“Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору”

16.04.2021 | 14:03

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІV студентській науковій конференції “Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору” (Львів, 11-13 травня 2021 р.).

Напрями роботи конференції:

 • Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна справа
 • Менеджмент культури
 • Музикознавство. Музичне мистецтво
 • Сценічне мистецтво. Театрознавство
 • Хореографічне мистецтво (Хореологія)

Для участі у ХІV студентській науковій конференції “Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору” (Львів, 11-13 травня 2021 р.) і опублікуванні статей у збірнику студентських наукових праць “Культурно-мистецькі ескізи” (вип. 3) просимо не пізніше 12 травня 2021 р. подати в оргкомітет конференції текст статті, який досі не був друкований, дотримуючись таких вимог:

 1. Індекс УДК ліворуч зверху.
 2. Назва статті по центру (жирним шрифтом, великими літерами, без скорочень).
 3. Ім’я й прізвище автора по центру(жирним шрифтом, великими літерами).
 4. Відомості про автора, що містять такі дані: курс, спеціальність, місце навчання.
 5. Відомості про наукового керівника, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, посада, місце роботи (див. взірець оформлення).
 6. Анотація до статті (не менше 3 речень) та ключові слова (не менше 6 слів).
 7. Стаття має містити такі обов’язкові елементи з їхнім виділенням у тексті: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.
 8. Текст статті українською мовою (обсяг – 5–8 повних сторінок, текстовий процесор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, кегль 12). Поля сторінок: 2 см, абзацний відступ – 1,25 см.
 9. Посилання у тексті на використану літературу наводити у квадратних дужках. Декілька джерел слід відділяти крапкою з комою, наприклад: [1; 3]. При цитуванні або викладі тексту близького до оригіналу вказувати сторінку, наприклад. [2, с. 16]. Для оформлення цитати використовувати лапки: “…”, для цитати в цитаті подвійні лапки: “«…»”. Малюнки, рисунки, таблиці, мапи, нотні тексти та ін. у форматі малюнка (*.jpeg, tif). На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.
 10. Список використаної літератури і джерел подається в алфавітному порядку згідно з ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.
 11. Назва статті англійською мовою (по центру, жирним шрифтом, великими літерами).
 12. Ім’я й прізвище автора англійською мовою (по центру жирним шрифтом).
 13. Анотація статті (не менше 3 речень) та ключові слова (не менше 6 слів) англійською мовою.

До редколегії збірника подають статтю (Біловус Г. Г., каб. 14, вул. Валова, 18, м. Львів) та її електронну версію (e-mail: bilovushalyna@gmail.com) із зазначенням свого прізвища в назві документа, н-д, Piddubnyak. На першій сторінці паперового примірника статті автор проставляє свій підпис і зазначає дату подання статті до друку.

Редакційна колегія збірника студентських наукових праць залишає за собою право відхиляти публікації, що не відповідають зазначеним вимогам.

Інформаційний лист