Зразки народно-сценічної хореографії

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716КМХ-41, КМХ-42, КМХ-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732КМХ-41Ваньовський М. В., Очич  О. В.
824КМХ-41Яцеленко А. А., Никорович І. Ю.
532КМХ-31Яцеленко А. А., Муха В. О.
КМХ-31зВаньовський М. В., Бандура Х. П.
632КМХ-31Ваньовський М. В., Муха В. О.
КМХ-31зВаньовський М. В., Бандура  Х. П.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Зразки народно-сценічної хореографії» є академічне ознайомлення з історією розвитку зарубіжного та українського народно-сценічного хореографічного мистецтва від найдавніших часів до початку XXІ ст.; надання студентам базових знань про основні аспекти історичного розвитку української народної сценічної хореографії (в Україні та світі); подання основ українського хореографічного мистецтва; уміння творчого підходу організації та створення хореографічної постановки; розвиток у студентів навичок застосування отриманих на лекціях знань у практичній діяльності.

До основних завдань курсу належить:

–           розглянути етапи розвитку української народної сценічної хореографії

–           проаналізувати особливості розвитку української народної сценічної хореографії на кожному історичному етапі;

–           дослідити стан аматорського хореографічного мистецтва;

–           визначити взаємовплив аматорських та професійних хореографічних колективів.

–           допомогти студентам усвідомити необхідність професійного підходу до створення сценічного образу, як частини виразного засобу танцювальної творчості;

–           ознайомити студентів з основами української народної сценічної хореографії;

–           сформувати вміння вибрати і використовувати в роботі над хореографічною постановкою образні рішення сцени та національного костюму.

Дисципліна «Зразки народно-сценічної хореографії» є нормативною дисципліною зі спеціальності: 024 Хореографія (бакалавр) денної  форми навчання для освітньої програми кафедри, яка викладається в сьомому і восьмому семестрі в обсязі 150 годин, 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Зразки народно-сценічної хореографії» є український народний танець в Україні та за її межами, а також народно-сценічні танцювальне мистецтво країн світу.

Міждисциплінарні зв’язки: Народний костюм та сценічне оформлення танцю», «Сценографічне оформлення хореографічних номерів», «Зразки української хореографії», «Творчість балетмейстера драматичного театру», «Тенденції розвитку балетмейстерської діяльності», «Історія образотворчого мистецтва», «Хореографічний театр ХХ ст.» тощо.

Навчальний курс «Зразки народно-сценічної хореографії» присвячений академічному ознайомленню з історією розвитку зарубіжного та українського народно-сценічного танцювального мистецтва в Україні та світі. Танець посідає значне місце серед культурних та мистецьких надбань народів світу. Зокрема, це стосується українського народно-сценічного танцювального мистецтва. Широка популярність українського народно-сценічного танцю в Україні та за її межами пояснюється невичерпним багатством тем і сюжетів, національними регіональними особливостями, візуальному оформленню, сценічному народному костюму тощо.

