Методика роботи з хореографічним колективом ОП 024 – 2021

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Плахотнюк О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Яцеленко А. А.

Опис курсу

Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних знань хореографічних дисциплін, вивчення методики роботи з хореографічним колективом, багатогранною діяльністю керівника колективу, особливостями організації роботи з різними категоріями учасників хореографічних колективів, специфікою та методикою роботи з ними.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне мистецтво. Теоретичні та методичні питання вивчення, навчання та організації, процесів роботи керівника хореографічного колективу.
Між предметний зв’язок: Методика викладання хореографії, Теорія та методика викладання класичного танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю народно-сценічного танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю українського танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю сучасного танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю сучасного бального танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю історико-побутового танцю, Імпровізація та контактна імпровізація.
Програма передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть студентам оволодіти сучасною методикою організації діяльності керівника хореографічного колективу у сфері хореографічного мистецтва.
Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, вмінь і навичок які допоможуть виконувати фахову діяльність в галузі культури і мистецтва, розв’язати завдання стосовно проблеми адаптації у середовищі пов’язаних з роботою у колективі як керівник-менеджер.
Застосування набутих знань під час погодження навчальних практик, педагогічної та виробничої практики.
У результаті вивчення курсу студенти повинні.
Завдання: підвищення рівня теоретичних знань з методики організації роботи з хореографічним колективом, закріплення практичних навичок щодо цього, підготовка студента до майбутньої діяльності в якості керівника аматорського хореографічного колективу. Найважливіші моменти у цій діяльності:
– організація, становлення та розвиток колективу;
– здійснення в ньому навчально-виховної роботи;
– організація і проведення концертних виступів.
Програма передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть студентам оволодіти сучасною методикою навчально-виховної та репетиційної роботи в колективі.
Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, які допоможуть розв’язати завдання стосовно проблеми адаптації у середовищі пов’язаних з роботою у колективі та його керівництвом.
Більш поглиблене засвоєння студентами теоретично-практичних знань хореографічних дисциплін (теорія та методика викладання класичного танцю, теорія та медика викладання народно-сценічного танцю, теорія та методика українського танцю, теорія та методика викладання сучасного танцю та інших фахових дисциплін).
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
– напрямки розвитку сучасної науки про методи керівництва колективом;
– загальні вимоги до організації роботи в аматорських колективах;
– закономірності розвитку аматорського колективу;
– роль керівника в хореографічному колективі;
– особливості самоврядування у колективі та його функції;
– методами стимуляції діяльності хореографічного колективу;
– типи та функції хореографічного колективу. Колектив як особливий тип міжособистісних відносин;
– особистість керівника хореографічного колективу. Основні характеристики стилю викладання;
– методи та принципи хореографічного навчання;
– документація керівника хореографічного колективу;
– організація навчально-тренувального процесу хореографічного колективу;
– типи спеціалізованих приміщень, їх цільове призначення та обладнання;
– гігієна учасників хореографічного колективу;
– організація набору та система професійних вимог до учасників хореографічного колективу;
– організація роботи з учнівським та батьківським активом колективу;
– методика виховної роботи керівника хореографічного колективу;
– планування виховної роботи в хореографічному колективі;
– позаурочна робота керівника хореографічного колективу;
– бесіди керівника з колективом;
– колектив – шляхи виховання згуртованості колективу;
– методи та принципи хореографічного навчання;
– планування навчально-тренувальної роботи в хореографічному колективі;
– розвиток музичності на уроках;
– музичний супровід та вимоги до нього в навчальному процесі;
– виконавська майстерність та культура уваги виконавців хореографічного колективу;
– організація навчального процесу з дітьми певними фізичними вадами;
– методика проведення хореографічних занять з дітьми дошкільного віку (3-6 років);
– методика проведення хореографічних занять з дітьми молодшого шкільного віку (7-10 років);
– методика проведення хореографічних занять з підлітками (11-15 років);
– методика проведення занять з дітьми ранньої юності (15-18 років);
– методика робот з дорослим (старше 19 років) хореографічним колективом;
– специфіка роботи в аматорських та професійних колективах;
– репертуар та принципи його формування;
– методика проведення відкритого уроку в хореографічному колективі;
– концертна діяльність хореографічного колективу та її види;
– гастрольна діяльність хореографічного колективу та її організація;
– конкурси, фестивалі, огляди з хореографічного мистецтва.
уміти:
– застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності при керівництві хореографічним колективом;
– планувати роботу в колективах;
– проводити навчально-виховну роботу;
– організовувати концертну діяльність хореографічного колективу, участь у конкурсах, фестивалях. самостійно аналізувати методику викладання хореографії;
– на практиці застосовувати отримані теоретичні знання з методики роботи з хореографічним колективом;
– володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
– уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
– уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
– застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку.

