Науковий семінар “Актуальні проблеми сучасного бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства: формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики”

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5КМБ - 41Седляр О. В.

Опис курсу

Мета курсу – допомогти студентам оволодіти навичками наукового пошуку, відбору матеріалу, необхідного для розкриття теми курсової роботи, його використання, узагальнення та аналізу; підготувати курсову роботу як завершене оригінальне теоретико-прикладне дослідження.

Завдання – досягти належного рівня знань, умінь і навичок у студентів для підготовки курсової роботи, яка за жанром є тематичним бібліографічним покажчиком або бібліографічним оглядом.

У результаті оволодіння матеріалом дисципліни студент повинен знати:

 • порядок організації виконання та представлення курсової роботи до захисту перед комісією;
 • методику наукового пошуку, відбору та аналізу матеріалу, необхідного для розкриття теми курсової роботи;
 • особливості побудови структури курсової роботи та порядок викладу матеріалу;
 • основні завдання та специфіку виконання бібліографічного тематичного покажчика та бібліографічного огляду за матеріалами фахової періодики;
 • загальні вимоги до оформлення дослідження та загальні вимоги до захисту.

уміти:

 • застосовувати отримані знання, уміння та навички наукового пошуку, відбору матеріалу (наукових статей), необхідного для розкриття теми курсової роботи;
 • узагальнювати та аналізувати отриманий матеріал;
 • готувати бібліографічні записи для анотованого тематичного бібліографічного покажчика;
 • готувати бібліографічний огляд статей із фахової періодики;
 • визначати структуру курсової роботи, формулювати її мету, завдання тощо;
 • самостійно за консультативною участю наукового керівника підготувати курсову роботу як завершене оригінальне теоретико-прикладне дослідження.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Особливості організації виконання тематичного бібліографічного покажчика (на матеріалах фахової періодики) як курсової роботи.
 2. Початок роботи із джерельною базою курсового дослідження.
 3. Завершення роботи із джерельною базою курсового дослідження, написання та редагування тексту курсової роботи, підготовка до її захисту.

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Науковий се-мінар «Акту-альні пробле-ми сучасного бібліотекознавства, бібліо-графознавства та книгознав-ства» авт.-уклад.: І. М. Баньковська, О. М. Бруй, О. В. Малецька та ін. Правила складання предметних рубрик : метод. рек. Київ : НаУКМА, 2010 віртуальний читальний зал
    Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : ДСТУ 3582:2013 Київ : : Мінекономрозвитку України, 2014 віртуальний читальний зал
  уклад. О. Галганова Складання бібліографічних посібників : інформаційно-методичні матеріали Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2015 віртуальний читальний зал
  Гречихин А. А. Общая библиография [Электронный ресурс] : учеб. для вузов – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/CB/about.htm. – Заглавие с экрана Москва : Изд-во МГУП, 2000  
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Женченко М. І. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. Київ : Жнець, 2011 7

віртуальний читальний зал

  Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development…/15018.001.pdf. – Назва з екрана. Київ : НАКККіМ, 2014  
  Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформа-ції: бібліографічний опис : навч. посіб. Харків : ХАІ, 2010 віртуальний читальний зал
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2006 5

віртуальний читальний зал

  Літнарович Р. М.,

Кубай О. В.

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : навч. посіб. Рівне : МЕГУ, 2010 віртуальний читальний зал
  уклад. І. Г. Лобановська Індексування документів ключовими словами : метод. рек. Київ : Нілан-ЛТД, 2011 віртуальний читальний зал
  [авт.-уклад. Н. А. Рибчинська] Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010 8
  Рикун И. Э. Создание биобиблиографических указателей и справочников : информ. ресурсы и методы поиска : метод. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. Одесса : Одес. нац. науч. б-ка, 2011 1
  Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури Київ : НБУВ, 2002 2

віртуальний читальний зал

  уклад.: О. М. Устіннікова, Н. А. Палащина Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах Київ : Кн. палата України, 2017 віртуальний читальний зал
  Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004 25

віртуальний читальний зал

  Эко У. ; пер. с ит. Е. Костюкович Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учеб.-метод. пособ. – 2-е изд. Москва : Книж-ный дом «Универ-ситет», 2003 віртуальний читальний зал