Дуетно-сценічний танець

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732КМХ-41Шіт Т. Р.
КМХ-42Шіт Т. Р.
КМХ-41зШіт Т. Р.

Опис курсу

Мета: є підготовка студентів до самостійного  проведення уроків дуетного танцю в юнацьких та дорослих хореографічних колективах з врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів різних типів і видів танцювального мистецтва (студія або ансамбль класичного танцю, народного танцю, сучасного танцю, балету, театру), підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі.

 

Завдання: опанувати практичними навичками з дуетного танцю. Навчити правильно виконувати танцювальні комбінації, на практиці застосовувати отримані знання.

 • методичні: найважливішим завданням викладача дуетно-класичного танцю в процесі навчання технічним прийомам підтримки є виховання в студентів почуття пластичної краси, розуміння естетики хореографічного мистецтва.
 • пізнавальні: курс передбачає вивчення студентами методики виконання технічно-акробатичних парних рухів з класичного танцю.
 • практичні: оволодіння студентами технікою партерної та повітряної підтримки; здобування навичок сценічного спілкування з партнером або партнеркою, виробити почуття взаємного темпу.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • як виникла та встановлювалась системи дуетного танцю, розвивалася та збагачувалась теорія та методика викладання дуетного танцю, його виразні засоби та термінологію;
 • основні вимоги дуетного танцю;
 • методику побудови уроку дуетного танцю, цілі та задачі курсу, послідовність виконання вправ;
 • частини уроку, їх тривалість в залежності від вікових особливостей, методику подачі нового матеріалу;
 • методику складання комбінацій екзерсису, allegro;
 • педагогічний досвід видатних викладачів дуетного танцю;
 • підготовчу роботу педагога дуетного танцю до уроку;
 • можливості розвитку виконавської майстерності на уроках дуетного танцю,
 • можливості використання акторської майстерності на уроках дуетного танцю.

уміти:

 • технічно і методично вірно виконувати рухи дуетного танцю;
 • раціонально використовувати методи та прийоми виконання класичного танцю;
 • застосовувати придбані в процесі навчання знання на практиці.
 • Вивчаючи матеріал студенти повинні знаходити положення стійкості (рівноваги) студенток в позах та різноманітних переходах.
 • Студенти в свою чергу повинні чітко будувати пози, методично вірно виконувати рухи класичного танцю.
 • Студентам забороняється виконувати підйоми за рахунок своїх фізичних сил. Їм необхідно навчитись піднімати партнерку, використовуючи їх стрибок.

Рекомендована література

 1. Безпаленко Ю. Мистецтвознавчий аналіз російської балетної школи на межі ХІХ–ХХ століття / Ю. Безпаленко, С. Сидорук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничій дім «Гельветика», 2018. – Вип. 21. Том 2. С. 9–14. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/21_2018/part_2/4.pdf
 2. Безпаленко Ю. Виникнення та розвиток феномену класичної балетної школи в її історичному екскурсі (на прикладі Франції та Італії) / Ю. Безпаленко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Старобільськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 32–41. – (Серія педагогічні науки, вип. № 2 (307), частина І). http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3763/1/6.pdf
 3. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів В. А Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю. Не природна виворотність / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 107–112. http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/012-13.pdf
 4. Безпаленко Ю. Шляхи розвитку методики викладання класичного танцю балетних шкіл Санкт-Петербургу та Москви першої половини двадцятого століття (Ваганова А. Я., Тарасов М. І.) / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 69–76. http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-12.pdf
 5. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід Володимира Андрійовича Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 62–65. “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство” Випуск 14.
 6. Безпаленко Ю. Психолого-педагогічні умови проведення занять по хореографії з віковою категорією – рання дорослість / Ю. Безпаленко // Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 106–115.
 7. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів Вичегжаніна В. А. у системі формування основ класичного танцю: голова (частина перша) / Ю. Безпаленко, А. Іващишин // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 104–110. (ISSN 2518-721Х, збірник включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ та Google Scholar).
 8. Безпаленко Ю. Особливості положення голови танцівника в просторі / Ю. Безпаленко // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 88–94.
 9. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – – Київ : Музична Україна, 1977. – 272 с.
 10. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.
 11. Березова Г. О. Классический танец в детских хореографических коллективах. – Киев: Музична Україна, 1979. – 260 с.
 12. Ваганова А. Я. Основы классического танца. –Искусство, 1963. – 180 с.
 13. Дуетно-сценічний танець. Методичні вказівки для викладачів та студентів спеціалізації хореографічне мистецтво. / Состав. В.В. Пуйова, В. М. Пуйов. – Рівне: РДІК, 1994. – 46 с.
 14. Зихлинская Л.Р. Вторая ступень / Л.Р. Зихлинская. – Київ : Ліра-К, 2020. – 380 с.
 15. Зихлинская Л. Р. Десять уроков классического танца / Л. Р. Зихлинская. – Київ : Сталь, 2008. – 115 с.
 16. Зихлинская Л.Р. Третья ступень / Л.Р. Зихлинская И. Л. Гончаренко. – Київ : Ліра-К, 2021. – 300 с.
 17. Зихлинская Л., Мей В. Первые шаги. Примеры уроков для молодых педагогов професиаональных хореорафических училищ: Прак. пособие по методике преподолвания классического танцы в младших класах (первуй год обучения). – Київ : ЛОГОС, 2003. – 360 с.
 18. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.
 19. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник / 4-е вид. // Лариса Юріївна Цвєткова. – К. : Альтерпрес, 2011. – 324 с.; іл.

