Іншомовна театральна культура Львова

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гарбузюк  М. В.КМА-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМА-1мдоцент Гарбузюк  М. В.

Опис курсу

Опис курсу

Курс розроблено так, аби студент міг актуалізувати, доповнити та
поглибити, узагальнити та поєднати вже отримані раніше знання з
низки дисциплін: історії українського театру, історії світового театру, історії України та ін. На основі міждисциплінарного та порівняльних підходів студентам пропонується погляд на історію театрального Львова як історію багатонаціональної сценічної культури міста та регіону. Велику увагу приділяється закріпленню теоретичних знань студентів під час практичних занять та семінарів, проведених безпосередньо у просторі міста.

 

Мета та цілі курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Іншомовна театральна
культура Львова» є ознайомлення студентів з історією різних
національних сцен, які діяли у Львові від кінця XVI до кінця XX
століть: австрійського (німецькомовного), польського, єврейського,
російського. В центрі уваги перебувають соціокульурні контексти
появи та функціонування цих театрів, їхній внесок у розвиток
театральної архітектури міста, формування глядацької аудиторії,
театральної критики, міської театральної культури в цілому.
Наголошуються питання міжкультурної комунікації, взаємовпливів
різнонаціональних сцен, подібності та відмінності процесів їхнього
розвитку. Розглядається діяльність окремих, найвизначніших
театральних діячів кожної з театральних культур. Головною метою
курсу є розширення світогляду студентів, усвідомлення ними
європейської, мулькультурної генези театральної культури міста,
безпосередньо пов’язаної з його історією.

 

Після завершення цього курсу студент буде :
Знати основні дати та події, процеси та явища з історії
різнонаціональних театрів у Львові: від шкільного театру кінця
XVI ст. та міських святкувань до кінця ХХ ст.; усвідомлювати
європейську генезу театральної культури Львова; розуміти
значення театру для формування й розвитку кожної
національної та етнічної спільноти; хронологію та топографію
іншомовних театрів на мапі міста; володіти інформацією про
найвидатніших представників театральної культури Львова
(австрійський, польський, єврейський театри).
Уміти витлумачити складні явища міжкультурних
театральних взаємин; знайти та показати на мапі місця
діяльності шкільних театрів (колегіумів), міських святкувань,
професійних театральних будівель у Львові; провести коротку
екскурсію цими місцями із відповідними поясненнями та
коментарями. використовуючи опрацьовані джерела та
літературу.

Рекомендована література

Основна література:
Гарбузюк М. Сценічні прочитання трагедії «Гамлет» В. Шекспіра у
львівських театрах (1796-1997 рр.) Автореф. дис… канд. мист-ва.
Київ, 2007.
Гарбузюк М. Комедіо-опера «Сирена з Дністра»: (До генези
українських персонажів у польському театрі першої половини
ХІХ ст.) // Науковий вісник Київського національного університету
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : [б. в.],
2013. Вип. 13. С. 8–36.
Гарбузюк М. Топос Львова як український дискурс у виставі
«Львів’янка, королева Голконди, або Пригоди Фінфи» Я.-
Н. Камінського на сцені польського театру у Львові (1829) //
Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : [б. в.], 2014.Вип. 15. 16–25.
Давидова І. М. Львівський Російський драматичний театр Радянської Армії // Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 6 : К. : Голов. ред. УРЕ, 1981.. — С. 277–278.
Історія Львова. У трьох томах, Т. 1 – Т. 2, редколегія Я. Ісаєвич, М.
Литвин, Ф. Стеблій. – Львів, 2007.
Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові : [книжка-путівник] ;
[упоряд. тексту, опрац. та прим. Б. Якимовича]. Львів: Апріорі, 2007.
Липківська А. До історії російських театрів в Україні ХХ-ХХІ ст. //
Сучасне мистецтво. 2013. Вип. 9. С. 61-68.
Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ-початку
ХХІ століть. Київ: Фенікс, 2017.
Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри. Львів, 1991.
Паламарчук О. Музичні вистави львівських театрів (1776-2001).
Львів, 2007.
Пилипчук Р. Історія українського театру (Від витоків до кінця ХІХ ст.). Львів, 2019.
Степанчикова Т. Історія єврейського театру у Львові. Крізь терни –
до зірок! Львів: Ліга-Прес, 2005.
Терещук Н. Витоки театральної культури Галичини // Вісник
Львівського університету. Серія мистпетцвознавство. 2015. Вип.
16. Ч. 2. С. 126-138.
Терещук Н. Перші театральні трупи в Галичині // Науковий вісник
Київського національного університету театру, кіно і телебачення
ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : [б. в.], 2016. Вип. 18. С. 17-22.
Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри. – Львів, 1997.

Додаткова література:
Гарбузюк М. Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ
ст.: стратегія та форми репрезентації. Львів: Простір-М.
Енциклопедія Львова : у 4 т. За ред. А. Козицького та І. Підкови.
Львів: Літопис, 2007. Т. 1. – Т. 6.
Мельник І. Львівське Середмістя: всі вулиці, площи, храми й
кам’яниці. Львів: Апріорі, 2015.
Котлобулатова І. Дати і події в історії Львова. Львів: Аверс, 2009.
Львів: місто-суспільство-культура. Збірник наукових праць [за ред. М.
Мудрого]. Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 1999.
Романовський Я. Діяльність Драматичного театру Західного
оперативного командування (1990–2005 рр.) // Українознавство.
2005. No 4. С. 307–310.

Інтернет-джерела.
https://www.lvivcenter.org/uk/umd/map/?ci_mapid=137
https://www.zankovetska.com.ua/
https://kurbas.lviv.ua/
https://opera.lviv.ua/
https://teatrlesi.lviv.ua/
http://nashteatr.lviv.ua/
http://www.lvivcenter.org/uk/uma/chronicle/3254-2019-10-04-hmd-2019/
Ісаєвич Я. Львівське Успенське братство, його школа і друкарня
//http://map.lviv.ua/statti/isaevych3.html
Сєряков С. Львівська єзуїтська школа (1648-1700). Науковий та
культурний потенціал:// http://chtyvo.org.ua/
…/Si…/Lvivska_iezuitska_shkola_v_16481700_rr_/
Литвин Л. М. Структурно-семантичні домінанти «Просфоними»
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/27.4.10.pdf
Просфонима // http://litopys.org.ua/old14_16/old14_33.htm

Матеріали

Силабус курсу “Іншомовна театральна культура Львова”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму