Музична педагогіка

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Жигаль З. М.КМО-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216КМО-11Жигаль З. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні
знання, обов’язкові для того, щоб вміти творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у бурхливому потоці наукової інформації.. Тому у курсі представлено як огляд концепцій видів досліджень, так і процесів та інструментів, які потрібні для підвищення рівня наукової підготовки в галузі професійної педагогічної діяльності.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Музична педагогіка» є сформувати навички музично-педагогічної діяльності, сприяти збагаченню музично-педагогічного досвіду майбутніх фахівців, поглибити знання з музичної педагогіки і психології, інноваційних педагогічних технологій, культури педагогічного спілкування.

Після завершення цього курсу студент буде :
Знати:
– зміст і функції мистецької освіти;
– різновиди технологій музичного навчання (особистісно орієнтовані технології навчання,інтерактивні технології, мультимедія);
– основні питання музичної освіти і виховання в загальноосвітній школі
– характеристику музичних здібностей школярів (психологічні та фізіологічні особливості).
Вміти:
– розвивати музичні здібності школярів.
– аналізувати педагогічний досвід;
– грамотно використовувати інноваційні методи музичного навчання та виховання.
– володіти теоретичними основами музичної педагогіки.

 

Рекомендована література

1. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1968. –
379 с.
2. Губернський Л., Андрущенко В., Михальченко А. Культура.
Ідеологія. Особистість. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
3. Естетика: Підручник / За заг. ред. Л.Т. Левчук. – К., 1997.
4. Исьянова Л.М. Феноменологическая диалектика. Искусство. Музыка. Уроки А.Ф. Лосева. – К., 2000.
5. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. Посібник. –
К., 1997.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 564 с.
7. Лещенко М.П. Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання. – К., 1996.
8. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., 1999.

9. Лосев А.Ф. История античной эстетики. – М., 1963.
10. Мистецтво у розвитку особистості: Монографія. – Чернівці:
Зелена Буковина, 2006. – 224 с.
11. Мистецька освіта в контексті Європейської інтеграції.
Теоретичні та методичні засади розвитку / Тези міжнародної
науково-практичної конференції (30 червня – 2 липня). – Київ –
Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. –400 с.
12. Музыкальное восприятие как предмет комплексного
исследования / Сб. статей. – К., 1986.
13. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. – К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с.
14. Олексюк О.М. Ткач М.М. Педагогіка духовного потенціалу
особистості: сфера музичного мистецтва: Навч. посіб. – К.: Знання України, 2004. – 264 с.
15. Падалка Г.М. Основи викладання мистецьких дисциплін / Ред. О.П. Рудницька. – К., 1998.
17. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для студентов и преподавателей. – М., 1997.
18. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., 1994.
19. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми
сучасної педагогічної освіти. – К., 1998.
20. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька. – Навч.
Посібник. – К., 2002.
21. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К., 1997.
22. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання: Спроба
педагогічної антропології // Вибр. пед. твори. – К., 1983. – Т.1. –
326 с.
23. Цвелих Т.І. Методика морального виховання дітей молодшого і середнього шкільного віку: Методичний посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1974. – 144с.
24. Цемко М.В. Про методи вивчення сприйняття музики //
Методологічні проблеми мистецтвознавства. – К.: Наук. Думка,
1989. – С. 106 – 114.
25. Шпак В.І. Взаємозв’язок загального і естетичного розвитку у
вихованні учнів // Початкова школа. – 1986. – №2. – С. 30 – 37.
26. Шульгіна В.Д. Українська музична педагогіка: Підручник
для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ДАКККіМ, 2008.
– 263 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму