Методика викладання театрознавчих дисциплін

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Максименко С. М.КМТ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМТ-1мМаксименко С. М.

Опис курсу

Курс покликаний сформувати у студента системні навички викладання різних фахових театрознавчих дисциплін, усвідомлення відмінностей у методиках викладання різних курсів для різних аудиторій та рівнів підготовки слухачів, ознайомити студентів із новими викладацькими технологіями та сучасними вимогами до проведення аудиторних занять з дисциплін фахового циклу та організації самостійної роботи студента.

Мета та цілі курсу: 

Курс покликаний навчити студента самостійно працювати як лектора/викладача фахових дисциплін; закріпити як професійні знання, набуті під час навчання, так і педагогічні навики; підготувати студента до проходження асистенської практики; розвинути комунікативні навички у роботі із слухачами; підготувати до просвітницької та лекторської діяльності у фахових та нефахових середовищах.

У результаті проходження курсу студент буде

знати: мету, завдання та методичні особливості викладання різних театрозначих дисциплін; набір базової та допоміжної літератури для опанування цих дисциплін; технологію проведення лекторського та семінарського занять, проміжного та підсумнкового контролю з фахових дисциплін.

вміти: готувати самостійно та провадити лекційні та семінарські заняття з дисциплін театрознавчого циклу; шукати та знаходити аудіовізуальні джерела для проведення лекцій та семінарів; керувати самостійною роботою студента в процесі опанування фахових дисциплін; визначати ближчу та дальшу перспективу індивідіуального розвитку студента у дослідницько-пошуковій та аналітично-критичній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М., 1967.
 2. Антична література: Хрестоматія / Упорядник О. І. Білецький. — К., 1936; 1968.
 3. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральних вечеров. – М., 1981
 4. Дживелегов А.И. Бояджиев Г. История западноевропейского театр от возникновения до 1789 г. – М., 1941
 5. История зарубежного театра/ Под редакцией Г.Н. Бояджиева. – Ч.1. – М., 1971
 6. Клековкін, О. Theatrica. Старовинний театр у Європі від початків до кінця XVIII століття : лексикон. – К. : АртЕк, 2009. – 568 с.
 7. Клековкін О. Античний театр. – К, 2004
 8. Клековкін О. До окреслення лексеми “театр”// Вісник львівського ун-ту. – 2003. – Вип.3. – С.3-14;
 9. Клековкін О. Містерія у генезі театральних форм і сценічних жанрів. – К., 2001
 10. Клековкін, О.Мистецтво: Методологія дослідження. Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. Київ : Фенікс, 2017.
 11. Клековкін О. Дискурс про театр. Історіографічний словничок. – К., 2016. – 136 с.
 12. Паві, Патріс: Словник театру. – Львів, 2006. – 640с.;
 13. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1985
 14. Бентли Є. Жизнь драмы. – М., 1978.
 15. Бальме К. Вступ до театрознавства. Пер. з нім. Львів, Класика, 2008.
 16. Васильєв С. Опанування жанрів журналістики для театральних критиків. Метод. посібник. Київ, 2011.
 17. Халперн Д. Психология критического мышления. – Петербург: Питер, 2000. 496 с.
 18. Тягло О. В. Критичне мислення: [навч. посібник] / Тягло О. В. Х. : Основа, 2008. 187 с.
 19. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки/Пер. за ред. О. Глотова. Тернопіль: Мандрівець, 2007.
 20. Терно С.О. Теорія розвитку критичного мислення – сучасна методологічна основа історичної освіти / С.О. Терно // Особистість в єдиномуо світньому просторі. Збірник наукових тех. / наук.редактори В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко. – Запоріжжя: ТОВ “Фінвей”, 2012. – С. 92-94. – Режим доступу:http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/125.ukr.html
 21. Топольський Є. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації / Єжи Топольський. – Київ: «К.І.С.», 2012. – 400 с.
 22. Тимоха С.Теоретичні основи розвитку критичного мислення студентів // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Випуск LV. Частина ІІ. – Слов’янськ – 2011  //http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gnvp/2011_55_2/8.pdf
 23. Допоміжна
  1. Антология источников по истории, культуре и религии Древній Греции. – СПб., 2000
  2. Античні поетики: Арістотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. Горацій. Про поетичне мистецтво. – Київ: Грамота, 2007. – 168 с.
  3. Аристофан. Комедії. – Х., 2002
  4. Еврипід Трагедії/ Переклад з давнього. А. Содомори та Б. Тена – К.: Основи, 1993. – 448 с.
  5. Есхіл. Трагедії / Переклади з давньогрецької А. Содомори та Бориса Тена. — Київ: Дніпро, 1990. — 320 с.
  6. Иллюстрированная история мирового театра. Под ред. Джона Рас села Брауна. – М., 1999
  7. Сенека. Трагедии. – М., 1983
  8. Софокл. Трагедії / Переклад Бориса Тена, А. Содомори. — К., 1989.
  9. Теренций. Комедии/ Пер. с лат. А. В. Артюшкова. – М., “Худ. литература”, 1985
  10. Хейзинга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XV и XVI веках во Франции и Нідерландах. – М., 1988
  11. Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuzki/Pod red. Anny Loby. – Gdańsk, 2006

   

   Інформаційні ресурси

  «Як це робиться? Магічний інгридієнт театральної кухні» / URL: https://www.facebook.com/JamFactoryArtCenter/videos/1402284446597412/.

  «Український театр після революції Гідності». URL: https://www.facebook.com/JamFactoryArtCenter/videos/1302136213296803/

  «Хто ми? Український театр 1819-2014. Неакадемічна версія». URL:  https://www.facebook.com/JamFactoryArtCenter/videos/1087031994826475

  http://teatre.com.ua/

  http://www.ktm.ukma.kiev.ua/

Матеріали

Силабус курсу “Методика викладання театрознавчих дисциплін”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму