Методологія педагогічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1120Жигаль З. М.КМО-2м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1110КМО-2мЖигаль З. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у бурхливому потоці наукової інформації.. Тому у курсі представлено як огляд концепцій видів досліджень, так і процесів та інструментів, які потрібні для підвищення  рівня наукової підготовки в галузі професійної педагогічної діяльності.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методологія педагогічних досліджень» є ознайомлення студентів із завданнями наукового дослідження, сформульовувати концептуальний апарат, теоретично обґрунтовувати теми та проблеми, обирати методи дослідження, організовувати педагогічний експеримент і впровадити отримані результати в практичну діяльність школи.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати:

– систему наукових досліджень у ВУЗі;

– форми наукового викладу матеріалів дослідження;

– основні види наукової роботи  студентів;

– місце дипломної роботи в системі підготовки майбутнього фахівця;

– види дипломних робіт;

– категоріальний апарат дослідження;

– методи дослідження;

– виконання дипломної роботи з методики музичного виховання.

Вміти:

– визначати та обирати тему дослідження;

– створювати науковий апарат дослідження;

– визначати методи дослідження;

– володіти методикою роботи науковим педагогічним дослідженням;

– знати особливості діагностики музичного розвитку учнів;

– аналізувати педагогічний досвід;

– грамотно оформити текст та опрацьовану літературу

Рекомендована література

Основна література:

Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці. – К.: Рад. Школа, 1969. – 222с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 374 .

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – К.: АПН України, 1995. – 45 с.

Лесин В. М. Як працювати з книгою. Метод. посібник. – К.: Вища школа, 1989. – 71 с.

Організація наукових досліджень / Програма курсу і методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічного факультету. – Полтава: ПДПІ ім. В.Г. Короленка, 1969. – 35 с.

Додаткова література:

Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе висшего педагогического образования. – М.: Просвещение,1990. – 141с.

Анисов М. И. Источники изучения  истории педагогики в России. – М.: МГЗПИ, 1991. – 200с.

Бабанський Ю.К. Методология и методика научного поиска // Избр. Педагогические труды . – М.: Педагогіка, 1989. – С.435-565.

Бабанськый Ю.К. Проблемы повишения эффективности педагогических иследований. – М.: Педагогика, 1982. – 185 с.

Веселков Ф.С., Нинциев К.Х. Методическое пособие по написанию и защите дипломных  работ. – СПб, 1996. – 55 с.

Петрушин В. И. Музыкальная психология. – М.: Владос, 1997. – 183 с.

Полонский В. М. Оценка качества научно-педагогического иследования. – М. Педагогика, 1989. – 42 с.

Рудницька О. Болгарський А. Основи педагогічних досліджень. – К., 1998. – 142 с.

Скалкова Я. И кол. Методология  и методы педагогического иследования. – М.: Педагогіка, 1989. – 220с.

Сорокин Н.А. Дипломне работы в педагогических вузах. – М.: Просвещение, 1986. – 126 с.

Черепанов В. С. Экспертные оценки в педагогических иследованиях. – М.: Педагогика, 1989. – 152 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус