Театральна педагогіка

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Рой  У. В.КМТ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМТ-21Рой  У. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів акторського та театрознавчого відділень з сукупністю наявних сучасних театрально-педагогічних методик, що використовуються для організації театральних гуртків для людей різного віку, занять, театральних аматорських труп, за чеською, німецькою та польською театрально-педагогічною практикою. Вміти провадити групу, укладати її мету та завдання відповідно до потреб учасників, створювати належні умови для кожного учасника, розподіляти навантаження, наповнювати заняття відповідно працювати з текстом як з майбутньою партитурою постави. Пропрацьовувати ролі (лінії персонажів) та вибудовувати загальну атмосферу майбутньої постави. Зробити процес створення постави та її результат максимально професійним.

Рекомендована література

 1. Американська філософія освіти очима українських дослідників // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22. 12. 2005. – Полтава, 2005. – 281 с.
 2. Pedagogika teatru. Kierunki, pefleksje, perspektywy. Instytut teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Warszawa, 2018.
 3. Бальме К. Вступ до театрознавства. Львів: ВНТЛ-Класика. 2008. 269 с.
 4. Бевзюк-Волошина Л. А.Роль сценографа у створенні художньо-просторової моделі драматичної вистави (остання чверть ХХ –початок ХХІ століття). -Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
 5. Бевзюк-Волошина Л.А. Театр і реальність. Просторова дезорієнтація глядача. Науковий вісник «Курбасівські читання»(НЦТМ ім. Леся Курбаса). Київ. 2014. No9. С. 157–171.
 6. Брехт Б. Про мистецтво театру. – К., 1977. – С. 291 – 299.
 7. Бичко А. Національні аспекти філософської освіти в Україні // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 210-229.
 8. Веселовська Г. Сучасне театральне мистецтво: навч. Посіб. – К. : НАКККіМ, 2014. – 143с.
 9. Веселовська Г. Українська (пост)радянська театральна освіта //Український журнал. – №3,2013.
 10. Гарбузюк М. Театральна критика в Україні: режим перезавантаження // Український журнал. – №3, 2013.
 11. Ґротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів. – 1999. – С. 13 – 23, С. 53 – 71, С. 89 – 112, С. 135 – 139.
 12. Дещо з нотаток Юліуша Остерви (переклад Ірини Волицької-Зубко) http://kurbas.org.ua/projects/almanah6_2/01.pdf
 13. Єрмакова Н. Березільська культура: історія, досвід. Інститут проблем сучасного мистецтваНаціональної академії мистецтв України. Київ: Фенікс. 2012.512 с.
 14. Заболотна В. Морально-етичні засади театрального критика // Просценіум. – Ч. 1. –  – С. 65 – 66.
 15. Заболотна, Валентина. Етика професії: тези лекцій / Просценіум. — Львів, 2001. — № 1. — С. 65-66.
 16. Історія українського театру ІІІ. У трьох томах. – Київ, 2009. Історія українського театру ІІІ. У трьох томах. – Київ, 2009.
 17. Історія українського театру ІІІ. У трьох томах. – Київ, 2009.
 18. Кавунник О. Мистецькі рефлексії культуротворення Марії Заньковецької http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/761/1/57770019.pdf
 19. Каліновська К. Педагогіка театру з перспективи культури // Просценіум. Львів. – №3 (52). – 2018. – с. 50-54.
 20. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого
 21. Клековкін О. Лесь Курбас.

http://shron1.chtyvo.org.ua/Klekovkin_Oleksandr/Les_Kurbas_Systema_i_metod_Polemichni_notatky.pdf

 1. Клековкін О. Ю. Театр при столику. Методологія театрознавства: Подорожній щоденник / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 432 с.  24. Кант И. О педагогике // Трактаты и письма. – М., 1980. – С. 445-504.
 2. Огнев’юк В. О. Філософія освіти – педагогіка – освітологія // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2010. – № 1-2. – С. 2-4.
 3. Клековкін, Олександр. Mise en scène. Ідеї. Концепції. Напрями [Електронна копія] / Олександр Клековкін ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. — Електрон. текст. дані (1 файл : 598 Мб). — Київ : Фенікс, 2017 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2019).
 4. Клековкін О. Данило Лідер: людина та її простір.
 5. Український театр. 1999. No 1–2. Ерзац-вкладка усередині журналу.
 6. No 1, 2, 3; 1999. –No 4.
 7. Кнебель М. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 2005. – С. 505 – 574.
 8. Ковальчук О. Молоде покоління українських сценографів. Питаннянавчання. Пошуки. Експерименти. Сучасне мистецтво: наук. зб.Київ: Фенікс. 2012. Вип. VIII. С. 153–166.76
 9. Ковальчук О. Сучасне покоління українських сценографів. Наслідування традицій та спрямованість у майбутнє. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. праць з мистецтвознавства і культурології. Київ: ХІМДЖЕСТ. 2010. Вип. 7.С. 98–106.77. Ковальчук О. Художники українського театру 1950-х –1980-х років: образні пошуки у часовому контексті. Нариси з історії театрального мистецтва України XX століття.Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ. 2006.С. 695– 783.
 10. Лідер Д. Мистецтво перетворення повсякденності. Мистецькі обрії: альманах. Київ. 2000. No 2.С. 150–156.
 11. Лідер Д. Мій улюблений драматург –Природа (Роздуми про взаємозв’язки Малого і Великого світу). Мистецькі обрії: альманах.Київ. 1999. С. 119–129.111.Лідер Д. Роздуми пропрофесію: технологія задуму. Мистецькі обрії: альманах. Київ: АМУ. 2002. Вип. 3.С. 124–134.
 12. Львівський національний університет імені Івана Франка
 13. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтваАкадемії мистецтв України; Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. — Київ: Інтертехнологія, 2006. — 1054с.: іл
 14. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтваАкадемії мистецтв України; Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. — Київ: Інтертехнологія, 2006. — 1054с.: іл
 15. Піскун І. М. Л. Кропивницький – огранізатор, режиссер,  актор українського театру. – К., Празька академія перформативних мистецтв
 16. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Театр: історія, теорія, практика: зб. Наук. Ст. Вип. 51 / Харків. Нац. Ун-т мистецтв ім. І. П. котляревського; упоряд. Я. В. Партола, ред. Л. В. Русакова, Я. О. Сердюк. – Харків: ХНУМ, 2018. – 296 с.
 17. Сергій Васильєв, Ірина Чужинова, Оксана Тукалевська. Український театр: шлях до себе. Здобутки. Виклики. Проблеми
 18. Театральна етика. Формування особистості актора: хрестоматія / [ідея видання та упорядкув. Богдан Козак]. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 172 с.
 19. Український театр: шлях до себе. Київ: ГО «Культурна Асамблея», КЖД «Софія», 2019.
 20. Український театр: шлях до себе. Київ: ГО «Культурна Асамблея», КЖД «Софія», 2019.
 21. Хайченко Е. Г. Почтеннейша публика, или Зритель как актер. М.: Росийский институт театрального искуства – ГИТИС, 2016. – 184с.
 22. Чоговец В. Життя і сцена. (Марія Заньковецька. На шляхах подвигу й слави. Між двох стихій. Колючки і троянди). – Київ, 1956. – С. 7-57.

Інтернет-джерела.

https://zaxid.net/statti_tag50974/

http://etnolog.org.ua/doc/specrada/bevzuk_dys.pdf  http://knutkt.com.ua/  http://kultart.lnu.edu.ua/  http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inlineimages/pdfs/_worksistor_teatr_text.pdf   http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inlineimages/pdfs/_worksistor_teatr_text.pdf  http://num.kharkiv.ua/structure/faculties/theatrical/  http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1327/  http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1329/

http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf  http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf  http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf

http://www.kurbas.org.ua/projects/almanah9/almanah9_12.pdf  https://bit.ly/2NT6Ypl

https://culture.pl/ru/article/pedagogikateatru  https://krytyka.com/ua/reviews/ukrayinskyyteatrshlyakhdosebezdobutkyvyklykyproblemy  https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiyteatrshlyahdosebedoslidzhennyastanuteatralnoyigaluzivukrayini/   https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiyteatrshlyahdosebedoslidzhennyastanuteatralnoyigaluzivukrayini/   https://pidruchniki.com/17990717/pedagogika/filosofski_osnovi_pedagogiki

Додаткова література: 

 1. «Defining Arts Integration” by Lynne B. Silverstein and Sean Layne © 2010, The John F. Kennedy Center for the Performing Arts (http://www.kennedycenter.org/education/partners/defining_arts_integration.pdf)
 2. Creating Meaning through Literature and the Arts: An Integration Resource for Classroom Teachers Claudia E. Cornett Published by Pearson/Merrill/Prentice Hall (ISBN: 0-13-097777-2)
 3. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено / Г.Лейтц : пер с нем. – 2 – е изд. – М.: “Когито-Центр”, 2007. – 380 с.
 4. Морено, Я.Л. Социометрия:Экспериментальный метод и наука об обществе / Я.Л.Морено : пер. С анг. – М.: Академический Поект, 2001. – 384 с. – (“Концепции”).
 5. Морено, Я.Л. Театр спонтанности /Я.Л.Морено. –  psychodrama.ru
 6. https://www.youtube.com/watch?v=ok9Hb5m4r7E
 7. https://www.youtube.com/watch?v=8Nlib2Lojgg
 8. психодрама
 9. https://www.youtube.com/watch?v=HjksVHzhTQo
 10. Володимир Пропп «Морфологія казки» 1998 (ІІ, VI, VIII) http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/intro.php
 11. Казкотерапія. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mamka.info/index.php?topic=4855.0
 12. Музичук О.О. Казка як засіб розвитку особистісних цінностей молодших школярів // Проблеми сучасної психології. – 2012. – №17.
 13. Сусанина И. “Введение в арт-терапию”. Когито, 2007.
 14. Сучкова Н.О. “Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей”. Сфера, 2008.
 15. Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. “Детские страхи. Куклотерапия в помощь детям”. СПб.: Речь, 2007г.
 16. https://www.youtube.com/watch?v=p_xyy_YNQU
 17. Искусство или реабилитация: для чего нужны особые театры https://www.miloserdie.ru/article/iskusstvoilireabilitaciyadlyachegonuzhnyosobyeteatry/
 18. http://waitinginthemargins.org/?page_id=254
 19. Інтеграційний театр «Brio» http://www.briotheatre.org/
 20. http://www.teatroterapia.lublin.pl/index.html
 21. https://www.youtube.com/watch?v=lCTNfxdCANk
 22. https://www.youtube.com/watch?v=7otA_90pDM0
 23. https://www.youtube.com/watch?v=1atNC_JCB3Y
 24. http://www.playbacktheatre.org/resources/newtopt/
 25. http://www.playbacktheatre.org/wpcontent/uploads/2010/04/Katzenbach_T%E2%80%Apdf 26. Апчел Олена. Документальний театр як вид сучасної постдраматичної театральної культури // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Рівне, Випуск 18., Т 1, 2012.
 26. “The destiny of words documentary theatre the avant-garde and the politics of form” Timothy Youker, Columbia Uniwersity, 2012.
 27. Pawłowski: Teatr dokumentalny – psychoterapia dla małych miasteczek http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/PawlowskiTeatrdokumentalnypsychoterapiadlamalychmiasteczek/menuidhtml
 28. Документальный театр Петера Вайса/ Текст А.В. Елисеева http://teatre.ua/modern/dokumentalnyjteatrpeteravajsa/
 29. Місто на Ч https://www.youtube.com/watch?v=WMPz3gFUJ48
 30. Вистава «КомА» https://www.youtube.com/watch?v=0DtFcpiPNsQ
 31. Вистава «Місто на Ч» http://teatre.com.ua/review/mistonachteatralnodokumentalnyjeksperyment/
 32. «Щоденники Майдану» https://www.youtube.com/watch?v=vFMjUxsMkEM
 33. Андрій Май https://www.youtube.com/watch?v=VnbaooECLYI
 34. Places of performance : the semiotics of theatre architecture / Wydawnictwo PWN / Marvin Carlson.2007.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму