Магістерська робота (Середня освіта музичне мистецтво)

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
119Іспит

Опис курсу

Метою написання дипломної магістерської роботи є:

– поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань з вибраного напрямку спеціалізації в галузі 01 Освіта/Педагогіка, а також уміння застосувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань;

– пошук сучасних наукових досягнень у сфері музичного мистецтва та самостійно їх застосовувати при розв`язанні прикладних проблем.

Рекомендована література

Основна література:

Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – 191 с.

Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997. – 410 с.

Ушинський К. Людина як предмет виховання. Спроба  педагогічної антропології // Вибр. пед. твори: В 2-х т. – Т. 1. – К., 1983. – С. 208 –218.

Сидоренко В. Основи наукових досліджень / В.Сидоренко, П.Дмитренко. – К., 2008. – 259 с.

Теоретичні основи педагогіки / за ред. О. Вишневського. – Дрогобич: Відродження, 2001.

Балух В.О. Магістерські роботи: методичні рекомендації / В.О.Балух. – Чернівці: ―Рута‖, 2003.

Білоусова Т.П. Теорія і практика підготовки наукової роботи: навчальний посібник / Т.П.Білоусова. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008.

Волковинський О.С. Написання і захист дипломних та магістерських робіт: методичні рекомендації / О.С. Волковинський. – Кам’янець-Подільський: ―Абетка‖, 2000.

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 9-10.

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / У.Эко. – М.: Книжный дом «Университет», 2001.

Маркітантов В.Ю. Підготовка та захист магістерської роботи: навчальнометодичний посібник / В.Ю.Маркітантов, А.В.Найчук. – Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільська міська друкарня, 2008. Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [yпорядники: А.С.Попович, Н.М.Розумяк; за ред. А.С.Попович]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.

Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [yпорядник: Воєвідко Л.М.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016 (у видавництві).

Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 9-10. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5.

Степанков В.С. Магістерська робота: методичні поради / В.С.Степанков. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2005.

Філінюк А.Г. Наукова робота студента: методичні рекомендації для студентів і магістрантів усіх спеціальностей і форм навчання / А.Г.Філінюк, А.М.Трембіцький. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007.

Додаткова література:

Архiмович Л., Гордiйчук М. Микола Лисенко. Життя i творчiсть. — Вид.3–тє, доповн.i переробл. — К., 1992.

Бабюк Л. Музично-педагогiчна дiяльнiсть С.П.Людкевича // Творчiсть С.Людкевича: Зб.статей / Упоряд. М.Загайкевич. — К., 1979.

Булат Т. Якiв Степовий. — К., 1980.

Бiлинська М. Сидiр Воробкевич.—К., 1982.

Вiночок Соломiї Крушельницької / Упоряд.П.Медведик. — Тернопiль, 1992.

Василенко З.I. Пропагандист народної пiснi // Микола Лисенко — борець за народнiсть i реалiзм у мистецтвi. — К., 1965.

Василенко З.I. Пропагандист народної пiснi // Микола Лисенко — борець за народнiсть i реалiзм у мистецтвi. — К.,1965.

Видатний спiвак Олександр Мишуга. Спогади. — Львiв, 1964.

Гриневецький I. А.К. Вахнянин: Нарис про життя i творчiсть. — К., 1961. Гордiйчук М. Микола Леонтович. — Вид.2–ге. — К., 1974. 11. Дем’янко Н. Нацiональна культура в педагогiчнiй спадщинi В.М.Верховинця // Iсторiя Полтавського педагогiчного iнституту в особах. — Полтава, 1995.

Дем’янко Н. Впровадження iдей нацiонального виховання В.М.Верховинця в практику сучасного педвузу // Високi технологiї виховання. — Харкiв, 1995.

Золотi колоски /Упоряд.Б.Пiдгорецький, О.Маслов.— Спб., (Друк.Г.Шмiдта), 1913.

Іван Алчевський. Спогади, матерiали, листування. — К., 1980. 15. Каришева Т. Петро Сокальський. Життя i творчiсть. — Вид. 2-ге. — К.,1978.

Костюк О.Г. М. В. Лисенко про суспiльно-виховнi функцiї музики // Микола Лисенко — борець за народнiсть i реалiзм у мистецтвi. — К., 1965.

Лисенко М.В. Листи / Упоряд та прим. О.Лисенка. Вступ ст. М.Рильського. Заг. ред. Л.Кауфмана. — К., 1964.

Леонтович М.Д. Збiрка статей та матерiалiв. — К., 1947. 19. Людкевич С. Кiлька слiв про потребу заснування українськоруської музичної консерваторiї у Львовi // Дiло, 1902. — Ч.239.

Людкевич С. Кiлька замiток до реформи у Вищiм музичнiм iнститутi т-ва iм.М.Лисенка у Львовi // Дiло, 1910. — Ч.173.

Людкевич С. Загальнi основи музики (теорiя музики). — Коломия, 1921. 103

Людкевич С. Критичнi замiтки в справi науки сольфеджiо й музичного диктанту в музичних школах. — “Боян”, 1929, №2–3.

Людкевич С. Спроба критичного пiдходу до питання сольмiзацiї та її реформи” // Muzyka w szkole, 1929. — №6.

Людкевич С. Музичний iнститут iм. М.Лисенка // Українська музика, 1937. — №7.

М. В. Лисенко у спогадах сучасників / Упоряд. О. Лисенка; ред. та комент. Р. Пилипчука. – Київ: Музична Україна, 1968.

Мазуркевич О.Р. Визначнi українськi педагоги — народнi просвiтителi. Х.Д.Алчевська та її сподвижники. — К., 1963.

М.О.Грiнченко. Вибране. — К.,1959.

Модест Менцинський. Спогади, матерiали, листування / Автор-упоряд. М.Головащенко. — К., 1995.

Рiднi пiснi Соломiї Крушельницької // Народна творчiсть та етнографiя, 1964. — №4.

Славетна спiвачка. Спогади i статтi про Соломiю Крушельницьку / Упоряд. I.Деркач. — Львiв, 1956.

Степанченко Г.В. Композитор Якiв Степовий. — К., 1974.

Супрун Н. Гнат Хоткевич — музикант. — Рiвне, 1997.

Федотов Є. Кирило Григорович Стеценко — педагог. — К., 1977.

Фрайт I. Проблема розвитку творчих здiбностей дiтей у педагогiчнiй спадщинi галицьких композиторiв кiнця XIX — початку XX сторiччя // Освiтянин. — 1998. — №2.

Фрайт I. Педагогiчна спадщина А.Вахнянина i її використання в сучаснiй українськiй школi // Українське народознавство у педагогiчному процесi освiтнiх установ: Зб.статей. — IваноФранкiвськ, 1997.

Фрайт I. Вiктор Матюк — композитор i священник // Свiт дитини.—1997. — №1.

Фрайт I. Просвiтницька дiяльнiсть М.Копка (1859-1918) // Мистецтво та освiта.— 1998. — №2.

Фрайт I. Iсторiя створення перших українських пiдручникiв з музики в Захiднiй Українi в другiй половинi XIX сторiччя //Джерела.— 1998. — №2.

Фрайт I. Педагогiчно-просвiтницька дiяльнiсть Дениса Сiчинського (1865– 1909) // Обрiї.—1998. — №1.

Черпухова К.М. Композитор Б.В.Пiдгорецький i розвиток росiйсько-українських музичних зв’язкiв. — К.,1981.

Інтернет-джерела

https://wiki.cuspu.edu.ua/

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/rozvitok-pedagogichnoyi-ta-muzichno-horeografichnoyi-i-obrazotvorchoyi-obdarovanosti-osobistosti.pdf

http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3768

http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/162279

https://books.google.com.ua

https://vseosvita.ua/library/problemi-ta-neobhidnist-rozvitku-tvorcih-muzicnih-zdibnostej-ditej-61819.html

Силабус:

Завантажити силабус