Психологія ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516КМХ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМХ-31

Опис курсу

Суперечливе ХХІ ст. доводить, що знання свого внутрішнього стану, своєї душі, інтуїції, вміння спілкуватися з оточуючим світом, із соціумом – необхідна умова успіху кожної людини. Давньогрецький заклик „пізнай самого себе” залишається актуальним і сьогодні.
Програма курсу висвітлює широке коло питань психології і спрямована на формування у студентів уявлень про теоретичні аспекти психології та аналіз запропонованого матеріалу для подальшого його практичного використання не лише в професійній діяльності, а й в особистому житті.
Мета навчального курсу „Загальна психологія” − виклад теоретичних та експериментальних основ психології, ознайомлення студентів із найбільш відомими і впливовими психологічними моделями, напрямками психології, методами психологічних досліджень, структури психіки, особистості. Це допоможе їм краще зрозуміти психологічні проблеми людини, особливості її пізнавальної сфери, проблеми формування особистості. Отже, основною метою даної дисципліни є формування системи знань і вмінь щодо загальної психологічної підготовки студентів, необхідної для вирішення практичних, професійних і наукових завдань.
Основні завдання курсу:
• Ознайомлення слухачів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
• Усвідомлення особливостей різних етапів розвитку особистості;
• Розуміння суті різних психічних явищ та фактів;
• Допомогти студентам психологічно свідомо ставитись до розв’язання особистих та професійних проблем
Отже, по закінченню курсу, студенти повинні ЗНАТИ:
1. Основні наукові психологічні категорії
2. Психологічне походження індивідуальних особливостей людини
3. Психологічні особливості різних етапів розвитку особистості
4. Особливості міжособистісного спілкування
ВМІТИ:
1. Аналізувати психічні стани та явища
2. Вступати в наукові дискусії, аргументувати власну думку, користуючись термінами наукової психології
3. Психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем.
КОМПЕТЕНЦІЇ:
• Знання та розуміння: Знання основних принципів та методів наукового психологічного дослідження; базові уявлення про психічні явища та феномени, сучасні напрямки та галузі психології, аспекти та види спілкування. Розуміння можливостей та специфіки різних форм фахової психологічної допомоги.
• Застосування знань та розумінь: Вміння виділяти та аналізувати психологічні аспекти власної професійної діяльності: здатність до ефективної співпраці в умовах командної роботи, аналіз та врахування індивідуальних особливостей колег по роботі, використання психологічних знань в роботі з учнями; здатність до розуміння власних психічних станів.
• Формування тверджень: Здатність критично оцінювати ситуації та сторони взаємодії, ідентифікувати конструктивні та деструктивні впливи на особистість та ділову взаємодію;
• Комунікативні навички: Здатність ефективно використовувати психологічні прийоми та засоби подачі інформації під час публічного виступу, у ході міжособової та групової взаємодії.
• Навички навчання: Здатність знаходити оптимальних шляхи конструктивного розв’язання комунікативних задач та завдань, пов’язаних із особистісним розвитком і самореалізацією. Вміння прогнозувати особисті та соціальні наслідки власних дій; формувати і досягати цілі, відповідно до наявних психологічних ресурсів та зони своєї відповідальності.

Рекомендована література

Базова

  1. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
  2. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

Допоміжна 

  1. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с.
  2. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.
  3. Партико Т. Б. Курс загальної психології: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.
  4. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

Матеріали

Засоби діагностики Питання до заліку курсу Психологія

Робоча програма Психологія

Силабус: Психологія

Завантажити силабус