілкування та взаємодія з оточуючими

 

Прагне спілкування, виявляє ініціативу, висуває пропозиції Уникає спілкування, замкнутий. Не прагне долучатися до спільної розмови чи діяльності
Самостійний, здатний до незалежного прийняття рішень Потребує підтримки у прийнятті рішення та діях
В конфліктних ситуаціях намагається діяти спокійно, розважливо; схильний до співпраці В конфліктних ситуаціях намагається в будь-який спосіб довести власну думку, не схильний до співпраці
Ставлення до ровесників Прагне до домінування, виявляє власні переваги щодо інших, схильний “тиснути” на інших Схильний підпорядковуватися лідеру, не виявляє лідерських якостей
Товариський, толерантний Схильний до виявів агресії
Ставлення до старших (наприклад, вчителів) Виявляє повагу. Дослухається до думки старших. Виявляє неповагу до старших.
Дослухається до критики Бурхливо реагує на критику, виявляє негативізм
Становище (статус) в класі (групі) Популярний, має багато друзів, контактує практично з усіма однокласниками Дещо ізольований; уникає контактів в класі
Є авторитетом для однокласників. До його думки дослухаються. Не користується авторитетом в класі.
Зовнішній вигляд Охайний,чистий, доглянутий Неохайний, одяг не завжди чистий, не слідкує за собою

 

 

 

 Додаток 3. Схема аналізу пізнавальної сфери учня

Особливості пам’яті здатний зберігати великий об’єм інформації Обсяг

5  4  3  2  1

нездатний зберігати великий об’єм інформації
 мала кількість повторів, необхідних для запам’ятовування Швидкість

5  4  3  2  1

велика кількість повторів, необхідних для запам’ятовування
 мала кількість помилок при відтворенні Точність

5  4  3  2  1

велика кількість помилок при відтворенні
 спроможний в продовж тривалого часу зберігати сприйнятий матеріал Тривалість

5  4  3  2  1

зберігає сприйнятий матеріал протягом нетривалого часу
Особливості мислення вміє побачити і поставити нову проблему Самостійність

5  4  3  2  1

працює лише з поставленими вчителем проблемами
 вміє змінювати початковий план розв’язання задачі Гнучкість

5  4  3  2  1

розв’язує задачі за шаблоном, в процесі розв’язання не може переключитись на інший спосіб роботи
невелика кількість часу, необхідна для розв’язання задачі Швидкість

5  4  3  2  1

велика кількість часу необхідна для розв’язання задачі
здатний створювати нові алгоритми, необхідні для розв’язання задачі Творчість

5  4  3  2  1

нездатний створювати нові алгоритми, необхідні для розв’язання задачі, працює лише за зразком
здатний проникати  суть явищ Глибина

5  4  3  2  1

бачить лише ситуативні зв’язки, нездатний проникати в суть явищ
здатний об’єктивно оцінювати себе, події, інших Критичність

5  4  3  2  1

нездатний об’єктивно оцінювати себе, події, інших
Особливості уваги  здатний зосередитись на діяльності і предметі Концентрація

5  4  3  2  1

нездатний зосередитись на діяльності і предметі
здатний одночасно приділяти увагу кільком об’єктам Розподіл

5  4  3  2  1

здатний приділяти увагу лише одному об’єкту
висока тривалість зосередження на діяльності і предметі Стійкість

5  4  3  2  1

низька тривалість зосередження на діяльності і предметі

Додаток 4. Орієнтовна схема спостереження за групою

Характеристики групи Параметри спостереження так швидше так, ніж ні важко відповісти швидше ні, ніж так ні
5 4 3 2 1
Інтегративність – міра єдності членів групи Учні класу почувають себе єдиним колективом, спільнотою?
Мікроклімат – комфортність перебування  в групі, задоволеність нею Переважна більшість учнів класу почувають себе в групі комфортно?
Референтність – міра прийняття членами групи групових правил (норм) Переважна більшість учнів класу приймає та виконує правила, встановлені групою?
Лідерство – міра впливу певних членів групи на групу в цілому Чи є в групі особи, котрі здатні впливати на рішення, що приймаються групою?
Чи є в групі особи, котрі  відіграють головну роль в організації навчальної діяльності чи при вирішенні завдань, поставлених перед класом?
Чи є в групі особи, котрі ініціюють неформальне  міжособистісне спілкування учнів класу?
Інтергрупова (між групова) активність – міра впливу даної групи на інші групи Чи має дана група вплив на інші групи?
Організованість – реальна здатність групи до самоорганізації Чи здатна група самостійно (без впливу класного керівника, вчителів чи батьків) організуватися для здійснення певної діяльності?
Спілкування в групі Чи здатна група досягти взаєморозуміння у проблемних ситуаціях?
Згуртованість групи Чи є у групі традиція спільних святкувань днів народжень, іменин чи інших свят?
Здатність до взаємодії Чи характерною для групи є співпраця між її членами?
Групова ідентифікація Чи ідентифікують члени групи себе з нею («мій клас» , «моя група»)?
Відповідальність Чи відповідально ставляться до своїх обов’язків та завдань, що перед ними стоять?
Колективізм Чи ставлять члени групи групові інтереси вище особистих та протистоять усьому, що роз’єднує колектив?
Контактність Чи часто контактують між собою члени групи? Чи допомагають один одному, коли це потрібно?
Відкритість Чи спілкуються та співпрацюють члени групи з представниками інших груп?
Інформованість – ступінь поширення інформації між членами групи Чи володіють інформацією усі члени групи про події, які відбуваються у шкільному та позашкільному житті групи?
Цінності групи Здоров′я
Матеріально забезпечене життя (одяг, аксесуари)
Наявність хороших та вірних друзів
Пізнання (освіченість)
Розвиток (робота над собою)
Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов’язків)
Сімейні цінності
Краса природи й мистецтва
Творчість (можливість творчої діяльності)
Акуратність (охайність)
Вихованість (гарні манери)
Життєрадісність (почуття гумору)

 

 

Додаток 5. Схема аналізу професійної компетентності викладача-практиканта

1.

Педагогічна  діяльність викладача-практиканта

Ставить розвиваючі та виховні задачі поруч з навчальними 10   9  8  7   6   5   4   3  2   1 Ставить та реалізує головним чином навчальні задачі
Володіє варіативною методикою, тобто вибором одного методичного рішення з декількох можливих 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Використовує одноманітні методичні рішення у навчанні
Прагне і уміє аналізувати свій досвід 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Уникає самоаналізу за різних приводів
2.

Педагогічне спілкування  викладача-практиканта

Заздалегідь планує комунікативні задачі 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Задачі спілкування у ході заняття не планує, покладаючись на ситуації, що виникають стихійно
Створює у класі атмосферу довіри, психологічної безпеки; студенти відкриті для спілкування та розвитку 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 У спілкуванні використовує жорсткі методи; виходить з незаперечного авторитету  викладача; студенти  напружені
Виходить з цінності особистості кожного студента; поважає їх гідність, зорієнтований на підтримку 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Студенти сприймаються як об’єкт, засіб, перешкода. Не диференціює власного спілкування, зорієнтований на формальні  оцінки.
3.

Особистість викладача-практиканта

Має стійку професійно-педагогічну спрямованість 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Вважає, що ненадовго затримається на викладацькій діяльності
Має позитивну Я-концепцію, спокійний та впевнений 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1

 

Постійно невпевнений  у собі
Працює творчо, застосовує оригінальні прийоми 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Працює головним  чином за типовими методичними  розробками
4.

Навченість та научуваність  студентів

Ставить задачі формування

в студентів уміння вчитися, заохочує їх активні научальні дії та самоконтроль, організовує творчу діяльність студентів

10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Задачі розвитку, уміння вчитися в студентів не ставить, дає завдання у готовому вигляді, організовуючи лише репродуктивну діяльність  студентів
Розвиває в студентів самостійність та ініціативу 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Самостійність та ініціативу  студентів не заохочує
Прагне намітити для окремих студентів індивідуальні програми 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Індивідуальний та диференційний підхід мінімальний
5.

Психологічний  аспект  педагогічної  діяльності

Може уявити себе на місці студента, поглянути на проблему його очима 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Вважає недоцільним  прагнення  пояснювати  проблему з точки зору студента
Відверто та щиро виявляє свої думки та почуття у спілкуванні зі студентами 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Жорстко дотримується правил ролі викладача, зорієнтований на формальні ділові стосунки та підтримання власного авторитету.
Динамічний  та гнучкий у спілкуванні, звертає увагу на проблеми, що виникають, та прагне їх вирішити 10  9  8  7   6 5  4  3  2  1 Негнучкий, не помічає конфліктів, що виникають, не здатний до їх конструктивного вирішення.

 

 

 

 

Додаток 10, Зразок І

Сценарій виховного заходу «Музика у світі казки»

(дата, година спілкування, місце проведення )

Мета: …

Завдання …

Обладнання …

План

 1. Вступ

а) країна казкових мрій;

б) великий творець.

 1. Урок мислення на природі:

а) подорож по хмарках;

б) дитяча казка;

в) інсценізація казки “Сьома дочка”;

г) аналіз казки, повернення “додому”.

 1. Ігрова розминка:
 2. Казка в пластиці.
 3. Фінал.

 

Сценарій

(Вступ – музичний супровід).

