Основи теорії музики

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Король О. М.КМО-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМО-11Король О. М.

Опис курсу

«Основи теорії музики» – початковий курс в циклі музично-
теоретичних дисциплін, котрий включає відомості про найважливіші
елементи музики. В цей курс входять розділи: нотна грамота, загальні поняття про елементи музики і засоби музичної виразовості, – ритм, метр, темп, динаміка, лад, тональність, інтервали, акорди,
послідовності, елементрані гармонічні побудови, музичні форми,
мелодичні побудови, музичний синтаксис та ін.
Курс складений з метою вдосконалення музично-теоретичної
підготовки студентів.

Метою курсу є дати грунтовні знання з основ теорії музики, висвітлити методику викладання теорії музики учням загальноосвітніх шкіл. В курсі методики викладання основ теорії музики необхідно, крім висвітлення власне методичних питань, конспективно розкрити всі теми курсу, акцентуючи істотні моменти в кожній темі. При цьому вирішуються дискусійні питання теорії музики, уточнюються термінологія, визначення понять, пропонується тип вправ по кожній темі.

Завдання курсу:
– розкрити зміст та особливості теоретичних та методичних принципів викладання музично-теоретичних дисциплін у школах та
вузах педагогічного спрямування;
– ознайомитись з шляхами використання сучасних засобів,
прийомів, способів музичного навчання на заняттях музично-
теоретичного циклу;
– засвоїти спеціальні форми музичної діяльності у вищому
навчальному закладі: лекція, практичні та лабораторні заняття, СРС та ознайомити з методикою їх проведення;
– ознайомити слухачів бакалаврату з музично-педагогічним досвідом та сучасними інноваційними музично-педагогічними технологіями.
– навчити практично засвоювати отримані знання на практиці.

Основні завдання: оволодіння основними термінами і поняттями основ теорії музики на рівні вирішення задач, пояснення учням,
використання у своїй практичній музичній діяльності.

Після завершення цього курсу студент буде :
Знати:
– основні терміни та поняття основ теорії музики
– музичну систему
– музичніий стрій
– нотну графіку
– музичну морфологію
Вміти:
– застосовувати знання з основ теорії музики у своїй музичній та
педагогічній діяльності

Рекомендована література

Основна література:
Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки.— М., 1986.
Вахромеев А. Элементарная теория музыки.— М., 1983.
Виноградов Г. Елементарна теорія музики та сольфеджіо.— К., 1973.
Должанский А. Краткий музыкальный словарь.— М., 1958.
Дрімцов С. Музична теорія. Практичний курс для учнів музичних шкіл.— К., 1925.
Дудка Ф. Основы нотной графики.—К., 1977.
Єременко К. Про можливі шляхи розвитку сучасної системи нотописання.—К., 1966.
Золочевський В. Про модуляцію.— К., 1972.
Кашкин Н. Учебник элементарной теории музыки.— М., 1913.
Когоутек II. Техника композиции в музыке XX века.— М., 1976.
Колесса Ф. Шкільний співаник.— К., 1993.
Конюс Г. Дополнение к сборнику задач, упражнений и вопро¬сов
(1001). Для практического изучения элементарной теории
музыки.—М., 1922.
Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки.— М., 1983.
Курс теории музыки.—Л., 1978.
Леонтович М. Хорові твори.— К., 1961.
Лисъко 3. Музичний словник.— К., 1994.
Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр.— М., 1990.
Мазель Л. О мелодии.— М., 1952.
Мазель Л. Строение музыкальных произведений.— М., 1986.
Назайкинский Е. О музыкальном темпе.— М., 1965.
Павлюченко С. Елементарна теорія музики.— К.. 1980.
Писаревсъкий А. Сольфеджіо для музичних шкіл.— К., 1967.
Полинула чечітка / 36. пісень.— К., 1991.
Потоловский В. Элементарная теория музыки в форме воп¬росов и
ответов.— М., 1931.
Проблемы лада.— М., 1972.
Пузыревский А. Основы музыкально-теоретических знаний.— СПб., 1903.
Римський Корсаков М. Практичний підручник гармонії.— X., 1948.
Серебряный М. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе
современной эстрадной музыки.— К., 1987.
Способин И. Музыкальная форма.— М., 1984.
Способин И. Элементарная теория музыки.— М., 1961.
Степовий Я. Проліски // 36. пісень.— К., 1983.
Тіц М. Про сучасні проблеми теорії музики.— К., 1976.
Тюлин Ю. Краткий теоретический курс гармонии.— М., 1978.
Українські народні пісні в записах М. Лисенка. Ч. 1.— К., 1990.
Українські народні пісні. Кн. 2.— К., 1955
Упражнения по элементарной теории музыки.— Л., 1986.
Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки.— М., 1973.
Хоминсъкий И. Історія гармони та котрапункту.— К., 1975. Т. Шерман Н. Формирование равномерно-темперированного строя. М., 1964.
Юцевич Ю. Словник музичних термінів.— К., 1977.

Додаткова література:
Бершадская Т. Лекции по гармонии.— Л., 1978 .
Браудо И. Артикуляция (О произношении мелодии).— Л., 1961.
Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. — М.,
1991.
Григорьев С. Теоретический курс гармонии.— М., 1981.
Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию.— М., 1984.
Деменко Б. Полиритмика.— К., 1998.
Іваницький А. Українська музична фольклористика: Методологія і методика.— К., 1997.
Келина П., Волшаник А., Лебец Л. Безмашинное программирование в курсе элементарной теории музыки.—К., 1985.
Котляревский И. Эволюция музыкально-теоретических систем.—К., 1983.
Музыкальная энциклопедия в 6-ти томах.— М., 1973—1982.
Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия.— М., 1972.
Паисов Ю. Политональность в творчестве советских и зару¬бежных
композиторов XX века.— М., 1977.
Правдюк О. Ладові основи української народної музики.— К., 1961.
Псреверзев Н. Проблемы музыкального интонирования.— М., 1966.
Скорик М. Ладовая система С. Прокофьева.— К., 1969.
Скорик М. Структура і виражальна природа акордики в му¬зиці XX
століття.— К., 1983.
Сокол О. Теорія музичної артикуляції.— К., 1995.
Тіц М. Про тематичну і композиційну структуру музичних творів.— К., 1962.
Холопов Ю. Очерки современной гармонии.— М., 1974.
Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века.—М., 1971.

Інтернет-джерела.
https://www.rishamanis.com/uroki-muzyki/muzykalnaja-gramota/teorija-muzyki-knigi/
https://w.bibliotece.pl/345750/Historia+muzyki
https://vesna.music.mos.ru/about/library/Sposobin_I_V_-_Elementarnaya_teoria_muzyki.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус