Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Жигаль З. М.КМО-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМО-11Жигаль З. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні
знання, обов’язкові для того, щоб вміти творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у бурхливому потоці наукової інформації.. Тому у курсі представлено як огляд концепцій видів досліджень, так і процесів та інструментів, які потрібні для підвищення рівня наукової підготовки в галузі професійної педагогічної діяльності.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Вступ до спеціальності» є ознайомлення студентів із завданнями наукового дослідження, сформульовувати концептуальний апарат, теоретично обґрунтовувати теми та проблеми, обирати методи дослідження, організовувати педагогічний експеримент і впровадити отримані результати в практичну діяльність школи.

Після завершення цього курсу студент буде :
Знати:
– систему вищої педагогічної освіти в Україні, її організаційну
основу і структуру;
– завдання вищої педагогічної школи, функції вчителя;
– види навчальних занять, наукової роботи студентів, види
педагогічної практики;
– шляхи формування педагогічних умінь;
– сучасні філософські засади мистецької освіти;
– особливості різних національних методик викладання
„Музики”;
– базові ціннісні орієнтації педагога;
– культуру, техніку, та інші аспекти педагогічного мовлення;
– складові педагогічної майстерності викладача;
– педагогічний такт та етику діяльності викладача;
– особливості педагогічного впливу на особистість учня,
створення ситуацій успіху;
– сучасні методи, прийоми ефективного музичного навчання
учнів;
Вміти:
– обирати методи, форми та засоби самовдосконалення для
організації ефективної навчальної діяльності;
– аналізувати навчальну літературу, володіти навичками
опрацювання змісту навчального матеріалу, робити висновки та
узагальнення на основі опрацювання літературних джерел;
– сприймання та розуміння поведінки учнів під час різних видів музичної діяльності;
– словесного впливу під час бесіди на уроці музики;
– застосування різноманітних методів, прийомів музично-
педагогічного впливу на поведінку учня на уроці музики.
– застосування ефективних методів, форм навчально-пізнавальної
діяльності учнів;
– аналізувати результат власної навчальної діяльності, формувати
у себе педагогічне мислення, професійні переконання.

Рекомендована література

Основна література: оптимальна кількість джерел основної літератури Вчителю про педагогічну техніку / За ред. Л. І. Рувінського. — М.: Педагогіка, 1987. — 154 с. — Рос. мовою.
2. Головатий М. Ф. Навчи себе сам. — К.: МАУП, 2002. — 120 с.
3. Зорина Л. Я. Слово учителя в учебном процессе. — М.: Знание, 1984. — 80 с.
4. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. — М.:
Просвещение, 1987. — 192с.
5. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2002. — 384 с.
6. Основы педагогического мастерства / Под ред. И. А. Зязюна. — М.: Просвещение, 1989. — 302 с.
7. Палтишев М. М. Педагогічна майстерність і шляхи її досягнення (У пошуках практикоорієнтованих дидактичних підходів): Навч.метод. посіб. для слухачів курсів удосконалення вчителів. — К.: Видавець О. М. Ешке, 2000. — 119 с.
8. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В.
Карамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — 2ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2004. — 422 с.
9. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Уклад. Н. В. Гузій. — К.: ІЗМН, 2000. — 168 с.
10. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К.: МАУП, 2003. — 360 с.
11. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая
психология. — СПб.: Питер, 2000. — 416 с.
12. Словник термінології з педагогічної майстерності / За ред. Н. М. Тарасовича. — Полтава, 1995. — 63 с.
13. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: У5 т. — К.: Рад. шк., 1977. — Т. 3. — 670 с.
14. Сухомлинський В. Сто порад учителеві // Вибрані твори: У 5 т.— К.: Рад. шк., 1976. — Т. 2. — С. 419–654.
15. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка. — К.: Лібра, 1996. — 224 с.
16. Бобошко Ю. М. Режиссер Лесь Курбас. — К., 1987. — 146 с.
17. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? — М.: ЧеРо, 2001. — 240 с.
18. Луцюк А. М. Василь Сухомлинський про педагогічну майстер
ність учителя: Моногр. — Луцьк: Надстир’я, 2003. — 208 с.
19. Педагогічне мовлення: Навч.метод. посіб. зі спецкурсу для
педагогічних закладів / Л. В. Долинська, О. В. Гоголь, Л. М. Зінченко. — К., 1996. — 56 с.
20. Станиславский К. С. Работа актера над собой // Собр. соч.: В 9 т. — М.: Искусство, 1989. — Т. 2; Ч. 1. — 511 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму