Іноземна мова ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Залік
33Немає
43Іспит

Опис курсу

Практична мета курсу полягає у формуванні у студентів англомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Формування і розвиток згаданої компетентності передбачає оволодіння студентами іноземною мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формі.
Розвивальна мета курсу передбачає послідовний поетапний розвиток знань, умінь, навичок, комунікативних здібностей студента, його пам’яті, уваги, логічного, креативного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.
Загальноосвітня мета курсу полягає у збагаченні духовного світу студента, розширення його кругозору, формування кола знань про культуру і традиції країни, мова якої вивчається.
Виховна мета акцентує на вихованні у студентів культури спілкування в процесі вивчення іноземної мови, оволодінні правилами етикету лінгвокультури носіїв мови тощо.
Зміст формування англомовної комунікативної компетентності передбачає розвиток у студентів низки компетентностей: лінгвістичної, мовленнєвої та соціокультурної. Сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього фахівця передбачає знання системи мови, її законів, правил та особливостей, а також її функціонування у процесі іншомовної комунікації. Мовленнєва компетентність полягає в опануванні студентами умінь спілкування, читання, аудіювання та письма. Зокрема компетентність у спілкуванні передбачає опанування уміннями діалогічного та полілогічного мовлення. Лексична компетентність включає лексичні знання і мовленнєві лексичні навички; граматична – граматичні знання і мовленнєві граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички.
Практична мета курсу передбачає формування навчальної компетентності, що полягає в опануванні технологіями здобування, систематизації та узагальнення навчальної інформації.
Завдання курсу: після вивчення курсу студенти повинні знати:
• особливості англійської вокалічної і консонантної систем та відмінності від українських систем;
• правила словесного і логічного наголосу;
• інтонаційне оформлення різнотипних англійських простих і складних речень;
• знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;
• знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань, а також:
• головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної англійської мови;
• різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні тощо.
Вміти:
• артикулювати англійські звуки;
• робити правильний словесний і логічний наголос;
• інтонаційно оформлювати різні типи речень;
• практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу;
• працювати з різними типами словників;
• теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
• аналізувати англійською мовою морфологічні і синтаксичні явища;
• адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності,
• описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові;
• вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;
• дотримуючись правил орфографії, написати приватний та офіційний лист, привітання, запрошення, резюме тощо.

Рекомендована література

 

 • Guy Brook-Hart Complete First B2// Cambridge University Press, 2015.
 • Hewings M. Advanced Grammar in Use. – CUP, 2000.
 • John M. Swales. Academic Writing for Graduate Students. – The University of Michigan Press, 1997.
 • John Millington One Hundred Useful Exercises. The New Intermediate English Grammar. – Penguin English, 2001.
 • G. Alexander. Longman English Grammar Practice (for intermediate students). – Longman, 1996.
 • Leo Jones. New Progress to First Certificate. // Cambridge University – Self-study Student’s Book.
 • Longman Dictionary of Contemporary English. / [director, D. Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 • Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Destination. Grammar and Vocabulary. B2. // Macmillan, 2008.
 • Michael McCarthy, Felecity O’Dell. English Vocabulary in Use // Cambridge University Press, 1995.
 • Paraskeviya Yerchenko. Reader for the Students of the Humanities. // Lviv, 2001.
 • Raymond Murphy. English Grammar in Use. // A self-study reference and practice book for intermediate students. – Cambridge University Press, 1998.
 • Raymond Murphy. Supplementary Grammar Exercises. – Cambridge University Press, 1992.
 • Англійська мова. Комунікативний аспект, 2-ге видання: доповнене та оновлене: Підручн. для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Мисик Л.В. (співавтори: Арцишевська А.Л., Кузнєцова Л.Р., Поплавська Л.Л., Гриня Н.О.) / з грифом Міністерства освіти та науки. – Львів: Світ, 2010.
 • Єрченко П.Г., Єрченко О.В. Вступ до філології. Англійська мова для студентів, магістрів та аспірантів філологічних спеціальностей університетів. // Львів, Тріада Плюс, 2010.
 • Єрченко П.Г., Єрченко О.В., Островська О.М. Англійська мова для допитливих студентів. // Львів, ЛДУ, 2002.
 • Савка І. Островська О. Англійська мова. Навчальний посібник. // Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2013.
 • Інтернет ресурси.

 

 

 

 

Матеріали

Робоча програма Іноземна мова КІМ В2

Робоча програма Іноземна мова КІМ_В1

Робоча програма Іноземна мова КІМ_A2

Засоби діагностики іноземна мова

Силабус: Іноземна мова (англійська мова)

Завантажити силабус