Рекомендована література

 1. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія / Л. Андрощук, В. Балагур, Т. Благова, О. Мартиненко, О. Плахотнюк. // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с. https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU.
 2. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. Кінезіологія танцю.pdf.
 3. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с. О. Плахотнюк 2.3 Джаз-танець у мистецтвознавчому дискурсі сьогодення.pdf.
 4. Менеджмент соціокультурної діяльності / Колективна монографія // О. Козаренко, В. Пасічник, Ю. Чекан, О. Плахотнюк, Г. Карсь та ін. – Львів : Растер-7, 2018. – 208 с. Олександр ПЛАХОТНЮК ХОРЕОГРАФІЧНІ КОНКУРСИ – ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. pdf.
 5. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdf
 6. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4).Vzdelávanie a spoločnost Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. pdf.
 7. Plakhotnyuk О. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 4 (44), ч. І – С. 71–75.
 8. Plakhotnyuk О. The maintaining questions of research of choreographic art in Ukraine started of the 20-th century / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 5 (45), ч. І – С. 72–75.
 9. Plakhotnyuk O. Cosmopolitan processes in the theater of classical ballet / O. Plakhotnyuk // Knowledge. Education. Law. Management Nauka. Oświata. Pravo. Zarządzanie. – Lublin : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, 2021 – № 5 (33) –vol. 3 – Р. 38–43. (Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library). uazhurnalikelm_5_3_2020. pdf. http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/24
 10. Плахотнюк О. Белетмейстери державного українського театру музичної комедії у Львова (1946–1953 років) / О. Плахотнюк – Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство  – Випуск 20 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 203–211 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10625
 11. Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр.молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
 12. Плахотнюк О. Героїко-патріотична спрямованість сучасної хореографії в рамках фестивалю “Сурми звитяги” / О. Плахотнюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2020. – № 1. – С. 97–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2020_1_21
 13. Плахотнюк О. Джаз-танець в бальній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. серія мистецтвознавство; – вип. № 1, Т. 15 – Харків : 2012. – С. 26–33.
 14. Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України // Вісник КНУ ім. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. – Київ : КНУ ім. Карпенка-Карого, 2013. Вип. № 12. – С. 179–186. http://visnyk.knutkt.com.ua/vipusk12.html
 15. Плахотнюк О. Квінтесенція соціальних танців / О. Плахотнюк // Танцювальні студії. – 2018. – Вип. 1. – С. 28–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ds_2018_1_5
 16. Плахотнюк О. Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / Плахотнюк О. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Серія мистецтвознавство; вип. № 12 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 242–247.
 17. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – – 2013.–S. 261–268. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України PDF
 18. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego). / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 181–188. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego).
 19. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.). Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва.
 20. Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України / О. Плахотнюк // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 122–128. Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України
 21. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuks w formacji osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzesźow, 2014. – С. 85–97. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва PDF
 22. Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
 23. Plakhotnyuk O.  Кінезіологія танцю та арт-терапія як педагогічна складова підготовки фахівця хореографічного митсетцва / O. Plakhotnyuk // Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia],  redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 –рр. 138–146. ISBN 978-83-89481-37-5  https://zenodo.org/record/4086115#.YX1R86Swm71
 24. Плахотнюк О.А. Поліхудожні та міжмистецькі зв’язки танцювальної культури у прояві її інтермадіальності / О.А. Плахотнюк, Д.А. Топорков // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Гельваника, 2021. – Вип. 43. – Т. 2. – С. 81–87. http://www.aphn-journal.in.ua/43-2-2021 DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-2-13
 25. Plakhotniuk O. Influence of the current processes of education formation on the choreographic art thesaurus formation / Plakhotniuk // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 11–12 грудня 2017 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 66–67 с. матеріали конференції Суми тези21.12.2017 (1)
 26. Яцеленко Андрій Анатолійович «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів», 13.00.07 – теорія і методика виховання, 2016 р. https://nauka.udpu.edu.ua/yatselenko-andrij-anatolijovych/
 27. Яцеленко А. А. Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17 (2). – С. 504 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2013_17(2)__57
 28. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / Яцеленко А. А. Теоретичні аспекти феномену відповідальність – – № 45. – С. 26–30. URL::http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2012_45_10
 29. Яцеленко А. А. Психолого-педагогічні аспекти виховання в молодших підлітків в школах-інтернатах / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання – Вип. 16(3). – С. 360–370. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32305327.pdf
 30. Яцеленко А. А. До проблеми виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2011 рік) – 2012 – Вип. 2 – С. 125– URL: http://lib.iitta.gov.ua/4950/1/zbirnuk_2012.pdf
 31. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2014. – № 49. – С. 29–32. URL::http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2014_49_10
 32. Яцеленко А. А. Залучення молодших підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до суспільно корисної діяльності як умова виховання відповідальності / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18(2). – С. 457–465. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__54
 33. Яцеленко А. А. «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочний діяльності шкіл-інтернатів» (науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів) / А.А. Яцеленко – Одеса, 2014.
 34. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів / А. А. Яцеленко – Київ : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2014. – 68 с.
 35. Яцеленко А. А. Внесок Одеського міського центру зайнятості в профорієнтаційну роботу з молоддю / А. А. Яцеленко, С. Ю. Веселовська // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 4. – С. 59–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_4_14
 36. Яцеленко А. А., Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл інтернатів: монографія / Л. В. Канішевська, А. А. Яцеленко. – Київ : ПП «Компринт», 2016. – 400 с. УДК 376.015.312:159.947.23-053.66 URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/kanishevska_yacelenko.pdf
 37. Яцеленко А. А., Баканча Л. А. Поєднання джаз-танцю з іншими стилями в хореографії  / А. А. Яцеленко, Л. А. Баканча // Молодий вчений. –2020. – №12. – С. 386–370. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/12/72.pdf
 38. Антонова В. В. Музичні ігри, танці та вправи у дитячому садку. – Київ: Музична Україна, 1969. – 172 с.
 39. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
 40. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних закладах. Видання друге. – Київ: Музична Україна, 1968. – 196 с.
 41. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ: Музична Україна, 1974. – 240 с.
 42. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–3 класах загальноосвітньої школи / вид.2. – Київ : Музична Україна, 1976. – 172 с.
 43. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–4 класах загальноосвітньої школи. – Київ : Музична Україна, 1989. – 232 с.
 44. Буц Л. Рухливі ігри під музику – Київ : Музична Україна, 1978. – 68 с.
 45. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2000. – 76 с.
 46. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
 47. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
 48. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
 49. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
 50. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
 51. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 52. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
 53. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 188 с.
 54. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 135 с.
 55. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с.
 56. Зубатов С. Л. Стилі викладання в хореографії. навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 92 с.
 57. Колногузенко Б. Н. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 58. Кукликовська Н.Г., Хаймович П. І. Музично-ритмічні рухи в дитячому садку. – Київ : Радянська України, 1963. – 368 с.
 59. Лавров Ф. І. Посібник по збиранню народно-поетичної творчості / Ф. І. Лавров. – Київ : Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1951. – 32 с.
 60. Макшанцева Є. Ігри та розваги в дитячому садку / Є. Макшанцева. – Київ : Музична Україна, 1974. – 192 с.
 61. Мартиненко О. В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с.
 62. Мартиненко О.В. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.
 63. Мартиненко О.В. Методика роботи з хореографічним колективом: теорія і практика / Олена Володимирівна Мартиненко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – 390 с.
 64. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.
 65. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
 66. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля (Частина 1) / уклад. С. Б. Пітко – Львів : ЛОІППО, 2019. – 35 с.
 67. Навчальні програм з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів [Текст] зб. програм / уклад. Вартовник В.О. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 140 с.
 68. Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О. А. Артеменко, О. О. Колонькова, А. П. Тараканова. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу).
 69. Орієнтовний навчальні програми та методичні рекомендації з хореографії (з досвіду роботи школи народного танцю „Серпанок” Центру творчості дітей та юнацтва Галичини) / Автори В. Вартовник, Л. Архангельськая, Н. Бондарчук, О. Копильчаки, О. Тузяк. – Львів: Край, 2008. – 172 с.
 70. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 168 с.
 71. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
 72. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. Львів: Край, 2008. – 192 с.
 73. Пикард А. Балет. Нарративы балетного тела. Боль, удовольствие, совершенство в воплощении идеала / А. Пикард. – Харков : Гуманитарный Центр, 2018. – 212 с.
 74. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народне пісенне мистецтво”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 75. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Видовищно-тетральні заходи”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 24 с.
 76. Позашкілля. Комплекс програмам мистецького спрямування / упоряд. О. А. Комаровська, О. О. Колонькова, О. В. Калюжна. – Київ : Шк. світ, 2013. – 64 с.
 77. Позашкільна освіта (збірник матеріалів). – Львів, 2006. – 143 с.
 78. Програма роботи ансамблю танцю будинку і палацу піонерів / В. Соболев. упоряд. А. Тараканова. – Київ : Радянська школа, 1969. – 32 с.
 79. Програма хореографічного навчання дітей у підготовчих групах ансамблів танцювальних шкіл та позашкільних закладів республіки / упоряд. А. Тараканова. – Київ : РУМК Міносвіти УРСР, 1985. – 23 с.
 80. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 192 с.
 81. Програми школи народного танцю Рівненського міського Палацу дітей та молоді / Укладачі Баюн О. Ю., Бунь Б. С., Віюк Н. В., Груньова Л. П., Матушок І. В., Полякова Ю. І., Ризванюк О. О. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 68 с.
 82. Програмне забезпечення фахової підготовки з дисциплін хореографічного циклу для професійної підготовки майбутніх вчителів хореографії за спеціальність. 014 Середня освіта Хореографія у вищих педагогічних навчальних закладах / уклад. Л. Андрощук, О. Балдинюк, О. Бикова – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.
 83. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
 84. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola obdioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny – Львів , Rzeszow, 2014. -208 с.
 85. Ростовська Ю. Методика викладання хореографії шкільних та позашкільних закладах: навч. посіб. / Ю. Ростовська. – Нижин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 230 с.
 86. Ростовська Ю. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії : монографія / Ю. Ростовська. – Нижин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 106 с.
 87. Русул І.В. Русул М. І. За кулісами театру танцю «В гостях у казки». – Кіровоград : Центрально-Укр. видавництво, 2007. – 232 с.
 88. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія» / [Савчин Л.М., Годовськиий В.М.]. – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
 89. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії – формування досвіду / Т. І. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
 90. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. / Віктор Петрович Слобожан. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл.
 91. Солощенко В. М. Розвиток хореографічної освіти в німецькомовних країнах (ХХ – початку ХХІ ст.) / В. М. Солощенко, І. О. Ткаченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 192 с.
 92. Танцювальний гурток в клубі. Посібник. – Київ : Мистецтво, 1964. – 134 с.
 93. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
 94. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – Київ : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с.
 95. Терещенко Н. В. Естетичне виховання старшокласників засобами бальної хореографії.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 – Теорія і методика викладання / Наталя Віталіївна Терещенко – Київ, 2019. – 23 с.
 96. Тестові контрольні кваліфікаційні завдання: Спеціальності “Народна художня творчість”, кваліфікація “Керівник ансамблю народного танцю, викладач фахових дисциплін”. – Рівне: РДІК, 1996. – 18 с.
 97. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с.
 98. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : Ранок, 2014. – 80 с.
 99. Хореографічні нариси ХХІ століття: полі аспектний навчально-методичний абрис : навч.-метод. посіб. / Л. Маркевич, Л. Волошина, Р. Горбачук, О. Гордеєєва, Л. Зань, В. Пуйова, С. Рябченко, А. Самохвалова, В. Ширгер. – Рівне : О. Зень, 2021. – 639 с.
 100. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / Г. Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін. [за заг. ред. д-ра пед. наук Г. Ніколаї]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 592 с.
 101. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 220 с.
 102. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 252 с.
 103. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А. С. Шевчук. – 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.

Інтернет ресурси

 1. Folk dance UBT Premiera ЛНУ ім. І. Франка – ULR : https://www.facebook.com/watch/?v=1363055984077200м
 2. Культурно мистецькі заклади Львова – ULR : https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
 3. Львівська національна опера – ULR : https://opera.lviv.ua/
 4. Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки – ULR : https://teatrlesi.lviv.ua/
 5. Львівський державний цирк – ULR : http://www.lvivcirk.com/
 6. Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької – ULR : https://www.zankovetska.com.ua/
 7. Палац залізничників – ULR : https://roks-lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
 8. Палац ім. Г. Хоткевича – ULR : https://khpc.com.ua/
 9. Танцювальні студії, ансамблі Львів – ULR : https://infomisto.com/uk/lviv/catalog/tancyuvalni-studii-ansambli/
 10. Театри Львова. – ULR : https://lviv.kontramarka.ua/uk/theatre
 11. Центр творчості дітей та юнацтва Галичини: ЦТДЮГ … – ULR : https://ctdug.lviv.ua/

Матеріали

Засоби діагностики Питання на залік з Методики роботи з хореографічним колективом

Робоча навчальна програма Методика роботи з хореографічним колективом 2021 Плахотнюк О.А. Яцеленко А.А.

Самостійна робота студента з курсу Методика роботи з хореографічним колективом 2021 Плахотнюк О.А.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус ОП 2021 Методика роботи з хореографічним колективом ІV курс 8 сем. О. Плахотнюк А. Яцеленко

Завантажити силабус