Рекомендована література

Базова

 1. Авраменко В. Українські народні танки, музика і стрій : Кн. 1. та 2. / В. Авраменко. – Голівуд : [б.в.], 1947. – 80 с.
 2. Антипова І.М. Танцювальний гурток художньої самодіяльності //Сурмач №5. – К.:1979 р. — С. 158–173
 3. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. – К. : Мистецтво, 1996. – 496 с.
 4. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В. Верховинець. – 5-е вид. – К. : Муз. Україна, 1990. – 152 с.: іл., нот. іл.
 5. Годовський В. М. Народне танцювальне мистецтво України. Ч 1. Західний регіон / В. М. Годовський, Л. А. Маркевич. – Рівне, РДГУ, 2003 – 32 с.
 6. Голдрич О. Хореографія : Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. — Вид. друге, доповнене. — Львів : СПОЛОМ, 2006. — 172 с. — С. 7–18.
 7. Гуменюк А.І. Українські народні танці / А.І. Гуменюк. – Київ : Наукова думка, 1969. — 612 с.
 8. Демків Д. Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку : Матер. наук.-практ. конф. / Д. Демків. – К, 2002. – С. 42–43.
 9. Кощавець І.М. Мистецтво народної хореографії в контексті культури України. — Харків. — Вип. 139. — С.162–165. — (Серія: Педагогічні науки).
 10. Островска К.В. Народна хореографія України ІІ половини ХХ століття та її профессиональний розвиток. — № 1. Харків: Вісник ХДАДМ. — 2010. — С. 226–228. — (Серія: Музично-театральне мистецтво).
 11. Плахотнюк О. Народний танець в стилі джаз-модерн або фольк-джаз // Голдрич О. Хореографія : Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. — Вид. друге, доповнене. — Львів : СПОЛОМ, 2006. — 172 с. — С. 37–39.
 12. Тарасова Н. Б. Теория и методика преподавания народно-сценического танца: учеб. пос. / Н. Б. Тарасова. – СПб.: ИГПУ, 1996. – 264 с.
 13. Вплив творчості П.П. Вірського на розвиток національної хореографії // Матеріали науково-практичної конференції // К., 2005р. — С.77–78, 81.
 14. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. — К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1963.– С.12-27.
 15. Історія української художньої культури. — Х. :ХДАК. Регіон – Інформ, 2003. — С. 143–174.
 16. Благова Т. Розвиток українського народно-сценічного танцю в діяльності професійних вокально-хореографічних колективів ХХ ст. / Т. Благова // Вісник Львівського університету. Львів. — 2014. Вип. 14. — С. 125–130. — — (Серія: мистецтво).
 17. Благова Т. Розвиток школи українського народного танцю у мистецькій спадщині Л. Чернишової / Т. Благова // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 127–136.
 18. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В. Верховинець. – 5-е вид. – К. : Муз. Україна, 1990. – 152 с.: іл., нот. іл.
 19. Гуцульський ансамбль пісні і танцю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pisni.org.ua/persons/2642.html.
 20. Дем’янко Н. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. Верховинця : [монографія] / Н. Дем’янко. – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2010. – 272 с., іл.
 21. Заслужений академічний ансамбль пісні та танцю України “Донбас” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.donbass-dance.com.
 22. Заслужений академічний Буковинський ансамбль пісні і танцю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.filarmoniya.cv.ua/.
 23. Заслужений академічний Закарпатський народний хор [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://philarmonia.uz.ua/.
 24. Майстри народно-сценічного танцю: біографічний довідник / [укл. О. Колосок]. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 116 с.
 25. Народна артистка СРСР Лідія Чернишова / [редкол. : Станішевський Ю. (голова) та ін.]. – К. : Мистецтво, 1978. – 176 с.
 26. Рудницька О. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навч. посібник / О. Рудницька. – К. : ЕксОб, 2000. – 208 с.

 

Допоміжна

 1. Антін Рудницький. Як повстав фільм «Запорожець за Дунаєм» // Діло, ч. 189, 28 серпня 1938
 2. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. – Львів, 2000.
 3. Блейз А. История в костюмах / А. Блейз. – ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2002. – 176 с.: ил.
 4. Борисенко В. К. Авраменко Василь Кирилович // [1] Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2001. — Т. 1 : А. — 823 с. : іл.
 5. Бурля О.А. Формування професійних якостей хореографа як соціальний попит суспільства // Наукові праці: Збірник. — Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА. — 2001. — Т. 13: Педагогіка. — С. 98–101.
 6. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. — Київ : Мистецтво, 1996. — 496 с.
 7. Верховинець Василь Миколайович // Митці України : Енциклопедичний довідник / упоряд. : М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — С. 113.
 8. Верховинець Я. В. Верховинець Василь Миколайович // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003–2016.
 9. Верховинець Я.В. Митець і вихователь // Мистецтво, 1968.— № 4;
 10. Верховинець Я.В. Пам’яті митця // Соц. культура, 1990. — № 1.
 11. Верховинець Я.В.Як виник і як був заборонений «Лондонський гопак» // Нар. творчість та етнографія. / Верховинець Я., Сівкович М. 1994. — № 3.
 12. Відомчий архів Міністерства культури і туризму України (далі – ВА МКіТ України), ф.5116, оп.19, спр.3143.
 13. Віталій Абліцов. Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті. — К.: КИТ, 2007. — 436 с.
 14. Врочинська Г.В. Українські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ століть. – К., 2007.
 15. Годовський В.М. Танці Полісся / В.М. Годовський. — Рівне, 2002. — 114 с.
 16. Гуменюк А. Хореографічна діяльність В. М. Верховинця // Нар. творчість та етнографія, 1980. — № 1.
 17. Гуцал П. Авраменко Василь Кирилович // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. / П. Гуцал, Г. Чернихівський. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А–Й. — С. 20–21.
 18. Дзюба Г. Фольклористична діяльність В. М. Верховинця // Нар. творчість та етнографія, 1985. — № 1
 19. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю / Є. Зайцев. — Ч.1. — Київ, 1975.
 20. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю / Є. Зайцев. — Ч.2. — Київ, 1976.
 21. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности / Р.В. Захаржевская. – 3-е изд., доп. – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с.: ил.
 22. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР / Р.В. Захарчук-Чугай. – К.: Наук. думка, 1988. – 191 с.
 23. Зацепина К. Народно- сценический танец / К. Зацепина, А. Климов, К. Рихтер, Н. Толстая, Е. Фарманянц. — Москва : Искусство, 1976. — 225 с.
 24. Зелений Клин (Український Далекий Схід): Енциклопедичний довідник / Укл. В. Чорномаз. — Владивосток, 2011.
 25. Золочевський В. Українська народна пісня в творчості В. М. Верховинця// Нар. творчість та етнографія, 1960. — № 3.
 26. Іваницький А. Українська народна музична творчість. / А. Іваницький. — Київ, 1990. — С. 5
 27. Каминская Н.М. История костюма: Учеб. пос. для средн. спец. учеб. Заведений швейной пром. / Н.М. Каминская. – М.: Лѐгкая индустрия, 1977. – 128 с.: ил.
 28. Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. – 2-ге вид., стер. – К: Либідь, 2005. – 160 с.: іл.
 29. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. – Прага: АРТИЯ, 1987. – 608 с.
 30. Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до ХХ века / Е.В. Киреева. – М.: Просвещение, 1970. – 165 с.
 31. Кізченко В. І. Верховинець Василь Миколайович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 489.
 32. Ковальчук О. О. Авраменко Василь Кирилович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А–В. — С. 16.
 33. Козлова Т., Ильичева Е. Стиль в костюме ХХ / Козлова Т., Ильичева Е.– Москва: МГТУ им. А. Н. Касыгина, 2003. – 132 с.
 34. Комиссаржевский Ф. История косюма / Ф. Комиссаржевский. – М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005. – 336 с.: ил.
 35. Косаківська Л.. Василь Авраменко / Леся Косаківська — Іван Кавалерідзе: «кінодуель» через океан // Кіно-Театр, ч. 4, 2003
 36. Кульчицька О. Народний одяг Західних областей УРСР. – К., 1959.
 37. Легенький Ю. Философия моды ХХ столетия / Легенький Ю. – К.: КНУКиМ, 2003. – 256 с.
 38. Маковський С. Народное искусство Подкарпатской Руси. – Прага, 1925.
 39. Матейко К.І. Український народний одяг. – К., 1977.
 40. Миронов В.В., Перепелиця А.Ю. Український костюм / В.В.Миронов, А.Ю.Перепелиця – К.: Мистецтво, 1997. – 19 с.: іл.
 41. Муха А. Композитори України та української діаспори. — К. : 2004.
 42. Наулко В.І. Культура і побут населення України: Навч. пос. / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – К.: Либідь, 1991. – 232 с.: іл.
 43. Никорак О. Сучасні художні тканини Українських Карпат. – К., 1988.
 44. Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма. – К., 1996.
 45. Новітня історія України (1990-2000) : підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусев, В.П.Дрожжин та ін. — Київ : Вища шк.., 2000.
 46. Панчук Ігор. Тернопільщина в іменах. Довідник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. — Святослав Липовецький. Батько українського танцю // Український тиждень, 2010. — № 12 (125). — С. 52–54.
 47. Пархоменко Л. .Верховинець Василь Миколайович // Українська музична енциклопедія, Т.1 — Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. 2006 — C. 334
 48. Пилип Р. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. – Ужгород, 2012.
 49. Полянская Е.В. Народная одежда гуцулов Раховского района. Карпатский сборник. – М., 1972.
 50. Семак О.О. Естетична свідомість людини і її розвиток засобами хореографії // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. — Київ : 2000. — Т.2. — Ч..2. — С. 48–54.
 51. Семак О.О. Естетичні властивості хореографічних рухів і дій // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. — Київ : 2000. — Т.2. — Ч.4. — С. 94–99.
 52. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів: У двох частинах: Ч. І. / Авт. К.К. Стамеров; Худож. М.Н. Грох, Б.Л. Тулін. – К.: Мистецтво, 1978. – 244 с.: іл.
 53. Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців / Г. Стельмащук. – К.: Наук. думка, 1993. – 400 с.
 54. Ткаченко Т. Народные танцы. — Москва : Искусство, 1975.
 55. Українське народне мистецтво. Вбрання. – К., 1961.
 56. Філановський Г.Ю., Супрун О.І. Костюм. ХХ ст.: Наук. худ. кн. / Авт. Г.Ю. Філановський, О.І. Супрун; Худож. І.О. Ком’яхова. – К: Веселка, 1990. – 127 с.: іл.

 

Електронні ресурси

 1. Вікіпедія (енциклопедія) – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
 2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/
 3. Львівський національний університет імені Івана Франка- [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/
 4. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

Матеріали

Робоча програма Зразки народно-сценічної хореографії

Самостійна робота студента метод.реком. Зразки народно-сценічної хореографії

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус