Музичний менеджмент в освіті

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Король О. М.КМО-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМО-1мКороль О. М.

Опис курсу

У пропонованому курсі піддаються детальному аналізу питання музичного менеджменту, серед яких відмінності в тлумаченні поняття продюсера в Україні і Європі, комплекс якостей, властивих ідеальній моделі продюсера, професійна етика продюсера; творчі аспекти, пов’язані зі створенням ідеї,  досценічним етапом роботи з артистом, звукозаписом, концертною і гастрольною діяльністю; економічні питання, пов’язані з написанням бізнес-плану і процесом спонсорінгу, а також правові проблеми діяльності продюсера.

Метою курсу є удосконалення практичної підготовки музиканта-педагога та отримання ним знань та навичок як спеціаліста-керівника, директора, менеджера музичного колективу, чи виконавця в сфері шоу-бізнеса. Навчання музичному менеджменту передбачає: використання конкретних ситуацій та практичних завдань, які допоможуть майбутньому вчителеві-музикантові виробити вміння і навички щодо отримання та опрацювання інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище мистецької організації чи колективу, визначення на своєму рівні стратегічної мети і тактичних завдань з просування мистецької продукції на відповідному ринку та надання послуг; розроблення програм і концепцій розвитку організації; формування портфеля замовлень; прийняття управлінських рішень з організації та регулювання виробничого процесу, управління персоналом, вирішення соціальних завдань трудового колективу, фінансових проблем організації, матеріально-технічного постачання в межах власної компетенції та делегованих повноважень; визначення перспектив розвитку організації.

Після завершення цього курсу студент буде :

  • знати вирішення специфічних питань, пов’язаних з професійною роботою на музичному ринку, – в області менеджменту: комплекс ролей продюсера, стилі управління, формальне і неформальне управління, авторитет і престиж продюсера.
  • вміти здійснювати в області творчості – креативну діяльність, технологію кліпмейкерства, постпромоушн, проводити PR і реклами в просуванні артиста; в області економіки – явище фандрайзінга в Україні, життєвий цикл музичного проекту, антикризове управління; в області права – контракт з артистом: «за і проти», діяльність авторськи-правових суспільств, їх функції і завдання.

 

Рекомендована література

Основна література:

Ґріффін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. —Львів: БаК, 2001. —

624 с.

Завадський Й. С. Менеджмент = Management. Т. 1. — 2-ге. вид. — К.: Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. — 542 с.

Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 416 с.

Сладкевич В. П., Чернявский А. Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. — К.: МАУП, 2003. — 152 с.

Корнеева С. М. «Музыкальный менеджмент: Учебное пособие» – Москва: Юнити-Дана, 2006. – 303 с.

Поплавський М. М. Менеджер культури: Підручник. – К. / .МП «Леся», 1996, – 416 с. з іл.

Поплавський М. М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика. Підручник. – К., 2001. – 501 с.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 608 с.

Додаткова література:

Абчук В. А. Азбука менеджмента.— СПб.: Союз, 1998. — 272 с.

Азбука менеджмента: Учеб.-метод. пособие: В 2 кн. — Ужгород: Закарпат. шк. менеджеров, 1995. — Кн. 1. — 397 с.

Азбука менеджмента: Учеб.-метод. пособие: В 2 кн. — Ужгород: Закарпат. шк. менеджеров, 1995. — Кн. 2. — 385 с.

Аникин Б. А. Высший менеджмент для руководителя: Учеб. пособие. — М.: Инфра-М, 2000. — 136 с.

Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. — 816 с.

Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. — К.: Основи, 2001. — 349 с.

Бусыгин А. В. Эффективный менеджмент: Учебник. — М.: Финпресс, 2000. — 1056 с.

Вершигора Е. Е. Менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 256с.

Вейл Н. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. — М.: Новости, 1993. — 244 с.

Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. — 2-е изд. — М.: Ин-ут междунар. права и экономики; ТРИАДА, 1997. — 384 с.

Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. — 3-е изд. — М.: Гардарики, 1998. — 528 с.

Галькович Р. С., Набоков В. И. Основы менеджмента. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 189 с.

Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник = Management: Text-book. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. — 501 с.

Гительман Л. Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам реорганизации и консультантам по управлению: Учеб. пособие. — М.: Дело, 1999. — 496 с.

Глухов В. В. Менеджмент: Учебник. — СПб.: Спец. лит., 1999. — 700 с.

Дафт Р. Л. Менеджмент: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2000. — 832 c.

Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000. — 272 с.

Друкер П. Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000. — 398 с.

Друкер П. Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения.— М.: Фаир-Пресс, 1998. — 288 с.

Дункан Д. У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников. — М.: БЕК, 1995. — 486 с.

Зуб А. Т., Смирнов С. Г. Лидерство в менеджменте. — М.: Воскресенье; ЗАО “Принт-Ателье”, 1999. — 216 с.

Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. — 4-е изд. — Минск: Новое знание, 2001. — 336 с.

Классики менеджмента = The IEBM Handbook of management Thinking: Энциклопедия / Пер. С англ. Ю. Н. Каптуревского; Под ред. М. Корнера. — СПб.: Питер, 2001. — 1168 с.

Котляревский Ю. Л. 13 этюдов менеджмента. — К.: Финансист, 2000. — 174 с.

Кравченко А. И. История менеджмента: Учеб. Пособие для студ. вузов. — М.: Академ. проект, 2000. — 352 с. 26. Кредісов А. І. Історія вчень менеджменту: Підручник для вищих навч. закладів. — К.: Знання України, 2001. — 300 с.

Кредісов А. І., Панченко Є. Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників. — К.: Знання; КОО, 1999. — 556 с.

Лебедев О. Т., Каньковская А. Р. Основы менеджмента. — СПб.: ИД “МиМ”, 1998. — 192 с.

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента = Management: Пер. с 3-го англ. изд. — М.: Дело, 1998. — 800 с.

Моул Д. Британцы на работе: взгляд на менеджмент со стороны. — Х.: Фактор, 2000. — 200 с.

Мошек Г. Є. Основи менеджменту. — К.: КДТЕУ, — 1998. — 188 с.

Мошек Г. Є., Гомба Л. А., Казмерчук Н. Г., Поканевич Ю. А. Сучасний менеджмент у питаннях та відповідях.— К.: КДТЕУ, 1999.

Общий менеджмент: Дайджест учебного курса / Под ред. А. К. Казанцева. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 252 с.

Основы менеджмента: Учеб. пособие. — 2-е изд. — М.: Дашков и Ко, 2000. — 176 с.

Основы менеджмента: Учеб. пособие для вузов / Науч. ред. А. А. Радугин. — М.: Центр, 1997. — 432 с.

Основы современногоменеджмента: Учеб.-метод. пособие: В 5 кн. / Под ред. А. П. Лыгалова, А. А. Малышева. — Ужгород: ПИК ПАТЕНТ, 1997.

Олдкорн Р. Основы менеджмента / Предисл. Е. П. Голубкова. — Пер. с 3-го англ. изд. — М.: Финпресс, 1999. —

320 с.

Практическое руководство по менеджменту: Международный опыт достижения успеха = Management Manual / Пер. с англ. О. А. Волмянской, Е. И. Волмянской. — Минск: Новое знание, 1998. — 262 с.

7 нот менеджмента: Настольная книга руководителя — 5-е изд. / Под ред. В. Красновой, А. Привалова. — М., 2001. — 656 с.

Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 608 с.

Современный менеджмент: теория и практика: Обзорная информация / Сост. В. И. Яровой; Под ред. Г. В. Щёкина. — К.: МАУП, 1994. — 144 с.

Справочник менеджера / Под. ред. Э. А. Уткина. — М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1998. — 448 с.

Інтернет-джерела.

  1. http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1431

https://studfiles.net/preview/5440441/

  1. All you need to know about the music business, “все о музыкальном бизнесе” http://www.amazon.com/gp/product/0684870649/102-4792394-8080906?v=glance&n=283155
  2. Бизнес в стиле шоу  http://www.sferamm.ru/books/book18776.html
  3. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение. Уголовно-правовой аспект http://www.bookprice.ru/book-22177.html
  4. Искусство переговоров для менеджера http://www.ozon.ru/context/detail/id/1560606/
  5. Основы кинофестивального менеджмента  http://www.guu.ru/info.php?id=1913

Правда о шоу-бизнесе http://www.bookprice.ru/book-47278.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус