Основи авторського права

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7доцент Миклушка І. З.КМБ - 41

Опис курсу

Мета курсу – сприяти студентам у набутті необхідних теоретичних знань і практичних навичок щодо авторсько-правової грамотності у діяльності видавця; дати студентам розуміння етичних аспектів обраної професії, що забезпечує професійну підготовку майбутніх фахівців бібліотек.

Завдання курсу:

 • забезпечити знання етичного та юридичного характеру у сфері авторського права, а також уміння використовувати їх на практиці, в тому числі забезпечити:
 • знання Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 • міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності;
 • знання етичних норм щодо авторсько-правових відносин в обраній професії;
 • знання редакційних статутів редакційних та видавничих організацій.

Студент повинен знати:

 • українське та міжнародне законодавство у сфері авторського права;
 • основні принципи та поняття у сфері захисту інтелектуальної власності;
 • права та обов’язки учасників масово-комунікаційного процесу відповідно до Законів України, етичних кодексів творчих спілок, редакційних статутів та умов авторських та трудових договорів;
 • юридичну практику із порушення автором, редактором, видавцем, бібліотекарем прав інших осіб;
 • юридичну практику щодо порушення прав автора, редактора, журналіста, бібліотекаря.

Студент повинен вміти:

 • захищати свої авторські права;
 • уникати порушень авторського права у процесі майбутньої професійної діяльності;
 • чітко розрізняти плагіат та компіляцію.

Змістові модулі: «Основні принципи і поняття у сфері авторського права», «Форми порушення авторського права», «Проблеми авторського права в умовах розвитку новітніх інформаційних технологій».

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Основи авторського права Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп`ютерне авторське право Київ : КНТ, 2005 2
  Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп`ютерне авторське право.  – 2-е вид., стереотип. Київ : КНТ, 2006 1
  Афанасьєва К. О. Авторське право : практ. посібник Київ : Атіка, 2006 3
  Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник Київ : Знання, 2006 10
  Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник. – 2-ге вид., стер. Київ : Знання, 2008 12
  Базилевич В., Ільїн В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку Київ : Знання, 2008 2
  Бойкова О. Ф. Библиотечная практика и авторское право : науч.-практ. пособ. Москва: Либерея, 2004 7
  Бондаренко С. В. Авторське право та суміжні права : курс лекцій Київ : Ін-т інтел. власн. і права, 2008 віртуальний читальний зал
  ред. О. Д. Бурсук Закон України про авторське право i сумiжнi права : офіційне видання Київ : Парламентське вид-во, 1998 1
  Вачевський М. В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах: Теорія і практика : навч. посіб. Київ : Центр навч. л-ри, 2004 8
  Горовий В. (кер. проекту), Онищенко О., Попик В. та ін. Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України: [монографія] Київ : НБУВ, 2015 віртуальний читальний зал
  Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. Київ : Либідь, 2003 2
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  авт. кол.: С. А. Довгий, В.  С. Дробязко, В. А. Жаров и др. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. В 4 т. Т. 2. Авторское право и смежные права Киев : Ін Юре, 1999 1
  Дроб’язко В.С.,

Дроб’язко Р. В.

Право інтелектуальної власності : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2004 21
  Коваль А. М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав : Теорія і практика Київ : Юстініан, 2005 2
  шеф-ред. В. С. Ковальський;

редкол.: В. Г. Гончаренко, Е. Ф. Демський, О. М. Джужа та ін.

Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : [зб. нормат. актів : станом на 15 лют. 2003 р.] Київ : Юрінком Інтер, 2003 1
  Коноваленко В. Авторське право у видавничій справі : практичний посібник Тернопіль : Навч.книга-Богдан, 2010 2
  Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності : підручник для студ. ВНЗ Київ : Істина, 2007 10
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Лiнет О. Купiвля i продаж авторських прав на лiтературнi твори : практ. посіб. для видавництв України Київ : Основи, 1996 3
  Онищенко О.С., Горовий В. М., Попик В. І. та ін. Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій Київ : НБУВ, 2011 віртуальний читальний зал
  Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника : посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2012 віртуальний читальний зал
  Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України : навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак. ун-тів Київ : Юрінком Інтер, 1998 16
  за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького Право інтелектуальної власності: Академічний курс : підручник для студ. ВНЗ. – 2-ге вид., перероб., доп. Київ : Ін Юре, 2004 90
  Попик В. (кер. проекту), Горовий В., Онищенко О. та ін. Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : [ монографія] Київ : НБУВ, 2015 віртуальний читальний зал
  Роїна О. М. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база. – 2-ге вид. Київ : КНТ, 2005 1
  Роїна О. М. Інтелектуальна власність та її захист : Нормативно-правове регулювання. – 3-є вид., перероб., доп. Київ : КНТ, 2006 1
  за ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб’язка Інтелектуальна власність : словник-довідник. У 2 т. Т. 1. Авторське право і суміжні права Київ : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000 1
  Семків В. О.,

Шандра Р. С.

Інтелектуальна власність : підручник для студентів не юридичних факультетів Львів : Галицький друкар, 2015 76
  Сергієнко В. В. Інтелектуальна власність Харків : ХНЕУ, 2016 1
  Стрижак О. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2007 1
  Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посібник Київ : Наша культура і наука, 2005 29
  Ястремська О. М., Ріпка Д.  О. Інтелектуальна власність: навч. посібник Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010 1