Постколоніальні студії в театрознавстві

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гарбузюк  М. В.КМТ-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМТ-51мдоцент Гарбузюк  М. В.

Опис курсу

Курс розроблено для опанування студентами нових методологічних підходів у дослідженнях театрального мистецтва як в історичному, так і сучасному аспектах. Міждисциплінарний характер
постколоніальних студій дозволяє слухачам зрозуміти внутрішні зв’язки між різними дисциплінами гуманітаристики: історією, літературою, мистецтвознавством, культурологією, а також усвідомити специфіку театрознавства як науки. Курс передбачає поєднання теоретичних знань із практичним аналізом складних явищ театрального процесу. Курс розроблено і викладається лише в ЛНУ імені Івана Франка.

Мета та цілі курсу

Мета: сформувати у студента системні навички аналізу творів сценічного мистецтва з перспективи постколоніальних студій; розвинути у студента критичне мислення як у сприйнятті історичних фактів, так і актуального мистецтва; сприяти вихованню активної життєвої та громадянської позиції студента. Цілі: навчити студента базовій термінології постколоніальних студій; ознайомити із корпусом наукової літератури з постколоніальних студій, науковими збірниками та монографіями вітчизняних та закордонних учених; сформувати бачення постколоніальних студій як міждисциплінарного інструментарію сучасного гуманітарія; розкрити та виявити колоніальні/антиколоніальні/постколоніальні стратегії у історії українського театру та у стосунку до нього; зафіксувати в свідомості слухача театр як предмет та суб’єкт постколоніальних студій, а також як об’єкт/суб’єкт владних дискурсивних практик.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати: генезу, базові наукові праці з постколоніальних студій закордонних та вітчизняних учених; базову термінологію постколоніальних студій; особливості колоніальних/антиколоніальних/постколоніальних дискурсів у культурі, театральній зокрема; закономірності проявів владних дискурсивних практик на театрі;
вміти: аналізувати історичні факти, явища, персоналії, а також процеси актуального театрального життя методами постколоніальних студій; аналізувати драматичні твори різних епох, від античності до сьогодення – з погляду колоніальних/антиколоніальних/постколоніальних практик; провадити дослідницьку та критично-аналітичну діяльність

Рекомендована література

Основна література:
Бгабга Г. Націєрозповідність / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / ред. М. Зубрицька. Львів : Літопис, 2002. С. 738–740.
Бережна О. Як намалювати ворога? «Свої» і «чужі» в ранньомодерній українській іконографії. Theatrum humanae vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко : зб. наук. пр. 2012. С. 472–488.
Бодрийяр Ж. Китч / Бодрийяр Ж. Общество потребления.
Его мифы и структуры. Москва, 2006. С. 144-146.
Бовуа Д. Креси чи Русь-Україна? Пер. з пол. Львів: Растр-7, 2018.
Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 430 с.
Вальденфельс Б. Топографія Чужого. Студії до феноменології Чужого / пер. з німецької. Київ : ППС-2002, 2004.
Гарбузюк М. Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ ст.: стратегії та форми репрезентації. Львів: Простір-М, 2018.
Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискурсії про ідентичність. Київ: Критика, 2005.
Гундорова Т. Колоніальність як маскарад // Harvard Ukrainian Studies 32–33 (2011–2014): 395–414.
Гундорова Т. Кітч і література. Травестії. Київ : Факт, 2008. 284 с.
Гундорова Т. Микола Гоголь і колоніальний кітч. Гоголезнавчі студії. Ніжин, 2009. Вип. 18. С. 17–40.
Гундорова Т. Чорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм. Київ: Критика, 2013.Київ.
Доній В. С. Постколоніальні студії в українському літературознавстві // Науковий вісник МДУ ім. О. Сухомлинського. 2014. Вип. 4. С. 322-325.
Іванишин П. Українське літературознавство постколоніального періоду. Київ: «Академія», 2014.
Забужко. О. Хроніки від Фортінбраса. Вид. 4-те. Київ: Факт, 2009.
Клочовський Я. Філософія діалогу. Пер. з пол. Київ: Дух і літера, 2013.
Література. Теорія. Методологія. 2-ге вид. /упор. Д. Уліцька. Пер. з пол. Київ: Видавничий дім «Київсько-Могилянська академія», 2008.
Наливайко Д. Літературна імагологія: стратегії й методи / Дмитро Наливайко / Літературна компаративістика. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Фоліант, 2005. – Вип. 1. – С. 27–44.
Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст. Київ: Інтертехнологія, 2006.

Нові підходи до історіописання / за ред. П. Берка. Пер.з англ. Київ: Ніка-Центр, 2013.
Пажо Д. -А. Від культурних кліше до імажинарного / Літературна компаративістика. Вип. IV. Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. Ч. ІІ. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2011. С. 396–430.
Постколоніалізм. Генерації. Культура. / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. Київ : Лаурус, 2014.
Саїд Е. Культура й імперіалізм. Пер. з англ. Київ: Видавництво
«Часопис «Критика», 2007.
Сарапин В. Художнє осмислення національної культурної ідентичності у п’єсах „казак-стихотворец” о. Шаховського і „Наталка полтавка” І. Котляревського // Питання літературознавства. 2010. Вип. 81. С. 257-268.
Томпсон Е. Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм. Пер. з англ. Київ: Основи, 2006.
Чорновол І. Компаративні фронтири. Світовий і вітчизняний виміри. Київ: Критика, 2015.
Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії. Київ: «Академія», 2013.

Додаткова література:
Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. Пер. з англ. Київ:Смолоскип, 2008.
Бовуа Д. Креси чи Русь-Україна? Підгірці, 2019.
Вулф Л. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / пер. з англ. С. Білецький за участ. Т. Цимбала ; наук. ред. Т. Цимбал. Київ : Критика, 2009.
Мотиль О. Підсумки імперій. Занепад, розпад і відродження. Київ: Критика, 2009.
Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження. Київ: «К.І.С.», 2011.
Пам’ять і питання ідентичності. Польща. Україна / за редакції Томаша Горбовського і Пйотра Косєвського. Варшава, 2013.

Інтернет-джерела.
Гарбузюк М. Бабусина скриня чи ящик Пандори? // Інтернет-видання «Збруч». URL: http://zbruc.eu/node/59657 (дата звернення 29.03.2019).
Гринберг К. Авангард и китч. Moscow art magazin [Електронний документ] / Художественная культура. 2005. № 60. URL: http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard-i-kitch/ (дата звернення 02.04.2019)
Лібер М. Називати речі своїми іменами (короткий словник критичних понять) / Михайло Лібер. – Мережева платформа «Бриколаж» http://www.lab.org.ua/article/614/
хайло Лібер / Мережева платформа «Бриколаж» http://www.lab.org.ua/article/614/
Павлишин М. Постоколоніальна теорія і критика. Режим доступу:
http://1576.ua/uploads/files/5359/Pavlyshyn_Marko. Poskolonial_na_krytyka_i_teorija._Slovo._Znak._Dyskurs_Antologij_literaturno_krytychnoji_dumky_XX_st.1576.ua.pdf
Співак Г. Ч. Чи може підпорядковане промовляти? //
http://1576.ua/uploads/files/5383/Gajatri_Chakravorti_Spivak._Chy_mozhe_pidpor_adkovane_promovl_aty._Slovo._Znak._Dyskurs_Antologija_literaturno_krytychnoji_dumky_XX_st.1576.ua.pdf
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко. Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Culture/fuko_slv/
Шумилович Б. Дещо про кітч / Збруч. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/79257

Відеоматеріали
https://www.youtube.com/watch?v=DueCM1aKfRY
https://www.youtube.com/watch?v=8hf8dVe5DMA
https://teatr-dndz.com/
http://verim.dp.ua/repertoire_s/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/

Матеріали

Силабус курсу “Постколоніальні студії в театрознавстві”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму