Літературна основа хореографічних творів ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Луньо П. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Маркевич С. Л.

Опис курсу

Курс покликаний актуалізувати базові знання студентів, набуті під час вивчення інших дисциплін, зокрема «Історії української культури», «Історії хореографічного мистецтва», «Теорії та методики викладання фахових дисциплін» тощо. Курс спонукає студентів замислитися над особливістю взаємозв’язку літератури та хореографічного мистецтва, дає зрозуміти глибинний смисл художнього тексту, виробити вміння оцінювати художній твір відповідно до його цілісної структури, дає уявлення про специфіку інтерпретації літературного тексту та втілення його основи у хореографічних творах. Вивчення дисципліни має сприяти поглибленню критичного і креативного мислення, цілісній підготовці, оскільки матеріал, що вивчається в межах цього курсу, є одним із компонентів компетенції фахівців хореографічного напрямку. Також, опанування курсу сприятиме підвищенню загального культурного рівня й розвиткові інтересу до художньої та документальної літератури, формуванню здатності інтерпретувати та критично оцінювати літературні твори в контексті національної та європейської культури.
Мета курсу – навчити студентів розглядати та комплексно розуміти специфіку літературних текстів як основи хореографічних творів.
Цілі курсу:
 ознайомити студентів із основними підходами дослідження синтезу літератури та хореографічного мистецтва;
 розглянути історичні етапи дослідження літератури як першооснови хореографічних творів;
 навчити студентів оперувати термінологічним словником та основними інтерпретаційними категоріями різновекторного аналізу літературного тексту як основи хореографічного твору;
 продемонструвати можливості «різночитання» художніх текстів у залежності від суспільних обставин;
 виробити навички інтертекстуального аналізу літературного тексту та мистецьких творів;
 виробити навички наукового літературознавчого аналізу художнього твору;
 сприяти розвитку навичок критичного витлумачення художнього твору, розуміння й розпізнавання його характерних ознак у сфері жанру, стилю тощо;
 навчити студентів застосовувати міждисциплінарні зв’язки при аналізі літературного тексту та хореографічних творів;
 навчити студентів самостійно мислити;
 розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію.

Рекомендована література

Базова

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.С. Світова та українська культура. Львів., 2004.
 2. Актуальні питання професійної підготовки майбутніх хореографів: Матеріали VII регіональної наукової практичної конференції «Актуальні питання професійної підготовки майбутніх хореографів» 13 березня 2012 р. – Луганськ: Альма-матер, 2012. – 252 с.
 3. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / Ассман Аляйда / Пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева та О. Юдіна, наук. ред. О. Юдіна. Київ : Ніка-Центр, 2012.– 440 с.
 4. Астаф’єв О. Інтертекстуальність як літературна стратегія / О. Астаф’єв // Слово і Час. – 2005. – № 12.
 5. Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство та культурологія / Пітер Баррі / Пер. з англ. О. Погинайко ; наук. ред. Р. Семків. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.
 6. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / Пер. з англ. О. Погинайко ; наук. ред. Р. Семків. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.
 7. Барт Р. S/Z / пер. с фр. 2-е изд., испр.; под ред. Г. К. Косикова / Ролан Барт. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 232 с.
 8. Безвершук Ж.О. Історія і теорія світової та вітчизняної культури. – К., 1991.
 9. Безклубенко С. Мистецтво: терміни та поняття: Енциклопедичне видання. Т.1 (А – Л) К.: тов. «Наука», 2010
 10. Бідюк О. Психоаналіз мікрообразів художнього тексту / О. Бідюк. − Луцьк, 2009. – 188 с.
 11. Білик Б.І., Горбань Ю.А., Калакура Я.С.. Історія української та зарубіжної культури. К., 2000.
 12. Біловус Л. Теорія інтертекстуальності: Становлення понять, тлумачення термінів, сисТЕМАтика / Терн. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т.: Видавець Стародубець, 2003. – 36 с.
 13. Білоус П.В. Інтерпретація літературного твору / П.В.Білоус. − Житомир, 2012. − 140 с.
 14. Вертипорох О. Новітні інтерпретаційні методології в літературознавстві. Стаття перша. Симптоматичне прочитання: питання функціонування і рецепції / О.Вертипорох / Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – Вип.218. – Черкаси, 2012. – С.19-26.
 15. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку / Методичний посібник // Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 129 с. : іл.
 16. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії. Львів, 19 – 21 жовтня 2012 року. / Упорядник О.А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2012. – 164 с. : іл.
 17. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. / Збірник наукових праць. Серія мистецтвознавство. 2014, випуск 14. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка.
 18. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. / Збірник наукових праць. Серія мистецтвознавство. 2016, випуск 17. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка.
 19. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2015, випуск 27. – Львів : ЛНАМ. – 2015.
 20. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Харків. Серія “Мистецтвознавство” / Український науково-теоретичний журнал. – 2007, т. 10, № 1.
 21. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Харків. Серія “Мистецтвознавство” / Український науково-теоретичний журнал. – 2010, том XIII, № 2.
 22. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Харків. Серія “Мистецтвознавство” / Український науково-теоретичний журнал. – 2012, том 15, № 1.
 23. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2016. – № 1. – 140 с.
 24. Вісник. Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013, травень, № 10 (269). Частина ІІ.
 25. Гірц К. Інтерпретація культур. – К., 2001.
 26. Гольберг М.Я. Інтерпретаційний потенціал як герменевтична проблема/ М.Я. Гольберг // Studia Hermeneutica. Герменевтика тексту: між істиною і методом. – Дрогобич: Коло, 2003. – Acta Philologica. Vol. 1. – С. 9 – 17.
 27. Грек Л.В. Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози) / Л.В. Грек: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.16; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2006. – 18 с.
 28. Гречко В., Чорний І., Кушнерук., Режко В. Історія світового та українського мистецтва. К., 2000.
 29. Гулевич Є. Культурні практики читання [Електронний ресурс] / Євген Гулевич. – Режим доступу : http://www.anthropos.lnu.edu.ua /jspui/handle/123456789/779.
 30. Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв): Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ, 17–18 квітня 2015 року. – К. КНУКіМ, 2015. – 232 с.
 31. Еко У. Інтерпретація та над інтерпретація // Умберто Еко. Маятник Фуко. – Львів, 1998.
 32. Еко У. Поміж автором і текстом // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.– Львів : Літопис, 2002. – С. 564–578.
 33. Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. – Львів, 2004.
 34. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство: посібник / Н. В. Зборовська. – К., 2003. − 392 с.
 35. Зонтаґ С. Проти інтерпретації // Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе / С’юзен Зонтаґ; [пер. з англ. В. 34. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 423с.
 36. Історія світової культури. Гол.ред. Т.Л. Левчук. 2-ге видання. К., 2000.
 37. Кирилюк З.В. Зарубіжна література. Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм. – Тернопіль, 2002.
 38. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 220 с.
 39. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. Навчальний посібник. – Львів. Світоч. 2004.
 40. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : Навчальний посібник для студентів старших курсів фак-ів англ.мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.
 41. Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : [навч. посібник] / Л. Т. Левчук. – К. : Либідь, 2002. – 255 с.
 42. Левчук Л.Т., Гриценко В.С., Єфименко В.В. та ін. Історія світової культури. – К., 1984.
 43. Література. Теорія. Методологія / Пер. з польськ. С. Яковенка; Упорядкув. і ред. Д. Уліцької. – 2-ге вид. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 543 с.
 44. Лобас В.Х. Українська і зарубіжна художня культура. К., 2000.
 45. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – М., 1970.
  Мітосек З. Теорії літературних досліджень / Переклав з польської В. Гуменюк, наук. ред. В. Іванюк. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 408 с.
 46. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції» Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – 220 с.
 47. Методологічні проблеми мистецтвознавства. Збірник наукових праць / Ред. М. Гончаренко. – К. : Наукова думка, 1989. – 116 с.
 48. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – 164 с.
 49. Наливайко Д.С. Искусство: направлення, течения, стили. – К., 1985.
 50. Науковий журнал «Молодий вчений» : збірник наукових праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. № 1 (41), січень, частина І – 186 с.
 51. Науковий журнал «Молодий вчений» : збірник наукових праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. № 4 (44), квітень, частина І – 190 с.
 52. Науковий журнал «Молодий вчений» : збірник наукових праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. № 5 (45), травень, частина І. – 138 с.
 53. Ніколенко О.М. Бароко. Класицизм. Просвітництво. – Харків, 2003.
 54. Ніколенко О.М., Мацапура В.І. Літературні епохи, напрями, течії. – К.: Педагогічна преса, 2014. – 228 с.
 55. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : Зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-творчої конференції, Київ, 20 травня 2013 р. – К. : НАКККіМ, 2013. – 76 с.
 56. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2014 р. – К. : НАКККіМ, 2014. – 112 с.
 57. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : Зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2015 р. – К. : НАКККіМ, 2015. – 184 с.
 58. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : Зб. матеріалів І Міжнародної науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2016 р. – К. : НАКККіМ, 2016. – 244 с.
 59. Павличко С. Д. Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві // Павличко С. Д. Теорія літератури / Передм. М. Зубрицької. – К., 2002.
 60. Панфілова Т.О. Історія мистецтва: навчально-методичні рекомендації. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005.
 61. Порівняльне літературознавство: підруч. / В. Будний, М. Ільницький. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
 62. Постколоніалізм. Генерації. Культура / [за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк]. – К. : Лаурус, 2016. – 336 с.
 63. Проблематика розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Луганськ, 17 – 18 листопада 2011 р. – Луганськ : Видавництво ЛДІМК, 2011. – 160 с.
 64. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції [під. ред. В. В. Чуби]. – Херсон : МПП «Идателсьтво «ІТ», 2014. – 134 с.
 65. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції [ред. В. В. Чуби]. – Херсон : МПП «Идателсьтво «ІТ», 2015. – 292 с.
 66. Рікер П. Що таке текст? Пояснення і розуміння / Поль Рікер; [пер. з англ. М. Гірняк] // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 305–323.
 67. Семашко О. Соціологія мистецтва : навч. посібник / О. Семашко. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 224 с.
 68. Сивокінь Г. У вимірах сприймання. Теоритичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій / Григорій Сивокінь. – К. : Фенікс, 2006. – 304 с.
 69. Система навчального процесу в освітній галузі : тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі / Матеріалі Всеукраїнського семінару-практикуму та науково-практичної конференції 27–28 квітня 2017 року. – Львів : ЦТДЮГ, 2017. – 84 с.
 70. Скорина Л. Аналіз художнього твору : Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей (філологія, літературна творчість, журналістика) / Л. Скорина. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 424 с.
 71. Скрипка Х. В. Культурно-мистецькі аспекти діяльності української діаспори Великобританії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Христина Василівна Скрипка – Івано-Франківськ, 2016. – 18 с.
 72. Соціологія культури : навч. посібник / О. М. Семашко, В. М. Піча, О. І. Погорілий та ін. / [за ред. О. М. Семашка, В. М. Пічі]. – К. : Каравелла, Львів : Новий Світ-2000, 2002. – 334 с.
 73. Сторі Дж. Теорія культури та масова культура. Вступний курс / Джон Сторі ; [пер. з англ. С. Савченка]. – Харків : Акта, 2005. – 359 с.
 74. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 16 березня 2017 р.) / ред. кол. : Л.М. Андрощук (гол. ред.), І. Г. Терещенко, С. В. Куценко (відпов. ред.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 184 с.
 75. Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва : Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 18–19 листопада 2013 р., Полтава [упор. М. М. Погребняк]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 208 с.
 76. Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. // О. Плахотнюк, І. Аксьонова, Л. Андрощук та інші. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с.
 77. Ткаченко А. Мистецтво слова: [Вступ до літературознавства] / А.Ткаченко. – К.: Правда Ярославичів, 1998. — 448 с.;
 78. Українське мистецтво у полікультурному просторі. За ред. О.П. Рудницької. К., 2000.
 79. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2016. – 304 с.
 80. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 4) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2017. – 131 с.
 81. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2017. ‒ Вип. 5. – 119 с.
 82. Хореографічна культура – мистецькі виміри: Збірник наукових статті (Випуск 2) / упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. – 168 с.
 83. Хореографічна культура – мистецькі виміри: Наукові статті по матеріалам наукової студентської конференції, секція «Хореографічне мистецтво» (Хореологія). Львів 12 квітня 2013 року. / упор. О.А.Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. – 120 с.
 84. Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [упор. А. М. Півдлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ. 21–22 квітня 2017 р. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 244 с.
 85. Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ, 15-16 квітня 2016 р. – К. : КНУКіМ, 2013. – 331 с.
 86. Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. [упор. А. М. Підлипська], м. Київ, 18–19 квітня 2013 р. – Ч. І. – К. : КНУКіМ, 2013. – 331 с.
 87. Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі сучасності: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 29–31 березня 2017 року. Полтава / упоряд. М. М. Погребняк. – Полтава : Видавництво «Симон», 2017. – 228 с.
 88. Яусс Г. Р. Рецептивна естетика й літературна комунікація / Г. Р. Яусс; [пер. з фр. Я. Цимбал] // Слово і Час. – 2007. – № 6. – С. 37–46.

Матеріали

Засоби діагностики Питання на залік з курсу Літературна основа хореографічних творів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Літературна основа хореографічних творів

Завантажити силабус