Учасник 1 – Тут, де блакитне небо прикрашають золотаві іскорки Сонця, де шепоче прозора вода і зелена діброва.

Учасник 2 – Тут, де панує добро і честь, краса і радість. Саме тут… і живе… казка.  Ви потрапили в дивний казковий світ.  Тут казка у всьому: в легкому подиху вітру, в піснях дзвінкоголосих птахів, у ніжному шепоті опалого листя, в кожній щасливій посмішці.

Учасник 3 – Ми розкажемо вам про цей казковий світ і поведемо його казковими стежинами. А з чого ж усе починалось. (Зміна музики) …………………

 

Додаток 11, Зразок ІІ.

Відкритий виховний творчий захід для учнів ____________

«Людина починається з добра»

(дата, година спілкування, місце проведення )

Мета:

Ознайомити учнів із поняттями і законами доброти, честі, справедливості; формувати у школярів найвищі людські цінності: ввічливість, милосердя, людську гідність, чуйність, любові і поваги до ближнього; виховувати почуття людської гідності, бажання духовно вдосконалюватися; розвивати творчу уяву, мислення, пізнавальний інтерес.

Обладнання: технічні засоби (мультимедійна дошка, проектор, телевізор та DVD), фонограми пісень та мелодій, відеоматеріали, добірка прислів’їв, малюнок сонечка.

Сценарій заходу :

Учитель. Доброго дня, любі діти! Я прошу Вас хвилинку постояти. Хай першими сядуть уважність та щирість, другими – сердечність та чуйність, а згодом – доброта та милосердя. Ви завагалися? А чому? Я не випадково зупинила Вас. Кожен на хвилинку замислився над чистими джерелами своєї душі…

Ведучий. Доброта – найбільша цінність нашого життя…

Діти, спробуймо поміркувати разом. На що, на Вашу думку,схожа доброта? (Діти висловлюють свої думки) Так, і мені здається, що вона схожа на тепле, ласкаве, усміхнене сонечко. (Вчитель вивішує на дошку сонечко, на якому у вигляді усмішки написане слово «доброта»). Скажіть мені, будь ласка, а яку людину можна назвати доброю? (Учні відповідають).

(Вчитель або учень зачитує розповідь)

Гарні слова та гарні справи …

(Обговорення прослуханого) ….

Я пропоную Вам прослухати і проглянути легенду про нещасливу матір.

(Перегляд презентації)…

 

Додаток 11

Комбінація назва (руху, вправи)

Музичний розмір: 4/4

Виконується на: 8 т.

Вихідне положення: 6-та позиція ніг; руки опущені в низ, трохи відведенні за спину напружені; корпус нахилений в праву сторону, голова прямо

1 т.

” 1 ” – виконуємо крок правою ногою в сторону другої позиції, водночас виконуємо демі пліє, коліно лівої ноги завернуте в середину і приставлене до правого коліна, ліва нога зігнута у коліні поставлена на пів палець; руки відкрити в другу позиці; корпус злегка нахилений вперед; голова нахиляється в низ-вправо.

” 2і ” – ноги залишаються в демі пліє, права нога від коліна виконує переводиться в середину – до коліна лівої ноги; кури піднімаються в третю позицію, лікті сильно зігнуті і відведені в сторони; корпус випрямляється; голова прямо.

” 3 ” – різко випрямитись у вихідне положення.

” і ” – пауза.

” 4 ” – виконуємо лівою ногу маленький кидок вперед …

” і ” – виконуємо правою ногою …

2 т.

” 1 ” – 6-та позиція ніг; руки розкриті утворюючи діагональ, ліва рука зверху;… корпус від талії злегка нахилений вправо…

” і ” – виконуємо …

 

Комбінація рухів повторюється вліво.

 

 

 

Додаток 12

ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКОВИХ УРОКІВ ТА ЛЕКЦІЙ (ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ)

Студент ІІІ курсу, спеціальність хореографія, групи КМХ-31,

кафедри режисури та хореографії, факультету культури та мистецтв

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

Місце проходження практики

_____________________________________________________________________

 

Керівник практики від установи

_____________________________________________________________________

 

Терміни практики з ___________201 __ року по ___________201 __ року.

Педагогічну практику здійснено у

_____________________________________________________________________

(назва класу, колективу, групи

Керівники практики від навчального закладу:

кафедри режисури та хореографії _____________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, посада,прізвище, ім’я, по батькові)

кафедри педагогіки _________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, посада,прізвище, ім’я, по батькові)

кафедри психології _________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, посада,прізвище, ім’я, по батькові)

 

з/п

Дата проведення Клас (група) Час проведення Аудиторія (зал) Тема уроку
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент ІІІ курсу, групи КМХ-31 ________________________________________

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДПРАКТИКИ