Партнерінг

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Гриценко Я. В.

Опис курсу

Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних, практичних основ хореографічних дисциплін з особливостями переміщення в просторі в тактильному дотику з партнером з використанням силових підтримок, правил та характеру їх виконання, послідовності засвоєння, використанні в хореографічному мистецтві, загальних зауважень.
Завдання: оволодіти практичними навичками методичного виконання силових підтримок з використанням принципів, які використовуються у сучасному танці, закріплення теоретичних знань, підготовки та проведення уроку з партнерінгу, які необхідні для бакалавра хореографії.

знати:
– теоретично-практичний матеріал з партнерінгу у хореографічному мистецтві;
– місце та роль дисципліни «партнерінгу» в хореографічному мистецтві;
– засвоєння техніки та манер виконання основних елементів;
– правила використання рухів;
– систему роботи м’язів тіла під час підтримок;
– специфіку побудови учбових комбінацій, частин уроків та повноцінного заняття;
– знати витоки партнерінгу та представників даного напряму;
уміти:
– самостійно аналізувати методику викладання підтримок в хореографічному мистецтві;
– на практиці застосовувати отримані теоретичні знання;
– пояснювати вивчені прийми підтримок, взаємодії з партнером;
– грамотно підбирати музичний матеріал для занять;
– складати та доносити навчальні приклади та етюди на основі вивченого матеріалу;
– фіксувати та виправляти допущені помилки в роботі;
– уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
– проводити контроль та самоконтроль під час виконання вправ;
– складати комплекс вправ для напрацювань навиків;
– методично рекомендувати дозування вправ з гімнастичних та акробатичних елементів.

Рекомендована література

Базова
1. Чілікіна Н. О. Кінезіологія як новація в процесі навчання хореографії / Н. О. Чілікіна // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 21–22 квіт. 2016 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — Харків, 2016. — C. 226–227.
2. Мова Л. Людське тіло в сучасному світі Харківських Міжнародних психологічних Читань.–Харків, 2010.–С. 486-490.
3. Gaga people. Dancers. Creator and choreographer Ohad Naharin. 2018. URL: https://www.gagapeople.com/en/ (дата звернення: 17.11.2019).
4. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020.
5. Скиба Ю. Ю. Фізичний театр DV8 у контексті розвитку сучасного танцю/ Ю. Скиба // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич. Вип. 35 ‒ C. 57‒ 63
6. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк
Додаткова
1. Львівський національний університет імені Івана Франка- [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/
2. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
3. Коновалова Г.О. Контактна імпровізація як елемент вдосконалення професійної майстерності танцівника. URL: file:///Users/taras_tuchapskyi/Downloads/Vknukim_myst_2011_25_10.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

Силабус: Партнерінг

Завантажити силабус