Історія зарубіжного театру (акторське мистецтво)

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15.5Залік
22.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Роса-Лаврентій  С. І.КМА-11
224Роса-Лаврентій  С. І.КМА-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМА-11Роса-Лаврентій  С. І.
224КМА-11Роса-Лаврентій  С. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студенти ознайомилися з фактами, постатями, які творили історію театру, та вміли структурувати ці знання. Впродовж курсу опрацьовуються естетичні програмами театральних митців, театральних колективів, а також культурно-історичні періоди та епохи; проводяться паралелі розвитку окремих естетик у літературі, образотворчому мистецтві, музиці із їхнім виявом у театрі. Також проводяться паралелі між світовими театральними процесами та розвитком театру в Україні.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Історія зарубіжного театру” є ознайомити студентів з фактами, постатями, які творили історію театру, структурувати ці знання у певні періоди, висвітлити естетичні програмами окремих митців, театральних колективів, а також цілих культурно-історичних періодів та епох, провести паралелі розвитку окремих естетик у літературі, образотворчому мистецтві, музиці із їхнім виявом у театрі.

Програма містить лекційний курс, а також практичні заняття. Практична робота – це обговорення, аналіз композиції, сценічності драматичних творів, вияву в них естетичних засад періоду, а також – вивчення історії постав того чи іншого твору та їхній аналіз на основі письмових згадок, світлин, чи відеозаписів. На практичних заняттях відбувається обговорення фрагментів окремих програмних творів театральних практиків. Семінарські заняття орієнтовані на засвоєння студентами основного теоретичного матеріалу курсу та вміння застосовувати набуті знання для розуміння та аналізу процесів і явищ у сучасному театрі. Впродовж вивчення курсу студенти засвоюють театральні поняття та категорії, що є потрібними для розуміння та аналізу сучасного театрального життя.

Після завершення цього курсу студенти будуть : 

 • Володіти інформацією про головні факти та події світового театрального процесу. Вільно орієнтуватися у драматургічному надбанні світової літератури.
 • Оперувати театральною термінологією, поняттями та категоріями, що є потрібними для розуміння та аналізу сучасного театрального життя.
 • Співвідносити сучасні мистецькі події з історичними, узагальнювати, робити висновки щодо цих подій.
 • Аналізувати витоки та взаємовпливи історичних процесів на сучасність.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру. – Львів, 2004.
 2. Клековкін О. Античний театр: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів мистецтв і культури. Видання друге, доповнене і перероблене / Науковий редактор Р. Я. Пилипчук. — К.: Міністерство культури і туризму України. Київський Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, видавництво «АртЕк», 2007. — 320 с.
 3. Клековкін О. Блазні Господні: Нарис історії Біблійного театру. Навчальний посібник // Міністерство культури і мистецтв України / Науковий редактор Р. Я. Пилипчук. — К.: «Артек», 2006. — 352 с.
 4. Клековкін О. THEATRICA: Лексикон / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2012. — 800 с.
 5. Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гілді. Історія театру (10-те видання)/Пер. з англійської. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
 6. Иллюстрированная история мирового театра. / Под ред. Дж.Р.Брауна. – М., 1999.
 7. Паві. П. Словник театру. / За ред. В.Клековкіна. – Львів, 2006.
 8. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей/Переклад з польської. – Львів, 2013. – 204 с.
 9. Макс Райнгардт: Я лише театроман/ Переклад з німецької. – Львів. – ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 184 с.
 10. Keler Józef. Krótka historia teatru w Europie. – T.1. – Wrocław. – UWI im. J. Grotowskiego, 2018. – 300 s.
 11. Kocur Mirosław. Teatr antycznej Grecji. – Wrocław, 2001.

Додаткова література:

 1. Барба Є. Паперове каное. – Львів, 2001.
 2. Баллоні Н. Ф. Піранделло у пошуках українського театру. // Піранделло Л. П’єси/Оповідання. – ВНТЛКласика, 2006.
 3. Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. – ЛНУ ім. І. Франка, 2005.
 4. Герда Пошман, «Театральный текст, более не являющийся драматическим. Современные пьесы и их драматический анализ» — Gerda Poschmann, «Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstücke und ihre dramatische Analyse», Tübingen, 1997,
 5. Ґротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. – Львів, …
 6. Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гілді. Історія театру (10те видання)/Пер. з англійської. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.Паві. П. Словник театру. / За ред. В.Клековкіна. – Львів, 2006.
 7. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей/Переклад з польської. – Львів, 2013. – 204 с.
 8. Райнгардт Макс: Я лише театроман/ Переклад з німецької. – Львів. – ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 184 с.
 9. Арто А. Театр и его Двойник. М.; СПб., 2000.
 10. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976.
 11. Брехт Б. Об экспериментальном театре. “Малый органон” для театра.: Собр. соч. в 5 т. – М., 1965.
 12. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина ХХ века. Хрестоматия. / Под. ред. Л. И. Гительмана. – Санкт-Петербург, 2004.
 13. Евреинов Н.Н. Театр у животных (О смысле театральности с биологической точки зрения). Л.; М., 1924
 14. Крэг Г. Воспоминания, статьи, письма. М., 1988.
 15. Максимов В. Век Антонена Арто. – Санкт-Петербург, 2005.
 16. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы.: В 2-х т. – М., 1968.
 17. Пелевин В. Диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда. М., 2003.
 18. Фридштейн Ю. Том Стоппард: от парадоксов – к исповедальности// Современная драматургия.  1991.  № 3.
 19. Ханс-Тис Леман, «Театр и миф. Образование субъекта в дискурсе античной трагедии». — Hans-Thies Lehmann, «Theater und Mythos. Die Konstitution des Subjekts im Diskurs der antiken Tragödie», Stuttgart, 1991.
 20. Шехнер Ричард, «Теория представления». — Richard Schechner, «Performance Theory», New York, 1988.
 21. Патрис Пави, «Классическое наследие модернистской драмы. Случай постмодернистского театра». — Patrice Pavis, «The Classical Heritage of Modern Drama. The Case of Post-modern Theatre». — In «Modern Drama», vol. XXIX, Toronto, 1986.
 22. Slownik wiedzy o teatrze, 2005.

Інтернет-джерела.

 1. https://shronchtyvo.org.ua/Klekovkin_Oleksandr/Antychnyi_teatr_Navchalnyi_posibnyk_dlia_vyschykh_navchalnykh_zakladiv_mystetstv_i_kultury.pdf
 2. https://chtyvo.org.ua/authors/Klekovkin_Oleksandr/Blazni_Hospodni_Narys_istorii_Bibliinoho_teatru/
 3. https://chtyvo.org.ua/authors/Klekovkin_Oleksandr/Theatrica_Leksykon/
 4. http://chtyvo.org.ua/authors/Dmytrova_Liudmyla/Z_istorii_vsesvitnoho_teatru_ Pidruchna_knyha/
 5. https://stud.com.ua/13552/kulturologiya/istoriya_mistetstv

Силабус: Історія зарубіжного театру

Завантажити силабус