 

*  *   *

 

 1. Barbier Rina. ABC Van net Ballet. – Antwerpen / Amsterdam: Standaard Uitgeverij, 1978 – 205 c.
 2. Oсновы классического танца by А. Я. Ваганова. First published in Japan 1996 by Shinshokan, Inc.

 

Інтернет ресурси

 1. Азбука класичного танцю Н. Базарова, В. Мей – Режим доступу до ресурсу : https://docs.google.com/document/d/13cUkmP-HW-LWBxqW2m6LHr_tEA_t5RAR/edit?rtpof=true
 2. Балетна база: позиції рук, ніг та положення тіла – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=zm8TKbILs8Y 08.21
 3. Екзаменаційний урок 6 клас, дівчата. – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=vYSbENpJ-Hc&t=1083s 08.21
 4. Класичний танець Н. Базарова – Режим доступу до ресурсу : https://docs.google.com/document/d/1ol5T1z5ZtSemV9Atb63oxpWNF2Qh6fI7/edit?rtpof=true
 5. Класичний танець школа чоловічого виконавства М. Тарасов – Режим доступу до https://docs.google.com/document/d/1_Nz9aLnijoYFcMTYYju3h8thwrmVJWD/edit?rtpof=true
 6. Основи класичного танцю А. Ваганова – Режим доступу до ресурсу : https://docs.google.com/document/d/1nQCyBKw6ZcaNoY1PZPtZwxdq_WXyhyU/edit?rtpof=tru e
 7. Практичний словник класичного танцю Г. Грант – Режим доступу до ресурсу : https://docs.google.com/document/d/1Ri-i3vJu_U3wJxtD-M4M1sZq7m3LW08b/edit?rtpof=true
 8. Classical Dance Exam, Vagnova Ballet Academy (5/9), December 2015 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=ozyczQLCBVM&t=406s 08.21
 9. Male classical dance exam, 2-d year undergraduate course of The Vagnova Ballet Academy. 2015 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=uiRJbDJ59mc 08.21
 10. Vaganova Ballet Academy. 2015 Classical Dance Exam. – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=nAW_Jgltrh0 08.21
 11. Франція та балет – Режим доступу до ресурсу : http://larevolution.u/books/franciya-i-balet.html  08.21
 12. Хореографія, мистецтво – Режим доступу до ресурсу : http://horeograf.at.ua/index/italjanec_gasparo_andzholini/0-10 08.21
 13. Ballerina to Teacher [1] – Elizaveta Gerdt – Режим доступу до ресурсу : http://musicseasons.org/elizaveta-gerdt/ 08.21
 14. Master Teacher Peter Pestov – Режим доступу до ресурсу : http://yagp.org/ 02.21
 15. Балетні педагоги – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=tBnxSPAz1n0 08.21
 16. Vaganova Ballet Academy – filmed in 2000 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=88e1cxKxhII 08.21
 17. Vaganova Ballet Academy. Classical dance. Girls, 3rd class – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=weZhhSY6jbU 08.21
 18. Vaganova ballet academy. Ballet grade 3, year 1994. Teacher: Olga Shihanova. – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=xocLcBZOlJo 08.21
 19. Vaganova Ballet Academy. Classical dance 3th class (girls) – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=cLDvCH-3Yik 08.21
 20. Vaganova Academy 3rd Grade, Novitskaya/Gortchakova part 1 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com /watch?v=rxnWMhj25ns 08.21
 21. 3 ефективні вправи для розвитку висоти стрибка – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com /watch?v=BmXupScVYfg 08.21
 22. (2/2) ББ о преподавателе Цискаридзе – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=Ed9zCYuD8us 08.21
 23. Королівський балет Великобританії. Класичний урок. частина 1. 2017 рік. – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=eLn8qacjTqk 08.21.
 24. Основи основ. Позиції рук та ніг в класичному танці – Режим доступу до ресурсу : http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse 15.08.21

 

Матеріали

Дуетно-сценічний танець МЕТОДИЧ. роекомендації

Силабус: Дуетно-сценічний танець

Завантажити силабус