Лекторська майстерність

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Козак Б. М.КМТ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМТ-1мпрофесор Козак Б. М.

Опис курсу

Лекторська майстерність пов’язана з ораторським мистецтвом, з усним рецензуванням і читанням лекцій з історії та теорії театру. Курс розрахований на вивчення законів риторики, орфоепії української мови. Курс передбачає як теоретичні так і практичні заняття.

Мета та цілі курсу

Навчити студента:

 1. Уміння будувати лекцію (виступ) у відповідності до аудиторії, володіти виразною дикцією та знанням українського усного мовлення (орфоепія).
 2. Знати теорію оратоського мистецтва (риторику)
 3. Знати історію риторики (античності, київської русі)
 4. Добре володіння нормам літературної мови
 5. Уміти ясно, виразно, конструктивно і доцільно висловлювати думку
 6. Володіти ефективною комунікацією

Рекомендована література

Основна література:

 1. Ольга Олійник Ораторське мистецтво юриста. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 210 с.

Додаткова література:

 1. Антонович Д. Триста років українського театру. 1619–1919.  – Прага, 1925.
 2. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів, 2008.
 3. Барба Е. Паперове каное / Евдженіо Барба ; пер. М. Шкарабан ; передм. Б. Козака. – Львів : Літопис, 2001.
 4. Бондарчук С. Український театр і українська драма. Театр «Березіль». – Сільський театр. – 1927 – № 6–8
 5. Василько В. Микола Садовський та його театр. – К., 1962.
 6. Василько В. Народний артист УРСР О. С. Курбас // Лесь Курбас: Спогади сучасників. – К., 1969.
 7. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
 8. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство (2001–2006): Бібліографічний покажчик змісту / Уклад. Н. Р. Демчук, Н. А. Рибчинська; Вступ. ст. Н.Л. Бічуї. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 48 с.
 9. Вороний М. Режисерські уваги до драми «Ніч під Івана Купала» // Старицький М. Ніч під Івана Купала: З увагами Миколи Вороного. – Львів, 1925.
 10. Вороний М. Театр і драма. – К., 1989.
 11. Ґротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер / Єжи Ґротовський ; упорядкув., вступ. ст. Б.Козака. – Львів : Літопис, 1999.
 12. Держстандарт України (ДСТУ 3003-95). Документація, звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К., 1996.
 13. Еко У. Як написати дипломну роботу. – Тернопіль, 2007.
 14. Життя і творчість Леся Курбаса / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак]. – Львів ; Київ ; Харків : Літопис, 2012. – 656 с. + 104 с.
 15. Захарова І.В., Філіпова Л.Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : Навч. посібник. Рекомендовано МОН України (Гриф МОН) / І.В. Захарова, Л.Я. Філіпова. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 336 с.
 16. Кисіль О. Український театр. Популярний нарис історії українського театру. – К., 1925.
 17. Кисіль О. Український театр: Дослідження. – К., 1968.
 18. Клейн Л. История антропологических учений. – СПб., 2014.
 19. Клековкін О. Демагогія у дискурсі мистецтвознавства // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – К., 2016.
 20. Клековкін О. Лесь Курбас: Система і Метод. Полемічні нотатки // Український театр. – 1999. – № 4.
 21. Клековкін О. Навколо Аристотеля: Історико-етимологічний конспект з архітектури драми. – К., 2015.
 22. Клековкін О. Парадокс Курбаса: Історико-етимологічний конспект. – К., 2014.
 23. Клековкін О. Режисура: до історії термінів // Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 10.
 24. Ковальченко И. Методы исторического исследования. – М., 2003.
 25. Козак Б. М. Театральні відлуння / Богдан Козак. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 452 с.
 26. Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. – К., 2013.
 27. Коржова А. Стратегії і методи театрознавства: Німеччина. Початок ХХ  століття // Актуальні проблеми мистецької практики і  мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії ’2015: Зб. наук. праць. – К., 2015. – Вип. 7 (18).
 28. Кушнаренко Н. М. Новий стан інституціалізації науки про документ / Н. М. Кушнаренко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 14. – С. 126–130.
 29. Лакатос И. Избраные произведения по философии и методологии науки. – М., 2008.
 30. Лесь Курбас Л. Філософія театру. – К., 2001.
 31. Лесь Курбас. Березіль: Із творчої спадщини. – К., 1988.
 32. Лужницький Г. Український театр: Наукові праці, статті, рецензії. – Львів, 2010. – Т. 1.
 33. Мамонтов Я. Театральна публіцистика. – К., 1967.
 34. Матвієнко С. Дискурс формалізму: український контекст. – Львів, 2004.
 35. Медведев П. Н. [Бахтин М. М.] Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. – М., 2003.
 36. Орлов П.І. Інформація та інформатизація: нормативно-правове забезпечення : наук.-практ. посібник / П. І. Орлов. – 2-ге вид., допов. й перероб. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр.справ, 2003. – 722 c.
 37. Пансо В. Праця і талант у творчості актора / Вольдемар Пансо. Труд и талант в творчестве актера. Москва: Всероссийское театральное общество, 1972. Переклад з російської. – Львів, 2014. – 276 с. + 14 с. іл.
 38. Патріс Паві: Словник театру. Переклад з франц. М. Якуб’яка. – Львів, 2006. – 640 с.
 39. Пилипчук Р. Джерелознавство історії українського театру – вчорашній день традиційного театрознавства? // Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку: Матеріали наукової конференції. – К., 2000.
 40. Пітер Брук: Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Переклад з англ. Я. Винницька, О. Матвієнко. – Львів: 2005. – 136 с.
 41. Поппер К. Логика научного исследования. – М., 2005.
 42. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті / Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – № 3. – К., 2008. – С. 9–13.
 43. Рулин П. К методологии изучения русской комедии XVIII в. // Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук. 1923 г. – Л., 1924. – Т. XXVIII. – С. 413–420. – Рец. на ст.: Сиповский В. Из истории русской мысли XVIII в. Идейное содержание русской бытовой комедии XVIII века // Журнал Министерства народного просвещения. – 1917. – № 3–4. – С. 78–117; Сиповский В. Из истории русской комедии XVIII в.: К литературной истории «тем» и «типов» // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Рос. акад. наук. – 1917. – № 1.
 44. Рулін П. Акторський стиль Заньковецької // Червоний шлях. – 1927. – № 4.
 45. Рулін П. Марія Заньковецька: Життя і творчість. – Х.: Рух, 1928.
 46. Саврушева М. Философия науки и техники. Учебное пособие для магистрантов // https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/savrush2/06.php
 47. Світлана Фесенко: Основи тренінгу і техніки актора театру ляльок. – Львів, 2009. – 64 с.
 48. Сенченко М. Соціальна інформація в глобальному інформаційному просторі. / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 7. – С. 3-8.
 49. Станіславський К.: Робота актора над собою. Переклад з рос. Т. Ольховського. Київ: Мистецтво, 1953. Факсимільне видання. – Львів, 2011.
 50. Стешенко І. Історія української драми / І. Стешенко. – К., 1908. – Т. 1. – 309 с.
 51. Театр: історія, теорія, практика: Збірник статей. – Львів, 2013.
 52. Театрознавчий журнал «Просценіум» : бібліогр. покажч. змісту (2006–2011) / укл. Г. Г. Біловус ; вступ. сл. М. В. Гарбузюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 80 с.
 53. Театрознавчий журнал «Просценіум»: Бібліографічний покажчик змісту (2001–2006) / Уклад. Г.Г. Біловус; Вступ. ст. М.В. Гарбузюк. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 80 с.
 54. Топольский Є. Як ми пишемо і розуміємо історію: Таємниці історичної нарації. – К., 2012.
 55. Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини. – Львів, 2014.
 56. Шевченко Й. Мистецтво перетворення. – Сільський театр. – 1928. – № 2–5.
 57. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – С.127–151.
 58. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – К.: вид-во «Толока», 2011. – 79 с.
 59. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Зб. норм. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / [упоряд. Ю. І. Цеков]. – К. : Ред. «Бюл. Вищої атестац. Коміс. України»; Толока, 2004. – 79 с.
 60. Ясь О. Історик і стиль: Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.). У 2 ч. – К., 2014.

Матеріали

Силабус курсу “Лекторська майстерність”

Силабус:

Завантажити силабус